Diependaalcontact juni 2013

Inhoud Diependaalcontact juni 2013          

God is tegenwoordig, God is in ons midden             

Zoals men ijzer met ijzer schept…                            

Grondstemming                                                     

Uit de kerkenraad – maart en april                         

Uit de kerkenraad – mei                                         

Bid altijd                                                                   

De ‘nieuwe’ Egelantier                                           

Missionaire Werkgroep                                            

Samen op vakantie in het Roosevelthuis 2013       

Soosnieuws                                                            

Einde stage in zicht                                                 

Opbrengst postzegels en kaarten in 2012                

Richtlijnen voor het inzamelen van postzegels etc.  

Publicaties in de Gooi en Eembode                          

Uit de enquête van Vitamine G                                 

Opbrengst zendingsbussen                                     

Nieuwsbrief van de fam. Goedhart                         

Preekrooster                                                            

Dagtocht 2013                                                          

Douwe Egbertspunten                                             

Fietsclub Diependaal                                               

Oproep chauffeurs t.b.v. de soosleden                     

Het meest nodig                                                     

Kopij Diependaalcontact                                            

Agenda van bijzondere diensten en activiteiten      

God is tegenwoordig, God is in ons midden

(Openbaring 1: 8)

Ziet u uit naar de vakantie? Heerlijk in een andere omgeving uitblazen en de accu weer opladen? Ieder van ons heeft zo zijn eigen manier van vakantie vieren. Waar de een voor een strandvakantie gaat, kiest de ander voor een actieve wandelvakantie. Misschien behoort u tot de mensen, die in hun vakantie oude kerken bezoeken. Kuierend in een idyllisch dorp of in een indrukwekkende stad kunt u de verleiding niet weerstaan een openstaande kerk binnen te gaan. Even de drukte van het marktplein ontvluchten om je te koesteren in de stilte van het huis van God. Eeuwenoude kerken vormen het hart van de meeste Europese steden, van Italië tot Scandinavië, van Portugal tot Polen en laten ons zien dat eeuwenlang het christelijk geloof één van de belangrijkste cultuurvormende krachten in Europa geweest is.

Kerkbouw

Waarom dwalen toeristen, gelovig of niet, zo graag rond in die oude godshuizen? Is dat om deelgenoot te worden van de spiritualiteit van onze voorouders? Want zijn kathedralen en kerken in al hun verscheidenheid niet uitdrukking van het christelijk geloof en de christelijke leer? De aankleding, mozaïeken, schilderijen, glasramen en beeldhouwwerken vormen een onschatbare bron van informatie over het geloof van mensen uit een lang vervlogen tijd. Je moet wel heel ongevoelig zijn om niet iets te ervaren van de diepe eerbied voor God, die de kathedralenbouwers moeten hebben bezield.

In de Romaanse kerkbouw wordt die bezieling uitgedrukt door weinig licht. Lage ronde bogen vallen op, dikke muren en enorme pilaren. Men wist nog niet hoe men hoger en met meer openingen kon bouwen zonder dat het gebouw in elkaar stortte. In de schemerige ruimte beleefde men het geloof op ingetogen wijze. Die schemering had iets geheimzinnigs, passend bij het mysterie van het geloof. Een prachtig voorbeeld van zo’n Romaanse kerk is de Pieterskerk in Utrecht.

De latere Gotische kerkbouw, met spitse bogen en hoge, spits toelopende ramen, kenmerkt zich juist door het licht, dat nu veel meer naar binnen valt. De gedachte ‘God is licht’ paste men toe op de bouw van godshuizen. Dat licht van God weerkaatst in de schepping en dient dus zoveel mogelijk in de kerk binnengelaten te worden. De kerk zal schitteren en blinken ter ere van God, opdat men iets van de hemel op aarde kan beleven. Voorbeelden van Gotische kerken zijn de Jakobikerk in Utrecht en de Petruskerk in Woerden.

De duisternis van de Romaanse kerken en de overvloedige lichtinval van de Gotische kerken: beiden zijn scheppingen van mensen die het geheim van het geloof wilden verbeelden voor gewone mensen. Onder en achter de verschillende vormen en bouwstijlen proeft men diepe eerbied voor het mysterie van God, van Christus en van de Heilige Geest.

‘Waar ligt God begraven?’

Het spreekt vanzelf dat mensen het bezoeken van een kerk heel verschillend beleven. Wat ik in het bovenstaande schreef hoeft niet voor iedereen te gelden. Lang niet alle toeristen betreden een kerk om zich open te stellen voor de God van hun voorouders. Mensen kunnen puur informatief, uit (kunst)historische, bouwkundige of culturele interesse stad en land afreizen en kerken bezoeken. In hun ogen is een kerkgebouw niet veel meer dan een cultureel centrum. Een herinnering aan weleer, toen de grote massa nog aan God deed. God is geworden tot een soort gedenkteken. Dat roept bij mij een verhaal in herinnering. Het speelde in een oude kerk in Rotterdam. Een gids begeleidde een groep schoolkinderen. Hij vertelde hoe de mensen vroeger in de kerk begraven werden en liet daar voorbeelden van zien. Hij zei: ‘Hoe rijker je was des te meer kans je had op een bijzonder graf. Een ereplaats voor na je dood.’ Op een bepaald moment vroeg een van de kinderen: ‘Meneer, waar ligt God begraven?’ De gids was verbouwereerd over deze vraag, die nog niet eerder aan hem was gesteld. Het jongetje leefde in de veronderstelling dat God als rijke machtige meneer van héél lang geleden toch wel recht had op zo’n mooi graf ergens midden in een eeuwenoude kerk. Vandaar zijn vraag: ‘Waar ligt God begraven?’

God ervaren

Voor dat jongetje was God een meneer van heel lang geleden. Voor veel van onze tijdgenoten ís God een begrip uit de oude doos. Hooguit iets heel vaags. Er zal wel ‘iets’ zijn, maar daar valt verder niets over te zeggen. Vanuit dat oogpunt bezien, is het opvallend dat zoveel mensen ook vandaag nog die oude Godshuizen binnengaan. Schuilt daar een onbewust verlangen achter? Het verlangen naar een levende God, die je leven kent, draagt en duldt? Ik hoop het van harte, want dat was de geestelijke bedoeling van de kathedralenbouwers. Zij bouwden opdat mensen zich in eerbied, meditatie en aanbidding open zouden stellen voor God. Dat deden zij vanuit de gedachte dat God die niet alleen tot mensen spreekt door het Woord, maar ook door het licht, dat een afstraling van zijn heerlijkheid is en door de schemering, die het mysterie van het geloof verbeeldt.

Het Woord centraal

Nu ben ik zelf protestant genoeg om te beseffen dat niet een gebouw, maar vooral het Woord mensen in contact met God brengt. ‘Het geloof is uit het gehoor’ zeggen wij. De entourage en veelheid van beelden en schilderijen in kerken kan zo veel aandacht opeisen, dat de levende Heer zelfs uit het zicht verdwijnt. Toch waag ik te betwijfelen of de Geest van God alléén via onze oren toegang tot ons hart zoekt. Doet Hij dat niet op velerlei wijzen? Alle zintuigen kunnen toch instrumenten zijn om ons tot geloof en aanbidding te brengen. Dat beleven wij in het Heilig Avondmaal: we horen de woorden die de viering begeleiden, we zien brood en wijn, we proeven de tekenen, we ruiken ze en we betasten ze met onze handen. Alle vijf zintuigen zijn toegangswegen tot ons hart.

Hij die is, was en komt

Als compleet mens wil de Heer, onze God ons aanraken als de Levende God. Hij is van gisteren, maar gelukkig niet dood. Hij zegt tegen ons: ’Ik ben de alfa en de omega, die is en die was en die komt, de Almachtige’ (Op. 1: 8). Hij is Heer van alle tijden en alle plaatsen en alle kerken. God zegt: ’Ik ben verleden tijd, tegenwoordige tijd en toekomende tijd in één.

God die is’. Dat is goed voor vandaag, want waar heeft de gemeente van Jezus Christus meer behoefte aan dan aan een ontmoeting met de Levende Heer zelf? ‘God is tegenwoordig, God is in ons midden. Laat ons diep in ‘t stof aanbidden’. Laten wij vol verlangen bidden om een nieuwe doorbraak van de Heilige Geest, naar blijdschap in onze harten en enthousiasme in ons leven.

God die was. Dat is goed voor ons christelijke verleden, want achter veel kerkelijke pracht en praal schuilt dikwijls zonde en machtsmisbruik. Indrukwekkende gebouwen zijn niet zelden gebouwd ten koste van het lenigen van de nood van de minste broeders en zusters. Alleen de Here God kan de schuld uit dat verleden schoonwassen.

God die komt. Dat geeft hoop voor de toekomst van de christelijke gemeente ook in het door ons bewoonde deel van de wereld. Hoop dat we uit het diepe dal van afval en crisis zullen komen, omdat uiteindelijk God zijn kerk bouwt. Hij laat niet los wat Zijn hand begon.

Tenslotte nog dit: Ik hoop dat u of jij die dit leest tijdens de eventuele bezoeken aan mooie of minder mooie oude of nieuwe kerken, zult ervaren dat de God van de kerkbouwers de Eeuwige is: Hij die is, die was en die komt. En dat die ervaring de rest van uw leven zal bepalen. God is niet gebonden aan hout of steen, maar Hij zoekt toegang tot ons hart, om ons lichaam te maken tot een tempel van zijn Heilige Geest. Dat de gebouwen die wij bezoeken daartoe een bijdrage moge leveren in de zin zoals het volgende lied verwoord:

Want ik hou van uw huis,

Heer van de hemelse legers.

Ik kan zo sterk verlangen

naar de binnenpleinen van de Heer.

Diep in mijn hart is zo’n heimwee

Zo’n blijvende schreeuw naar de Levende God.

Een vogel is er thuis,

Heer van de hemelse legers.

Een zwaluw voedt haar jongen op,

bij U onder de pannen God.

Wonen bij U is een zegen

zo’n blijvende kans om te zingen voor U.

(Psalmen voor nu 84)

ds. Gerard Kansen


Zoals men ijzer met ijzer scherpt . . .

Een predikant is een solist, zo wordt vaak gezegd. In zekere zin is dat waar, want als predikant ben je vaak de enige ‘professional’ in een gemeente. Er zijn (wijk)gemeenten waar meer predikanten werken, maar ook dan behoor je tot de minderheid van mensen die leven van hun kerkenwerk. Of je nu alleen of met meerderen in een gemeente betaald werk doet, zelf vind ik het waardevol om het contact met collega’s te onderhouden. Ik wil u iets laten zien van de netwerken waar ik deel van uitmaak.

Ten eerste ben ik lid van het ministerie van predikanten, dat zijn de directe collega’s van de protestantse gemeente Hilversum. De acht predikanten van wijkgemeente Bethlehemkerk, Centrum, Morgenster, Regenboog en de Diependaalse kerk. Wij bespreken de algemene gang van zaken en nemen de agenda van de Algemene kerkenraad door. De aard van deze bijeenkomsten is zakelijk. Er moeten nu eenmaal onderlinge afspraken worden gemaakt. Om het onderlinge contact minder zakelijk te maken, hebben wij de laatste anderhalf jaar gesprekken gevoerd onder leiding van een externe supervisor. Het doel van die bijeenkomsten was om elkaar (beter) te leren kennen en waarderen. Het waren opbouwende en intensieve ontmoetingen. Het was goed om meer van elkaars achtergrond te weten en te ontdekken dat ieder zijn eigenheid qua persoonlijkheid, vaardigheden en spiritualiteit kan inbrengen in het geheel van de kerk. Wij deden dat ook in de verwachting dat dit zal kunnen helpen samen de pijn van het afnemen van het aantal predikanten te delen en een basis te leggen voor de moeilijke beslissingen die in de toekomst genomen zullen moeten worden. Twee keer per jaar wordt deze groep dominees uitgebreid met geestelijke verzorgers. Zij werken in zieken-, verpleeg- en verzorgingshuizen of bij de omroep. Ook enkele collega’s van omliggende dorpen komen dan naar Hilversum. Deze bijeenkomsten noemen wij de Werkgemeenschap van predikanten. Meestal brengt een van de collega’s een onderwerp in, waarover wij met elkaar van gedachten wisselen. Af en toe maken wij een uitstapje buiten Hilversum voor verdere scholing of ontspanning.

Vervolgens is er de Pastores Lunch, die de Raad van Kerken organiseert. Alle geestelijken van de bij de Raad aangesloten kerken treffen elkaar rond de maaltijd. Als protestanten spreken wij onze Rooms-katholieke en Oud-katholieke ambtsgenoten. Aan dit platform doen ook voorgangers mee op persoonlijke titel, zoals die van Christelijk gereformeerde kerk en de Gereformeerde kerk Vrijgemaakt. Hier bespreken en delen wij zaken aangaande de oecumene, de WMO of het diaconaat. Maar ook zoiets als de City Run, koopzondagen en de opstelling van kerken komt ter tafel. Ook zijn er meer studieuze onderwerpen en zoeken wij het gesprek met vertegenwoordigers van andere godsdiensten.

Naast deze Hilversumse aangelegenheden ben ik ook lid van een regionale intervisiegroep. Deze groep is ontstaan vanuit het Evangelisch Werkverband. Als protestantse voorgangers van Amsterdam tot Bunschoten delen wij de vreugde en de zorg van het werk in de gemeente. Dit is vooral een geloofsgemeenschap, waarin naast het bespreken van een casus, ook tijd is voor gebed en het aanbidden van onze God.

Tenslotte heb ik vorig jaar met Sebastiaan van Wessem, voorganger van de Thousand Hills (Zuiderkerk), het initiatief genomen een groep voorgangers uit het Gooi samen te roepen. Deze collega’s hebben hart voor missionair kerk-zijn en delen in het bijzonder een passie het evangelie van Jezus Christus bekend te maken in de eigen omgeving. Ik geloof dat wij elkaar als kerken – welke naam er ook op de voorgevel prijkt – hard nodig hebben om de grote opdracht van Jezus te vervullen (Mattheüs 28: 19-20). De tijd ligt achter ons dat wij ons in onze eigen zuil en denominatie konden terugtrekken. Voor een krachtig getuigenis naar buiten toe is ook het kennen van elkaar als voorgangers en gemeenten van belang. Jezus houdt zijn leerlingen niet voor niets voor: ‘Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn’ (Johannes 13: 34). Dat onze Heer dit opdraagt wil al zeggen dat het niet vanzelf gaat en dus veel van ons vraagt, ook in het opschorten van vooroordelen ten opzichte van elkaar. Deze groep voorgangers heeft als doel voor elkaar, elkaars kerken en het Gooi te bidden. We willen elkaars visie om naar buiten te treden versterken en elkaar bemoedigen met wat God aan het doen is. De deelnemers komen uit Hilversum, Huizen en Eemnes en werken in Protestantse gemeenten, Christelijk Gereformeerde kerken, (Vrije) Evangelische gemeenten, Pinkstergemeenten, Vergadering van gelovigen en de eerder genoemde Internationale kerk.

Met dat ik deze dingen opschrijf, besef ik dat het best wel veel is. Als gemeentelid kun je denken: zijn al die overlegorganen nou nodig? Dat denk ik zelf ook wel eens. Daarom gebeurt het regelmatig dat het werk andere prioriteiten vraagt en ik een van bovenstaande bijeenkomsten laat schieten. Dat is ook niet erg, als je elkaar één keer per jaar ontmoet kan dat zeer waardevol zijn, want ik hecht waarde aan deze ontmoetingen om niet geïsoleerd in de eigen gemeente te werken, maar om blij te worden dat God op verschillende manieren aan het werk is. Maar ook omdat met elkaar praten zoveel beter is dan over elkaar te praten. Juist dan ontdek ik de waarheid van een van mijn favoriete uitspraken uit Spreuken: ‘Zoals men ijzer met ijzer scherpt, zo scherpt de ene mens de ander’ (Spreuken 27: 17).

Grondstemming

‘Bidden is voor mij in de eerste plaats danken. Dat is de essentie. Als mensen mij vragen waarom ik geloof, dan zeg ik wel eens: er is een grondstemming van dankbaarheid in me en die moet ergens heen. Iemand moet bedankt worden. Ik ben dankbaar voor de schoonheid en liefde in het leven. Als kind kon ik ontroerd raken als ik tijdens biologieles door een microscoop keek naar het kleinste leven. Ik begreep niet dat de lerares kon zeggen: ‘Nou, het is nu eenmaal zo’. Maar wat is het evolutionair belang van genieten van muziek of een prachtige bloem?’

Désanne van Brederode (Uit de bundel: ‘In gesprek over bidden’, door Reiny de Fijter, uitgaven Plateau, 2013)

ds. Gerard Kansen


Uit de kerkenraad – maart en april

Na twee vergaderingen waar ds. Kansen ontbrak wegens studieverlof, was hij er in maart weer bij. Uiteraard betekende dit dat de agenda bol stond van de organisatorische dingen en dingetjes die geregeld moesten worden. Toch werd er – volgens goed gebruik– eerst de tijd genomen voor een bezinningsonderwerp, voorbereid door Kaj ten Voorde, behalve gemeentelid ook stagiair in onze gemeente. Aan de hand van Mattheüs 14 hebben we nagedacht over waardoor we bewogen raken als we denken aan de Diependaalse kerk en alle mensen die daarbij horen. Na de bezinning hebben we afscheid genomen van Cor van Asselt, die nu echt voor het laatst in een kerkenraadsvergadering aanwezig was. Ook hebben we Herman Kremer als terugkeerder en Marian Versteeg, die overgestapt is van ouderling-kerkrentmeester naar diaken, welkom geheten.

Zoals gezegd stond de rest van de vergadering vooral in het teken van de organisatorische dingen. U kunt hierbij denken aan het voorbereiden van de diensten rond Pasen, het bestellen van liedboeken en de evaluatie van de kerkdiensten in de voorgaande maand.

Een onderwerp dat ik er even uit wil lichten betreft de Lukas-kastjes. Helaas is KPN gestopt met deze dienstverlening zodat het niet meer mogelijk is om met een Lukas-kastje via de telefoonlijn de kerkdienst te volgen. De kerkenraad betreurt dit besluit ten zeerste en we zijn aan het zoeken naar een werkbare oplossing.

De vergadering van april was wat anders dan anders: we hadden de voorzitter en de nieuwe scriba van de Algemene Kerkenraad (AK), de heren Olaf Streutker en Jan Verdam, op bezoek. Beide heren maken dit voorjaar een ronde langs alle kerkenraden binnen de protestantse gemeente Hilversum en zodoende kwam ook de Diependaalse kerk aan de beurt. In een goede sfeer is er gesproken over zaken als de verhouding tussen de wijkgemeenten en de AK, de noodzaak tot kostenbesparing (waarbij de wijkgemeente geprezen werd voor wat er al bereikt is) en de voortgang van Vitamine G. Als punt van zorg werd genoemd dat het steeds moeilijker is om vacatures op te vullen, vooral ook als het gaat om afvaardigingen naar bovenwijkse organen (zoals de AK, de classis, het college van diakenen etc.)

Na een prettig gesprek van een uur vertrokken de heren Streutker en Verdam weer en ging de vergadering door met de zaken van de eigen wijk.

In dit gedeelte van de vergadering werd teruggekeken op een geslaagde reeks diensten rond Pasen. De kerkenraad was eenstemmig van mening dat alle drie de diensten met elk hun eigen karakter zeer geslaagd waren. Ook waren we verheugd dat alle diensten goed bezocht werden. Vooral op Goede Vrijdag maar ook met Pasen mochten we vele gasten verwelkomen in ons midden.

Tenslotte is de jaarrekening van de wijkkas aan de orde gekomen. 2012 was financieel gezien een solide jaar: ondanks veel activiteiten waaraan de wijkkas heeft bijgedragen, is het jaar afgesloten met een positief saldo. Dit betekent dat er ook in 2013 weer een beroep op de wijkkas gedaan kan worden als er een activiteit financieel ondersteund moet worden. De wijkkas moet natuurlijk wel gevuld worden. Dankzij vele giften, niet in het minst voor het werk van Vitamine G, is dat in 2012 gebeurd.

Vitamine G Pioniersplek?

Naast al het organisatorische hebben we in deze vergadering ook gesproken over het eerste concept van de aanvraag om Vitamine G aan te melden als Pioniersplek. De Protestantse kerk wil de komende jaren op 100 plaatsen in Nederland missionaire gemeenschappen ondersteunen, ze noemen dat Pioniersplekken. De kerkenraad is bezig om Vitamine G, als zijnde een nieuwe missionaire gemeenschap, aan te melden als één van die 100. Daartoe is een concept aanvraag opgesteld en besproken met diverse personen en instanties, die daar affiniteit mee hebben. Er is een stuurgroep gevormd bestaande uit Han Monsees (namens de kerkenraad), Henk Mauritz (namens de Stichting Diependaalse kerk) Marco Bijl (namens de IZB, een missionaire organisatie) en Gerard Kansen. Voor de voortgang van Vitamine G is naast het uitbouwen van de visie ook van belang dat de structuur en organisatie zal worden uitgebouwd.

Op dit moment is nog niet duidelijk of de aanvraag zal worden gehonoreerd, maar we hopen, na het aanscherpen van de plannen voor de komende jaren, een goede kans te maken. Een deel van deze aanvraag bestaat uit een beschrijving van het Vitamine G project tot nu toe. Met dat wij daar mee bezig zijn, valt op dat God ons in de afgelopen periode al bijzonder gezegend heeft. Wat zijn er mooie dingen gebeurd en dat in een tijd dat de kerk het moeilijk heeft. Van groot belang voor de continuïteit van het project is de blijvende voorbede en betrokkenheid van de Diependaalse wijkgemeente en de Protestantse gemeente Hilversum. Maar zou het niet geweldig zijn als dit nieuwe initiatief ook vanuit het landelijk dienstencentrum, van de afdeling Missionair Werk en Kerkgroei in dit geval, support ontvangt? Het zou zowel in morele als materiële zin een behoorlijke steun in de rug zijn.

Han Monsees, scriba


Uit de kerkenraad – mei

Vragen over de viering van het Avondmaal

Avondmaal is een opdracht van Jezus en een prachtig geschenk. Toch valt op dat de diensten waarin het Avondmaal wordt gevierd het minste aantal kerkgangers heeft. Dat roept vragen op naar de reden van afwezigheid van overigens betrokken gemeenteleden. Als de traditie is ingesteld tot opbouw van ons geloof, hoe kan het dan gaan zoals het gaat. Er zijn veel verschillende antwoorden te geven. Bekend is de gedachte van avondmaalsmijding, waarin het accent valt op zelfonderzoek en de ontdekking van eigen onwaardigheid, waardoor je de vrijmoedigheid om Avondmaal te vieren ontbreekt. Toch is de vraag of dat in onze gemeente speelt. Een andere mogelijkheid is de sfeer van de dienst, die als wat al te gedragen en ernstig wordt beleefd. Voor anderen is het meer een kwestie van gewoonte om niet te gaan. Ze bezoeken regelmatig de dienst, maar slaan de zondag van het Avondmaal over.

Beleving en inhoud van het Avondmaal

Bovenstaande vragen vormden voor de kerkenraad aanleiding met elkaar te spreken over de beleving en de inhoud van het Avondmaal. We hebben de vergadering in mei aan dit thema besteed en ontdekten hoe waardevol het was om zonder agenda de tijd te hebben om persoonlijk en diepgaand over dit onderwerp te spreken. De reactie achteraf was, dat het een zeer opbouwende avond is geweest. We hebben elkaar in het hart mogen kijken, door het delen van elkaars ervaringen aan de hand van een associatiekaart. Ieder koos een kaart uit die verbeeldt wat hij of zijn beleeft aan de viering. Overwegend positieve geluiden werden gedeeld. Het Avondmaal wordt ervaren als een feestelijk gebeuren. Het samen aan tafel zitten is een oplaadmoment voor je geloof en het elkaar de vrede van Christus toewensen een intens gebaar. Woorden die iets van die beleving wilden weergeven waren: een intiem moment met God, een statig en waardig ontmoetingsmoment, gevoelde gebondenheid, een devoot feest, een voorrecht, een plaats waar geestelijk voedsel wordt ontvangen, thuiskomen bij de Heer. Met name de viering op Witte Donderdag wordt als bijzonder beleefd.

Het tweede deel van de avond stonden we stil bij de inhoud van het Avondmaal. Dat deden wij aan de hand van de vier blikrichtingen. Avondmaal vieren is achterom kijken (‘doet dit tot mijn gedachtenis’), omhoog kijken (‘verheft uw harten omhoog’), vooruit kijken (‘doet dit totdat Ik terugkom’) en opzij kijken (‘het onderscheiden van het ene lichaam van Christus’). Het gesprek ging over de vraag of er blikrichtingen overheersen en of wij aspecten zouden willen toevoegen aan de huidige manier van vieren. Daar werd verschillend over gedacht, maar in grote lijnen waren we het erover eens dat achterom kijken en opzij kijken de meeste aandacht krijgt. Naar aanleiding van dit gesprek werd de wens uitgesproken meer te streven naar een zekere mate van evenwicht. Dat zal kunnen bijdragen aan een gevarieerde avondmaals-beleving. Ten slotte kregen de deelnemers de opdracht de volgende wensen uit te spreken. Waar zou je God voor willen bedanken? Wat zou je aan God willen vragen? Daarmee besloten wij dankend en biddend een mooie avond.

Opvallend hoe positief de reacties en sfeer deze avond waren en hoe anders de hierboven geschetste situatie doet vermoeden. We willen daar op een later moment mee verder gaan en dan ook aandacht geven aan de vragen van de toelating tot het Avondmaal. Ook over de vorm zijn wij nog niet uitgedacht. Hoezeer er ook gehecht wordt aan de zittende viering, andere vormen van vieren worden zeker niet uitgesloten. Ook werd de opmerking gemaakt hoe we binnen Vitamine G dit sacrament een plaats willen geven.

Kortom we zijn dankbaar voor deze avond, maar nog lang niet uitgepraat. Hebt u ideeën of aanbevelingen, dan zijn die van harte welkom bij onze scriba Han Monsees. Ook in gemeente-verband willen we dit onderwerp laten terugkeren.

ds. Gerard Kansen


Bid altijd

Een Nederlandse predikant bezocht eens een Engelse zustergemeente. In tegenstelling tot de Nederlandse gemeente was dit een levendige, volle, energieke kerk. ‘Wat is je aanpak?’, vroeg de Nederlandse dominee aan zijn Engelse collega. ‘Gebed natuurlijk!’, antwoordde deze. ‘Maar heb je dan geen plan van aanpak?’, vroeg de dominee. ‘Jawel: gebed’, zei de ander. ‘Maar jullie hebben toch wel een beleid(splan)?’ ‘Broeder’, zei de Engelse predikant, ‘we hebben talloze plannen, maar zonder gebed wordt het niks’.

(Tip 99 uit ‘100 tips en stops voor de missionaire gemeente’, uitgave van de Protestantse Kerk in Nederland)


De ‘nieuwe’ Egelantier

Donderdag 16 mei jl. hebben we de eerste kerkdienst in het nieuwe onderkomen in De Egelantier gehouden. Het is een mooie lichte, grote ruimte waar we iedere tweede donderdag van de maand gebruik van mogen maken. De ontmoetingsruimte waar we ons dan bevinden is op de derde verdieping.

Predikanten van Hilversum nemen één keer per jaar (uitzon-deringen daar gelaten) een dienst voor hun rekening.

Nu de mensen nog….

Heeft u belangstelling ?  Iedere tweede donderdag van de maand om 10.30 uur is er een korte kerkdienst.

U bent van harte uitgenodigd voor de eerstvolgende dienst op 13 juni a.s. om 10.30 uur.

Met vriendelijke groet,

Ans Brauns en Corine Reinders.


Missionaire Werkgroep

Dit seizoen lezen we met elkaar het boek ‘Een cultuur van discipelschap’ van Mike Breen en Steve Cockram. Het boek gaat uit van het idee, dat kerken meer zouden moeten streven naar het maken van discipelen in de stijl van Jezus. Het is een boek, dat aan het denken zet. Wat wordt verstaan onder een discipel? En hoe maak je discipelen? Voor de volgende keer lezen we de hoofdstukken 5, 6 en 7, dus er is (lees) werk aan de winkel!

Ondanks dat we nog op de zomer (en zelfs de lente) wachten, hebben we als Missionaire Werkgroep met name al nagedacht over de kerstactiviteiten. Met de uitkomsten van het rapport van de studenten van de Hogeschool in het achterhoofd, is uitgebreid gesproken over onze vertrouwde Adventsmaaltijd. Het is een beproefd concept gebleken, dat samen eten een plezierige manier is om elkaar te spreken en ook het geloof te beleven. Met name vanwege de laagdrempeligheid is de maaltijd een geweldige mogelijkheid om ook mensen te bereiken, die normaal gesproken niet in de kerk komen. Het idee is daarom om deze maaltijd een iets ander karakter te geven, zodat ook mensen van buiten onze wijkgemeente zich thuis zullen voelen, die niet vertrouwd zijn met de kerkelijke gewoonten. Het plan is actief in de wijk mensen uit te nodigen om te komen eten in de kerk. Zo kunnen we hen de gastvrijheid van onze ‘Diependaal’ aan den lijve laten ondervinden. Naast een maaltijd is het de bedoeling ook de boodschap van het evangelie aan de gasten mee te geven. Het blijkt echter nog niet zo makkelijk een manier te vinden, die laagdrempelig is en eigentijds, maar ook niks afdoet aan de boodschap van Kerst. Toch vlogen de ideeën over de tafel. De basis voor de avond is gelegd en de nadere uitwerking zal in de aankomende tijd volgen. Het is elke keer een feest om te ervaren hoeveel positiviteit, hoop en geloof er leeft binnen de groep. En hoeveel vertrouwen er is in een geslaagde avond, ondanks het vele werk wat aan de organisatie vastzit.

Annemarie BiebericherSamen op vakantie (SOV) in het Roosevelthuis 2013.

Zoals u al in het Kerkblad heeft kunnen lezen is de vakantieweek dit jaar van 9 november tot 16 november.

Indien u hiervoor belangstelling heeft kunt u zich vanaf september bij mij opgeven, u krijgt dan een aanmeldingsformulier. Op dit moment zijn nadere gegevens, zoals de kosten e.d., nog niet bekend. De week is op basis van vol pension, inclusief dag- en avondprogramma.

U beschikt over een eenpersoonskamer, echtparen die meegaan krijgen een tweepersoonskamer. Linnengoed, zoals handdoeken etc., is aanwezig.

De vakantieweek is een project voor ouderen van de gezamenlijke protestante kerken in Hilversum.

Per kerk ( 5 stuks ) kunnen maximaal 9 mensen, die moeilijk zelfstandig met vakantie kunnen, zich opgeven. Het huis is op velerlei wijze aangepast.

U weet de datum, heeft u belangstelling dan hoor ik dat t.z.t. graag. Contactpersoon : Corine Reinders, tel.nr.: 6210227

Fijne zomermaanden, met hartelijke groet,

Corine Reinders

Soosnieuws

Lieve mensen allemaal.

Wanneer het nieuwe Diependaalcontact weer bij u op de deurmat of in de brievenbus ligt, is

het alweer begin juni. De tijd vliegt voorbij. De mensen zijn allemaal druk je hoort niet anders, druk, druk, druk, we zullen maar zeggen dat is de moderne tijd. De ouderen onder ons zijn vaak eenzaam ook al hebben ze kinderen die geregeld langs komen. Want die kinderen hebben hun eigen gezin en werk, waardoor ze minder in de gelegenheid zijn om hun ouders te bezoeken. De kerk en de soos proberen een klein stukje van die eenzaamheid op te lossen, in te vullen misschien? Iedere donderdagmiddag, van 14.30 uur tot 16.45 uur, houden wij soos in de achterzaal van de kerk. Wordt het komen voor u moeilijk? Haast iedereen heeft een taxiekaart, maar in tijd van nood hebben wij een chauffeur voor u die u komt ophalen en weer thuisbrengen. Helaas wordt dat ook steeds moeilijker. We zijn tijdens de soos erg creatief en hebben door de jaren heen veel leuke dingen toegevoegd, zoals een geheugenspel, kopjes opmaken met voorjaarsbloemen, quiz, kaarten maken, legpuzzels maken en loterij. Daarnaast zijn er activiteiten die we al jaren doen o.a. welkom aan tafel, sinterklaasmiddag met bingo, Kerst- en Paasviering. We zitten in ieder geval niet stil. Tijdens de soosmiddagen zingen we uit het liedboek of uit Joh. de Heer, lezen een verhaal, drinken thee en koffie met wat lekkers erbij en gaan daarna een half uur gymnastiek voor degenen die mee willen doen. De laatste viering van koninginnedag was een geweldige middag met bingo en leuke prijzen, te weten: vijf opgemaakte schalen met fruit of levensmiddelen. Het zag er geweldig uit. Voortaan vieren we koningsdag op 27 april, de verjaardag van koning Willem-Alexander. Verder gaat alles zo zijn gangetje. We zouden het gezellig vinden als er nieuwe leden bij zouden komen. Bent u nog geen sooslid, kom dan een keertje vrijblijvend bij ons kijken.

Onze laatste soosmiddag voor de vakantie is op  4 juli. Het seizoen sluiten we af met een Chinese maaltijd, maar gelukkig is het nog niet zo ver. We beginnen weer op donderdagmiddag 29 augustus. Dames het was geweldig dat u altijd trouw aanwezig was op onze middagen, dan moet het toch wel erg gezellig zijn bij ons. We hopen u na de vakantie weer te mogen ontvangen.

Tenslotte wil ik de dames van de commissie, de pianiste, de organist, de gymjuffrouw hartelijk bedanken voor de fijne en gezellige samenwerking. En ook wil ik graag de chauffeurs die de dames trouw halen en thuisbrengen bedanken voor hun belangrijke werk.

Verder wensen wij u een goede vakantie met mooi weer en Gods liefde en zegen toe.

Mede namens de commissie leden,

Els van Loenen, tel.nr. 035-6219373.

Einde stage in zicht

Sinds september 2012 loop ik stage in de Diependaalse kerk in het kader van mijn theologische opleiding. De Diependaalse kerk was weliswaar al geen onbekend terrein meer voor mij, maar ik heb nog veel meer van het werken in de kerk kunnen ontdekken, begeleid door ds. Gerard Kansen. De taken die ik van Gerard mocht overnemen tijdens zijn studieverlof waren voor mij de slagroom op de taart. Het preken, het geven van Bijbelstudies, het coördineren van Vitamine G, ik vond het geweldig om dit te mogen doen. Ook heb ik waardevolle ervaringen opgedaan in pastorale gesprekken, het optrekken met de kerkenraad, het geven van de Alpha-cursus, het organiseren van de advents- en passiemaaltijd en het leiden van de Groei Groep. En dan heb ik hiermee nog niet eens alles genoemd. Ik wil bij deze iedereen bedanken voor de hartelijkheid en betrokkenheid bij mijn stage, in het bijzonder mijn begeleider Gerard Kansen. Ik heb de gesprekken die ik rondom mijn stage met hem voerde, als zeer opbouwend ervaren. En dat geldt ook voor de contacten met u als gemeente! Bedankt voor alle reacties en feedback die ik mocht ontvangen. Mijn stage is nu bijna ten einde maar mijn betrokkenheid bij de Diependaalse kerk gaat onverminderd voort.

Hartelijke groet,

Kaj ten Voorde.

Opbrengst postzegels en kaarten in 2012.

Ieder jaar zamelen vele gemeenten en gemeenteleden oude kaarten en postzegels in voor de zending. Daarvoor is Kerk in Actie zeer dankbaar, want alle oude kaarten en postzegels leveren tezamen prachtige bedragen op.

De totale landelijke opbrengst in 2012 bedraagt  € 33.359,–. Hiervan is € 14.325,– afkomstig van de verkoop van postzegels en € 19.034,– is binnen gehaald door de verkoop van kaarten. De totaalopbrengst in 2011 bedroeg € 35.506,–.

Dankzij de inzet van vele vrijwilligers worden de kaarten en postzegels uitgezocht en vervolgens op beurzen en marktplaats verkocht. Iedereen die hieraan heeft bijgedragen wordt hartelijk bedankt.

Zoals bekend, kunt u de postzegels en kaarten inleveren bij de kerk. Er wordt dan voor gezorgd dat ze op de bestemde plaats komen.

Alvast bedankt voor de medewerking!!

Barthold Reinders

Richtlijnen voor het inzamelen van postzegels en kaarten.

Omdat de ingezamelde postzegels en kaarten op beurzen verkocht moeten worden, dienen ze aan bepaalde voorwaarden te voldoen.

Hieronder een omschrijving van wat zoal te gebruiken is:

Postzegels en enveloppen met postzegels.

Alle onbeschadigde kaarten met of zonder postzegel, formaat 9 x 13 cm en 10 x 15 cm.

Vooral oudere kaarten zijn welkom!!

Dubbele vouwkaarten van:

Anton Pieck

Rien Poortvliet

Rie Kramer

Jo Spier

Unicefkaarten

Marjolein Bastin

Removos

Kunstkaarten

Vakantiekaarten

Geboortekaartjes

Kaarten waarvan u denkt dat ze gespaard worden.

Vooral geen eigengemaakte kaarten!!

Voor meer informatie kunt u altijd bij mij terecht.

Alvast bedankt voor de medewerking.

Barthold Reinders

Publicaties in de Gooi en Eembode

De onderstaande twee verhalen zijn verschenen in de Gooi en Eembode. Ze zijn afkomstig van Wiepke Koopmans en Annemarie Biebericher. Wiepke woont nog niet zo lang in Hilversum en voelt zich thuis bij Vitamine G. Annemarie woont haar leven lang al in Hilversum en leeft sinds jaar en dag mee met de Diependaalse kerk. Het zijn mooie getuigenissen, te mooi om niet nog een keer – of als u de Gooi en Eembode gemist hebt – voor het eerst te lezen. Het zijn signalen van leven uit de Diependaalse kerk die ervoor gekozen heeft in Vitamine G te investeren als een nieuwe manier van kerk-zijn om mensen te bereiken met het evangelie van Jezus Christus.

‘Vitamine G daagt je uit antwoorden te zoeken op je vragen over het leven en over geloven’

Wiepke Koopmans is betrokken bij Vitamine G, een nieuwe kerkvorm in Hilversum. Hij vertelt hier waarom Vitamine G voor hem belangrijk is geworden.

Op een besneeuwde dag rond Kerst 2010 wandelden mijn vrouw en ik, samen met ons dochtertje van één jaar, voor het eerst rond in Hilversum. We vonden het er mooi en best gezellig.

Dat kwam goed uit, want we woonden in Delft en wilden naar deze buurt verhuizen.

We wonen hier nu zo’n anderhalf jaar en voelen ons thuis. Maar in het begin is het natuurlijk best spannend om in een andere woonplaats een nieuwe start te maken. Wij hebben gelukkig het voordeel dat we christen zijn: voordat we ook maar een huis, kinderdagverblijf, sportclub of muziekschool hadden gevonden, hadden we al een ‘geestelijk’ onderdak: bij Vitamine G in de Diependaalse kerk.

Waarom ben ik daar zo blij mee? Ik zou kunnen zeggen dat het zo prettig was dat we door Vitamine G in korte tijd veel mensen hebben leren kennen. En dat ze zo fijn hadden geholpen bij onze zoektocht naar een huis, onze verhuizing, verbouwing en de geboorte van ons zoontje. Of dat het zo handig is dat we nu wat mensen hebben die kunnen oppassen op de kinderen. Of dat het zo gezellig is bij het koffiedrinken na de kerk op zondagmiddag.

Maar daar alleen draait het niet om. Vitamine G staat voor alles wat met God, Geest, Geloof en Gebed te maken heeft. Van vitaminen blijf je gezond en kun je groeien. In geestelijke zin ervaar ik dat ook zo. Vitamine G is voor mij een plek waar je wordt uitgedaagd antwoorden te zoeken op je eigen vragen over het leven en over geloven. Waar het gaat om je hart, ziel en je verstand. Waar het gaat om hoe God vandaag relevant is; voor je leven, in onze maatschappij, in deze wereld. Een plek waarvan ik hoop dat mijn kinderen zelf gaan zien hoe mooi en waar het christelijk geloof is. Een plek waar mensen blijdschap en geluk, pijn en verdriet met elkaar kunnen delen.

Een plek waar mensen omhoog kijken en met beide benen op de grond staan.

Wiepke Koopmans


‘Het geloof brengt mij vreugde en vrijheid. Ik zou niet anders willen’

Teleurgesteld in de kerk, veel mensen zijn dat. Annemarie Biebericher heeft begrip voor hun verhalen. Zelf blijft ze graag naar de kerk gaan. Een plek waar ze vreugde, ruimte en groei ervaart. Zij voelt zich thuis in de Diependaalse kerk, in Vitamine G.

‘Ga jij nog steeds naar de kerk?’ Deze vraag wordt mij geregeld gesteld. De woorden ‘nog steeds’ blijven bij mij dan vaak hangen. Alsof er een moment zal komen waarop ook ik de kerk vaarwel zal zeggen.

Vervelende ervaringen en diepe teleurstellingen hebben veel mensen ertoe bewogen de kerk en het geloof de rug toe te keren. Zulke verhalen zijn vaak hartverscheurend. Ze bezorgen mij nogal eens plaatsvervangende schaamte ook. Toch blijf ik graag naar de kerk gaan. Met een groeiend geloof. In God, in Zijn Zoon Jezus Christus en ook in de kerk. Het geloof brengt mij vreugde en vrijheid. Ik zou niet anders willen.

De kerk speelt een grote rol in mijn leven. Het is allereerst een plek om God te eren en te groeien in geloof en persoonlijke ontwikkeling. Maar ook een plek waar iedereen welkom is. Waar iedereen even waardevol is. Waar ruimte is voor ieders talenten. Ruimte voor twijfel. Ruimte voor persoonlijke verhalen. Een plek waar ook ik mij thuis mag voelen. En dat voel ik mij in de Diependaalse kerk.

Geregeld bezoek ik de traditionele ochtenddienst. Maar elke tweede en vierde zondag van de maand ga ik naar de Vitamine G-dienst. Dat is een nieuwe manier van kerk-zijn die past in de huidige tijd. Laagdrempelig en leerzaam. Interactief en met veel ruimte voor ontmoeting. Als dertiger tref ik daar veel leeftijdgenoten aan. Die groep is groeiende. Ook steeds meer jongeren vinden hun weg naar deze diensten. Samen vormen wij de kerk, met de christenen overal ter wereld. Ik voel mij thuis in de kerk van Hilversum en mag groeien van de Vitamine G: de G van God, de Geest, het Geloof en het Gebed.

Annemarie Biebericher

Vitamine G is een informele, diepgaande, interactieve, spirituele en intieme christelijke kerk. Elke tweede en vierde zondag van de maand komen we van 12.00 tot 13.30 uur bij elkaar in de Diependaalse kerk, Diependaalselaan 138. Om 11.45 uur staat er koffie en thee klaar. Kijk voor meer informatie op de website www.vitamineg.net of e-mail naar ds. Gerard Kansen, gerardkansen@gmail.com Van harte welkom!


Uit de enquête van Vitamine G

Aan de hand van een enquête hebben de bezoekers van Vitamine G twee seizoenen Vitamine G kunnen evalueren. Om u als lezer een indruk te geven van een aantal reacties op de vraag wat mensen aanspreekt in Vitamine G:

‘Informeel, gericht op de praktijk, op beleving, maar ook op intellect’.

‘In een aantal kernwoorden: openheid, echtheid, intensiteit, kwetsbaarheid, inspirerend’.

‘Dichtbij God en dichtbij mensen’.

‘De ongedwongen sfeer, het overdenkmoment met wisselende mensen’.

‘Het is een gemeenschap die God wil volgen, elkaar wil bemoedigen en dichtbij de Bijbel wil blijven’.

‘Ik kan hier mezelf zijn, met mijn kwetsbaarheden en onzekerheden’.

‘Ruimte voor alle zintuigen. Brede keus aan liederen en vormen’.

‘Zelf inhoudelijk betrokken zijn en inbreng hebben tijdens de dienst. Vitamine G is een dienst van deze tijd. Herkenbaar en gelukkig niet zweverig’.

‘Afwisseling in ‘soorten’ muziek’.

‘Voedsel voor de ziel, zowel inhoud als vorm sluiten aan, komen binnen’.

Na de dienst op 9 juni werd tijdens de lunch verder gesproken over het hoe en wat in het nieuwe seizoen.

Opbrengst zendingsbussen

Zoals bekend, is de Diependaalse kerk in 2011 ‘Deelgenoot’ geworden van een project in Peru wat uitgevoerd wordt door Jan-Maarten en Ineke Goedhart.

In februari 2011 zijn zij door de GZB voor zes jaar uitgezonden naar Peru om daar te werken in de stad Lima.

Het ‘Deelgenoot’ zijn van dit project houdt in dat de Diependaalse kerk middels de opbrengst uit de zendingsbussen jaarlijks garant staat voor minimaal € 500,– !!

Daar er voor dit project veel spullen door de familie Goedhart moeten worden aangeschaft geldt, hoe meer hoe liever.

Hetgeen u ’s zondags in de zendingsbussen stopt is daarom zeer welkom!!

Alvast namens de familie Goedhart hartelijk dank.

Barthold Reinders


Nieuwsbrief van de fam. Goedhart

Ieder jaar probeert de familie Goedhart rond Pinksteren een rondzendbrief te sturen naar allen die met hen meeleven en hun werk in Lima dragen in gebed.

Dit jaar doen ze dat met verse herinneringen aan een heel goed verlof in januari en februari, waarin ze velen van u/ jullie persoonlijk konden ontmoeten.

Inmiddels zijn ze alweer drie maanden in Lima en willen ze graag vertellen over de ontwikkelingen in hun werk. Deze nieuwsbrief hangt ter inzage in de hal van de kerk.

Wilt u zelf een exemplaar dan kunt u zich met mij in verbinding stellen, dan zal ik u er één doen toekomen.

Barthold Reinders

Preekrooster (9 juni – 8 september)

(onder voorbehoud)

Datum       Morgen/avonddienst                         Vit. G.

9 jun.         10.00 uur  Ds. G.A. Kansen              12.00 uur  Ds. G.A. Kansen

16 jun.       10.00 uur  Ds. H. van Dolder

Amersfoort

23 jun.        10.00 uur  Ds. G.A. Kansen             12.00 uur  Ds. G.A. Kansen

30 jun.        10.00 uur  Ds. C.J. Sjollema Hilversum

7 jul.           10.00 uur  Ds. G.J. Wisgerhof Amersfoort

14 juli          10.00 uur  Ds. J.S. Klein Epe    12.00 uur  Ds. M.  Kollenstaart Ottoland

21 juli          10.00 uur  Mw. M. de Goei-Jansma Amersfoort

28 juli          10.00 uur  Mw. J. Ronday Utrecht

4 aug.        10.00 uur  Ds. G.A. Kansen

11 aug.      10.00 uur  Ds. G.A. Kansen

18 aug.       10.00 uur  Ds. G.M. v.d. Wel

Langbroek

25 aug.       10.00 uur  Ds. G.A. Kansen               12.00 uur Ds. G.A. Kansen

1 sept.        10.00 uur  Ds. B. van ’t Veld Vaassen

8 sept.        10.00 uur  Ds. G.A. Kansen              12.00 uur Ds. G.A. Kansen

Dagtocht 2013

Tot mijn grote spijt hebben we de dagtocht voor oudere gemeenteleden af moeten zeggen. Het aantal deelnemers was zo laag dat het financieel niet verantwoord was de tocht door te laten gaan. We zullen maar zeggen volgend jaar beter. Er worden op dit moment veel dagtochten en meerdaagse reisjes geannuleerd vanwege de recessie. In plaats van de dagtocht hebben we op 23 mei op de soos een extra gezellige middag gehad. We denken er over na of er wellicht in september nog iets te regelen is. Uiteraard houden wij u hiervan op de hoog- te. Ik wens u allen een fijne zomer, veel zon en gezondheid toe. U kunt me altijd bellen.tel.nr. 035-6219373.

Een vriendelijke groet,

Els van Loenen


Douwe Egbertspunten

Het blijft elke keer een verrassing als ik het deksel van de doos in de hal haal. Want wat zit erin? Zijn het dit keer losse punten of envelopjes of zelfs een grote zak vol met punten? Bijna elke week vind ik wel iets. Geweldig dat u zo trouw de punten uitknipt en spaart voor onze Diependaal! De koffie die u in de kerk drinkt wordt inmiddels volledig door u bij elkaar gespaard. Zo smaakt de koffie toch extra lekker, nietwaar !

Toch doe ik hierbij nogmaals mijn oproepje: blijft u meesparen?

Annemarie Biebericher

Fietsclub Diependaal

In het Kerkblad van 9 maart heb ik al uitvoerig over de fietsclub geschreven. Mocht u dat niet gelezen hebben dan hier nog een korte samenvatting. De fietsclub, die al 15 jaar bestaat, wordt gevormd door een aantal enthousiaste senioren. Bij goed weer maakt de club dinsdags vanaf 10.00 uur, onder leiding van de heer G.J.M. van der Pijl, een tocht van rond de 30 km in de omgeving van Hilversum. Tijdens deze tocht wordt er in een restaurant koffie gedronken en om ongeveer 12.00 uur een lunch gebruikt. Naast een sportief gebeuren is het ook altijd erg gezellig. Aan deze activiteit doen zowel personen mee die op een elektrische  als op een gewone fiets rijden. Wilt u een keer geheel vrijblijvend meefietsen? We starten dinsdags om 10.00 uur vanaf de parkeerplaats bij de Diependaalse kerk. Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de heer Van der Pijl, tel.nr. 035-6212147.

Theo Biebericher

Oproep chauffeurs  t.b.v. de soosleden

Wie wil ons helpen? We zijn opzoek naar een dame of heer die ons chauffeursteam wil komen versterken. De werkzaamheden bestaan uit het eenmaal in de vier weken een aantal dames om 14.00 uur ophalen of om 16.30 uur weer thuisbrengen. Het is een half uur tot drie kwartier werk. U maakt ons, maar vooral de dames er erg blij mee. Zelf kunnen ze het niet meer. Denkt u er eens over na.

Voor meer informatie! Belt u mij even, tel. nr. 035 6219373.

Alvast hartelijk dank.

Els van Loenen


Het meest nodig

‘Het begin van de film Nostalghia van Adrej Tarkovski vind ik geweldig. Een moderne, jonge vrouw komt per ongeluk in een kerk en ziet vrouwen bidden. Ze vraag de koster wat zij bidden. ‘Ze bidden om een kind of om juist geen kind’, is het antwoord. En, is haar volgende vraag, wat krijgen ze? De koster zegt: ‘Wat ze het hardst nodig hebben’. Ik heb dat altijd een geweldig antwoord gevonden. Je bidt concreet, maar ook in het vertrouwen dat je ontvangt wat je het meest nodig hebt. Als ik een ziekte zou krijgen, zou ik natuurlijk bidden om genezing. Stel je voor dat ik dat niet deed. Maar het wordt serieuze koek, als de ziekte ongeneeslijk is. Dan ga je om een wonder bidden. Ik hoop dat ik dan iets heb aan die zin: ‘je krijgt wat je het meest nodig hebt’.

Willem Jan Otten (Uit de bundel: ‘In gesprek over bidden’, door Reiny de Fijter, uitgaven Plateau, 2013)

Kopij Diependaalcontact september 2013

Begin september zal Diependaalcontact weer verschijnen. In verband met de vermenigvuldiging en de bezorging is het van belang dat het blad tijdig gereed komt. Daarom zou ik graag uiterlijk op 20 augustus over de benodigde kopij beschikken. Indien u een stukje in Diependaalcontact van september wilt plaatsen, verzoek ik u met voornoemde datum rekening te houden. U kunt uw kopij naar mij mailen (diependaal-c@hotmail.com) of toezenden (Stieltjeslaan 9, 1222 RC Hilversum).

Theo Biebericher


Agenda van bijzondere diensten en activiteiten 2013

juni

22 juni              Kerkennacht 18.00 uur – 23.00 uur

30 juni  H. Avondmaal, 10.00 uur

september

15 september   H. Avondmaal, 10.00 uur

15 september   Zangdienst, 19.00 uur

oktober

26 oktober        Fancy fair (onder voorbehoud)

november

24 november    Eeuwigheidszondag, 10.00 uur

28 november    Start repetities D.-Vocaal (onder voorbehoud)

december

1 december      H. Avondmaal, 10.00 uur

1 december      Adventszangdienst, 19.00 uur

14 december    Adventsmaaltijd –zaterdag- (onder voorbehoud)

24 december    Kerstnachtdienst, 22.00 uur/ vitamine G

25 december    Kerstmorgendienst, 10.00 uur

31 december    Oudejaarsdienst, 19.30 uur