AFGELAST **kerkdienst 10:00 uur** – dienst wel online te volgen

5 april 2020

  • Voorganger: Ds. Willem Nijsse

Hieronder volgt de liturgie van deze dienst, zodat het thuis goed te volgen is
Daaronder de teksten van de geluisterde liederen en helemaal onderaan de tekst van de schriftlezing

Muziek voor de dienst (Improvisatie Ein Feste Burg)
Inleiding
Stilte
Votum en Groet
Muziek (Alles wat over ons geschreven is)
Gebed
Schriftlezing (Luskas 19: 28-44)
Muziek (Welkom, welkom, koning Jezus)
Preek
Muziek (Hij kwam bij ons heel gewoon)
Gebed
Mededelingen
Zegen
Muziek (Ik wil mij gaan vertroosten)

 

Alles wat over ons geschreven is
Alles wat over ons geschreven is
gaat Gij volbrengen deze laatste dagen
alle geboden worden thans voldragen
alle beproeving van de wildernis

Jezus, de haard van uw aanwezigheid
zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken
Gij gaat vooraan Gij zult ons niet ontbreken
Gij, `hogepriester in der eeuwigheid

dit is uw opgang naar Jeruzalem
waar Gij uw vrede stelt voor onze ogen
vrede aan allen die uw naam verhogen
heden ‘hosanna’, morgen ‘kruisigt Hem’

Welkom, welkom, koning Jezus
Welkom, welkom Koning Jezus
vredelievend op een ezel.
Kom, wij leggen mantels neer
Als een loper voor de Heer.
Hosanna, Hosanna,
gezegend is Hij
die komt in de naam van de Heer.

Lang verwacht is koning Jezus,
door de mensen hoog geprezen,
maar al zweeg heel Israël,
dan nog riepen stenen wel:
Hosanna, Hosanna,
gezegend is Hij
die komt in de naam van de Heer.

Ongewenst is koning Jezus,
door de mensen afgewezen:
hoor, de tranen in zijn stem
klagen om Jeruzalem:
o dochter van Sion
begrijp toch vandaag
dat God jou genadig wil zijn.

Welkom, welkom koning Jezus,
laat uw vrede ons genezen.
Bij de intocht van uw woord
is ons hart een open poort.
Hosanna, Hosanna,
gezegend is Hij
die komt in de naam van de Heer.

Hij kwam bij ons heel gewoon
Hij kwam bij ons, heel gewoon
de Zoon van God als mensenzoon.
Hij diende ons als een knecht
en heeft zijn leven afgelegd.

Zie onze God, de Koning-knecht
Hij heeft zijn leven afgelegd
Zijn voorbeeld roept
om te dienen iedere dag
gedragen door
zijn liefd’ en kracht

Zie je de wonden zo diep
De hand die aard en hemel schiep
vergaf de hand die Hem sloeg
De man, die onze zonden droeg

Zie onze God, de Koning-knecht
Hij heeft zijn leven afgelegd
Zijn voorbeeld roept
om te dienen iedere dag
gedragen door
zijn liefd’ en kracht

Wij willen worden als Hij
Elkanders lasten dragen wij
Wie is er need’rig en klein
Die zal bij ons de grootste zijn

Zie onze God, de Koning-knecht
Hij heeft zijn leven afgelegd
Zijn voorbeeld roept
om te dienen iedere dag
gedragen door
zijn liefd’ en kracht

Ik wil mij gaan vertroosten
Ik wil mij gaan vertroosten
in Jesu lijden groot
Al heeft ‘t gestaan ten boosten
het mocht nog worden goed
Al om mijn zondig leven
ben ik met druk bevaân
Dat wil ik gaan begeven
o Jesu, zie mij aan

Mijn zuchten en mijn kermen
zie aan, genadig God
Eilaas, wil mijns ontfermen,
al heb ik uw gebod
versmaad te meen’ger ure
ik wil mij beet’ren gaan.
Dit doet mijn herte treuren
o Jesu, zie mij aan

 

Schriflezing Lukas 19: 28-44
28 Na deze woorden trok Jezus verder, op weg naar Jeruzalem. 29 Toen hij Betfage en Betanië bij de Olijfberg naderde, stuurde hij twee van de leerlingen vooruit 30 en zei tegen hen: ‘Ga naar het dorp daarginds. Daar zullen jullie een vastgebonden veulen vinden, dat nog nooit door iemand bereden is. Maak het los en breng het hier. 31 Als iemand jullie vraagt: “Waarom maken jullie het los?” moeten jullie antwoorden: “De Heer heeft het nodig.”’ 32 De beide leerlingen gingen op weg en vonden het veulen, precies zoals Jezus had gezegd. 33 Toen ze het dier losmaakten, vroegen de eigenaars hun: ‘Waarom maken jullie het los?’ 34 Ze antwoordden: ‘De Heer heeft het nodig.’ 35 Daarna brachten ze het veulen naar Jezus. Ze wierpen hun mantels over het dier en lieten Jezus erop zitten. 36 Onderweg spreidden de leerlingen hun mantels voor hem op de grond uit. 37 Toen hij op het punt stond de Olijfberg af te dalen, begon de hele groep leerlingen vol vreugde en met luide stem God te prijzen om alle wonderdaden die ze hadden gezien. 38 Ze riepen: ‘Gezegend hij die komt als koning, in de naam van de Heer! Vrede in de hemel en eer aan de Allerhoogste!’ 39 Enkele Farizeeën in de menigte zeiden tegen Jezus: ‘Meester, berisp uw leerlingen.’ 40 Maar hij antwoordde: ‘Ik zeg u: als zij zouden zwijgen, dan zouden de stenen het uitschreeuwen.’ 41 Toen hij Jeruzalem voor zich zag liggen, begon hij te huilen over het lot van de stad. 42 Hij zei: ‘Had ook jij op deze dag maar geweten wat vrede kan brengen! Maar dat blijft voor je verborgen, ook nu.  43 Want er zal een tijd komen dat je vijanden belegeringswerken tegen je oprichten, je omsingelen en je van alle kanten insluiten. 44 Ze zullen je met de grond gelijk maken en je kinderen verdelgen, en ze zullen geen steen op de andere laten, omdat je de tijd van Gods ontferming niet hebt herkend.’