Commissie herijking – toekomst Protestantse gemeente Hilversum

Binnen de Protestantse Gemeente te Hilversum wordt gewerkt aan een plan om de kerk toekomstbestendig te maken. Op 15 november heb ik, na de kerkdienst, de gemeente geïnformeerd over de stand van zaken hierbij. De tekst hiervan vindt u in bewerkte vorm hieronder, evenals een aantal vragen die door gemeenteleden gesteld zijn en de antwoorden daarop.

Door de Algemene Kerkenraad is een commissie ingesteld om na te denken over de toekomst van de Protestantse Gemeente te Hilversum. Namens Vitamine G maakt Annemarie Biebericher deel uit van deze commissie en namens de Diependaal doe ik dat. Ook vertegenwoordigers van de andere wijkgemeenten, de kerkrentmeesters en de diakenen maken deel uit van de commissie.

De reden dat de commissie aan het werk is, is dat we in Hilversum door hogerhand op de vingers zijn getikt omdat onze begroting niet toekomstbestendig is. Al jaren is er een tekort. Nu is er nog voldoende vermogen om dat tekort op te vangen, maar als er geen actie ondernomen wordt, zal het vermogen snel afnemen. Hierbij speelt ook een rol dat de verwachting is dat het aantal leden in de komende tien jaar nog verder zal afnemen.

Inmiddels is het werk van de commissie zover gevorderd dat de eerste resultaten te melden zijn. De commissie heeft uit de vele ideeën hoe het nu verder moet met de Protestantse Gemeente in Hilversum, drie mogelijk scenario’s geformuleerd. Deze scenario’s zullen nog verder uitgewerkt worden alvorens de Algemene Kerkenraad een keuze maakt. De scenario’s komen op het volgende neer:

 

1)      Alles zo veel mogelijk bij het oude laten.

Dit houdt wel in dat in alle wijken minder predikanten werkzaam zullen zijn en er nog meer door vrijwilligers gedaan moet worden.

2)      Het aantal wijken verminderen. Dit betekent overigens niet dat er kerken gesloten gaan worden, zeker niet op korte termijn.

3)      Een hele nieuwe structuur met een sterke centrale kerkenraad waarbij afgestapt wordt van de organisatie in wijkgemeenten.

In het voorjaar zal duidelijk zijn hoe deze scenario’s er concreet uit komen te zien. Dan is de wijkkerkenraad aan zet om zijn positie te bepalen. Daarvoor gaan we uiteraard ook bij u als gemeente te rade.

Uit het proces tot nu toe komt wel naar voren dat het, welke oplossing er ook gekozen wordt, pijn gaat doen. Voor ons en voor de andere wijken. Anderzijds is er algemene overeenstemming dat er ruimte moet zijn voor toekomstgerichte manieren van kerk-zijn zoals Vitamine G.

Mijn eigen inzet in dit proces is het waarborgen van het voortbestaan van het Diependaalse geluid, elke zondag om 10 uur in deze kerk. Ik ben er ook van overtuigd dat dat, ongeacht het gekozen scenario en organisatievorm, mogelijk is.

In februari worden de uitgewerkte scenario’s aan de Algemene Kerkenraad gepresenteerd, kort daarna wordt er een Hilversum-brede bijeenkomst georganiseerd waar iedereen zich kan laten informeren. Ook in de Diependaal zullen we één of meerdere bijeenkomsten organiseren. Hierbij is het vooral de bedoeling dat gemeenteleden aan het woord komen.

Door de gemeenteleden zijn op 15 november al een aantal vragen gesteld:

vraag: Als er in de kerk zo’n tekort is, waarom zijn dan niet alle collectes voor de kerk bestemd?

antwoord: De financiële problemen in Hilversum zijn relatief: ten opzichte van vele naasten zitten wij nog steeds in een zeer comfortabele situatie. Daarom vinden we het belangrijk om in eerste instantie voor de naaste in nood te collecteren (diaconale collecte) en daarna pas voor onszelf (plaatselijk kerk). Iedereen kan op deze manier ook zijn eigen afweging maken.

vraag: Is de reorganisatie ingegeven door de actuele financiële situatie of speelt het al langer en speelt de vergrijzing van de gemeente ook een rol?

antwoord: De financiële situatie is al veel langer zo dat er sprake is van een tekort en dat er ingeteerd wordt op het vermogen. Wat wel nieuw is, is dat het Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken (RCBB) ons vorig jaar indringend gewaarschuwd heeft dat onze begroting bij ongewijzigd beleid niet langer geaccepteerd zal worden waardoor de PgH bijvoorbeeld geen predikant zou mogen beroepen als er een vacature is.

De vergrijzing speelt ook een rol in de zin dat de verwachting is dat het ledental terugloopt en daarmee de inkomsten. Bij ongewijzigd beleid zal het tekort hierdoor steeds sneller toenemen.

 

vraag: Wordt er rekening gehouden met het bestaan van de Stichting Diependaal, die tot doel heeft kerkdiensten in de Diependaalse kerk te behouden?

antwoord: Toen de Stichting Diependaal werd opgericht, was de situatie voor de Diependaal veel ernstiger. Zonder de Stichting zou de wijkgemeente niet meer bestaan. De afgelopen tijd heeft de Stichting Vitamine G mede mogelijk gemaakt. Hierdoor staat de Diependaal er nu een stuk beter voor, ook omdat we hebben laten zien dat het mogelijk is om iets nieuws te beginnen. Ook in de toekomst zal er een rol voor de Stichting zijn om kerkdiensten in de Diependaal mogelijk te blijven maken.

Namens de kerkenraad, Han Monsees, voorzitter