Diependaal contact pasen 2013

Jezus leeft en wij met hem

Dit is het juichend lied van Pasen

dat God de dood gevangen heeft!

En jubelend zingt ons verbazen:

het graf is open! Jezus leeft!

Dit lied schalt over dichte graven

waar onze doden zijn vergaan.

Vandaag gaan wij de dood begraven

de Heer is waarlijk opgestaan.

Wij durven van het leven zingen

al duikt de wereld naar de dood;

Want, graven zullen openspringen,

straks, in Gods eeuwig morgenrood!

De dood danst nu zijn laatste ronde

en waant zich vrij van elke rem.

God laat hem toe, nog een seconde;

maar

Jezus leeft en wij met hem!

Auteur onbekend

Uit de kerkenraad – januari en februari

Ondanks het studieverlof van ds. Kansen, gaat het kerkenraadswerk gewoon door. Onder leiding van

vice-voorzitter Jaap van Woerekom is er ook in januari en februari vergaderd.

Een punt waar in de vergaderingen uitgebreid over is gesproken, is de Kerkennacht die eind juni gaat plaatsvinden. De Diependaalse kerk zal hieraan ook meedoen. Uiteraard gaan we dit goed voorbereiden zodat we bezoekers een beeld kunnen geven van de veelzijdigheid van onze wijkgemeente. Hopelijk draagt Kerkennacht er aan bij dat mensen de weg naar de kerk weer gaan vinden. Welke ideeën er al geopperd zijn, houden we uiteraard nog even geheim!

De februari-vergadering was de laatste officiële vergadering van Cor van Asselt. Vele jaren heeft Cor in de kerkenraad gezeten, onder andere als voorzitter en de laatste jaren als diaken. Ook vormde hij de verbindende schakel tussen de kerkenraad en de Stichting Diependaal. In de kerkdienst van 17 maart en in de kerkenraadsvergadering twee dagen later zullen we in dankbaarheid afscheid nemen van Cor als kerkenraadslid. De vacature die Cor van Asselt achterlaat, zal worden opgevuld door Marian Versteeg, die het kerkrentmeesterschap verruilt voor het ambt van diaken.

Op 17 maart wordt Herman Kremer opnieuw bevestigd als kerkrentmeester. Na de door de kerkorde voorgeschreven pauze van een jaar hebben we Herman bereid gevonden om weer deel uit te gaan maken van de kerkenraad en het werk o.a. voor de ledenadministratie en kerkbalans voor te zetten.

Han Monsees

scriba.


Passiemaaltijd

De jaarlijkse passiemaaltijd zal dit jaar op vrijdagavond 22 maart plaatsvinden.

Ook deze keer wordt, naast het gezamenlijk gebruiken van een broodmaaltijd, een korte meditatie gehouden en zullen bekende liederen worden gezongen.

Naast gemeenteleden zijn ook mensen die normaal gesproken niet in de kerk komen van harte welkom. U kunt bijvoorbeeld een buurman/vrouw of familielid die de geen band met de onze kerk heeft, voor deze maaltijd uitnodigen. Op deze manier kunnen ook zij de bijzondere sfeer in onze wijkgemeente ervaren.

De avond, die gehouden wordt in de achterzaal van de kerk, begint om 18.00 uur en eindigt rond 20.30 uur. Vanaf 17.30 uur bent u al van harte welkom.

In verband met de voorbereiding van deze activiteit willen we graag van te voren weten op hoeveel personen gerekend kan worden.

Daarom wordt u verzocht om zich voor dinsdag 19 maart bij één van onderstaande personen op te geven.

Wim van der Kolk, tel. 6241188;

Hylke Zwager, tel. 6248504;

Rianne ten Voorde, tel. 6880026

Theo Biebericher, tel. 6853982.

The Crucifixion van John Stainer (1840-1901)

Op Goede Vrijdag, 29 maart, zal in onze kerk The Crucifixion van John Stainer worden uitgevoerd. Dit oratorium, gecomponeerd in 1887, is een meditatie over het lijden en sterven van onze Heiland. Het werk is geschreven voor twee solisten (tenor en bas), koor en orgel, waarbij het de bedoeling was dat de gezangen in wisselzang door koor en gemeente werden gezongen.

The  Crucifixion is opgedragen aan Stainers leerling en vriend W. Hodge en het koor van de kerk van Marylebone in Londen. Dit koor was een typisch Engels kerkkoor, dat voor een groot deel uit jongensstemmen bestond. Het was waarschijnlijk samengesteld uit 16 jongenssopranen, 4 alten, 4 tenoren en 4 bassen. Stainer, die in 1840 in Londen werd geboren, was een integer en gevoelig man met een goede literaire smaak. Hij koos voor dit werk de tekst van J. Sparrow-Simpson. Bij de uitvoering van dit stuk heeft het orgel een orkestrale rol gekregen.

Goede Vrijdag 29 maart.

Aanvang 19.30 uur, vanaf 19.00 uur is de kerk open.

Pasen

Het heeft er best wel heel sterk op geleken:

het laatste woord is aan de duisternis.

En toch… zo is ook nu gebleken:

als je dat denkt heb je het duidelijk mis.

Misschien zoek je teveel in het verleden;

kijk je teveel, te vaak terug naar ‘toen’.

Jouw  ‘toen’  is sterk bepalend voor je heden.

maar moet je het daar verder echt mee doen?

Er is een kans om ook te gaan beseffen:

je leven mag van nu meer vrijheid zijn.

Vrij zo af en toe je stem verheffen

vrij ook om soms eens de minste te zijn.

Pasen is niet meer ‘vroeger’ of ‘later’.

Voor jou is ’t graf vandaag opengegaan!

Op dit moment valt jouw leed in het water,

ben jij in een nieuw kleed vast opgestaan.

Het duister heeft het Licht niet overwonnen,

een nieuw fundament wordt beslist je deel.

De nieuwe toekomst is voor jou begonnen.

’t Is nog niet af, maar jij proeft; en dat scheelt…

Wilma Moleman


Terugblik op Bijbelkring rondom “het gebed van Jezus”

We zijn alweer aan het einde gekomen van de Bijbelkring rondom het thema “het gebed van Jezus”. Hierbij doe ik u graag verslag!

Dit seizoen dachten we na over het gebed van Jezus, het “Onze Vader”. We bespraken met elkaar vragen als: Waar is het koninkrijk waarover Jezus spreekt? Hoe bid je voor je dagelijks brood, terwijl anderen tekortkomen? Wanneer vergeven we en ontvangen we vergeving?

Het was telkens weer bijzonder om te zien wat we van dit – voor iedereen zo bekende – gebed konden leren. Hebt u bijvoorbeeld wel eens nagedacht over de volgorde van het “Onze Vader”? We ontdekten dat dit ook leerzaam is voor ons eigen gebed: eerst gericht zijn op God, Hem lofprijzen en bidden dat Zijn wil gebeurt, en daarna bidden voor wat we nodig hebben.

Tijdens de kring bracht iedereen ook een gebed mee dat hem of haar aansprak, variërend van een eeuwenoud gebed tot een persoonlijk gebed in eigen woorden. De Bijbelkring hield een mooi evenwicht tussen het opdoen van interessante informatie en het praten over ieders persoonlijke geloofsbeleving. We hebben een goede tijd met elkaar gehad waar we dankbaar op terugkijken!

Bent u nieuwsgierig geworden naar de Bijbelkring? Overweegt u een volgende keer mee te doen of wilt u het gewoon een keer meemaken? Schuift u dan gerust vrijblijvend aan bij de laatste Bijbelkring van dit seizoen op 21 maart, om 20.00 uur, in de achterzaal van de Diependaalse kerk.

Mede namens Gerard Kansen en alle deelnemers,

Kaj ten Voorde


Inzamelingsactie Voedselbank

Zoals elk jaar organiseren de diaconieën van de vijf wijkgemeenten ook dit jaar weer een inzamelingsactie voor de Voedselbank. Op 17 maart wordt u verzocht om houdbare producten mee te nemen naar de kerk. Vorig jaar was de actie een groot succes en puilden de kratten uit met allerlei voedingsmiddelen en huishoudelijke middelen. Dit jaar helpt u toch ook weer mee?

Het ‘boodschappenlijstje’ van de voedselbank ziet er als volgt uit:

Houdbare voedingsmiddelen:
-flacon braadboter                              -suiker
-macaroni                                            -vleesconserven
-visconserven                                     -jam
-groenteconserven                             -gepelde tomaten

Reinigingsmiddelen voor persoonlijk of huishoudelijk gebruik:
-shampoo                                            -tandpasta

-stukje zeep                                        -wasmiddel

Han Monsees

scriba


Hulp bij het vullen van enveloppen

Het college van kerkrentmeesters heeft besloten dat in het vervolg alle financiële acties in eigen beheer zullen worden uitgevoerd. Dit betekent dat voor het vullen van enveloppen met brieven en acceptgiro’s enige vrijwilligers nodig zijn. Daarom de vraag aan alle wijkgemeenten of er mensen zijn die, op afroep, hieraan mee willen werken. Inlichtingen kunt u krijgen bij het Kerkelijk bureau. Tel.nr. 035-6234000. (e-mail: kerkbur.pgh@hetnet.nl)

Avondmaalscollecte 2013

Na twee jaar aandacht voor het diaconaal programma “Bless” van de Koptisch Orthodoxe Kerk in Egypte vraagt de ZWO commissie in 2013 (wellicht ook in 2014) uw bijdrage voor het project “Armoedebestrijding in Moldavië, door samenwerkende kerken aldaar”.

De partnerorganisatie is MCA, Moldovan Christian Aid.

De kerken hebben in de voormalige Sovjetstaat decennia lang geen diaconaalwerk kunnen doen.

In Moldavië, wat tussen Roemenië en Oekraïne ligt, leeft een behoorlijk deel van de bevolking onder de armoedegrens.

De MCA richt zich op de meest kwetsbaren onder hen: alleenstaande jonge moeders, verlaten kinderen en bejaarden.

De organisatie is een samenwerkingsverband van een groot aantal kerken in Moldavië. Zo heeft iedere kerk haar eigen project waarmee de allerarmste worden gesteund.

Zo is er opvang en eten voor ouderen en kinderen. Maar ook slachtoffers van mensenhandel worden geholpen. Via de organisatie MCA werken de kerken samen aan acceptatie, opvang en re-integratie van slachtoffers, en geven ze voorlichting aan de samenleving.

De ZWO commissie heeft de Avondmaalscollecte voor dit werk bestemd. Laat de Moldaviërs niet in de kou staan en steun het werk van de lokale kerken.

De diaconie beveelt de collecte voor dit doel van harte aan bij de volgende avondmaalsvieringen.

Barthold Reinders.


Oproep

Mevrouw Van Zijl zoekt iemand die haar mee wil helpen de tuin te verzorgen. Zij woont in de Irisstraat 21-G.

tel.nr. 035-6243768

De heester en de zerk

Een gevoel van geluk maakt zich van mij meester als ik kijk naar de opsmuk van de kleurrijke heester die vooraan staat in het perk.

Laatst zag ik naast een kerk in een hoekje achteraan bij een hele mooie zerk

ook zo een heester staan. Ik dacht aan die daar lag, verborgen in de aarde.

Die van het schone niets meer zag. Niets meer van enige waarde.

Niets ziet hij van de bladerkrans die de stille hoek omvat.

Die mij op deze plek en thans weer toont haar grootste schat.

De bloei en het rijke streven naar overlevingskracht.

Hem blijft het om het even. Mij maakt het bewust, doordacht verder op deze aarde te leven en te genieten van haar pracht.

Zo werd er door de degene die deze woorden schreef gedacht.

Maar door het geloof in het offer dat Jezus bracht,

ziet hij nu het Leven en de dood in het licht

van het hierna volgende gedicht.

Een stille, wonderlijke  morgen:

wachters, die waken bij ’t gesloten graf

waar Christus’ moede lichaam werd geborgen;

ze wachten, half in slaap, de morgen af.

Dan, plotseling, begint de grond te beven,

een bliksemflits schiet door de donk’re lucht;

de dood wordt overwonnen door het Leven,

de wachters slaan verbijstert op de vlucht.

Geen oog ziet Christus uit het rotsgraf komen,

geen oor heeft ’t rollen van de steen gehoord,

geen hart heeft van dit wonder durven dromen,

Gods samenzijn met Hem wordt niet gestoord.

En Petrus ziet de opgerolde doeken,

Johannes staat er stil aanbiddend bij.

Dan, als de Heer Zijn jong’ren gaat bezoeken

vertoont Hij hun Zijn handen en Zijn zij.

En elke keer als wij Zijn dood gedenken

en drinken van de wijn en eten ’t brood,

mogen wij aan die stille morgen denken

toen Christus is verrezen uit de dood.

Vol van erbarmen tot ons neergebogen

neemt Hij de last van onze zonden af.

En in Zijn licht zie ik met nieuwe ogen

een open hand, een open hart, een open graf

(van Nel Benschop (uit; “ Een open hand naar de hemel “)

JV.


Ga mee, van 20 – 26 juli 2013, naar Biddinghuizen!

New Wine Zomerconferentie

New Wine streeft naar geestelijke vernieuwing van de kerken in Nederland. Deze organisatie wil graag dat christenen de vreugde leren ervaren van het kennen, aanbidden en navolgen van Jezus Christus. Dat ze worden toegerust om het goede nieuws van Zijn Koninkrijk te verkondigen met woorden en daden. Dat christenen leren leven vanuit de liefde van God de Vader in de kracht van de Heilige Geest. De Diependaalse kerk voelt zich verbonden met deze visie.

Eén van de activiteiten van New Wine is de jaarlijkse zomerconferentie. Christenen, van verschillende kerken, komen uit het hele land, samen om God te aanbidden, persoonlijk te worden opgebouwd in hun geloof en om ideeën op te doen voor vernieuwing in hun eigen gemeente. Ook dit jaar gaan er vanuit de Diependaalse kerk mensen naar deze conferentie toe. U/je bent van harte uitgenodigd mee te gaan – de hele week, of een dagje, het is allemaal mogelijk.

Het thema van de conferentie deze zomer is: Break Out! Wij zijn gewend geraakt de kerk te beschouwen als een plaats waar je naartoe gaat. Is dat ook het beeld dat Jezus had, toen Hij zei: ‘Ik zal mijn gemeente bouwen’? Dacht Hij aan gebouwen, aan rituelen, aan vergaderingen? Of bedoelde Hij een gemeenschap, van mensen verbonden aan Hem en met elkaar, gezonden om in de wereld verschil te maken? Kunnen we de visie en de passie terugkrijgen die de eerste discipelen dreef en die de wereld veranderde? Wat hoort daarbij, en… wat is er nu al van zichtbaar?

We leven in een spannende tijd. De kerk wordt opnieuw uitgevonden en daar is ook noodzaak toe. Kom en laat je inspireren tijdens de New Wine Zomerconferentie, van 20 tot en met 26 juli, op het evenemententerrein van Walibi in Biddinghuizen.

Iedere ochtend en avond zijn er centrale bijeenkomsten in de grootste tent, met aanbidding (samen zingen en zo God aanbidden), Bijbels onderwijs en ministry gebed (persoonlijk gebed voor wie hiernaar verlangt). Eigenlijk in het ‘groot’ (wel minder massaal dan Opwekking) wat we in Vitamine G in het ‘klein’ doen. Daarnaast zijn er ’s morgens en ’s middags allerlei seminars en workshops te volgen, waaruit u/je zelf een selectie kunt maken – niets is verplicht. Voor jong en oud zijn er aparte, op leeftijd toegesneden programma’s. Voor kinderen tot vier jaar is er ’s morgens en ’s middags crèche. Meer informatie over de concrete invulling van het programma wordt gepubliceerd op www.new-wine.nl . Naast de diverse programmaonderdelen is er genoeg tijd en ruimte om bijvoorbeeld iets te drinken op het zogenoemde dorpsplein of om een concert bij te wonen of gewoon lekker bij uw/je tent of caravan te ontspannen.

Op de website van New Wine staat ook alle praktische informatie wat kampeermogelijkheden, prijzen en dergelijke betreft. Inschrijven zonder kamperen is ook mogelijk, dan kunt u bijvoorbeeld in een nabijgelegen bungalowpark een huisje reserveren – wees er dan vroeg bij. Toiletten en douches zijn in ruime mate aanwezig op het terrein en zeer goed verzorgd. Nabijgelegen parkeerruimte is er eveneens.

Nogmaals, van harte uitgenodigd en warm aanbevolen om mee te gaan – van jong tot oud. Onder anderen Gerard en Lydia Kansen, Wiepke en Marieke Koopmans en Kaj en Rianne ten Voorde zijn bekend met de New Wine Zomerconferentie en vertellen er graag meer over. Zij weten uit persoonlijke ervaring hoe opbouwend en verdiepend, maar ook leuk en gezellig deze conferentie is!

Rianne ten Voorde


Boekenbeurs

De boekenbeurs zal dit jaar op zaterdag 20 april, van 10.00 uur tot 15.00 uur, worden gehouden. 

Theo Biebericher


Dagtocht 2013.

Dit jaar is er weer een gezellige dagtocht voor u allen in het verschiet. De datum van deze voorjaarstocht is gepland op   23 mei en brengt u naar de prachtige Betuwe. In het voorjaar als de fruitbomen weer in bloei staan is het één en al genieten in  de prachtige Betuwe met al zijn kleurenpracht.

Na vertrek rijden we richting Leersum waar de koffie met gebak voor u gereedstaat. Vervolgens via Elst, Rhenen over de Neder Rijn rijden we de Betuwe in waar we een uitgebreide tour langs de mooiste boomgaarden met de mooiste bloesems maken. Via Kersteren, Opheusden, Dodewaard en Ochten gaan we richting Tiel voor het diner.

‘s Middags brengen we een bezoek aan de fruittuin              “De Zandroos” waar u een rondleiding  krijgt. In deze fruittuin worden acht verschillende fruitsoorten gekweekt. Tevens zal een demonstratie jam koken worden gegeven en diverse streekproducten worden geproefd, zoals: zoete en minder zoete soorten fruit-jam en de door ”De Zandroos” van eigen fruit gemaakte kersenlikeur. Na afloop drinken we nog een kopje koffie of thee met een Drutens Waardje (een heerlijk taartje).

Kortom een bloesemtocht die zeker een succes wordt.

Aanwezig bij de kerk tussen 8.00 uur en 8.15. uur,  vertrek 8.30 uur.

De prijs bedraagt voor kerkleden, inclusief de bijdrage van de kerk, € 40,–. Heeft u een kennis, familie, vriend of vriendin, dan mogen ook zij mee maar betalen € 54,–.

Rond de klok van 18.00 uur hopen we weer bij de kerk terug te zijn.

Zin om mee te gaan ? Noteer dan de datum 23 mei. U kunt zich voor deze mooie tocht opgeven op donderdag 2 en 16 mei, tussen 14.30 uur en16.00 uur, in de achterzaal van de kerk.

Kom snel want vol is vol.

Voor verdere inlichtingen en het doorgeven of u gehaald wilt worden als u absoluut zelf geen vervoer hebt, kunt u mij bellen. (tel.nr. 035- 6219373)

Els.v.Loenen, voorzitter.


Eenzaamheid onder ouderen: wat kunnen wij doen?

Wat kan de Diependaalse kerk betekenen voor eenzame ouderen in de buurt? Wat hebben zij nodig? Waarmee kunnen we hen bereiken? Hoe kunnen we de Soos, de maaltijden (Passie en Advent) en andere activiteiten hiervoor inzetten? Zomaar wat vragen die ik u afgelopen december stelde via Diependaalcontact. Ik deed daarin een oproep voor mensen die hierover met mij willen meedenken. Tot op heden heb ik hier nog weinig reacties op gehad. Mogelijk is er toch minder animo dan de enquête destijds deed vermoeden, maar het kan ook zijn dat u dit leest en denkt: ik voel me geroepen mee te doen en heb de oproep destijds gemist! Wilt u zich dan bij mij melden?

Het is de bedoeling dat we een tijdelijke werkgroep vormen die nadenkt over de bovenstaande vragen, maar één en ander ook handen en voeten geeft.

Bent u/ben jij geïnteresseerd? U kunt me aanspreken in de kerk, of bereiken via telefoonnummer 035-6880026 of e-mailadres kajtenvoorde@gmail.com .

Kaj ten Voorde


DE-punten

Eind 2012 leek het er een beetje op, dat de toevloed van

DE-punten begon op te drogen. De doos in de hal puilde niet meer zo uit als in het begin van deze actie. Dat was ook wel logisch, dacht ik toen. Want de meeste gespaarde punten waren inmiddels wel gevonden; de ladekastjes, de blikjes en de doosjes op het aanrecht hadden hun dienst bewezen.

In de afgelopen weken heb ik echter geleerd, dat wat soms logisch lijkt, niet altijd zo hoeft te zijn. En dat geduld ook echt een schone zaak is. Want eind februari kon ik toch weer 20.000 punten (=100 euro) bij de DE-winkel inleveren! Geweldig!

Ik ontving namelijk in korte tijd een aantal enveloppen/zakjes met flinke hoeveelheden punten. Die blikjes en doosjes op het aanrecht bleken dus nog steeds te bestaan! En bovendien, alle kleine beetjes helpen. Elke punt is er één. Dat heb ik ook geleerd. Als je die kleine beetjes immers optelt, sta je versteld hoeveel punten dat bij elkaar zijn!

Kortom, een bedankje is hier op zijn plaats. Zonder u zou deze actie niet zo’n succes zijn geworden! Graag wil ik u ter afsluiting vragen, blijft u meesparen?

Annemarie Biebericher

Soosnieuws

Lieve mensen allemaal.

Al is het buiten nog koud, wit en guur, toch gaan we het voorjaar alweer tegemoet. De bloembolletjes lopen al uit. De lente dient zich aan. Nog een maandje en dan is het weer zover. Overal nieuw leven, lammetjes in de wei, jonge vogels in de tuin en de bomen weer vol blad. Wat is de natuur toch mooi als je er een beetje op let. Iedere dag net even anders. Je kunt er echt zo van genieten.

Nu even het nieuws in en rondom de kerk en soos. Eerst even terug naar de afgelopen tijd.

20 september: Geheugenspelletje met prijsjes.

11 oktober: Quiz met prijsjes. De quiz maakte ikzelf en ik hield het eenvoudig.

15 november: Kerstkaarten gemaakt. De kaarten worden vaak voorbewerkt, maar het gaat hoofdzakelijk om de therapie en de gezelligheid.

29 november: Sinterklaasfeest met Bingo en prijsjes. Bij het naar huis gaan kreeg iedereen een klein sinterklaascadeautje.

13 december: Kerststukjes gemaakt. We verzamelden dennentakken, hulst, groen afval van de tuin, kaarsen, kerstballen, oase, bakjes en gingen daarmee aan de slag. De dames zijn vaak heel creatief. Ook aan onze zieken werd gedacht, bovendien maakten we  kerststukjes voor in de kerk en voor de kansel. Geweldig dames.

20 december: Kerstviering met brood maaltijd. De tafels werden sfeervol gedekt, de liturgie werd door degene die dienst had verzorgd en bij het halen van de boodschappen had

ieder zijn taak. Het werd een geweldige middag ,rond de klok van 18.00 uur werden de dames door onze chauffeurs weer gehaald.

Er volgde een korte winterstop. We begonnen weer op 10 januari.

10 januari: Eerste soosmiddag, die begon met gebed, gedicht, zingen en het voorlezen van een verhaal. Vervolgens wensten we elkaar een gezond, mooi en goed nieuwjaar toe.

7 januari: De eerste vergadering bij Geurtje alles weer doorgesproken voor de aankomende maanden.

31 januari: De verjaardag van de koningin. Quiz met prijsjes.

7 februari:  Welkom aan tafel. We hadden 2 grote pannen erwtensoep

en 1 grote pan kippensoep, kruidenboter, stokbroden en een

heerlijk toetje. Het was weer een geweldige middag.

14 februari: Valentijnsdag, toevallig viel het dit jaar op donderdag dus alle aanwezige dames kregen een mooie witte roos.

28 februari: Geheugenspelletje met prijsjes.

Hierna het programma voor de komende tijd.

21 maart: Paasviering met broodmaaltijd.

11 april: Kop en schotel opmaken met voorjaarsbloemen.

25 april: Koninginnenmiddag met bingo en prijsjes. We maken er een leuke feestmiddag van.

9 mei: Hemelvaartsdag, geen soos.

16 mei: Quiz met prijsjes.

23 mei: Dagtocht.

13 juni: Spelletjesmiddag.

4Juli: Laatste soosmiddag voor de vakantie met Chinese maaltijd.

Daarna hebben we zomervakantie. De eerste soosmiddag na de vakantie zal op donderdag 29 augustus plaatsvinden.

Mevr. R v.d. Koogh, fijn dat u met de kerstviering even een kijkje kwam nemen en vervolgens nu trouw sooslid bent.

Ook mevr. T. v. Zijl kwam een keer meedraaien en ook zij bleef

Dames hartelijk welkom, ik hoop dat u beiden een fijne tijd bij ons zult hebben.

Wat mij nog rest is u alle te bedanken voor uw inzet t.w.: de chauffeurs, commissieleden, pianiste, organist en gym. juffrouw. Iedere week staan ze allen klaar voor de soos.

Ik ben er doorheen. Ik geloof dat er geen enkele soos bestaat

als wij, die zoveel doen. Kom toch een keer kijken en sluit u aan bij onze groep.

Ik wens u een goed voorjaar en Gods liefde en zegen toe.

Met vriendelijke groet.

Mede namens de commissieleden,

Els.v.Loenen, voorzitter. (tel.nr. 035- 6219373)

.

Oproep voor chauffeurs  t.b.v. de soos

We hebben twee nieuwe chauffeurs nodig. Door ziekte moet helaas mevr. M. Meelhuizen ermee stoppen. Ze hoopt te zijner tijd weer terug te kunnen komen. Marjon heel veel sterkte toegewenst, we denken aan je, bidden voor je en wensen je een spoedig herstel toe.

Dhr. J. Dijkstra stopt er ook mee. Dank u wel voor uw inzet.

Hierdoor zijn we op zoek naar twee vrijwilligers die ons chauffeursteam willen komen versterken.

Het werk bestaat uit het eens in de vier weken om 14.00 uur ophalen of  om 16.45 uur weer thuisbrengen van een aantal dames. Het is met elkaar een half tot drie kwartier werk en het mooie hiervan is, u maakt er zoveel mensen blij mee. Voor de meeste ouderen is dit eigenlijk het enige uitje wat men nog heeft.

Denkt u er eens over na, wij zijn blij met uw komst. Vandaar mijn vraag! Wie helpt ons uit de brand?

Wilt u meer informatie! Belt u mij even, ik geef u graag verder uitleg. Bij voorbaat hartelijk dank (tel.nr.  035-6219373).

Els van Loenen


InterKerkelijk Koor Hilversum

Zaterdag 16 maart a.s. organiseert het InterKerkelijk Koor Hilversum een Voorjaars- markt.

Er zijn veel activiteiten, zoals:

*  verkoop van allerlei soorten handnijverheid

*  2e hands boekenkraam

*  demonstratie van kleine sieraden maken en verkoop hiervan

*  kramen met planten, curiosa,  diverse soorten worst van een

Kampioen slager,

honing en stroopwafels

*  verkoop van rode en witte wijn met eigen label

*  het restaurant voor koffie, thee, gebak, soep, belegde

broodjes, wijn en frisdrank

*  en natuurlijk het rad van avontuur met mooie prijzen

*  voor de kinderen is er de grabbeljurk met leuke prijsjes

Deze voorjaarsmarkt wordt in de Bethlehemkerk gehouden van 10.00 uur tot 16.00 uur.

De opbrengst komt ten goede aan ons kledingfonds.

Kopij Diependaalcontact juni 2013

Begin juni zal Diependaalcontact weer verschijnen. In verband met de vermenigvuldiging en de bezorging is het van belang dat het blad tijdig gereed komt. Daarom zou ik graag uiterlijk op 22 mei over de benodigde kopij beschikken. Indien u een stukje in Diependaalcontact van juni wilt plaatsen, verzoek ik u met voornoemde datum rekening te houden. U kunt uw kopij naar mij mailen (diependaal-c@hotmail.com) of toezenden (Stieltjeslaan 9, 1222 RC Hilversum).

Theo Biebericher