Diependaalcontact juni 2015

De bron van de liefde (2)

 

De bijbel

 

“Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat hij ons heeft liefgehad. Geliefde broeders en zusters, als God ons zo heeft liefgehad, moeten ook wij elkaar liefhebben. Wij hebben Gods liefde, die in ons is, leren kennen en vertrouwen daarop. God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God, en God blijft in hem. Wij hebben lief omdat God ons het eerst heeft liefgehad.” 1 Johannes 4: 10, 11, 16, 19

 

Meditatie

 

In de eerste aflevering van deze serie over de liefde schonk ik aandacht aan het fundament van onze eerste liefde. Dat fundament is de liefde van God in Jezus Christus. Een fundament is er het eerst, ook als je dat niet altijd meer ziet of er mee bezig bent. Op het fundament wordt alles gebouwd.

Nu staan we stil bij de bron van de liefde. Kenmerk van een bron is dat je daar altijd weer naartoe terugkeert. Voor ons misschien lastig voor te stellen, maar in de tijd van de Bijbel kwam je dagelijks bij de bron, anders had je geen water en dus geen leven.

Hoe belangrijk is het voor ons om dagelijks tijd en aandacht te geven aan de bron van de liefde, aan het Woord van God dat getuigt van zijn grenzeloze liefde. Om daaruit te putten en ervan te drinken. Zoals je in warme landen alert moet zijn, dat je drinkt voordat je dorst hebt, zo geldt dat ook geestelijk. Laten we elkaar aansporen niet te wachten, totdat ons leven dor en uitgedroogd is, maar dagelijks ons te laven aan de liefde van God en aan wat Hij ervoor over had om ons zijn liefde aan te reiken.

 

Gebed

 

Trouwe Heer, Uw naam komt alle eer toe, alle dank en aanbidding. U bent de bron van liefde, die ons leven verkwikt en waardoor wij dagelijks op adem mogen komen. Vergeef ons, als wij menen zo druk te zijn met belangrijke zaken, dat we aan U voorbij lopen en opgaan in de waan van de dag. Reinig en vervul ons tot eer van Uw naam.

Gerard Kansen

 

Toekomstvisie PgH

In de Algemene Kerkenraad wordt momenteel gewerkt aan een nieuwe toekomstvisie voor de Protestantse gemeente te Hilversum (PgH), waar ook de Diependaal deel van uitmaakt. De uitdaging is om het beleid van de PgH zo vorm te geven dat er op een duurzame manier een zo breed mogelijke kerk in stand gehouden kan worden. Doordat    ds. Loosman (Morgenster) een beroep naar Hoogeveen heeft aangenomen, is een aantal vragen die in het kader van deze toekomstvisie toch al op tafel lagen, opeens een stuk actueler geworden en is het bezinningsproces in een stroomversnelling geraakt. Ook in onze kerkenraad is de toekomstvisie en de positie van de Diependaal en Vitamine G binnen de PgH een onderwerp waar veel over nagedacht en gesproken wordt. Begin juni heeft het moderamen van de kerkenraad van de Diependaal hierover een oriënterend gesprek met het Breed Moderamen van de Algemene Kerkenraad gehad en ook de IZB denkt mee vanuit zijn rol als begeleider van de pioniersplek. Inhoudelijk kunnen we nu nog niets melden -het proces is pas begonnen- maar we houden u via Diependaalcontact op de hoogte.

                             Namens de kerkenraad, Han Monsees

 

Maaltijden voor de buurt

Binnen onze wijkgemeente leeft al langere tijd het verlangen iets te kunnen betekenen voor de mensen in de buurt. Zowel tijdens de brainstormavond als de pioniersretraite kwam dit verlangen opnieuw op tafel. Concreet werd genoemd het organiseren van open maaltijden. Wat zou het mooi zijn om op deze manier als kerk daadwerkelijk iets te kunnen betekenen! Voor mensen die het gezellig vinden om samen met anderen te eten; want samen eten betekent verbinding met elkaar en ruimte voor goede gesprekken.

Wij willen graag aan dit verlangen gehoor gaan geven. Daarom zijn wij voornemens in het najaar te starten met het organiseren van (maandelijkse) maaltijden. Een aantal mensen binnen onze wijkgemeente heeft al aangegeven graag een rol hierin te willen spelen. Mocht je meer informatie willen, zou je graag willen aanschuiven bij de maaltijden om met buurtbewoners in gesprek te gaan of wil je helpen organiseren, meld je aan bij Rianne ten Voorde (mail@riannetenvoorde.nl)

De missionaire werkgroep

 

Ambtsdragers

Niet zo lang geleden ben ik, samen met nog een aantal ambtsdragers, herbevestigd. Het is alweer mijn derde (en dus laatste) termijn. Na afloop van de dienst trok de gemeente als in een processie langs om ons de hand te schudden. Wat mij daarbij het meest opviel was dat de meeste gemeenteleden (u ook?) mij “sterkte” wensten. Succes, plezier, “een goede tijd” en dergelijke hoorde ik veel minder. En dat vind ik jammer.

Blijkbaar bestaat er bij veel gemeenteleden het beeld dat het een opgave is om ambtsdrager te zijn. Zo heb ik het in ieder geval nooit ervaren. Ik zie het ambtsdrager zijn wel als een roeping, zoals volgens mij iedereen in de gemeente geroepen is om zijn of haar talenten te gebruiken om een steentje bij te dragen aan de bouw van het Koninkrijk van God. Ik zie ambtsdrager zijn ook als een kans. Een kans om me persoonlijk te ontwikkelen, zowel wat betreft mijn relatie tot God en mensen als wat betreft het opdoen van bestuurservaring.

Wat mij wel zorgen baart, is dat het beeld dat blijkbaar over ambtsdragers bestaat, mensen lijkt te weerhouden om een ambt te aanvaarden. Dit geeft een spanningsveld. Aan de ene kant vindt men het prettig om door een ouderling bezocht te worden, aan de andere kant lukt het niet om mensen bereid te vinden deze taak op zich te nemen. Aan de ene kant vinden we het belangrijk dat we onze stem laten horen binnen de PgH, aan de andere kant wordt het steeds moeilijker om mensen te vinden die ons willen vertegenwoordigen. Aan de ene kant vinden we dat alles in de kerk goed geregeld moet zijn, aan de andere kant ontbreekt het ons aan mensen om daar sturing aan te geven.

Om het kerk-zijn handen en voeten te geven maar ook om te bouwen aan een gezonde en bloeiende kerk in de toekomst zijn ouderlingen, diakenen en ouderlingen-kerkrentmeester dus hard nodig. Wie neemt de uitdaging aan??

             Han Monsees, Diaken en voorzitter kerkenraad

 

 

Van de kerkrentmeesters

Bij deze Diependaalcontact vindt u een brief waarin wij u een financiële bijdrage voor de wijkkas vragen. Via de wijkkas financieren we allerlei activiteiten waarmee we het kerk-zijn praktisch invulling geven: bestaande activiteiten, maar ook nieuwe activiteiten om de verbinding met mensen uit de buurt beter tot stand te laten komen. Met uw gift kunnen we dit mogelijk maken. Van harte bij u aanbevolen!

In de afgelopen kerkenraadsvergadering is besloten om voor het verjaardagsfonds een leeftijdsgrens te stellen. Reden hiervoor is dat deze wijze van geldwerving de jongere generaties minder aanspreekt. Bovendien blijkt het steeds lastiger om vrijwilligers te vinden die de kaarten willen rondbrengen. De leeftijdsgrens is bepaald op het geboortejaar 1965. Leden die na 1965 zijn geboren, zullen geen kaart van het verjaardagsfonds meer ontvangen. Wij zullen deze leden op een voor hun aansprekendere manier benaderen.

                     Namens de kerkrentmeesters, Herman Verra

 

Avondmaal nieuwe stijl

De kerkenraad heeft in zijn vergadering van mei besloten dat we als gemeente het avondmaal op een nieuwe wijze gaan vieren. Deze nieuwe wijze houdt in, dat we niet meer zullen plaatsnemen aan tafels. De predikant en diakenen zullen voor in de kerkzaal staan om het brood en de wijn uit te delen aan de gemeenteleden, die dan op hun beurt naar voren lopen. De wijn wordt daarbij zowel in de grote avondmaalsbekers als in kleine bekertjes opgediend.

De kerkenraad heeft hiertoe besloten, na een evaluatie van de avondmaalsvieringen in de afgelopen maanden. Tijdens deze vieringen hebben diverse oude en nieuwe elementen elkaar opgevolgd en aangevuld. Zo is er een aantal avondmaalsvieringen geweest, waarbij mensen zowel konden zitten als staan.  Hierdoor konden alle aanwezigen in een keer aan de maaltijd gaan, wat door velen werd gewaardeerd. Aan de andere kant bracht deze wijze van vieren ook onduidelijkheid met zich mee en daarmee ook wat onrust tijdens de viering. De kerkenraad heeft daarom gemeend, dat het goed is een eenduidige lijn te kiezen. Er is gekozen voor een ‘lopende’ viering, omdat deze wijze meer dynamiek met zich meebrengt en als minder statisch wordt gevoeld dan ‘zittend’. Daarnaast zijn er kleine bekertjes geïntroduceerd, aangezien er een aantal mensen heeft aangegeven vanuit hygiënisch oogpunt hiervoor de voorkeur te hebben.

Uiteraard zal na de eerstvolgende viering een evaluatie volgen van deze nieuwe wijze van vieren.

De kerkenraad

 

 

Ds. Jan-Maarten Goedhart,  gastpredikant in de Diependaalse kerk.

Zoals reeds eerder vermeld, hopen Jan-Maarten en Ineke Goedhart met hun kinderen in juni terug te komen naar Nederland.

Zij zijn in 2011 vanuit Spijkenisse uitgezonden naar Peru waar zij in Lima kerkplanters en toerusters zijn geweest.

In die periode was de Diependaalse kerk deelgenoot van hun project in Peru. Graag willen Jan-Maarten en Ineke hun ervaringen met onze gemeente delen. Zendingswerkers hebben een meelevende en biddende achterban nodig.

Een betrokken thuisfront is voor het zendingswerk noodzakelijk. Een relatie tussen een zendingswerker en het thuisfront moet van twee  kanten gevoed en onderhouden worden.

Daarom is informatie, contact, gebed en meeleven nodig.

Met de Diependaalse kerk is afgesproken dat Jan-Maarten op 28 juni zowel in de 10-uurdienst als bij Vitamine G voorgaat.

Na afloop van de dienst hopen Ineke en Jan-Maarten  verslag te doen van hun ervaringen in Lima.

Ik hoop dat de familie Goedhart op een grote belangstelling mag rekenen!!

 

Barthold Reinders

 

Soosnieuws

Lieve mensen allemaal, wat gaat de tijd toch snel. Het is alweer juni en de vakantie staat voor de deur. Alle activiteiten worden afgesloten, scholen sluiten, verenigingen houden een zomerstop. Wij stoppen ook, maar niet zomaar een zomerstop, nee…..we sluiten na bijna 60-jaar de deuren van onze soos. Om precies te zijn zouden we dit jaar op 23 november 60 jaar hebben bestaan. Het is héél jammer. Ik heb me 23 jaar met veel plezier met de soos beziggehouden, eerst was ik soos-lid, daarna penningmeester en vanaf 2002 voorzitter. Maar alles gaat voorbij en over, ook de soos. We hebben de soos op 11 juni met een feestelijke middag afgesloten. Deze vroege datum is gekozen omdat verschillende commissie leden en ds. G.A. Kansen daarna al met vakantie zijn. Dus niet op 2 juli maar op 11 juni was hierdoor de laatste soosmiddag.

 

De groep dames werd steeds kleiner, dan praat ik over het afgelopen jaar van september 2014 tot mei 2015.

Mevr. G. de Kloet en mevr. C. Vet worden verpleegd in verpleegtehuizen. De dames F. de Koe, G. v Aggelen, en P.Gerbracht kunnen door ouderdom niet meer komen, dames sterkte.

Op 9 maart is mevr. G. Steenbrugge overleden. Wij zijn dankbaar dat zij tot het einde toe van het leven heeft weten te genieten. Op 16 maart was de crematieplechtigheid. Ze was een gezellige vrouw en een trouw soos-lid. Greet rust in vrede.

Op 21 maart is mevr. R. Pijl overleden. Met bewondering voor de kracht waarmee zij haar ziekte bevocht, hebben wij na een lang ziekbed van Rie afscheid moeten nemen. Ze was 25 jaar een trouw soos- en commissielid. We konden altijd op haar rekenen. Hoe ziek ze ook was, ze was altijd vriendelijk en behulpzaam. Ondanks al haar pijn, angst en verdriet, klaagde ze nooit. We missen je Rie. Dat ze mag rusten in vrede.

Ik ga nog even terug in de tijd. Waarheen? Nou eigenlijk naar mevr. B. Drost, zij hoopt op 16 september a.s. 101 jaar te worden. Mevr. Drost is de enige nog in leven zijnde die de soos vanaf het begin heeft meegemaakt. Ze was één van de oprichsters  en ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan heeft zij een sooslied geschreven. Twee zinnen uit dit lied: “Want al zijn wij hoog in jaren” en “In ons hart zijn wij nog jong”. Mevr. Drost is gedurende 40 jaar actief voor de soos geweest, eerst lid, daarna  penningmeester en vervolgens voorzitter. Door het ouderenwerk wat ik doe, bezoek ik veel bewoners van Zuiderheide o.a. ook mevr. Drost. Laatst was ik bij haar op bezoek en toen vertelde ze dat ze ook nog op het zangkoor van Zuiderheide zit. Geweldig toch? Wie doet haar dat na? Nou ja, dat is ook niet een ieder gegeven.

We sloten niet zomaar de deuren, dat deden we na een gezellige middag met zoals altijd  een welkomstwoord, zingen, verhaal, koffie/thee en als afsluiting een Chinese maaltijd.

Hierbij waren aanwezig onze dames en heren chauffeurs. Het viel niet altijd mee met al die dames. Hartelijk dank voor hiervoor.

Onze pianiste Arja, organist Jaap Haarman, ook hartelijk dank voor de muzikale noten en dat allemaal voor de “nachtegaaltjes”.

De commissieleden, Alie, Lydia, Corine, Ans en de altijd helpende hand van Arja niet te vergeten. Dames ook hartelijke dank voor jullie niet aflatende aanwezigheid en enorme inzet. Dan de dames, leden van de soos, iedere donderdagmiddag waren ze aanwezig. Helaas kwamen er geen nieuwe leden bij en vielen er steeds meer af. Hierdoor werd de groep te klein om verder te gaan. Ik zeg het nogmaals, het is ontzettend jammer.

11 juni was onze laatste soosmiddag.

 

Wat mij nog rest is u allen, chauffeurs, pianiste, organist en commissieleden, nogmaals te bedanken voor uw inzet, het was geweldig.

Wij wensen u een gezegende zomer en Gods eeuwige liefde en kracht toe.

 

Mede, namens de commissieleden, een hartelijke groet,

Els. v. Loenen , voorzitter  (tel: 035-6219373).         

 

Evaluatieverslag eerste jaar Pioniersplek Vitamine G

Eind april is aan Missionair Werk & Kerkgroei van de PKN een evaluatieverslag over het eerste jaar ingediend. Hieronder kunt u dit verslag lezen.

Inleiding

Op 30 januari 2014 is Vitamine G (hierna: VG) met het plaatsen van de benodigde handtekeningen officieel pioniersplek van de PKN geworden, gedurende een periode van drie jaar. Dit alles op basis van het pioniersplan, dat ten grondslag ligt aan de pioniersplek. Om concreet uitvoering te geven aan het pioniersplan, wordt gewerkt met jaarlijkse werkplannen. Na elk jaar volgt een evaluatie en een nieuw werkplan voor het volgende jaar.

Dit verslag bevat de evaluatie van het eerste jaar en dient als basis voor het nieuwe werkplan voor het tweede jaar. De evaluatie volgt de opbouw van het allereerste werkplan.

 

Gestelde doelen en afstemmen op de context

Een jaar pionieren heeft Vitamine G veel moois gebracht. Er is een duidelijke groei waarneembaar, niet alleen in aantallen bezoekers, maar ook in relaties.

Gemiddeld bezoeken inmiddels zo’n 60 mensen de tweewekelijkse samenkomsten op zondag. Bijna elke samenkomst mogen we nieuwe bezoekers ontvangen. De meesten van hen blijven daarna komen. Het gaat gemiddeld om één à twee gasten per Vitamine G-dienst. De bezoekersaantallen groeien dus langzaam, maar duurzaam.

Ook de tweewekelijkse Gemeente Groei Groepen (GGG) worden goed bezocht. In dit eerste jaar is het aantal GGG’s gegroeid van twee naar vier groepen, met in totaal meer dan dertig deelnemers.

Er is ook duidelijk groei waarneembaar in de relaties tussen bezoekers onderling, in de vorm van ‘(opr)echt’ contact en de ontwikkeling van vriendschappen. Dit aspect wordt ook door bezoekers zelf benoemd.

Er is geen specifieke doelgroep die afkomt op de Vitamine G-diensten, er is een duidelijke diversiteit aan bezoekers.  De laatste tijd ontvangen we steeds vaker het type stellen van ‘zij gelooft, hij gelooft niet’ bij de Vitamine G-samenkomsten. Opvallend is dat de niet-gelovige partner zich over het algemeen erg thuis voelt en ook betrokken raakt.

Inmiddels is een basis gelegd voor het vergroten van de participatie van de bezoekers. Zo is er een pilot gedaan voor de aanbidding tijdens de Vitamine G-diensten. De aanbidding werd verzorgd door een van de GGG’s. De pilot is veelbelovend verlopen en het plan is deze nieuwe vorm van aanbidding (meer dan alleen zingen is mogelijk) verder vorm te gaan geven.

Het verder vergroten van de participatie zal gebeuren op basis van ieders gaven. Dit zal verder vorm krijgen in persoonlijke gesprekken.

Zowel in 2013 als in 2014 is een start gemaakt met contact leggen met de buurt. Zo hebben wij rond de kerstdagen ‘A Taste of Christmas’ georganiseerd. In 2013 kwamen er ruim 90 mensen op af; in 2014 iets minder, maar toen was de groep wel meer divers van aard. In beide jaren kwam minstens de helft van de gasten van buiten de eigen gemeente. Weliswaar blijft het contact met de meesten van hen tot nu toe beperkt tot een eenmalig, jaarlijks contact. Maar de mensen die komen hebben een positieve ervaring meegekregen van de kerk, wat weer een positief effect kan hebben op hen die ervan horen en op mogelijke participatie aan andere activiteiten.

Ook rondom Pasen zijn er voor het tweede jaar op rij activiteiten georganiseerd. Zo is op Witte Donderdag gezamenlijk naar The Passion gekeken op een groot scherm, met na afloop ruimte voor ontmoeting. Het aantal bezoekers was ten opzichte van de eerste keer gegroeid. Anders dan vorig jaar bleef iedereen na afloop “hangen” voor een hapje en een drankje. Net als met Kerst, zijn de mensen in de buurt (via flyers en advertenties) voor de Paasactiviteiten uitgenodigd; een aantal buurtbewoners heeft van die uitnodiging gebruik gemaakt.

Inmiddels is er een brainstormavond georganiseerd, waarin nog andere concrete activiteiten zijn bedacht voor het verder contactleggen met de mensen in de buurt. In de missionaire werkgroep worden deze activiteiten verder uitgewerkt.

 

Praktisch aan de slag en werken aan betrokkenheid

Tijdens de Vitamine G-samenkomsten is er veel aandacht voor persoonlijke groei in de ‘verkondiging’. Om persoonlijk groei te bevorderen en het aangereikte thema in het gewone leven te laten landen, worden verschillende werkvormen toegepast. Er is afwisselend sprake van een interactieve verwerking – gespreksvragen – een moment van inkeer of toewijding – van stilte – een muziek- of videofragment of ‘speeddaten’ (aan de hand van een vraag een kort geprek met elkaar voeren). Onder een aantal deelnemers bestaat inmiddels een groeiend verlangen naar verdieping van geloof.

Er is afgelopen jaar flink geïnvesteerd in de PR van Vitamine G in de zin van een huisstijl en logo. Deze huisstijl en het logo zijn doorgevoerd in een nieuwe website, flyers en ander informatiemateriaal. Er is vergunning aangevraagd en verleend voor het plaatsen van twee banners langs de weg waar het kerkgebouw staat.

Er is een nauwe samenwerking tussen het kernteam van Vitamine G en de kerkenraad van de Diependaalse kerk. Twee leden en de predikant zijn zowel lid van het kernteam als van de kerkenraad. Een andere Vitamine G’er is als kerkrentmeester toegetreden tot de kerkenraad. Een van de kernteamleden zit vanuit de Diependaalse kerk en Vitamine G in de algemene kerkenraad van de Protestantse Gemeente Hilversum.

Ter bevordering van de onderlinge verbondenheid tussen de traditionele ochtenddienst en Vitamine G is zowel de Kerstmorgendienst als de dienst met Pasen gezamenlijk gevierd om 10 uur. Het was bemoedigend om te zien dat veel Vitamine G’ers gehoor hadden gegeven aan de oproep te komen. Na afloop was er een koffie- en theebuffet georganiseerd, dat gezien de opkomst (letterlijk) in de smaak viel. Het plan is dan ook de feestdagen gezamenlijk te blijven vieren.

 

Op weg naar zelfstandigheid

Tijdens de actie Kerkbalans is concreet aandacht gevraagd binnen Vitamine G voor de financiën. Deze aandacht heeft tot op heden een stijging van inkomsten gegeven. Gezien de ontwikkelingen binnen de Protestantse Gemeente Hilversum (krimp in predikantsplekken), zullen de financiering en de positionering van Vitamine G echter in de aankomende tijd een belangrijk onderwerp van gesprek worden en dat voorlopig ook blijven.

Vanuit de Nieuwe Initiatieven-pot binnen de Protestantse gemeente Hilversum is een bijdrage ontvangen voor het organiseren van ‘A Taste of Christmas’.

 

Bouwen aan een mooi team

Wij starten de kernteamvergaderingen altijd met een gezamenlijke maaltijd. We delen dan wat ons bezighoudt. We komen eens in de vier weken bij elkaar. De uitdaging is ons niet alleen te laten leiden door organisatorische aspecten, maar ook voldoende tijd te maken voor verdieping, teambuilding, maar ook visievorming. Om dit niet te laten gebeuren is een aantal stappen hierin inmiddels gemaakt. Ter bevordering van een goede werkverdeling en het voorkomen van een te zware belasting is gekozen voor een heldere taakverdeling. Daarnaast is het kernteam  uitgebreid van vijf naar zeven leden.

Helaas viel onze predikant gedurende drie maanden uit. In die tijd is echter gebleken dat het kernteam er stond en de ingezette koers kon vast houden.

30 april 2015, Kernteam Vitamine G

 

 

Kerkennacht

Van de A27 de Diependaalselaan opgereden ontwaar je hem al, de toren van de Diependaalse kerk. Dichterbij gekomen zie je het gebouw, dat qua architectuur wonderschoon past in de wijk. Maar hoe zou de kerk er van binnen uitzien? En wat voor mensen zijn er eigenlijk bij betrokken? Wie benieuwd is naar de Diependaalse kerk is van harte welkom om tijdens de, landelijk gehouden, Kerkennacht 2015. De deuren staan ’s avonds letterlijk en figuurlijk open. Kom gezellig buurten – onder het genot van een hapje en een drankje – of kijk in alle rust even rond; het is beide mogelijk. Een markant gebouw dat al negentig jaar deel uitmaakt van de wijk, is de moeite van het bezoeken meer dan waard.

Zaterdag 20 juni van 19.00 uur tot 22.00 uur

Diependaalse kerk, Diependaalselaan 138

 

 

Kopij Diependaalcontact september 2015

Begin september zal Diependaalcontact weer verschijnen. In verband met de vermenigvuldiging en de bezorging is het van belang dat het blad tijdig gereed komt. Daarom zou ik graag uiterlijk op 25 augustus over de benodigde kopij beschikken. Indien u een stukje in Diependaalcontact van september wilt plaatsen, verzoek ik u met voornoemde datum rekening te houden. U kunt uw kopij naar mij mailen (kopij@diependaalsekerk.nl) of toezenden (Stieltjeslaan 9, 1222RC Hilversum).

Theo Biebericher