Diependaalcontact december 2015

Leven met verwachting (n.a.v. Lucas 1)

Zondag 29 november is de eerste adventskaars in de kerk aangestoken. De zondagen daarna gaan de 2e, de 3e en de 4e kaars aan en dan …. dan vieren we de komst van het Licht der wereld. De tijd van advent zet ons stil bij onze verwachting van God. We gedenken niet alleen wat God heeft gedaan, maar leven ook in de verwachting van wat God gaat doen. God heeft ons beloften gegeven dat het niet blijft bij die ene komst van zijn Zoon. Wij verwachten ook nog de tweede komst, als het Koninkrijk van God definitief vrede en recht zal brengen in de hemel en op aarde. Want al vertelt het evangelie ons van de overwinning op het kwaad en het lijden, wie het journaal kijkt, de sociale media volgt, de krant leest en om zich heen ziet, zal moeten beamen dat die overwinning nog niet bepaald zichtbaar is. Misschien ervaart u lijden en gebrokenheid ook wel in uw eigen leven.

Op de vraag hoe wij stand houden in de verwachting kan de priester Zacharias ons op weg helpen. Hij is een oude priester. En wat voor een. Rechtvaardig, gehoorzaam aan God en onberispelijk. Als we het vervolg lezen in Lucas 1 is dat eigenlijk heel bijzonder. Zacharias en zijn vrouw Elisabeth waren samen begonnen. Verliefd, verloofd, getrouwd in de hoop dat ze een gezin met kinderen zouden krijgen. Toen dat kind niet spontaan kwam, gingen ze bidden. Maar het gebed van Zacharias en Elisabeth wordt niet verhoord. Inmiddels zijn zij oud geworden en nog steeds kinderloos. Opmerkelijk genoeg heeft deze diepe teleurstelling hun gehoorzaamheid aan God niet ongedaan gemaakt. Dat had ook anders gekund. Dat kan ook anders. Omdat God niet doet wat wij graag willen, omdat ons gebed niet wordt beantwoord, heeft naar de kerk gaan, de bijbel lezen en bidden geen zin. Ach wat zouden we ook. Het leven gaat nu eenmaal zoals het gaat. Je kunt er toch niets aan doen. Berusting vult de plaats van de hoop.

Zacharias en Elisabeth bleven trouw en rechtvaardig, ondanks de teleurstelling in hun leven. Tot de engel verschijnt en de belofte doet, dat hun leven niet alleen onberispelijk zal zijn, maar ook verblijd, omdat God door alles heen, zelfs door lijden heen, zijn beloften waarmaakt.

In de gemeente van Jezus Christus leven we van aangevochten verwachting. Niet voor niets draagt de kerk in de tijd van advent het paarse kleed. De kleur van inkeer en verootmoediging. Want we weten wel: Het licht van de geboorte van de Zoon van God heeft geschenen, toen in Bethlehem. En het zal schijnen als Jezus weer komt. Maar vaak weten we dat vooral met een gevoel van gelatenheid. De tijd van Advent wekt onze verwachting uit de slaap van de berusting. Het reikt ons levende hoop aan voor vandaag en morgen, voor dit leven en het leven dat komt, want God zal het goede werk voltooien dat Hij begon in ons en in de wereld. Hij blijft zijn beloften trouw.

Gerard Kansen

 

Vanuit de kerkenraad: de Kerstnachtdienst

De kerstdagen naderen alweer snel. De kerkenraad heeft daarom uitgebreid gesproken over de te organiseren activiteiten rondom kerst. In de afgelopen jaren is gebleken, dat de ochtenddienst op Eerste Kerstdag steeds beter wordt bezocht. Deze dienst is inmiddels uitgegroeid tot een gezamenlijke dienst van de Diependaalse kerk en Vitamine G. De kerstmaaltijd ‘ A Taste of Christmas’ heeft de afgelopen twee jaar veel mensen naar de kerk gebracht, waaronder een groot aantal dat normaal gesproken niet of niet geregeld in de kerk komt. Daarom heeft de kerkenraad besloten ook dit jaar deze maaltijd weer te gaan organiseren. Dit alles vraagt in korte tijd veel inzet van tijd en energie van de betrokkenen, die zich bezig houden met de organisatie.

De kerstnachtdienst heeft in de afgelopen jaren veel mensen aangesproken. Sinds 2008 heeft de missionaire werkgroep veel energie gestoken in deze diensten en hebben we de bewoners uit de wijk daarvoor uitgenodigd. Aanvankelijk trok dat meer publiek, maar de laatste jaren is een daling zichtbaar. Wellicht heeft dat te maken met het feit, dat er binnen de Hilversumse kerken inmiddels een groot aanbod is van diensten op kerstavond, zoals op de Kerkbrink. De kerkenraad heeft daarom gemeend dat het wijselijk is dit jaar geen kerstnachtdienst te organiseren en de aandacht volledig te richten op de dienst op Eerste Kerstdag en de kerstmaaltijd ‘A Taste of Christmas’. Wij hopen en bidden dat beide activiteiten ook dit jaar weer gezegend zullen worden.

 

Namens de kerkenraad, Han Monsees

 

UITNODIGING: ‘A Taste of Christmas’

Krijg de smaak van Kerst te pakken tijdens een geheel verzorgd avondje uit. Laat u bij ‘A Taste of Christmas’ verwennen met een heerlijk driegangendiner, live muziek, cabaret … en meer! We zien u graag op zaterdag 19 december in de Diependaalse kerk. De avond begint om 19.00 uur (zaal open: 18.45 uur). Geeft u zich wel graag uiterlijk 16 december even op. Dit kan bij Maurice de Jong: 06 526 332 90, atoc@diependaalsekerk.nl. Wilt u uw steentje bijdragen aan het mogelijk maken van ‘A Taste of Christmas’? Ook daartoe bent u van harte uitgenodigd! We kunnen hulp gebruiken in praktische en in financiële zin. Zie ook de brief hierover die los bij dit Diependaalcontact is bijgesloten.

Met vriendelijke groet, namens de kerkenraad, Rianne ten Voorde (035 688 00 26, rianne@vitamineG.net)

Namens de Missionaire Werkgroep, Maurice de Jong       (06 526 332 90, atoc@diependaalsekerk.nl)

 

 

Kerstgroet                                                

 

Geachte mevrouw, meneer en/of familie,

 

Nu de adventsweken weer zijn aangebroken en we uit mogen zien naar het geboortefeest van onze Heer Jezus Christus, willen wij u namens de hervormde gemeente ‘Diependaal’, gezegende Kerstdagen toewensen.

 

Voor allen die treuren om het gemis van een geliefd iemand,

voor allen die zich eenzaam of zich niet meer zo goed

 

voelen, wensen we toe dat Gods troost en nabijheid het levenspad moge verlichten.

 

Ter overdenking een gedicht van Nel Benschop:

 

Immanuel of ‘God met ons’

 

Een naam vol vreugde: God die met ons is!

Die naast je loopt. Hij, die zich wil ontfermen.

Al ga je door een dal vol duisternis,

Hij is nabij: Zijn arm zal je beschermen.

 

Immanuel: een naam vol warmte en licht.

Een grote God, die een klein mens wil wezen.

Die al zijn liefde op ons heeft gericht

om ons geschonden leven te genezen.

 

Immanuel: Hij is ons zeer nabij.

Een mens als wij, die onder ons wil wonen.

Zoon van God. Wie kan er zoals Hij

het beeld des Vaders beter aan ons tonen?

 

In Bethlehem is ’t engelenlied gehoord

dat zong van vrede, vreugde en welbehagen.

Nog weerklinkt dit lied in Jezus’ woord:

‘Vrees niet! Ik ben met u, alle dagen’.

 

In het komende jaar hopen we D.V. weer een afspraakje met u te maken voor een bezoekje.

 

Wij wensen u hierbij tevens een mooie jaarwisseling en een in alle opzichten goed 2016 toe!

 

Hartelijk groetend, mede namens alle pastorale medewerkers.

 

Jaap van Woerekom.

 

Gezamenlijke dienst met de Bethlehemkerk

Net als vorig jaar zal ook dit jaar de Oudjaarsdienst gezamenlijk met de Bethlehemkerk worden gehouden. Onze eigen voorganger ds. Gerard Kansen zal tijdens deze dienst voorgaan in de Bethlehemkerk. Verdere informatie over deze dienst kunt u te zijner tijd lezen in het Kerkblad. Het is nog ver weg, maar ook de dienst op Hemelvaartsdag zal in samenwerking worden gehouden met de Bethlehemkerk. In deze dienst zal een van de voorgangers uit de Bethlehemkerk voorgaan in de Diependaalse kerk. Tegen die tijd zal hier uiteraard nog nadere informatie over volgen.

Namens de kerkenraad, Han Monsees

 

Pastoraal bezoekwerk nieuwe stijl

Het afgelopen jaar heeft er een grote verschuiving plaatsgevonden in de kerkenraad: er waren vier ouderlingen die een sectie onder zich hadden, nu is er nog maar één ouderling met deze verantwoordelijkheid, Jaap van Woerekom. De vraag naar nieuwe ouderlingen heeft daar geen verandering in gebracht. Door deze situatie ontstond er een nood op het gebied van pastoraal bezoekwerk. Meer mensen waren nodig, die allen een klein deel van het bezoekwerk wilden gaan doen. Er werden te veel mensen (nog) niet bezocht. En – gelukkig – er zijn helpers gekomen!

Maar liefst vijftien dames en heren uit onze geloofsgemeenschap – Diependaalse kerk en Vitamine G – hebben zich bereid getoond pastoraal bezoekwerk te verrichten en daartoe de gelofte van geheimhouding afgelegd. Sommigen van hen bezoeken al vele jaren trouw diverse gemeenteleden, anderen doen dit nu voor het eerst.

Vanuit de kerkenraad staan we hen met raad en daad bij. Onlangs hielden we een toerustingsavond en daar zullen er nog meer van volgen. Krijgen de pastorale bezoekmedewerkers diepgaande vragen die met zielzorg te maken hebben, dan kunnen zij indien gewenst contact opnemen met ouderlingen Jaap van Woerekom en Annette Hartog.

Als gemeentelid bent of wordt u benaderd met de vraag of u bezoek op prijs stelt. En het klinkt misschien gek, maar u hoeft geen “probleem” te hebben om bezoek te kunnen ontvangen, of al op leeftijd te zijn. Aandacht, een luisterend oor, een goed gesprek en wat gezelligheid: ook daar is het bezoekwerk voor bedoeld, voor alle leeftijden! Uiteraard staat het u vrij om dit contact wel of niet aan te gaan. Het is een open vraag, met liefde en betrokkenheid gesteld.

De predikant verleent pastorale bijstand in crisissituaties rond ziekte en rouw, bezoekt gemeenteleden in het ziekenhuis, doet doopbezoek en bezoekt ouderen rond hun kroonverjaardagen (vanaf 85 jaar) en echtparen rond hun huwelijksjubilea (25, 40, 50, 60 jaar). Ook verleent hij zorg aan hen die willen trouwen, gaat hij zo mogelijk in op vragen om pastorale bijstand en onderhoudt hij

e-mailcontact met mensen die hem benaderen met levens- of geloofsvragen.

Wilt u graag bezoek ontvangen? Meld dit dan gerust bij Rianne ten Voorde, 035 688 00 25, rianne@vitamineG.net. Zij vraagt dan één van de bezoekmedewerkers om contact met u op te nemen.

Namens de kerkenraad, Rianne ten Voorde

 

Buurtmaaltijden

 De Diependaalse kerk organiseert sinds het begin van de herfst een maandelijkse buurtmaaltijd. Bij deze maaltijd is er de gelegenheid voor buurtbewoners om samen in sfeer te genieten van een eenvoudig driegangenmenu.

Al tweemaal heeft er tot nu toe een buurtmaaltijd plaatsgevonden, eenmaal in oktober en eenmaal in november.

Vrijwilligers van de kerk hebben flyers verspreid om meer ruchtbaarheid aan de maaltijden te geven, en dit heeft zijn vruchten afgeworpen, want het aantal bezoekers groeit gestaag en de maaltijden zijn een groot succes.

Gerechten die tot nu toe bereid zijn, zijn een pasta met een Siciliaanse saus en een couscousmaaltijd met zongedroogde tomaten. Ook is er in de regel een vegetarische optie aanwezig. De maaltijd wordt afgesloten met koffie of thee en iets zoets.

De buurtmaaltijden zijn ontstaan als laagdrempelige activiteit, waarbij de buurt samen kan komen om gemeenschappelijk de dag af te sluiten. Wie wil mag ook helpen bij de bereiding van de maaltijd. De eerstvolgende buurtmaaltijd vindt plaats op vrijdag 4 december. Om 18.30 uur gaan wij aan tafel, maar wie wil helpen koken is al vanaf 17.30 uur welkom. Kosten om mee te doen zijn 2 euro per persoon. U bent van harte welkom om mee te eten. Opgeven kan door te bellen naar 06 525 013 15.

 

Iain de Jong

 

Van de kerkrentmeesters

Giften wijkkas

In Diependaalcontact van juni hebben wij u gevraagd om een bijdrage aan de wijkkas. Wij danken u hartelijk voor uw giften! Met deze giften kunnen we ontzettend veel goede dingen doen, zoals: invulling (bijzondere) kerkdiensten (excl. kosten predikant en organist), missionair werk, groepswerk, publiciteit en het verzorgen van attenties.

 

A Taste of Christmas

Bij dit nummer van Diependaalcontact is een brief gevoegd waarin gevraagd wordt om een extra gift om ‘A Taste of Christmas’ mogelijk te maken. Uw gift kunt u overmaken op het IBAN nummer NL49FVLB 063 58 09 400 o.v.v. ‘A Taste of Christmas’ ten name van Wijkkas Diependaalse kerk te Hilversum.

 

Kerkbalans 2016

Het klinkt nog ver weg, maar in januari staat de Actie Kerkbalans weer op het programma. Via Actie Kerkbalans worden de predikant (75%), de gastpredikanten, organisten en de pastorie betaald.

Dit jaar pakken we het iets anders aan dan in de afgelopen jaren. De enveloppen liggen na afloop van de dienst van 10 januari in de achterzaal klaar. U kunt zelf uw envelop meenemen met het verzoek om deze ook weer zelf na invulling in te leveren.

De enveloppen die op die zondag niet zijn meegenomen, worden bij de leden thuis bezorgd en weer opgehaald. Met uw medewerking verlichten we het werk van de vele vrijwilligers!

 

Namens de kerkrentmeesters, Herman Verra

 

Zeshonderd jaar geloven in Hilversum

In 2016 zal het jubileumjaar ‘600 jaar geloven in Hilversum’ worden gehouden. Op 17 januari, aan het begin van de Week van Gebed voor de Eenheid, zal daar de aftrap van zijn. Op die zondag worden kerkgangers na de kerkdienst in de eigen kerk uitgenodigd zo mogelijk onder klokgelui naar de Kerkbrink te gaan. Op die plaats kreeg het christendom voor het eerst voet aan de grond in Hilversum. In de Grote Kerk zal een korte kerkdienst gehouden worden. Deze viering onder auspiciën van de Raad van Kerken, waarin we zullen danken en waarin de start van het feestjaar zal plaatsvinden, zal zijn 11.30 uur tot 12.00 uur. Daarna is iedereen welkom voor koffie en ontmoeting. Meer mededelingen over de invulling van het jubileum jaar volgt later.

 

Week van gebed 17 tot en met 24 januari 2016

De Diependaalse kerk en Vitamine G zullen voor de eerste keer met medechristenen uit verschillende kerken in Hilversum en Loosdrecht bidden in de internationale week van gebed. Dat houdt in dat er op elke avond in die week in een van de kerkgebouwen een gebedssamenkomst gehouden wordt. De Week van Gebed wordt georganiseerd door Missie Nederland (voorheen EA-EZA) en de Raad van Kerken. De traditie van de gebedsweek gaat al ruim anderhalve eeuw terug. Graag sluiten wij ons aan bij honderdduizenden christenen die wereldwijd in januari samen komen om te bidden.

Hieronder volgt een persbericht;

‘Misschien bent u echt een bidder. Dan willen we u van harte uitnodigen om mee te bidden tijdens de Week van Gebed (17-24 januari). Maar misschien ook niet en denkt u ‘een week bidden?’. Ook dan nodigen wij u van harte uit om mee te bidden tijdens de Week van Gebed!

De Week van Gebed is er voor iedereen: samen bidden, ieder op zijn eigen manier. Gewoon omdat we ons afhankelijk weten van God en we het jaar aan Hem willen opdragen. De hele grote wereld en al haar problemen, zending en evangelisatie en ook onze straat, de kerk en de mensen die in onze gedachten komen. We bidden om de eenheid te ervaren die niet door mensen gemaakt kan worden, maar alleen door de Geest van God. Hij verbindt ons aan elkaar als wij ons aan Hem verbinden.

Het thema van de Week is ‘Het woord is aan jou’, naar 1 Petrus 2 vers 9 en 10. In dit Bijbelgedeelte roept Petrus de gemeente in Rome op om Gods grote daden te verkondigen. We hopen dat u tijdens de Week van Gebed opnieuw onder de indruk raakt van Gods grootheid en dat u het verlangen krijgt om dat te delen met de mensen om u heen. Bid u mee?’

De voorlopige indeling is als volgt:

Zondag        17 januari    eigen kerk/gemeente

Maandag     18 januari    Diependaalse kerk / Vitamine G

Dinsdag       19 januari    Sijpekerk, Nw Loosdrechtsedijk  Nw Loosdrecht

Woensdag   20 januari    De Schuilhof, Dalweg

Donderdag   21 januari    Vrije Evangelische gem., Taludweg

Vrijdag         22 januari    Rehobothkerk, Kleine Drift Zaterdag    23 januari    Grote Kerk, Kerkbrink

Aanvang alle avonden is om 19.30 uur. Meer informatie volgt in het kerkblad.

Gerard Kansen

 

Commissie herijking

Binnen de Protestantse Gemeente te Hilversum wordt gewerkt aan een plan om de kerk toekomstbestendig te maken. Op 15 november heb ik, na de kerkdienst, de gemeente geïnformeerd over de stand van zaken hierbij. De tekst hiervan vindt u in bewerkte vorm hieronder, evenals een aantal vragen die door gemeenteleden gesteld zijn en de antwoorden daarop.

Door de Algemene Kerkenraad is een commissie ingesteld om na te denken over de toekomst van de Protestantse Gemeente te Hilversum. Namens Vitamine G maakt Annemarie Biebericher deel uit van deze commissie en namens de Diependaal doe ik dat. Ook vertegenwoordigers van de andere wijkgemeenten, de kerkrentmeesters en de diakenen maken deel uit van de commissie.

De reden dat de commissie aan het werk is, is dat we in Hilversum door hogerhand op de vingers zijn getikt omdat onze begroting niet toekomstbestendig is. Al jaren is er een tekort. Nu is er nog voldoende vermogen om dat tekort op te vangen, maar als er geen actie ondernomen wordt, zal het vermogen snel afnemen. Hierbij speelt ook een rol dat de verwachting is dat het aantal leden in de komende tien jaar nog verder zal afnemen.

Inmiddels is het werk van de commissie zover gevorderd dat de eerste resultaten te melden zijn. De commissie heeft uit de vele ideeën hoe het nu verder moet met de Protestantse Gemeente in Hilversum, drie mogelijk scenario’s geformuleerd. Deze scenario’s zullen nog verder uitgewerkt worden alvorens de Algemene Kerkenraad een keuze maakt. De scenario’s komen op het volgende neer:

 

1)      Alles zo veel mogelijk bij het oude laten.

Dit houdt wel in dat in alle wijken minder predikanten werkzaam zullen zijn en er nog meer door vrijwilligers gedaan moet worden.

2)      Het aantal wijken verminderen. Dit betekent overigens niet dat er kerken gesloten gaan worden, zeker niet op korte termijn.

3)      Een hele nieuwe structuur met een sterke centrale kerkenraad waarbij afgestapt wordt van de organisatie in wijkgemeenten.

In het voorjaar zal duidelijk zijn hoe deze scenario’s er concreet uit komen te zien. Dan is de wijkkerkenraad aan zet om zijn positie te bepalen. Daarvoor gaan we uiteraard ook bij u als gemeente te rade.

Uit het proces tot nu toe komt wel naar voren dat het, welke oplossing er ook gekozen wordt, pijn gaat doen. Voor ons en voor de andere wijken. Anderzijds is er algemene overeenstemming dat er ruimte moet zijn voor toekomstgerichte manieren van kerk-zijn zoals Vitamine G.

Mijn eigen inzet in dit proces is het waarborgen van het voortbestaan van het Diependaalse geluid, elke zondag om 10 uur in deze kerk. Ik ben er ook van overtuigd dat dat, ongeacht het gekozen scenario en organisatievorm, mogelijk is.

In februari worden de uitgewerkte scenario’s aan de Algemene Kerkenraad gepresenteerd, kort daarna wordt er een Hilversum-brede bijeenkomst georganiseerd waar iedereen zich kan laten informeren. Ook in de Diependaal zullen we één of meerdere bijeenkomsten organiseren. Hierbij is het vooral de bedoeling dat gemeenteleden aan het woord komen.

Door de gemeenteleden zijn op 15 november al een aantal vragen gesteld:

vraag: Als er in de kerk zo’n tekort is, waarom zijn dan niet alle collectes voor de kerk bestemd?

antwoord: De financiële problemen in Hilversum zijn relatief: ten opzichte van vele naasten zitten wij nog steeds in een zeer comfortabele situatie. Daarom vinden we het belangrijk om in eerste instantie voor de naaste in nood te collecteren (diaconale collecte) en daarna pas voor onszelf (plaatselijk kerk). Iedereen kan op deze manier ook zijn eigen afweging maken.

vraag: Is de reorganisatie ingegeven door de actuele financiële situatie of speelt het al langer en speelt de vergrijzing van de gemeente ook een rol?

antwoord: De financiële situatie is al veel langer zo dat er sprake is van een tekort en dat er ingeteerd wordt op het vermogen. Wat wel nieuw is, is dat het Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken (RCBB) ons vorig jaar indringend gewaarschuwd heeft dat onze begroting bij ongewijzigd beleid niet langer geaccepteerd zal worden waardoor de PgH bijvoorbeeld geen predikant zou mogen beroepen als er een vacature is.

De vergrijzing speelt ook een rol in de zin dat de verwachting is dat het ledental terugloopt en daarmee de inkomsten. Bij ongewijzigd beleid zal het tekort hierdoor steeds sneller toenemen.

 

vraag: Wordt er rekening gehouden met het bestaan van de Stichting Diependaal, die tot doel heeft kerkdiensten in de Diependaalse kerk te behouden?

antwoord: Toen de Stichting Diependaal werd opgericht, was de situatie voor de Diependaal veel ernstiger. Zonder de Stichting zou de wijkgemeente niet meer bestaan. De afgelopen tijd heeft de Stichting Vitamine G mede mogelijk gemaakt. Hierdoor staat de Diependaal er nu een stuk beter voor, ook omdat we hebben laten zien dat het mogelijk is om iets nieuws te beginnen. Ook in de toekomst zal er een rol voor de Stichting zijn om kerkdiensten in de Diependaal mogelijk te blijven maken.

Namens de kerkenraad, Han Monsees, voorzitter

 

Word redacteur bij Het Kerkblad!

Het Kerkblad voor Hilversum biedt allerlei interessants over de Protestantse gemeente in Hilversum. In Het Kerkblad zijn de vijf wijkgemeenten, de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap en de Evangelisch-Lutherse gemeente vertegenwoordigd. Feitelijke informatie over de erediensten op zondagen en christelijke feest-en gedenkdagen, en de diensten in verzorgingscentra staat ordelijk vermeld. Ook besluiten en mededelingen van de Algemene Kerkenraad, het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen vinden hun weg naar Het Kerkblad. Wie denkt dat er dan vooral gewerkt wordt aan “huishoudelijke berichtgeving” heeft het mis. Redactioneel nieuws uit de plaatselijke gemeente en de landelijke kerk, actualiteiten uit de (wijk)gemeenten, columns, fotoverslagen, interessante artikelen, interviews: het komt allemaal in Het Kerkblad, mede dankzij de redactie.

Binnen de redactie van Het Kerkblad zijn twee vacatures ontstaan: die van redacteur en die van hoofdredacteur. Wil jij meewerken aan een kwalitatief hoogstaand Kerkblad? De kerk in Hilversum daarmee dienen, maar ook persoonlijk groeien in je kwaliteiten? Ga dan deze uitdaging aan! Neem voor meer informatie contact op met Jan Verdam, scriba van de Algemene Kerkenraad, scriba@pknhilversum.nl, 035 – 623 20 10.

 

 Kernteam Vitamine G

In november kwam het kernteam in nieuwe samenstelling bijeen. Lydia Kansen schoof voor het eerst sinds de start niet meer aan. Voor Freek Bakhuis was het zijn eerste vergadering.

De setting was anders dan gebruikelijk. Normaal gesproken kwamen we als kernteam maandelijks bijeen in een gezellige huiskamer van een van de kernteamleden. De wens ontstond om naast het broodnodige vergaderen ook voldoende tijd vrij te maken voor bezinning en ‘geestelijke voeding’. Dat kwam nogal eens in het gedrang. Hoe makkelijk verzand je immers niet in agenda’s, lijstjes, acties en dat soort vergadertaal? En hoe snel is de tijd dan vaak al op! Daarom is besloten de bijeenkomsten van het kernteam anders te verdelen. De ene keer een vergadering die ook echt een vergadering is. De andere keer bij iemand thuis, waarbij we tijd nemen voor geestelijke opbouw en ontmoeting.

Dit keer dus een echte vergadering. Aan een vergadertafel, met agenda en actielijst. In de consistorie van de kerk. De agenda ging er snel doorheen, toch was er gelukkig geen ‘vergadersfeer’.

Wat hebben we zoal besproken? Uiteraard een terugblik op de retraite. Niet iedereen van het kernteam kon daarbij zijn, dus een terugkoppeling had wel even prioriteit. Het meest in het oog springend was de eerste versie van een ‘missie’ van Vitamine G. Nu denkt u wellicht, is die er dan niet? We zijn toch al een tijdje bezig met Vitamine G? Ja en nee. We hebben uiteraard een duidelijke missie, zoals omschreven in alle plannen. Maar deze missie, samengevat in een korte en krachtige zin, nee, die hebben we niet. Dat is in de praktijk natuurlijk niet het meest belangrijk. Toch kan het helpen, in de communicatie, op de website en ook om alle activiteiten eenvoudig aan de missie te kunnen toetsen. In de aankomende tijd gaan we die dus aanscherpen. U hoort daar binnenkort meer over.

Verder hebben een aantal lopende activiteiten de revue gepasseerd. Het is altijd goed om even te kijken hoe alles reilt en zeilt. Zoals bijvoorbeeld de triades, die onlangs zijn opgestart. Mooi om te horen dat er inmiddels twee groepjes zijn begonnen en een derde in oprichting is. Daarnaast hebben we gesproken over het kinderwerk, de tieners en over de resultaten van de inventarisatie die onlangs is gehouden onder de bezoekers. In deze inventarisatie ging het over de vraag of er verbeterpunten zijn binnen Vitamine G, maar ook welke talenten de bezoekers van Vitamine G zouden willen inzetten.. De viering van het Heilig Avondmaal tijdens Vitamine G was ook onderwerp van gesprek. Begin 2016 zal deze viering voor het eerst plaatsvinden. Welke vorm dit zal krijgen, wordt nog nader uitgewerkt.

Het werd een mooie avond en dus ook productief. De volgende avond met het kernteam zal in mijn huiskamer zijn. Ik zie er naar uit!
Namens het kernteam, Annemarie Biebericher

 

 Kerk 2025 Waar een Woord is, is een weg

 

“Toen Jezus ooit zijn leerlingen twee aan twee uitzond, gaf Hij hen de opdracht geen overtollige ballast mee te nemen. Geen geld, geen twee hemden. Wel sandalen voor

onderweg (Vgl. Marcus 6:7-9).

 

In onze tijd krijgt het woord van Jezus ‘alleen sandalen voor onderweg’ nieuwe actualiteit. Als Protestantse Kerk dragen we nogal wat mee. Verworvenheden die we

onderweg hebben opgedaan. Dat was onze manier om de weg van Jezus te gaan en op die weg hebben we veel van Gods goedheid ervaren. Tegelijk is onze gang zwaar

geworden. Dat voelen we steeds meer. Het lijkt alsof we gevangen zijn geraakt in onze eigen kerkcultuur. We stralen voor velen uit een besturenkerk te zijn. Hoe kunnen we komen tot de lichtere gang waarmee Jezus ooit zijn leerlingen uitzond?

Deze nota begint daarom met de vraag: waarom kerk? Wat is de essentie van kerk zijn? Juist nu de kerk voor veel tijdgenoten op afstand staat als een vreemd instituut, is het goed weer bij de kern uit te komen en back to basics te gaan. Beschouw dit deel als een verantwoording, ook ‘naar buiten’, in taal die daarbij past. Het is een oefening om door de bomen weer het bos te zien. Om daar zelf blij van te worden en dat ook te kunnen uitstralen. Een oefening om eventuele ballast af te leggen en bij de eenvoud uit te komen. Dat helpt om tot een lichtere gang te komen.

 

Back to basics

‘Jezus heeft ons de kerk niet aangedaan als een molensteen om de nek, maar als een gave die vreugde geeft’ (De hartslag van het leven). In het Nieuwe Testament spat die vreugde eraf wanneer over de kerk gesproken wordt. Denk aan tintelende beelden als ‘bruid’ en ‘lichaam van Christus’. Beelden die uitdrukken dat de kerk een gave is van God zelf en niet een moeizaam product van mensen. De kerk wordt gevormd door mensen, maar het geheim ervan is de Heer zelf. Vandaar die vreugde. Wanneer het vandaag over de kerk gaat, komen er bijna vanzelf ook andere woorden en beelden boven. Woorden als krimp en vergrijzing en het beeld van een gebouw onder dik stof. De kerk die eens een vast onderdeel uitmaakte van onze cultuur en samenleving lijkt nu overbodig. In zulke tijden is de verleiding om maar op te houden met de kerk daarom heel herkenbaar. Moeten we er dan inderdaad mee ophouden? Velen weigeren dat te doen. Als je doorvraagt, is dat niet omdat ze vinden dat de kerk er nu eenmaal bij hoort, maar omdat zij van de kerk houden. Omdat zij zich diep aangesproken weten door het evangelie, de boodschap waar de kerk van leeft. Omdat ze zich geen leven kunnen voorstellen zonder kerk. Een leven zonder de kerk zal er niet zijn. De kerk is niet als een menselijk project begonnen maar als een gave van God. Een gave die bestand is tegen slijtage, afbraak en vervlakking. Zelfs als er een stoflaag over de kerk ligt, zal het leven eronder nooit helemaal verstikken. Het wordt op een verborgen manier in stand gehouden door God zelf. Dat houdt wel de uitdaging in om dat leven steeds weer op het spoor te komen. Om het stof van de kerk af te blazen of te laten blazen. Om die tintelende beelden over de kerk van het Nieuwe Testament weer te ontdekken en te beleven. Om back to basics te gaan en weer te ontdekken waar het om gaat. Daarbij kan het helpen om antwoord te geven op de vraag waarom je wilt dat de kerk moet blijven. Of omgekeerd, waarom je doodongelukkig zou zijn wanneer de kerk verdween. Dat antwoord kun je aan jezelf geven of aan elkaar, maar ook aan tijdgenoten die zich misschien afvragen wat er zou missen als er geen kerk meer is. Een antwoord dat geen geheimtaal gebruikt maar verstaanbaar is. Ook dat is een manier om back to basics te gaan. Het is goed om op zo’n vraag een gezamenlijk antwoord te geven. Daar kunnen persoonlijke antwoorden in helpen. Hier volgt zo’n persoonlijk antwoord op de vraag ‘waarom kerk?’

  1. In de kerk hoor ik woorden die ik nergens anders hoor. Die woorden worden ‘evangelie’ genoemd, goed nieuws van God. Het zijn woorden die me aanspreken in de diepste kern van mijn leven. Ik word erdoor opgericht als ik als een verloren mens langs de weg lig. Ik word erdoor in mijn kracht gezet en krijg moed om te leven. Dat evangelie staat op naam van Jezus. Hij geeft me ziel en zaligheid. Daarom moet de kerk blijven. Als een plaats waar God geloofwaardig wordt en blijft. Als een ruimte om te leren geloven en in dat geloof verder te groeien.

 

  1. De kerk is een gemeenschap van mensen die elkaar aanvaarden in Jezus’ naam en die voor elkaar willen instaan. Alleen maar ‘ieder voor zich’ is armoedig. Alleen bij elkaar komen als ‘gelijkgezinden’ of vanwege een gezamenlijk belang is te weinig. De kerk is een plaats om samen te lachen en te huilen, om samen te eten en te drinken. Het maakt hier niet uit hoeveel je verdient, hoe je eruitziet, hoe oud je bent, wat voor kleren je aanhebt, of je alleen bent of samen. Er is iets dat die verschillen overstijgt, omdat je samen familie van God bent. Daarom ben je elkaar gegeven en sta je voor elkaar in.

 

  1. De kerk helpt me om te begrijpen wat ‘goed leven’ is. Voor mijzelf, maar ook voor de samenleving. Inzicht in het goede leven komt me niet aanvliegen. Er is zoveel chaos en verwarring in de wereld. Het leven is zo onoverzichtelijk. Wat moet ik doen? Waar moet ik me voor inzetten? De kerk is niet de plaats voor pasklare antwoorden, maar wel valt er vanuit de Bijbel en de christelijke traditie licht op de dingen van het leven. Ik krijg inzicht in wat het goede leven is, voor mijzelf, voor de samenleving en voor de schepping. Ik word vanuit de kerk de wereld ingestuurd om daar in woord en daad getuige te zijn en het in praktijk te brengen.

 

Back to basics vraagt om persoonlijke antwoorden. Natuurlijk kan dit back to basics ook anders worden gezien of verwoord. Belangrijk is dat hier het gesprek over wordt gevoerd. Juist de vraag wat back to basics betekent, kan energie losmaken, zowel in de plaatselijke gemeente als in de landelijke kerk.”

Arjan Plaisier, scriba Protestantse kerk Nederland

 

De pianostemmer

Sinds wij enige jaren geleden een nieuwe piano in de kerk hebben aangeschaft, hebben we een abonnement bij de firma Van Urk uit Krimpen aan de IJssel voor het stemmen van het instrument. Hierdoor wordt de piano 3-maal in het jaar gestemd. De stemmer komt uit Hoogeveen en is altijd ’s morgens stipt op tijd bij het kerkgebouw. Onze afspraak is gewoonlijk ’s morgens om 8.00 uur. Wij gaan dan ook al vroeg naar de kerk en meestal staat hij al te wachten. Eerst een kopje koffie, vooral in de winter als het in de achterzaal koud is, voordat met de werkzaamheden wordt begonnen. Theo en ik lezen de krant en de pianostemmer gaat aan de slag. Regelmatig wordt er in de piano van alles gevonden, zoals muziekpapier, gitaarklem, plectrum enz. enz. Het is altijd weer een verrassing wat er te voorschijn komt. Rond 9.30 uur is alles weer klaar en kunnen we naar huis. Wij zijn blij met de goede samenwerking.

Arja Biebericher

 

Chinese schouwspelen: Een kerkdienst in Chendu

Met ruim twintig predikanten heb ik (Gerard Kansen) een studiereis door China gemaakt. We bezochten daar een dienst in de Shangxiang Street Church in Chengdu.

Het eerste dat mij opviel is het grote rode kruis op de toren van de kerk. We zullen het nog vaak gaan zien: rood is de kleur van China en dat combineren christenen met het kruis van Jezus. Zodra we het kerkplein oplopen, zien we een deur openstaan, waarachter gelovigen op hun knieën bidden om een gezegende dienst. Opvallend hoe achter hen de Chinese vlag staat, wat dan direct de vraag oproept naar de verhouding tussen kerk en staat. Deze vraag komt geregeld terug, want we bezoeken namelijk de bij de overheid geregistreerde Protestantse kerk. Ook deze kerk groeit snel en heeft nu ruim dertig miljoen leden. Wat is de prijs die zij betalen voor de ruimte, die ze sinds de jaren tachtig, hebben gekregen? Het zou boeiend zijn daarover eens met Chinese christenen, die zich niet door de overheid willen laten registreren, van gedachten te wisselen. Helaas zit zo’n gesprek er vanwege de grootte van onze groep niet in.

Bij binnenkomst worden we begroet door de commissie van ontvangst bestaande uit acht vrouwen met rode vesten, die een soort erehaag vormen. Eenmaal binnen blijken de, met name oudere, aanwezigen al te zingen en ondertussen ons vriendelijk te verwelkomen. Later blijkt, dat de jongeren op zaterdagavond een dienst hebben en de kinderen elkaar ontmoeten bij zondagsschool. Toch zijn er deze morgen ruim duizend kerkgangers aanwezig. Wat al aan de buitenkant van het kerkgebouw opvalt, zien we terug in het interieur: overal hangen Bijbelteksten aan de muur en dat is niet voor niets. In de gesprekken komt het belang van de Bijbel vaak terug. ‘’Gods woord is krachtig’’ of ‘’Gods Woord geneest’’ vertellen predikanten ons. Van studenten van een Bijbelschool horen wij, dat zij tijdens hun driejarige opleiding maar liefst zes keer de Bijbel helemaal moeten lezen. De vrouw die de zangleiding verzorgt blijkt theologiestudent te zijn. Als ze voorgaat in gebed klinkt herhaaldelijk door de hele gemeente een instemmend amen. De schriftlezing uit de Bijbel leest de gemeente eveneens hardop mee. De bijdrage van de predikante is een kort gebed gevolgd door een preek van 45 minuten. In de verkondiging staat zij stil bij Lucas 12: 13-21, het verhaal van de rijke dwaas, waarbij ze zich afvraagt hoe de mentaliteit van het huidige China zich verhoudt tot het evangelie van Jezus Christus. Om nieuwkomers niet de indruk te geven uit te zijn op geld ontbreekt in iedere kerk een collecte. Na de zegen gebeurt iets wat ik niet ken: tientallen gelovigen komen naar voren en gaan geknield op de grond liggen. Ze bidden en verlangen nog een keer gezegend te worden. Later hoor ik van een docent uit Hongkong dat hem dit ook opvalt. Telkens als hij spreekt in een kerk in ‘mainland China’ komen na afloop tientallen mensen naar hem toe en vragen voorbede. Ze willen gebed voor alle grote en kleine zorgen en uitdagingen van het leven.

Deze dienst luidt het begin in van een zeer indrukwekkende reis. We ontmoeten inspirerende gemeenteleden, kerkleiders, studenten en bestuurders. Ons treft hun krachtige uitstraling en enorme passie om het goede nieuws van God te delen met seculiere landgenoten. Naast hun gerichtheid op gebed maakt ook hun grote liefde voor de Bijbel indruk op mij. Ik vraag me af in hoeverre hun uitstraling en passie juist daar mee te maken hebben.

 

Chinese schouwspelen: Lessen in bescheidenheid

De reis door dit immense land maakt mij bescheiden. Dat heeft ten eerste te maken met de overal aanwezige mensenmassa. Nergens zie ik een lege straat. Nergens is het stil. Wandelend tussen de massa moet ik denken aan het gezang: ‘en onder miljoenen hebt Gij ook mij op ’t oog’. Hier besef ik een heel klein beetje wat het betekent dat God oog heeft voor miljoenen. Ik loop als enkeling te midden van miljoenen in steden, waar ik nog nooit van heb gehoord.

Wat mij eveneens nederig maakt is dat alle mensen om mij heen een taal spreken waar ik geen chocola van kan maken. Ik kom niet verder dan: ‘Nie hao’ (hallo of goedendag) en ‘Xièxiè’ (bedankt) en herken alleen het woord ‘Yesu’ (Jezus). Gelukkig reist een predikant van de Chinese kerk in Nederland als vertaler met ons mee.

Het aantal leden van de Protestantse kerk van China noopt ook tot bescheidenheid. De meest recente cijfers geven een aantal van 30 miljoen leden aan. Maar men zegt dat de Chinese Christian Council het aantal gelovigen bewust laag houdt om geen argwaan bij de overheid te wekken. Het getal zou in werkelijkheid dus nog hoger liggen. En dan hebben we het nog niet eens over de leden van de huisgemeenten, waar het geschatte aantal gelovigen minstens even hoog is.

Een van de kerken die wij bezoeken is de Jiang Wan kerk, een van de 170 geregistreerde kerken in Shanghai. Dertig jaar geleden begon deze gemeente in een huiskamer. Nu bezoeken, verdeeld over drie diensten, elke zondag ongeveer 3000 mensen de kerk. Jaarlijks laten zo’n 600-650 mensen zich dopen. Getallen waar ik mij gezien de Hilversumse context nauwelijks iets bij kan voorstellen.

Wat mij nog het meest treft is de nederige houding van de gelovigen, die wij ontmoeten. Nergens ontmoette ik zelfgenoegzaamheid of arrogantie. Alle eer voor de groei van de kerk, voor de verandering van levens en omstandigheden is voor God, de Heer. Na de zware jaren van geloofsvervolging tijdens de culturele revolutie, voegt God zelf dagelijks mensen toe. Daarbij verwijzen ze steevast naar Handelingen 2: ‘De Heer voegde dagelijks mensen toe aan de kring van hen die behouden werden’. God zelf is aan het werk op het gebed van zijn kinderen en de kerk in China mag nu de oogst binnenhalen. Een oogst die op dit moment nog een bescheiden percentage is van het totale aantal inwoners, namelijk maximaal 10%. De christenen leven met het verlangen dat dat percentage hoger zal worden tot heil van mensen en de maatschappij.

Het was een voorrecht om getuige te zijn van de bescheidenheid, het sprankelend geloof én de vastberadenheid van medegelovigen. Het inspireert ons als deelnemers om in onze eigen Nederlandse kerken met verwachting het werk weer op te pakken.

 

Gerard Kansen

 

Kopij Diependaalcontact maart 2016

Begin maart zal Diependaalcontact weer verschijnen. In verband met de vermenigvuldiging en de bezorging is het van belang dat het blad tijdig gereed komt. Daarom zou ik graag uiterlijk op 22 februari over de benodigde kopij beschikken. Indien u een stukje in Diependaalcontact van maart wilt plaatsen, verzoek ik u met voornoemde datum rekening te houden. U kunt uw kopij naar mij mailen (kopij@diependaalsekerk.nl) of toezenden (Stieltjeslaan 9, 1222 RC Hilversum).

 

                                                      Theo Biebericher

 

 

‘Elke christen erbij is een goede Chinese burger extra’

 In oktober nam ds. Gerard Kansen deel aan een predikantenreis naar China. Hij kreeg een spiegel voorgehouden. Wat hij daarin zag en wat Hilversum daarvan kan leren, deelt hij met de lezers.

door ds. Gerard Kansen

 

Een Chinakenner ben ik niet en ik heb maar een fractie van het land en de kerk gezien. Daardoor heb ik een beperkt beeld, maar wel gevormd door een intensieve, persoonlijke kennismaking. Gedurende de reis heb ik me gerealiseerd hoe groot het verschil is tussen wonen in een land waar het christendom al eeuwenlang aanwezig is en een land waar de kerk pas enkele generaties oud is. Het imago van de kerk in China is zo positief, dat de uitspraak ‘Elke christen erbij is een goede Chinese burger extra’ vaak klinkt.

 

Grote liefde voor de Bijbel

Het eerste dat mij in de Chinese kerk opvalt, is de grote liefde voor de Bijbel. Men leest intensief in het Woord vanuit de verwachting dat God spreekt. Christenen memoriseren de Bijbel op een manier die mij doet denken aan Psalm 1. We komen een rechtvaardige tegen die de wet van de HEER bij dag en bij nacht overpeinst. Tijdens de Culturele Revolutie heeft de kerk van China die rechtvaardigen voortgebracht. Van iemand die deze tijd heeft meegemaakt, horen wij dat een enkele bladzijde uit de Schrift een kostbare schat voor hem is. Naar zijn zeggen is de groei van de kerk vandaag vrucht van hun liefde voor Gods Woord.

Mensen hebben een groot verlangen te leren van de Bijbel. Een preek van drie kwartier minimaal is geen probleem. De preken hebben een hoog Bijbelstudiegehalte. Naast de plenaire diensten ontmoeten gelovigen elkaar in fellowships om vanuit de Bijbel te zoeken hoe ze als volgeling van Jezus moeten leven. Veel Chinese gelovigen lezen minstens een keer per jaar de hele Bijbel.

 

De Bijbel helpt

Wat ons vooral opvalt, is de cruciale betekenis die de Bijbel heeft in hulpverlening. We bezoeken een ‘House of Healing’, waar verslaafden en Hiv/aids patiënten samenkomen. Deze mensen vertellen ons: “Gods Woord heeft ons genezen”. Hun genezing, hoop en waardigheid schrijven ze toe aan de krachtige uitwerking van de Bijbel. Deze methode is zo succesvol, dat de lokale overheid dit centrum inmiddels mede subsidieert. Wat we in dit centrum horen, sluit aan bij recent onderzoek. Van de nieuwe gelovigen heeft 69 een of andere vorm van healing ervaren.

Ook in het kinderwerk speelt de Bijbel een belangrijke rol. Want hoewel de regering godsdienstige opvoeding verbiedt, investeren veel gemeenten in kinder- en jeugdwerk, bijvoorbeeld tijdens zomerkampen en op zondagscholen. Tenslotte doen nieuwe gelovigen regelmatig mee aan een cursus van drie maanden Bijbellezen.

 

Hartstochtelijk gebed

Het tweede dat mij enorm trof in het leven van de christenen, die ik heb ontmoet en over wie ik heb gelezen, is het trouw en hartstochtelijk bidden. Er wordt gebeden met verwachting dat God hoort.

Voor, tijdens en na de kerkdiensten zien we groepen op hun knieën bidden. Ook buiten het kerkgebouw weerhoudt schroom hen niet om te bidden. Waar we ook eten, overal wordt voor de maaltijd God uitgebreid gedankt, terwijl het personeel gewoon doorgaat met bedienen. Dat publieke bidden is toch op zijn minst opvallend in een land dat in absolute zin de meeste niet religieuze inwoners telt en waar tot voor kort geloof verboden was.

Gelovigen zeggen hierover: “Bidden hoort bij een kerk die uit lijden en vervolging is ontstaan, want zonder gebed zouden wij er niet zijn”. Door de vervolging realiseren de christenen in China zich heel sterk hoe ze in alle opzichten van God afhankelijk zijn. Velen realiseren zich bovendien dat de huidige (relatieve) geloofsvrijheid zomaar weer van hen kan worden afgenomen.

Waar wij nogal eens een drempel ervaren om gebed te vragen, kennen ze dat gevoel in China nauwelijks. Onbekommerd vraagt men ons telkens weer om voorbede. Achteraf geven velen in onze groep aan, dat juist die gebedsmomenten de hoogtepunten van de reis vormen. Docenten uit Hongkong die geregeld voorgaan op het vaste land, vertellen ons dat gevoel te herkennen. Na een dienst, waarin zij voorgaan, stromen de gebedsverzoeken binnen. Voorbede en gebed in het algemeen zijn voor Chinese christenen de levensader van het geloof.

Bijbellezen en bidden. Deze klassieke combinatie roept bij menig westers christen eerder een gevoel van voorspelbaarheid en saaiheid dan van verrassing en verwachting op. Hoe anders heb ik dat gezien in China. De intensiteit, waarmee onze geloofsgenoten in Azië met de Bijbel en het gebed omgaan, trof mij zeer. Ik heb de hoop en de indruk dat we in Nederland opnieuw de kracht van dit duo, Bijbel en bidden, aan het ontdekken zijn. Het is voor mij een enorm voorrecht om de uitwerking daarvan in China al te mogen zien.