Diependaalcontact juni 2016

 Het verlies van de liefde (4)

De bijbel

 

Schrijf aan de engel van de gemeente in Efeze: . . . . Maar dit heb ik tegen u: u hebt de liefde van weleer opgegeven. Bedenk van welke hoogte u gevallen bent. Breek met het leven dat u nu leidt en doe weer als vroeger.

Openbaring 2: 1, 4, 5.

 

Meditatie

 

De gemeente in Efeze wordt in deze korte brief op een heel aantal punten geprezen. Hun inzet is groot en de standvastigheid krachtig. Boosdoeners, mensen die het kwade in de zin hebben, krijgen geen voet aan de grond en mensen die zich voordoen als apostelen worden getoetst en zo nodig ontmaskerd als ze leugenaars blijken te zijn. Allemaal positief zou je zeggen. Toch is er iets fundamenteel mis. Want de gemeente heeft haar eerste liefde opgegeven en is daardoor vervallen tot doodse orthodoxie. Blijkbaar kan een gemeente en een christen een leer hebben die klopt, maar een leven waar de liefde uit is. Het doet mij denken aan de oudste zoon in Lucas 15, over wie het verdriet van de Vader minstens even groot is als over zijn ‘verloren’ zoon.

De tekst doet een appèl op ons: hoe zit het met jouw en mijn eerste liefde? Is die liefde nog levend en sprankelend, of verkild tot een keurig kloppend systeem, waar het hart uit is? Dan worden we aangespoord om stil te staan bij waar we vandaan komen. We worden ook ernstig opgeroepen om terug te keren, naar die plaats waar de Vader ons met open armen opwacht om ons opnieuw zijn liefde te geven.

 

 

Gebed

 

Genadige Heer, grote Verlosser, U willen we onze diepe dank bewijzen voor uw niet aflatende zoektocht naar ons hart. U bevrijdt ons van de kramp alles onder onze controle te houden. U stelt ons in de vrijheid van het kind zijn van U. Wij keren ons tot U terug en bidden: geef ons die eerste liefde voor het eerst of terug.

 

 

Terugblik op het kerkelijk seizoen 2015 – 2016

Op de drempel van de zomer lijkt het mij zinvol terug te blikken op het afgelopen seizoen. Wat voor zaken vielen dan op? Op welke gebeurtenissen en activiteiten kunnen we in dankbaarheid terug kijken?

Kerkdiensten

 

Wat als eerste bij mij opkomt zijn de reguliere kerkdiensten op de zondag. Het lijkt zo gewoon, maar iedere zondag zijn wij welkom in het huis van de Heer. Week in week uit gaat de Bijbel open, aanbidden wij God met onze lofzangen en ontmoeten wij elkaar. Is dat niet bijzonder? Of ga je dat pas merken als je dat niet meer kunt of als dat niet meer mag? Ik hoor nogal eens ouderen zeggen: ‘ik vind het zo jammer dat ik niet meer naar de kerk kan gaan. Ik luister wel mee en kijk naar de TV, maar toch mis ik de samenkomst van de gemeente.’ Het viel me op in China dat mensen nog steeds een gevoel van opwinding hebben nu ze de vrijheid hebben met grote groepen christenen samen te komen. Het spreekt dus bepaald niet vanzelf om in gezondheid en vrijheid samen te komen in de naam van Jezus. Bovendien gaat er aan elke kerkdienst behoorlijk wat werk vooraf. De kerk is weer schoongemaakt door de vrijwilligers van de klussenclub. De kosters zijn al vroeg in de weer om alles klaar te zetten. De organisten hebben de liederen geoefend. Het koor en/of het muziekteam hebben de liederen ingestudeerd. De crèche leiding ziet uit naar de kinderen en de leiding van de Powerkids heeft de bovenzaal ingericht. De commissie van ontvangst heeft u welkom geheten. De PowerPoint voor de liturgie is voorbereid en het geluid en de beamer worden bediend. De collectanten staan paraat. De koffie is gezet voor de ontmoeting in de achterzaal. Voor gastvoorgangers is gezorgd en de leden van de kerkenraad staan weer paraat. De preek is gemaakt. Waarschijnlijk vergeet ik nu nog wat, maar wat ik probeer te zeggen is dit: we mogen ons gezegend weten dat zoveel mensen zich betrokken voelen bij de kerkdiensten en een taak op zich nemen. Zonder die inzet van velen zal het niet gaan.

Dit seizoen hebben wij op vier momenten gezamenlijke diensten gehouden, waarin de gemeenschappen, die om 10 en 12 uur samenkomen, elkaar in één dienst ontmoeten. Dat was op startzondag, met Kerst, Pasen en Pinksteren het geval. Wat dan direct opvalt is de goede opkomst en het volume van het zingen. In die diensten is aandacht voor de kinderen en dat geeft een impuls aan de vreugde. Ik ben erg blij met de professionele inzet van Carina en Rob op dit punt. Daarnaast mag de muzikale inbreng van jong en oud er zijn. In deze gezamenlijke vieringen leren wij geven en nemen. De een spreekt dit aan, de ander mist dat, weer een ander gaat het niet ver genoeg of juist veel te ver. Juist dan komt het erop aan elkaar met alle verscheidenheid die ons kenmerkt te aanvaarden. Net zoals je binnen gezinnen met elkaar rekening houdt, zullen we elkaar ook binnen de gemeente ruimte moeten leren geven. Ik daag u dan ook uit te blijven bidden voor de gezindheid van Jezus, zoals Paulus die beschrijft in de brief aan de Filippenzen 2: 1- 4: “Nu u door Christus zozeer bemoedigd wordt en liefdevol getroost, nu er onder u zo’n grote verbondenheid met de Geest is, zo veel ontferming en medelijden, maak mij dan volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn, één in liefde, één in streven, één van geest. Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf. Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander”

De gezamenlijke diensten met de Bethlehemkerk mogen hier ook niet onvermeld blijven. Vorig jaar zomer hebben wij onze buurgemeente welkom geheten in verband met de verbouwing van hun kerkgebouw. Deze gastvrije geste werd erg gewaardeerd. Inmiddels hebben de kerkenraden besloten de diensten van Oudejaarsavond en Hemelvaartsdag voortaan gezamenlijk te houden. Die laatste twee diensten konden zich daardoor verheugen in een grotere opkomst. Het mag bekend zijn dat de Bethlehemkerk en Diependaalse kerk ieder een eigen identiteit heeft en dat onze manieren van doen verschillen. Dat komt tot uitdrukking in de liturgie, de wijze van voorgaan en in de boodschap die klinkt. U heeft dat kunnen meemaken en zal dat deze zomer weer ervaren. Toch is het mooi om als christenen gezamenlijk God te aanbidden en als zodanig is dit een mooie oefening om te zoeken naar eenheid onder gelovigen, waar Jezus voor bidt (Johannes 17: 20).

Dit seizoen heb ik getracht enige lijn aan te brengen in de thema’s van de diensten. Zo hebben wij ons in het najaar uitvoerig verdiept in de profeet Elia. Ik vond het erg bijzonder me langere tijd te verdiepen in één specifieke Bijbelse persoon. Het was een verrassing te ontdekken hoe actueel de dingen zijn die in 1 Koningen 17-19 staan. De Bijbel is en blijft een fantastisch boek, waardoor we niet alleen God leren kennen maar ook onszelf. We leren de tijd waarin wij leven beter verstaan. Tussen Pasen en Pinksteren hebben we ons gefocust op ontmoetingen die Jezus, als de Opgestane Heer, met verschillende van zijn leerlingen had. De zondagen na Pinksteren lezen we uit het boek Handelingen. Het plan is daar deze zomer mee door te gaan. Waar ik benieuwd naar ben is, hoe u dat ervaart. Stelt u daar prijs op en spreekt het u aan? Ik kan me voorstellen dat u over bepaalde personen of Bijbelgedeelten graag een preek of een serie preken zou willen horen. U kunt mij dat laten weten, zodat ik er komend seizoen rekening mee kan houden.

Samen kerk met anderen

 

Op deze plaats wil ik twee ontmoetingen noemen die mij speciaal zijn bijgebleven als prachtige momenten in het samen kerk-zijn in Hilversum. Als eerste de bijeenkomst in de Grote kerk op zondag 17 januari. In het kader van 600 jaar geloven in Hilversum kwamen gelovigen uit nagenoeg alle kerken bij elkaar. Het was een feest van verbondenheid, zo klonk het uit vele monden. Mooie muziek en samenzang, indringende gebeden en een profetische toespraak van

  1. Klaas de Vries. Zoiets vraagt om een vervolg. Het tweede moment kwam een paar dagen later, toen wij in het kader van de internationale week van gebed in de Diependaalse kerk met ruim 80 mensen gezamenlijk in gebed waren. Het bijzondere was dat wij in groepjes gingen bidden voor elkaars kerken en om samen tot zegen te zijn van alle inwoners van onze woonplaats. Het was de eerste keer dat wij als Diependaalse gemeente meededen, maar wat mij betreft niet de laatste keer. “Dit smaakt naar meer” zo zei iemand na afloop tegen mij.

 

Cursussen en kringen

 

Terugkijkend op het seizoen valt op dat we in verschillende kringen het gesprek over het leven met en geloven in Jezus Christus hebben gevoerd. De meeste Groeigroepen gebruiken het materiaal van Umoja, een project van TEAR dat is ontstaan in Uganda. Overwegend hoor ik daar positieve geluiden over. Het levert mooie avonden op en het verlangen groeit om vanuit de groepen ook tot zegen te zijn voor de buurt en de mensen om ons heen. Dat sluit aan bij de filosofie van het Afrikaanse materiaal. De meeste groeigroepen zijn qua deelnemers gegroeid en de integratie van nieuwe leden verloopt op een positieve manier.

De Bijbelkring bestaat uit een trouwe groep mensen die 6 keer per seizoen samenkomen. We hebben het gehad over thema’s die opkomen vanuit het evangelie van Johannes. Achteraf moeten we stellen dat het boekje dat wij hebben gebruikt te pittig was, het ging uit van behoorlijk veel (theologische) basiskennis. Gelukkig heeft dat ons niet belet om zeer inhoudelijke gesprekken te voeren. De wens leeft wel om meer de Bijbel zelf te gaan lezen in plaats van een boekje over de Bijbel. Bij gezondheid hopen wij dat het aankomende seizoen te gaan doen.

De kracht van gewoon Bijbel lezen ontdekten de deelnemers van de cursus Bijbellezen voor Dummies. Opvallend mooi om te merken dat bij mensen die de Bijbel niet of nauwelijks kennen de woorden open zijn gegaan. Ik raak er steeds meer van overtuigd dat in onbevangen Bijbellezen een enorme zegen schuilt. Het helpt mensen in het zoeken naar (de wil van) God en in het ontdekken van het goede leven.

De cursus Groeien in geloof is ook het vermelden waard. Met name de meditatieve oefeningen hebben ertoe bijgedragen dat hoofd en hart van de deelnemers met elkaar werden verbonden. Zo ontdekten wij niet alleen in theorie dat God goed is, maar in ons hele mens zijn. De vrucht van deze cursus bestaat eruit dat 3 van de deelnemers zich momenteel voorbereiden op hun doop. Wat is er mooier dan dat mensen Gods liefde gaan beantwoorden met het gaan van de weg van Jezus en het teken van de doop willen ontvangen? Voor en na de zomer zullen we in groepsverband toeleven naar dat moment. Zoals het er nu naar uit ziet zal die doopdienst plaatsvinden op zondag 9 oktober as.

De cursus die nog loopt is de Ministry-cursus. In het vorige nummer van Diependaalcontact heeft u daar uitgebreide informatie over kunnen lezen. Voor sommige deelnemers is deze manier van bidden onwennig. Toch merken wij allemaal dat Gods Geest ons te hulp komt en worden wij verrast door de manier waarop wij elkaar kunnen opbouwen en bemoedigen (1 Korinthe 14: 3). Ik ervaar deze cursus als een grote zegen. Het is een voorrecht om als team, dat bestaat uit Jan-Reindert, Kaj en Rianne, Lydia en Margriet, met de 14 deelnemers op ontdekkingstocht te zijn.

Pastoraat

 

Binnen het pastoraat voltrok zich de overgang van het bezoekwerk dat door ouderlingen werd gedaan naar pastorale medewerkers. Inmiddels is het pastorale team uitgegroeid tot 15 mensen. De tijd dat het pastoraat aan de ouderlingen was voorbehouden ligt achter ons. We zullen meer onderling naar elkaar moeten leren omzien. Daarom ben ik erg blij dat er nu zoveel mensen zich bereid hebben verklaard ieder een aantal adressen voor hun rekening te nemen. Ik zou zeggen tegen u als gemeentelid: ontvang hen hartelijk. Met nadruk wil ik zeggen dat u niet moet denken dat er dan een probleem moet zijn of dat je een bepaalde leeftijd moet hebben bereikt. Het bezoekwerk is bedoeld voor aandacht, een goed gesprek en een luisterend oor. Het spreekt vanzelf dat u vrij bent dit contact wel of niet aan te willen gaan. Het is een aanbod, geen verplichting. Een ander onderdeel van omzien naar elkaar vindt plaats binnen de Groeigroepen. Lid zijn van zo’n kleine groep, die in huiselijke kring samenkomt, maakt dat je betrokken bent op elkaars situatie. Dat schept een band en doet de onderlinge verhoudingen goed. Naast deze vormen van onderling contact ben ik uiteraard ook zelf beschikbaar en dan met name in situaties van ziekte en rouw en bij levens- of geloofsvragen. Ook bezoek ik gemeenteleden die in het ziekenhuis verblijven, of een periode elders revalideren. Van belang is natuurlijk wel dat u dat aan mij laat weten en er niet vanuit gaat dat ik vanzelf op de hoogte zou zijn. Bij de oudere gemeenteleden breng ik een bezoek bij ‘kroon’verjaardagen (85, 90, 95 . . . jaar) en bij echtparen rond hun huwelijksjubileum. Als mensen belijdenis willen doen of gedoopt willen worden, gaan trouwen, hun kind willen laten dopen of zegenen, overwegen om met onze gemeente te willen meeleven, in al dat soort situaties is het belangrijk om elkaar persoonlijk te ontmoeten. Ook heb ik samen met Lydia enkele keren gebedspastoraat gegeven aan gemeenteleden. Gebedspastoraat betekent dat je een traject volgt van gemiddeld 4 tot 5 keer, waarbij je heel speciaal de betreffende persoon voor Gods aangezicht brengt. We bidden dan dat de Heilige Geest innerlijke heling en zegen geeft over dat wat beschadigd en verwond is. Het is een uitgebreide vorm van bidden, zoals we dat kennen bij het ministry-gebed. Terugkijkend herinner ik me veel om dankbaar voor te zijn, de mooie gesprekken, de ontroerende momenten waarop we elkaar in het hart hebben gekeken en God aan het werk hebben gezien.

 

Beleid en bestuur

 

Wat beleidsmatige zaken betreft vroeg het proces van herijking van de Protestantse gemeente Hilversum (PgH) veel tijd. Veel gesprekken zijn daarover gevoerd, stukken geschreven, bijeenkomsten gehouden. Als kerkenraad, gemeente en ook als predikanten ervaren wij het als een spannend proces waarvan de uitkomsten op dit moment nog niet duidelijk zijn. Ik ervaar het als positief dat de PgH een externe adviseur heeft aangetrokken, in de persoon van ds. Louis Wüllschleger. Gezien zijn kennis van zaken en zijn affiniteit met missionair kerk-zijn ben ik erg benieuwd naar zijn bevindingen. In de gesprekken met hem en andere leden van de Algemene Kerkenraad blijkt telkens weer dat de Diependaalse kerk een geheel eigen plaats binnen de PgH inneemt. Dat heeft te maken met de Stichting, die het gebouw beheert, maar ook met de pioniersplek Vitamine G, die uit de wijkgemeente is ontstaan. Elders in dit nummer treft u de brief aan die de kerkenraad, na de gemeente te hebben gehoord, aan de Algemene Kerkenraad heeft verzonden. Hoe het uiteindelijke plaatje er uit zal gaan zien hebben wij niet zelf in de hand. We hopen en bidden dat God het proces en de uitkomsten daarvan zegent tot opbouw van zijn gemeente in Hilversum.

 

Diverse zaken

 

Hoewel ik besef dat ik niet volledig kan zijn, wil ik hier een paar dingen noemen die hebben plaatsgevonden binnen onze gemeente. Wat te denken van ATOC, de kerstmaaltijd voor en met de buurt? Het was weer een geweldige avond waar we dankbaar op terug kunnen kijken. Super ook de inzet van alle vrijwilligers. Hetzelfde kan ik zeggen over de Fancy fair en de Boekenbeurs. Ieder jaar opnieuw lukt het toch maar weer genoeg mensen te mobiliseren deze evenementen mogelijk te maken. Dit seizoen zijn we daarnaast begonnen met buurtmaaltijden op elke eerste vrijdagavond van de maand. We noemen die maaltijden Samen aan de gang. Inmiddels zijn er een aantal vaste bezoekers, maar er kunnen er zeker nog meer bij. We overwegen of we deze maaltijd misschien beter op een andere locatie kunnen houden, omdat voor sommige mensen de drempel van de kerk hoog is.

De opkomst van gemeenteleden van de Diependaalse kerk en Vitamine G bij gezamenlijke vespers in de Stille Week viel mij erg tegen. Positieve uitschieters naar boven waren de uitvoeringen van The Psalm Project op Stille Zaterdag, het samen kijken naar The Passion op Witte Donderdag en de meditatieve viering op Goede Vrijdag. Die activiteiten en diensten werden wel goed bezocht.

Het hele jaar door hebben weer vele commissies en werkgroepen stug doorgewerkt. Dan denk ik aan de mensen die op maandagmiddag de kerk van binnen en van buiten schoon en netjes houden; de mensen die betrokken zijn bij het verjaardagsfonds en niet te vergeten de leden van de kerkenraad, het moderamen, het kernteam Vitamine G, het stichtingsbestuur, de missionaire werkgroep en de diverse colleges binnen het grotere geheel van de gemeente. Petje af voor iedereen die daar tijd en energie in heeft gestoken.

Reis naar China

 

Terugdenkend aan dit jaar springt voor mij de reis met collega’s naar China er uit als een bijzonder hoogtepunt. Het was een indrukwekkende belevenis te zien hoe de kerk daar met name jonge mensen aanspreekt, terwijl tot voor kort velen zijn gestorven omwille van hun geloof. Wat er nu gebeurt is niets minder dan een wonder. Elders in dit nummer kunt u kennis nemen van de conclusies van het onderzoek dat ik heb gedaan naar Bijbelgebruik in de protestante kerk van China.

 

In de pastorie


Zoals bekend werkt mijn vrouw Lydia in de Nieuwe Kerk in Utrecht als missionair predikant. Ze doet dat met veel genoegen en ervaart zegen op haar inzet. Door het vertrek van haar directe collega heeft zij, tijdelijk, uitbreiding van haar werktijd gekregen tot 80%. Dat houdt in dat ze meer diensten op zondag in Utrecht moet voorgaan en dus tijdelijk minder betrokken kan zijn bij de Diependaalse kerk en Vitamine G.

 

Afsluiting

 

Tenslotte: Bij een overzicht als hierboven realiseer ik me dat we, als gemeente en als voorganger, geen volmaakte mensen zijn en dat we toch gebruikt worden in dienst van onze Heer, de Koning van de Kerk. Mijn gebed is dat al het werk in onze gemeente, zowel de Diependaalse kerk als ook Vitamine G, tot eer van die Heer is en tot zegen van velen binnen en buiten de kerk.

Laat ons uw genade zien, Heer, onze God.

Bevestig het werk van onze handen

het werk van onze handen, bevestig dat.

 

Gerard Kansen  

 

Brief aan de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Hilversum

Gehoord hebbende de wijkgemeente en na uitvoerige bespreking in de wijkkerkenraad willen wij u middels deze brief informeren over de mening van de Wijkgemeente Diependaal inzake het herijkingsproces binnen de PgH en de gepresenteerde scenario’s in het bijzonder.

Allereerst erkennen wij dat de huidige situatie binnen de PgH aanleiding is om ons te bezinnen op de positie en richting van de PgH in de toekomst. Wij zijn van mening dat wij hiervoor in eerste instantie moeten luisteren naar wat God van ons vraagt in deze tijd en op deze plaats. Naar onze overtuiging betekent dit een herbezinning op de invulling van de hoofdopdracht van de kerk: het evangelie verkondigen binnen en buiten de kerkmuren. Financiële overwegingen mogen daarom onzes inziens niet leidend zijn in de discussie en besluitvorming; het zou moeten gaan om de mogelijkheden om deze opdracht blijvend te kunnen uitvoeren.

De Wijkgemeente Diependaal en pioniersplek Vitamine G hebben de wens in een zekere mate van zelfstandigheid en vanuit de eigen identiteit invulling te blijven geven aan bovengenoemde roeping.

De confessionele identiteit van de Diependaalse wijkgemeente blijkt vooral uit de aard van de verkondiging. Daarin wordt de Bijbel uitgelegd vanuit het hart van het evangelie. Dat hart cirkelt om het leven, lijden, sterven en opstaan van Jezus Christus uit de dood. In de preek wordt van daar uit gezocht naar aansluiting bij en toepassing op het hedendaagse leven als volgeling van Jezus.

De identiteit van de pioniersplek Vitamine G komt tot uitdrukking in haar mission statement: “Leven van de liefde van God, de Vader. Groeien in toewijding aan onze Heer, Jezus Christus, de Zoon. Delen wat de Heilige Geest aan ons geeft en in ons doet.”

Wij vinden het van groot belang dat deze inhoudelijke geluiden binnen het palet van de PgH zullen blijven klinken. Dit gezegd hebbende sluit dat een samenwerking of eventueel organisatorisch samengaan met een andere wijkgemeente niet uit. Wij vinden dit een goede ontwikkeling, mits de ‘minderheid’ in dat grotere geheel voldoende ruimte behoudt haar eigen geluid te laten horen. Om dat te kunnen garanderen achten wij voor de 10 uur gemeente de wekelijkse erediensten in de Diependaalse Kerk van wezenlijk belang.

De kerkenraad vindt het daarnaast buitengewoon belangrijk dat Vitamine G een solide plaats binnen de PgH krijgt. Het belang van deze groeiende gemeenschap overstijgt dat van de Diependaalse kerk alleen en daarom stellen wij het op prijs als de Algemene Kerkenraad deze pioniersplek omarmt en daar (voor een deel) de verantwoordelijkheid voor gaat dragen. Deze gedachte sluit zowel aan bij wat er in het beleidsplan van de Algemene Kerkenraad staat als bij wat in de herijkingsnota gezegd wordt over het ruimte geven aan nieuwe vormen van kerk-zijn. Voor de levensvatbaarheid van Vitamine G op lange termijn is bovendien een heldere (financiële) structuur noodzakelijk. Deelnemers zouden dan nog meer dan nu al het geval is bereid zijn te investeren. Als kerkenraad willen wij samen met de Stichting tot Behoud van de Diependaalse Kerk en de PgH het gesprek aangaan in welke vorm dat zou kunnen. Bij een losmaking van Vitamine G van de Diependaals wijkgemeente vinden wij het belangrijk dat ook de continuïteit van de wijkgemeente aandacht krijgt.

Om de opdracht van de Kerk te kunnen uitvoeren zien wij in dat een verantwoord financieel beleid belangrijk is. Hiermee kan de PgH ook in de toekomst op een goede manier present zijn en blijven in Hilversum. De hoofdlijn dat de inkomsten en uitgaven van de PgH in evenwicht moeten zijn, onderschrijven wij dan ook. Toch hebben wij enkele kanttekeningen bij het huidige financiële beleid en de rekenmodellen die zijn gepresenteerd.

Allereerst zijn wij van mening dat de beschikbare middelen zo veel mogelijk aangewend moeten worden om de presentie van de PgH in de samenleving zo groot mogelijk te houden. Vanuit onze visie betekent dat: zo veel mogelijk kerkgebouwen en zo veel mogelijk evangelieverkondiging om binnen en vooral ook buiten de kerkmuren de belangrijkste opdracht van de kerk te vervullen.

Wij pleiten er dan ook voor om een rem te zetten op uitgaven die niet direct met het in stand houden van gebouwen en evangelieverkondiging te maken hebben. Concreet zou dat betekenen dat al het niet-pastorale personeel (medewerker kerkelijk bureau, redacteur kerkblad, kosters, musici) zo spoedig mogelijk wordt vervangen door vrijwilligers, met inachtneming van goed werkgeverschap. Wij willen hierbij nadrukkelijk kiezen voor presentie, ook al gaat dit wellicht ten koste van activiteiten op andere gebieden.

Daarnaast zijn wij van mening dat het niet wenselijk is om, in tijden van dalende ledenaantallen, het vermogen van de PgH op het huidige, hoge niveau te houden. We stellen daarom voor dat de PgH inteert op het vermogen, evenredig aan de daling van het ledental. Hierdoor blijft het beschikbare vermogen per lid constant. Op deze manier komt er geld vrij dat structureel en gericht ingezet kan worden voor vernieuwende activiteiten. Hierbij denken wij nadrukkelijk aan het inzetten van professionele krachten die als ‘trekker’ kunnen functioneren. Dit mag uiteraard niet ten koste gaan van de reguliere predikantsplaatsen.

Wij hopen met deze brief een zinvolle bijdrage te leveren aan de discussie en de besluitvorming, in het besef dat we mogen werken in Gods kerk onder Zijn leiding.

Met vriendelijke groet,

De wijkkerkenraad van de Hervormde Wijkgemeente Diependaal, H.G.R. Monsees, preses en J. van Woerekom, scriba

 

Missionaire werkgroep – nu echt voor het laatst

In het vorige Diependaalcontact meldde ik u dat wij hadden besloten de werkgroep op te knippen. Reden hiervoor was onder meer dat de werkgroep zich in de praktijk haast alleen nog maar met praktische uitvoering bezig hield. We wilden daarom weer ruimte creëren voor het nadenken over nieuwe ideeën, naast een groepje dat de praktische zaken bij activiteiten regelt. Eind mei zijn we in nieuwe stijl bijeen geweest en hebben na uitvoerig overleg en zorgvuldige overweging besloten de werkgroep nieuwe stijl niet door te zetten. Reden hiervoor is dat de werkgroep zich wat nieuwe ideeën betreft inmiddels overbodig heeft gemaakt. Bij de oprichting van de werkgroep werd er in onze wijk nog nauwelijks nagedacht over missionaire activiteiten, gericht op mensen die normaal gesproken niet in de kerk komen. Sindsdien is er in onze gemeente heel veel nieuws ontstaan, zoals Vitamine G, A Taste of Christmas, Gemeente Groeigroepen, cursussen zoals Groeien in Geloof, Bijbellezen voor Dummies, de Alpha-cursus, maar ook het bezoekproject etc. etc. Nieuwe ideeën ontstaan inmiddels ook buiten de werkgroep om, zoals bijvoorbeeld de buurtmaaltijden. Wat dat betreft is er veel veranderd. We konden dan ook met zeer veel dankbaarheid terugkijken op zoveel zegeningen in de afgelopen jaren. Hoe mooi is het dan om te kunnen zeggen, het was goed!

Namens de missionaire werkgroep,

Annemarie Biebericher

 

 

Dynamiet voor een veranderd leven

– hoe protestantse gelovigen in China omgaan met de Bijbel –

Zoals bekend heb ik van 9 tot en met 29 oktober 2015 in het kader van de Permanente Educatie deelgenomen aan een studiereis naar de Chinese Protestantse kerk, de zogenaamde drie-zelfkerk. In een paper heb ik onderzocht hoe protestantse gelovigen in China omgaan met de Bijbel. Hoe is de Bijbel in de Chinese taal ontvangen en welke rol speelt de Bijbel in de kerkdienst? Op welke manier lezen christenen de Bijbel? Deze vragen kwamen bij mij op omdat de volharding van Chinese gelovigen tot mijn verbeelding sprak. Met name tijdens de Culturele Revolutie hebben zij een hoge prijs moeten betalen voor hun geloof. Het beeld dat ik van hen kreeg was dat hun vroomheid voor een groot deel bepaald werd door hun liefde voor de Bijbel. In een tijd dat de Schrift een verboden boek was hadden zij er alles voor over ook maar een deel of een hoofdstuk uit de Bijbel te bezitten. Valt er binnen de snel groeiende Chinese protestantse kerk ook nu nog iets te bespeuren van deze toewijding aan de woorden van God?

In het paper beschrijf ik wat mij tijdens de reis is opgevallen. We hebben veel mensen gesproken, diensten bijgewoond, organisaties bezocht en ‘gewone’ gelovigen ontmoet. Wat leveren die ontmoetingen en indrukken op ten aanzien van het gebruik en de rol van de Bijbel. Vervolgens geef ik weer wat ik in de literatuur ontdekte en maak ik in het slothoofdstuk een aantal concluderende opmerkingen met het oog op de praktijk van het werken en pionieren in Hilversum. Om u een indruk te geven van de resultaten van dat onderzoek, volgt hieronder mijn conclusie.

“De vraag waar ik deze studie mee begon is hoe Chinese gelovigen omgaan met de Bijbel. Welke rol speelt het Woord van God in hun leven en geloven? In zekere zin is de uitkomst niet verrassend. Voor zover ik op dit moment kan beoordelen, na mijn bescheiden kennismaking en studie, leeft onder Chinese protestantse gelovigen een grote liefde voor de Bijbel. Het Woord van God is voor hen een kostbare schat, waar je zorgvuldig mee omgaat en waardoor ze de liefde van God in en door Jezus Christus leren kennen. Ze beleven vreugde aan het bestuderen van de Bijbel in verschillende groepsvormen, waarbij kenmerkend is dat zij het geloof en leven delen en bij dat alles de woorden van de Schrift een rol geven. Onderwijzende, voor onze begrippen lange, preken voorzien in de behoefte aan kennis vergroten en geestelijke verdieping. Als je daarbij optelt dat een groot aantal gelovigen jaarlijks de Bijbel in zijn geheel doorleest, dan wordt duidelijk welke waarde en gezag de Bijbel voor hen heeft. Ze lezen de Bijbel vanuit het besef dat God hen in zijn beloften, geboden en zegeningen persoonlijk en praktisch aanspreekt. Die aanspraak heeft een uitwerking als dynamiet voor veranderde levens (vergelijk Romeinen 1: 16, waar Paulus het heeft over de ‘dunamis’ van het evangelie: ‘want het is Gods reddende kracht voor allen die geloven’).

Een nieuwe ontdekking was voor mij de rol die het memoriseren van teksten in hun spiritualiteit speelt. Dat is iets wat ik daarvoor eigenlijk alleen kende van studentenvereniging de Navigators. Chinese gelovigen hechten veel waarde aan het uit het hoofd leren van het letterlijke Woord van God, waardoor de Chinese Union vertaling bijna de status van onfeilbaar Woord van God heeft gekregen. Door het memoriseren van teksten schrijven ze de woorden van God op ‘de tafels van hun hart’, zoals dat in Spreuken 3 staat. Het doet mij denken aan Psalm 1, waar een rechtvaardige de wet van de HEER bij dag en bij nacht overpeinst. Het overpeinzen van de wet bergt beloften in zich. ‘Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt; al wat hij doet, zal goed gelukken’. (Psalm 1: 2)

In mijn waarneming heeft de kerk van China tijdens en na de Culturele Revolutie die rechtvaardigen voortgebracht. Een aantal van hen hebben wij persoonlijk ontmoet, over anderen heb ik gelezen. Mensen die vrucht dragen in hun leven. Gelovigen die nederig en vrijmoedig, vanuit een krachtige verbondenheid met de God van de Bijbel, in het leven staan. Zou de groei van de kerk vandaag daar iets mee te maken hebben? Ik heb de indruk dat daar een verband tussen bestaat.

Nadenkend over wat ik heb gehoord en gelezen kwam Romeinen 12: 1-2 in mijn gedachten. Paulus heeft het daar over het toewijden van onze lichamen aan God als een levend offer, heilig en God welbehaaglijk: dat is uw redelijke eredienst. Een van de manieren waarop Chinese medechristenen die eredienst verrichten is, zoals ik al eerder heb vermeld, het intensief lezen van de Bijbel. Dat is hun dankoffer aan God en tegelijk hun redelijke eredienst. Die eredienst aan de levende en heilige God heeft hun denken vernieuwd. Paulus schrijft daarover: ‘’Wordt innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw denken om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is”. Volgens Paulus begint de verandering van mensen bij de vernieuwing van hun denken, waarbij de woorden van de Bijbel als dragers van de bedoelingen en gedachten van God een grote rol spelen. Als illustratie daarvan zagen we hoe de Bijbel wordt gebruikt in de hulpverlening. De aanwezigen getuigden in het healing house dat juist het lezen van de Bijbel en het samen bidden hun denken over God en zichzelf had vernieuwd wat bevrijding bracht van oude patronen van denken. Die bevrijding vormde de kiem voor een verandering van hun hele leven, zodat ze los konden komen van verslaving en openstaan voor de liefde van God en mensen. Ook andere mensen, die ik tijdens de reis heb ontmoet van wie de meesten nog niet zo lang christen waren, en bronnen bevestigen het beeld dat de woorden van God kracht hebben om het denken te vernieuwen en het gedrag te veranderen. Op hun beurt vormen die veranderde levens weer een krachtig getuigenis voor de omgeving.

De intensieve omgang met de Bijbel, zoals men die in China kent, heeft me getroffen en verder aan het denken gezet over de betekenis daarvan voor onze Nederlandse context. De beweging die we in de PKN meemaken om back to basics te gaan sluit hier mijns inziens bij aan. In onze zoektocht om relevant te zijn voor mensen buiten de kerk, om de waarde en betekenis van het christelijk geloof te delen, hebben we allerlei pogingen ondernomen. Er is veel energie en activiteit geïnvesteerd in missionair kerk-zijn, helaas vaak zonder blijvend gevolg. Dat heeft ons soms moe en moedeloos gemaakt, want hoe zouden we dan Jezus bij mensen brengen en mensen bij Jezus.

Ik ervaar het als een waardevolle en belangrijke ontwikkeling om terug te gaan naar de erkenning van onze eigen onmacht en verlegenheid, maar ook naar nieuwe verwachting van wat God juist daardoorheen kan doen. Dat de Bijbel daarbij van essentieel belang is, werd mij in China nog meer duidelijk. Een zekere mate van onbevangen omgaan met de Schrift, waarin we het vertrouwen hebben dat het Woord niet ledig zal terugkeren zonder te doen wat God behaagt, is wat we kunnen leren van de kerk in China. Ik zeg bewust een zekere mate van onbevangen omgaan, want wij leven in een cultuur van na de Verlichting. We kunnen en hoeven daar niet achter terug, maar we kunnen en moeten misschien zelfs de Bijbel opnieuw een belangrijke plaats geven als Woord van God dat kracht heeft in zichzelf, dus zonder al onze kritische en exegetische expertise spreekt het Woord ook vandaag.

In de pioniersplek Vitamine G in Hilversum zijn we deze les aan het leren, want we verlangen ernaar dat wij zelf groeien in geloof en dat ons geloof anderen nieuwsgierig zal maken naar de bron van dat geloof. We hebben ontdekt dat geïnspireerd en inspirerend leven niet zit in allerlei activiteiten, maar in het nederig de weg gaan van onze God, waarbij we de waarde van de Bijbel an sich steeds meer bewust worden.

Een voorbeeld daarvan is de bijzondere ontdekking van de kracht die de Bijbel in zichzelf heeft, die we op dit moment zien in de cursus Bijbellezen voor Dummies, waar de deelnemers de Bijbel niet of nauwelijks kennen. Al lezend gaan de woorden van het evangelie leven op een manier, die me steeds weer verrast. Onbevangen Bijbellezen met geïnteresseerde niet-gelovigen versterkt het geloof in de kracht van het Woord van God, ook in onze westerse, geseculariseerde cultuur. Hiermee voer ik geen pleidooi om verantwoorde exegese achterwege te laten of als theoloog lui te worden, omdat de Geest het maar moet doen, maar wel om onze eigen vakkundigheid en het werk van God beide op waarde te schatten.

Want hoeveel we ook van het bijbelgebruik in China kunnen leren, het heeft bij mij ook de nodige vragen opgeroepen. Ook daar lezen christenen de Bijbel door de bril van hun tijd en cultuur, wat mij bij het bezoeken van de kerkdiensten in China duidelijk werd. In de beide diensten had ik vragen over het gebruik van de Bijbel, waarbij het leek of de voorganger zijn punt wilde maken door een aantal Bijbelteksten nogal willekeurig aan elkaar te plakken. Het leek of de exegese in de voorbereiding weinig tijd had gekregen, terwijl wij een meer kritische omgang met de Bijbel gewend zijn, waarbij rationele vragen en emotionele moeiten meewegen. Dat heb ik in China niet zo gehoord. Hier zit voor mij een zekere spanning, want het positieve en de praktische toepasbaarheid van de boodschap kwamen sterk naar voren, wat de preken een zekere kracht gaf. Naar mijn indruk zweefden de Chinese preken niet theoretisch boven de hoofden van de gelovigen, maar werden toepasbaar in het dagelijkse leven. Maar hierdoor werd niet altijd recht gedaan aan de context van de woorden en de vragen die zouden kunnen worden gesteld. Het gevaar van oppervlakkigheid en simplisme is bepaald niet denkbeeldig.

Ik kijk met dankbaarheid terug op deze persoonlijke kennismaking met Chinese christenen. Het heeft me veel gebracht en geleerd, wat ik niet snel zal vergeten en wat uitwerking heeft op zowel mijn werken als missionair predikant als ook op mijn persoonlijk leven met God.

(Op de website van de Diependaalse kerk en Vitamine G staat het hele verslag)

Gerard Kansen

 

Gezamenlijke diensten met de Bethlehemkerk

 

In het vorige Diependaalcontact konden we u al berichten dat er dit jaar opnieuw een aantal diensten in de zomer gezamenlijk met de Bethlehemkerk zullen worden gevierd. Dit jaar is er geen verbouwing in de kerk gaande, zodat beide gebouwen beschikbaar zijn. We hebben ervoor gekozen om afwisselend in de Diependaalse kerk en de Bethlehemkerk diensten te houden.

De eerste gezamenlijke dienst vindt plaats op 17 juli, de laatste is op 21 augustus. In het overzicht hieronder vindt u welke dienst waar plaatsvindt en wie er voorgaat.

De Vitamine-G diensten vinden ook in de zomer elke 2e en 4e zondag van de maand (uitgezonderd zondag 24 juli) plaats in de Diependaal, om 12.00 uur.

17 juli          Bethlehemkerk      ds. J.D.F. van Halsema

24 juli          Diependaalse kerk ds. J.W. Scheurwater

31 juli          Bethlehemkerk      ds. E.S. Klein Kranenbrug

07 aug                 Diependaalse kerk ds. J.D.F. van Halsema

14 aug        Bethlehemkerk      ds. G.A. Kansen

21 aug                 Diependaalse kerk ds. G.A. Kansen

 

 

 

Zeshonderd jaar geloven in Hilversum

Korenavond en boekpresentatie op 15 juni 19.30 uur

Dit jaar is het 600 jaar geleden dat Hilversum een eigen parochiekerk kreeg. Ter gelegenheid daarvan schreef de Hilversumse historicus Pieter Hoogenraad een jubileumboek met als titel ‘Zes eeuwen Hilversummers en hun kerken, 1416-2016’.

Meer dan een eeuw liepen de Hilversumse gelovigen          ‘s zondags over de heide naar de kerk in Laren. Maar in 1416 verhief bisschop Frederik van Blankenheim hun kapel op de Kerkbrink tot parochiekerk. Dit jubileumboek beschrijft zes eeuwen Hilversumse kerkgeschiedenis.

Vijftig kerken

Lange tijd bleef het religieuze palet van het dorp heel overzichtelijk. Er waren rooms-katholieken, gereformeerden, oudkatholieken, joden en een handjevol lutheranen. Maar na de komst van het spoor in 1874 stroomde het dorp vol met forenzen en arbeiders die nieuwe denominaties introduceerden. Rond 1970 telde Hilversum vijftig kerken. Daarna nam het kerkbezoek af en begon het pijnlijke proces van het samenvoegen van parochies en gemeenten en het afstoten van kerkgebouwen. Desondanks telt de stad thans nog zo’n vijfendertig geloofsgemeenschappen met elk hun eigen karakter. Geloven is een persoonlijke zaak. Bij de een klinken psalmen in de oude berijming, bij de ander opwekkingsliederen en om de hoek Gregoriaans of Oosterhuis.

De Korenavond

 

In alle kerken zijn koren actief gebaseerd op verschillende zangtradities. Zij zijn uitgenodigd om een bijdrage te leveren aan een gezamenlijke korenavond. Vele koren hebben daar enthousiast op gereageerd en er is een uniek avondvullend programma ontstaan. De korenavond op woensdag 15 juni begint om 19.30 uur. In RK Sint-Vituskerk aan de Emmastraat.

 

Boekpresentatie
Het boek wordt op woensdagavond 15 juni 2016 om 20:30 uur gepresenteerd tijdens een avond met de Hilversumse kerkkoren in de RK Sint-Vituskerk aan de Emmastraat.

 

Alpha-cursus: kennismaken met het christelijk geloof

In september hopen we weer te starten met de Alpha-cursus. De Alpha-cursus is een cursus waarin deelnemers ontdekken wat het christelijk geloof inhoudt. Vragen als “Wie is Jezus?” “Waarom stierf Hij?” en “Hoe kun je bidden?” komen bijvoorbeeld aan bod. De Alpha-cursus is geschikt voor iedereen die wil kennismaken met de kernpunten van het christelijk geloof of ze graag opnieuw wil doordenken.

Wanneer?
De Alpha-cursus duurt 12 avonden (september – december 2016). Ze worden gehouden op de dinsdagavonden van 19.00 uur tot 21.30 uur. Ook is er een Alpha-weekend vooralsnog op 28 en 29 oktober.

Wat?
Bij de cursus hoort een werkboek. Iedere avond heeft een eigen thema. We starten de dinsdagavonden met een gezamenlijke maaltijd. Daarna volgt een korte inleiding op het thema door een gastspreker. Vervolgens wordt onderling aan de hand van vragen doorgesproken over het thema. Er is volop ruimte voor onderling gesprek en ontmoeting.

Waar?

Diependaalse kerk Hilversum (Diependaalselaan 138)

 

Meer informatie?

Jan-Reindert Voogdt: jrvoogdt@gmail.com of 06-36244746
Kaj ten Voorde: mail@kajtenvoorde.nl of 06-17876850

 

 

 

Evaluatie Vitamine G derde jaar als pioniersplek

 

In januari 2014 werd Vitamine G officieel een pioniersplek van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), een van de eerste van de 100 beoogde pioniersplekken in het hele land.

Officieel aangewezen worden als pioniersplek betekende steun vanuit de landelijke kerk, zowel financieel als inhoudelijk. Aan deze steun werd in 2014 een termijn van drie jaar gekoppeld. De tijd gaat snel, want we zijn alweer in ons derde jaar en het eind van deze periode van toegezegde steun is dan ook in zicht.

Inmiddels is er op landelijk niveau besloten dat pioniersplekken ook na deze eerste periode van drie jaar nog verdere steun zouden moeten kunnen ontvangen. Deze steun zal er anders uitzien dan de eerste drie jaren; zo zullen er nog steeds trainingen zijn, maar in een andere vorm dan de retraites die we gewend waren. Daarnaast zal de eventuele financiële vervolgsteun niet meer elk jaar hetzelfde bedrag betreffen, maar jaarlijks een lager (aflopend) bedrag. Uiteraard betreft deze steun opnieuw een beperkte periode. Om deze vervolgsteun te kunnen ontvangen wordt er onder meer een uitgebreide evaluatie gevraagd van de eerste drie jaar als pioniersplek.
De achterliggende gedachte bij het starten door de PKN van pioniersplekken is dat deze zich ontwikkelen tot vernieuwende vormen van kerk-zijn, met overwegend mensen die niet (meer) betrokken zijn bij een bestaande kerk. Bij het denken over pionierend kerkzijn staan vier verbindingen centraal 1. met de context, 2. binnen het pioniersteam, 3. met God en 4. met de kerk als groter geheel. De evaluatie moet daarom inzicht geven in hoe de verbondenheid ten aanzien van deze vier aspecten zich binnen Vitamine G heeft ontwikkeld.

Om dit inzicht te verkrijgen hebben wij een plan van aanpak opgesteld, op basis waarvan een aantal leden van het kernteam de aankomende tijd aan de slag gaan. Zo zullen bijvoorbeeld een aantal deelnemers van Vitamine G betrokken worden bij het verkrijgen van inzicht in het beeld dat buitenstaanders hebben van Vitamine G door gebruik te maken van ieders persoonlijk netwerk. Daarnaast zullen we allerlei gegevens cijfermatig in kaart brengen, zoals het aantal betrokkenen bij Vitamine G, maar ook bij de Groeigroepen en cursussen.

Naast het cijfermatige deel willen we ons ook verdiepen in wat mensen beleven aan de gemeenschap. Bovendien is het plan om zowel binnen de Diependaalse kerk als binnen het grotere geheel van de Protestantse gemeente Hilversum te vragen naar hoe de ontwikkeling van Vitamine G wordt beleefd.

Dit alles zal een flinke klus worden; daarom zijn we al in april gestart met het in kaart brengen van de gewenste informatie. We houden u op de hoogte van de voortgang.

 

Namens het kernteam Vitamine G, Annemarie Biebericher

 

 

Bezoek aan Stichting Laleaua Roemenië

 

Eind april was het dan zover! Ik ging voor de tweede keer op bezoek bij het project dat we inmiddels al een aantal jaren vanuit onze gemeente steunen; de (kleuter)school van Stichting Laleaua in Tarnaveni in Roemenië. Dit keer vloog ik vanaf Eindhoven naar Cluj-Napoca. Vanaf het vliegveld naar Tarnaveni was een kleine twee uur rijden. Henk Zijl, een van de oprichters en drijvende krachten van de school, kwam mij ophalen. Een schitterende autorit, ik trof het ongerepte en heel groene Roemenië in nog frisser lentegroen aan. Wat kom je daar verder zoal tegen onderweg? Kuddes schapen in het veld, wel tientallen. Geregeld een paard en wagen, maar ook af en toe een paard langs de weg, vastgemaakt aan een paaltje in de grond. Want – zo simpel is het – daar is gras en bij het huis van de eigenaar niet. Grote, dure westerse auto’s, maar ook oude Lada’s en nieuwe Dacia’s. Gaten in de weg, heel veel. Een aantal gaten werden gerepareerd: dat doet men door er eerst nog grotere gaten van te maken (soms zo breed als de rijstrook), geen bordjes of linten o.i.d. erbij te plaatsen en die gaten gewoon een paar dagen open te laten liggen.

Tussen de ‘normale’ huizen door zie je geregeld kleine zigeunerwijkjes liggen. Bij vuilnisbelten in de buurt of gewoon aan de rand van een dorpje. Het zijn vaak krotten en het ligt er vol troep. Het was direct weer de confrontatie met de harde werkelijkheid in dat land.

Aangekomen bij de school bleek dat het middagprogramma van de oudere kinderen nog volop bezig was. Ik trof Dorel, een van de Roemeense meesters, spelend op een gitaar met een groep tieners om hem heen. Zij zongen samen allerlei (opwekkings) liederen, uit volle borst. In een ander lokaal waren een aantal jongens en meiden bezig de Paasviering voor te bereiden. In Roemenië was het namelijk pas begin mei Pasen, daar wordt de Orthodoxe kalender aangehouden. Ik viel dus met mijn neus in de boter. Beneden waren een aantal jongens bezig in de geïmproviseerde werkplaats. Zij maken daar onder meer houten bloembakken, onder leiding van een Roemeense vrijwilliger, die – bleek later – naar dezelfde kerk gaat als Henk. Het was schitterend weer, dus de voetbal werd tevoorschijn getoverd. Al snel rende ik ook achter de bal aan en dat was een onbewust gouden greep (werd mij later uitgelegd). Want ik had direct het respect en vertrouwen van de jongens en meiden, omdat ik gewoon met hen meedeed; hoe gevoelig kunnen dat soort dingen liggen.

Ik logeerde bij Henk thuis, hij woont op de zolder van de school. Dus ik ging de volgende morgen (7.15 uur NL-tijd, wat een vakantie….) de trap af en zat meteen tussen de vrolijke kleutertjes. Allereerst wilde ik de tekening geven van de Powerkids van Vitamine G. Een tekening vol Hollandse tafereeltjes, bijvoorbeeld de Amsterdamse grachten, maar ook een plaatje van de rommelmarkt op Koningsdag. De kleuters vonden het razend interessant. Bij Vitamine G was er speciaal gecollecteerd voor een traktatie voor de kinderen en ik had een aantal losse giften gehad van mensen in de ochtenddienst van de Diependaal. Allereerst moest ik deze euro’s dus omwisselen voor Roemeense Lei. Daarna op naar de bakker en de supermarkt voor broodjes met worstjes. En een toetje, dat hoorde er ook bij. Het was een race tegen de klok, want de kleuters krijgen op een vaste tijd hun maaltijd. Maar wat hebben ze gesmikkeld! Daarna hielp ik Eva, de Roemeense Manus van alles, met het opruimen en afwassen. Na het thuisbrengen van de kids (wat een hele belevenis op zich is), gingen we met Adriana (een van de juffen) naar het gemeentehuis. Daar waan je je ongeveer in de jaren ’50. Het was namelijk de bedoeling dat de kleuters de volgende dag in de openbare speeltuin gingen spelen en toestemming was daarvoor vereist (het communistische denken is nog niet verdwenen). Vervolgens gingen we naar een kwekerij, omdat het idee was de volgende dag met de kinderen daar naartoe te gaan. Ook daar wist ik niet wat ik zag, je gaat minstens 50 jaar terug in de tijd. De dag erna was het dan zover, al was er natuurlijk eerst de dagelijkse maaltijd. Pizza dit keer, de tweede helft van de traktatie. Wat een feest! Het bezoek aan de kwekerij en de speeltuin was voor de kinderen een geweldig uitje. Ik had achteraf spierpijn van het draaien aan molens en duwen van schommels. Pijnlijk was het om te zien hoe een zigeunerjongen, in vieze kleren en schichtig kijkend, vlakbij de speeltuin ineens door andere grotere jongens met stenen werd bekogeld en weggejaagd. Wat moet je doen op zo’n moment?

’s Middags waren de paasvieringen voor de kinderen van het huiswerkprogramma, gesplitst in een jongere groep en de echte tieners. Zoals u wellicht weet, komen deze jongeren hier vrijwillig naartoe, nadat ze ’s morgens naar de ‘normale’ Roemeense school zijn geweest. Ook zij kregen allemaal pizza! Op die ene dag gingen er in totaal zo’n 40 pizza’s doorheen. De paasviering (dus 2x) bestond uit het zingen van een aantal liederen, onder begeleiding van Dorel op gitaar en ik op piano. Wat gaaf om te doen! Daarna werd op eenvoudige wijze – met een toneelstukje – uitgelegd hoe waardevol de kinderen zijn; een parel in Gods hand! En daarna het Paasevangelie. Het waren twee prachtige paasvieringen! Wij waren daarna wel bekaf…. en ik kon geen pizza meer zien.

Een groot aantal van de tieners gaat op vrijdag altijd naar de Mariniersclub. Dit is een soort van scouting, georganiseerd door een zusterstichting (Carefoundation). Zij leren daar spelenderwijs orde en discipline door een beloningsmethode, maar ook het evangelie in de praktijk en ze hebben vooral veel plezier. Elke keer rond Kerst en Pasen bezoekt de Mariniersclub het psychiatrisch ziekenhuis. Dit keer mocht ik mee. Voor een aantal kinderen was het de eerste keer en hen werd uitgelegd, dat het doel was de mensen daar een feest te brengen. Want Jezus is opgestaan! Er bestond wel een kans dat je er verdrietig van werd en dat was heel normaal. Maar als je dat voelde, moest je proberen dat niet aan de mensen daar te laten zien. Nou, dat was de aftrap.…ik voelde het lood al in mijn schoenen. Na een wandeling in een lange rij van twee aan twee, sloot het grote hek van het ziekenhuis zich achter ons. De patiënten bleken al in een zaal op ons te wachten. Het waren ‘de minst slechte gevallen’ werd mij verteld. En daar stonden we dan, met de groep kinderen uit de blubber en ellende in die trieste omgeving van psychiatrische patiënten in een Roemeens ziekenhuis. Ik hield het direct al niet droog, maar bleef zoveel mogelijk lachen. We begonnen met het zingen van een aantal liederen en daarna las een van de jongens uit de Bijbel voor. Dat werd hem teveel en direct nam een andere jongen het van hem over. Die vertelde zelf aan de patiënten dat God van iedereen houdt en dus ook van hen. Voor zover ik me nog had kunnen goedhouden, was dat stadium inmiddels ook voorbij. En een jochie naast me had hetzelfde probleem, dus we schoven samen een klein stukje naar achteren. Maar daarna barstte het feestje los. Een aantal patiënten kwam naar voren en begon met de kinderen en de teamleden en ook met mij te dansen. De kinderen en de patiënten vonden het geweldig. Ik was vooral beduusd. Aan het eind kregen alle patiënten een tasje met iets lekkers en was het feest voorbij. Zo snel als het begonnen was, zo snel waren de patiënten weer verdwenen. Het was een intense ervaring, die ik nooit meer zal vergeten.

De rest van de week heeft Henk me wat van het land laten zien. Een ongerept land, volstrekt niet toeristisch en een prachtige natuur. We hebben in de bergen in de sneeuw gewandeld en zijn naar een waterval geklommen. We maakten lange wandelingen in de heuvels met de hond. We deden ook aan sightseeing in Tirgu Mures en Sibiu. Grote shoppingmalls, zelfs C&A (!), maar vooral ook de kleine winkeltjes zijn daar erg leuk, er zijn daar nog maar nauwelijks winkels van de grote ketens te vinden.

En zondag ging ik mee naar de kerk, een dienst van twee uur, waarvan drie kwartier preek, in het Roemeens. Het werd een lange zit. Maar de liederen waren prachtig, van een aantal kende ik de melodie. Alle dames zaten traditioneel aan de rechterkant, de heren aan de linkerkant. Ik zat naast Henk, dus hartstikke verkeerd, maar hij vertaalde voor zover mogelijk, dus ik had een excuus….

De laatste avond kwamen Eva en Dorel met zijn vrouw mij nog groeten. Hoe snel je Roemeens leert in de praktijk bleek wel weer, ik kon al minstens twee keer zoveel snappen als de vorige keer. De week is voorbij gevlogen. De terugreis ging zeer voorspoedig, ik vloog van Tirgu Mures naar Dortmund. Ik had het advies gekregen om op het vliegveld in Roemenië vast wat rond te vragen om zodoende een lift vanuit Dortmund te vinden. Nederlanders genoeg, dat bleek

wel, en allemaal van kerken. En ja hoor, binnen vijf minuten had ik een lift, ik zou meerijden met een groep uit Oud-Alblas. Dat scheelde me uiteindelijk bijna twee uur reistijd. Het was fijn om weer terug te zijn, het was een mooie reis, en mijn wereld staat weer op zijn kop. De Heer zij geprezen!

 

 

Met Vitamine G naar Roemenië in de herfstvakantie

Van 18 oktober tot en met 22 oktober hopen we voor het eerst met een groep de school te gaan bezoeken. Belangstellenden kunnen zich bij mij aanmelden (annemarie@vitamineg.net). De kosten zullen ongeveer 325/350 euro bedragen.

Het aantal personen dat per keer mee kan is beperkt. Dit heeft met name te maken met de kleine ruimte in de school, de impact op de kinderen en de mogelijkheden voor overnachting en vervoer. Dus wie het eerst komt…… Maar niet getreurd! Het plan is vaker een reisje naar Roemenië te gaan organiseren. Dus mogelijkheden genoeg!

Het is een ervaring om niet snel te vergeten! Zo kunt u kennismaken met de kinderen en het team aldaar! En wat is het mooi om met eigen ogen te zien waar onze steun naar toe gaat!

Annemarie Biebericher

Onze koorreis naar Heukelum/Leerdam

Eind maart werden we gevraagd of we het Hervormd kerkkoor Heukelum wilden komen versterken voor een concert op 30 april in Leerdam. Het Christelijk Gemengd Petrakoor uit Leerdam bestond namelijk 30 jaar en gaf in samenwerking met het koor uit Heukelum een jubileumconcert. Naast beide koren zou ook de Urker Mans Formatie haar medewerking verlenen. Ondanks de afstand vonden we dit een leuke uitdaging, temeer omdat het maar om een paar liedjes ging. Begin april kregen we de muziek van de te zingen liederen. Het bleken geen “paar”, maar 9 voor ons onbekende liederen te zijn in de volgende talen: Spaans, Latijn, Duits en Nederlands. Dit betekende dat er thuis flink geoefend moest worden, voordat we op dinsdagavond 12 april in het Hervormd centrum (voorheen de school met de Bijbel) in Heukelum de repetitie-avond konden gaan meezingen. Wij werden er hartelijk ontvangen en kregen een plaatsje in het koor, Theo bij de bassen en ik bij de alten achter Arja die toevallig dezelfde naam had als ik. Om 21.45 uur stopte de dirigent met de mededeling: ”Jullie zijn nu moe en de rest van de liederen doen we de volgende week wel”. De volgende repetitie-avond was in de Hervormde kerk in Heukelum, samen met het jubilerende koor uit Leerdam. Het was even zoeken naar een plaatsje in de kerkbanken, temeer omdat de leden van de twee koren streng gescheiden wilden zitten. Het was echt een dorpse aangelegenheid. Daarna namen we op donderdag 26 april deel aan de generale repetitie, eveneens in de Hervormde kerk in Heukelum. Omdat de dirigent op deze avond een kleinkind had gekregen, moest hij nog naar Deventer. Dus alles moest snel worden doorgenomen. Voor inzingen hadden we geen tijd, sommige liederen liepen bepaald niet perfect, maar dat zouden we voor de uitvoering nog wel even bekijken. Om 21.15 uur waren we al klaar en konden we weer naar Hilversum. Zaterdag 30 april was het dan zover. We moesten al om 17.45 uur in de Grote kerk van Leerdam aanwezig zijn voor het inzingen en het oefenen van twee liederen met de uit dertien leden bestaande Urker Mans Formatie. We waren erg verrast over het geluid dat deze geschoolde stemmen konden voortbrengen. ’s Avonds stroomde de kerk vol met ruim 700 mensen. Na een prachtig concert hebben we samen met de drie koren en alle toehoorders in de kerk “O machtig God” gezongen. Wat een feest om op zo’n manier God te eren en deel te mogen zijn van de kerk van Christus. Het was een belevenis die wij niet snel zullen vergeten. Na het concert hebben we afscheid genomen van verschillende leden van het koor. Men vond het jammer dat we niet meer kwamen, maar iedere dinsdagavond naar Heukelum (één uur heen en één uur terug) is iets te ver voor ons. We zijn met een mooie ervaring rijker thuisgekomen.

Arja Biebericher

 

Opbrengst postzegels en kaarten in 2015.

 

Ook in 2015 zijn er weer dozen vol postzegels en kaarten ingezameld in de plaatselijke gemeenten. Vrijwilligers hebben alles vervoerd, uitgezocht en gesorteerd om het materiaal uiteindelijk te kunnen verkopen op beurzen voor verzamelaars en aan handelaren. De totale landelijke opbrengst in 2015 bedraagt € 23.996,– , hiervan komt toe aan postzegels € 15.000,– en aan kaarten € 9.000,–

Te vermelden is dat de opbrengst voor de postzegels de laatste jaren stabiel blijft en voor de kaarten wat afneemt.

De opbrengst is het meest zichtbaar in levens van mensen die wereldwijd en dichtbij ondersteund worden door het werk van Kerk in Actie en de GZB. Namens hen hartelijk dank. Zoals bekend kunt u dus nog steeds postzegels en kaarten in leveren bij de Diependaalse kerk.

Alvast bedankt voor uw medewerking!!

 

Barthold Reinders

Evaluatieverslag tweede jaar Pioniersplek Vitamine G – 2015

Inleiding

Op 30 januari 2014 is Vitamine G met het plaatsen van de benodigde handtekeningen officieel pioniersplek van de PKN geworden, gedurende een periode van drie jaar. Dit alles op basis van het pioniersplan, dat ten grondslag ligt aan de pioniersplek. Om concreet uitvoering te geven aan het pioniersplan, wordt gewerkt met jaarlijkse werkplannen. Na elk jaar volgt een evaluatie en een nieuw werkplan voor het volgende jaar.

Dit verslag bevat de evaluatie van het tweede jaar en dient als basis voor het nieuwe werkplan voor het derde jaar.

________________________________________________

Ook het tweede jaar pionieren heeft Vitamine G veel moois gebracht. Een jaar van opnieuw zaaien, maar ook van oogsten.

Er is ook dit jaar groei waarneembaar, het aantal bezoekers van de Vitamine G-diensten groeit nog altijd; langzaam maar duurzaam, de meesten van hen blijven daarna ook komen.

De tweewekelijkse Gemeente Groei Groepen (GGG) vormen een belangrijke pijler onder Vitamine G. In dit tweede jaar is het aantal GGG’s stabiel gebleven, maar sommige groepen zijn wel enigszins gegroeid wat betreft aantal deelnemers. Er zijn vier groepen, met in totaal meer dan dertig deelnemers.

De groei in onderlinge relaties die in het eerste jaar waarneembaar was heeft zich voortgezet. Onderling ‘(opr)echt’ contact en ontwikkeling van vriendschappen is een aspect dat ook door bezoekers zelf wordt benoemd als een van de belangrijke aansprekende aspecten van Vitamine G.

Via de nieuw gestarte cursussen ‘Groeien in geloof’ en ‘Bijbel-lezen voor Dummies’ is een grote stap gezet in het stimuleren van mensen in hun groei in geloof. Ook tijdens de diensten en de GGG’s ervaren mensen inspiratie en ruimte voor groei.

Met name voor de mensen die (min of meer) van buiten komen, is het de uitdaging hen mee te nemen in wat geloven betekent. Dit gebeurt op de GGG’s, maar het plan is ook weer een Alpha-cursus te organiseren.

Voor het eerst is het Heilig Avondmaal met elkaar gevierd, een mijlpaal in de verdere groei naar volwassenheid van Vitamine G. Zowel de volwassenen als de kinderen deden daaraan mee. De viering bestond uit het breken van een echt brood en bessensap, dat mensen konden ontvangen door naar voren te komen. De kinderen waren voorbereid met een boekje dat zij samen met hun ouders in de week voorafgaand aan het Avondmaal hadden gelezen.

Mensen die betrokken zijn bij Vitamine G willen groeien in geloof en vragen zich af hoe hun dagelijks leven veranderd kan worden door het evangelie. Om elkaar te helpen zijn we dit tweede jaar met triades gestart. Dit zijn drietallen die zo concreet mogelijk met elkaar delen in welke gebieden zij willen groeien in hun persoonlijk leven met Jezus. Het kan bijvoorbeeld zijn dat iemand meer tijd wil vinden om alleen met God door te brengen ondanks een drukke baan en gezinsleven. Of iemand die moeite heeft met zijn boosheid die telkens de kop opsteekt, ook al zou hij graag geduldiger willen zijn. De deelnemers bespreken deze behoeften met elkaar en bepalen welke doelen zij willen stellen. Op de volgende bijeenkomst (na 2 weken of een maand) vragen zij elkaar hoe zij gevorderd zijn: wat ging goed? Wat nog niet? Hoe kunnen we elkaar verder helpen? Dit kan bijvoorbeeld door met elkaar te bidden, een bemoedigend appje te versturen, etc. De deelnemers hebben aangegeven te merken hoe God door dit samen zoeken en groeien aanwezig is en hen stap voor stap verandert. Ook hebben zij ervaren hoe zij elkaars bondgenoten zijn geworden in het volgen van Jezus. Ze moedigen elkaar aan en krijgen zelf een opsteker door wat zij bij de ander (en zichzelf!) zien gebeuren. Inmiddels zijn er drie groepjes die een triade zijn gestart.

Tijdens de diensten hebben een aantal mensen gedeeld wat hun ervaringen zijn met Vitamine G en over hun groei in geloof. Hun getuigenissen maakten veel indruk bij mensen.

De GGG’s hebben dit seizoen een aanzienlijke rol gekregen in de voorbereiding van de aanbidding tijdens de Vitamine G-diensten. Zij zijn vast ingeroosterd en de voorbereidingen gaan gepaard met veel enthousiasme, wat ook tijdens de dienst zelf blijkt. Er is een variëteit aan vormen van aanbidding mogelijk gebleken. Naast het gebruikelijke samen zingen of luisteren naar een lied, is bijvoorbeeld ook ritmisch in de handen klappen een van de vormen die is gebruikt. De voorbereiding vraagt enerzijds een hoop tijd en energie van de mensen, maar anderzijds vergroot het hun betrokkenheid.

Het afgelopen jaar hebben we binnen Vitamine G het kinderwerk meer vorm gegeven. Er is een vaste groep van ongeveer 8 kinderen die de Powerkids heel trouw bezoeken. Bij de Powerkids horen de kinderen een bijbelverhaal en zijn er creatieve werkvormen om de verhalen dichterbij te laten komen en aansprekender te maken. We hebben gezocht naar extra leiding en we hebben een heel aantal gemeenteleden gevonden die als hulpleiding willen fungeren. We hebben nu een goed en duidelijk rooster voor een heel seizoen. Tijdens de gewone Vitamine G-diensten wordt er begonnen met een kinderlied, waar de kinderen bij zijn. Tijdens de feestdagen zoals met Kerst en Pasen is er dit jaar meer focus geweest op een kindermoment. Zo is er een sketch opgevoerd en is er een filmpje getoond waaraan de kinderen meewerkten. We vinden het belangrijk dat ook de kinderen zich thuis voelen binnen en bij Vitamine G en proberen daarin steeds te zoeken naar vormen die aansluiten bij hun belevingswereld.

Dit jaar is gestart met buurtmaaltijden onder de noemer ‘Samen aan de gang’. Hiermee hopen wij op een laagdrempelige manier contact te leggen met buurtbewoners. Wij mogen ons verheugen in een klein aantal inmiddels trouwe bezoekers. Daarnaast komt er een vaste groep mensen vanuit Vitamine G en de traditionele gemeente. Het is bemoedigend om te zien, dat met name door ‘mond-tot-mondreclame’ er ook nieuwe mensen aansluiten.

Voor de maaltijd die jaarlijks rond de kerstdagen wordt georganiseerd, A Taste of Christmas’, was dit jaar een groei in aanmeldingen te zien ten opzichte van het vorig jaar. Ook dit jaar kwam minstens de helft van de gasten van buiten de eigen gemeente. Waren we de eerste jaren bij de invulling van het programma van de avond terughoudend in ‘het brengen van het evangelie’, dit jaar hebben we voor het eerst expliciet gekozen om de kerstboodschap te vertellen. Op een creatieve manier is het verhaal verteld door een cabaretier die we daarvoor hadden uitgenodigd. Ook is een duidelijke plek ingeruimd voor het samen zingen van bekende kerstliederen. Wat opviel was de onbekendheid met het evangelie bij veel mensen. Mooi en bemoedigend waren achteraf de positieve reacties op de inhoud van de avond.

Ook rondom Pasen zijn er dit keer activiteiten georganiseerd. Zo is op Witte Donderdag gezamenlijk naar The Passion gekeken op een groot scherm, met na afloop ruimte voor ontmoeting. Het aantal bezoekers was vergelijkbaar met vorige jaren. Bijna alle aanwezigen bleven na afloop “hangen” voor een hapje en een drankje.

 

Zowel bij de kerstactiviteiten als die rond Pasen is er niet alleen geflyerd in de buurt, maar is ook een advertentie in het plaatselijke ‘suffertje’ geplaatst’ met een journalistiek artikel. Opvallend was dat met name het artikel mensen heeft aangespoord naar een van de activiteiten te komen.

 

Voor de tweede maal op rij is een evaluatie gehouden onder de deelnemers van Vitamine G. Ook hebben mensen daarbij kunnen aangeven wat zij graag zouden willen en wat zij kunnen bijdragen aan Vitamine G. Het idee is om mensen op basis van hun gaven te laten participeren bij Vitamine G. De uitkomsten van de evaluatie zijn besproken en worden uitgewerkt.

De samenstelling van het kernteam is dit jaar gewijzigd. Het kernteam komt eens in de vier weken bij elkaar. De ene keer is het een echte ‘vergadering’; aan de hand van een strakke agenda bespreken we wat is gedaan en wat op stapel staat. De andere keer starten we eerst met een gezamenlijke maaltijd en nemen we daarna de tijd voor bezinning en om elkaar beter te leren kennen. Deze opzet bevalt goed. Het werken met een heldere taakverdeling werkt ook naar tevredenheid.

Een van de kernteamleden heeft zich door persoonlijke omstandigheden een aantal maanden teruggetrokken van taken binnen het kernteam. Het is mooi om te zien, dat het kernteam inmiddels genoeg veerkracht heeft om dit tijdelijke ‘gat’ op te vangen.

Het formuleren van een missie is de afgelopen tijd een belangrijk aandachtspunt geworden. Bij de retraite in oktober ontstonden daarover ineens heldere ideeën. Alhoewel de missie in de praktijk duidelijk is en ook al min of meer op de website en in flyers is te vinden, is het formuleren in korte en krachtige zinnen een uitdaging. Het is goed te constateren, dat er voldoende tijd en rust voor gevonden wordt om daarover te spreken en concepten te laten rijpen.

Het gebruik van sociale media, zoals Facebook, is in het afgelopen jaar mondjesmaat gegroeid. Ook de website wordt actueel gehouden.

Er is een nauwe samenwerking tussen het kernteam van Vitamine G en de kerkenraad van de Diependaalsekerk. Twee leden en de predikant zijn zowel lid van het kernteam als van de kerkenraad. Een andere Vitamine G’er is als kerkrentmeester toegetreden tot de kerkenraad. Een van de kernteamleden (en nu tijdelijk de kerkrentmeester) zit vanuit de Diependaalsekerk en Vitamine G in de algemene kerkenraad van de Protestantse Gemeente Hilversum.

Het is inmiddels een gebruik geworden zowel de Kerstmorgendienst, als de diensten met Pasen gezamenlijk te vieren, ter bevordering van de onderlinge verbondenheid tussen de traditionele ochtenddienst en Vitamine G. Het is bemoedigend om te zien dat veel Vitamine G’ers gehoor geven aan de oproep te komen. Het koffie- en theebuffet dat na de diensten wordt georganiseerd, wordt goed bezocht.

De Protestantse gemeente Hilversum (PgH) bevindt zich op dit moment in een ‘herijkingsfase’. Dit houdt in dat wordt nagedacht over hoe de PgH in 2025 eruit zou kunnen zien, gelet op allerlei factoren. Het is zeer bemoedigend, dat er ruimte lijkt te ontstaan voor de verdere groei van Vitamine G naar een zelfstandigere positie binnen de PgH. Zo was een van de kernteamleden vast lid van de ‘werkgroep ‘Herijking’, die een aantal mogelijke scenario’s heeft uitgewerkt, waar naartoe kan worden gewerkt en waarover de Algemene Kerkenraad uiteindelijk zal beslissen. Wat dat betreft wordt Vitamine G als meer en meer volwaardige gesprekspartner gezien. De relatie met de moedergemeente is goed en ook de Stichting Diependaal is in principe bereid tot blijvende steun in de aankomende jaren.

Bij de actie Kerkbalans is het aandeel van de Vitamine G’ers ten opzichte van vorige jaren gegroeid. Met de ervaring dat met name de jongere generatie niet snel meer lid wordt van een kerk en daarnaast de ondoorzichtige en omslachtige financiering van Vitamine G, wordt ook nagedacht over mogelijkheden om te werken met ‘donateurs’.

De diensten worden ook bezocht door mensen uit verschillende kerken die de diensten gebruiken om ‘bij te tanken’. Ze vertrekken niet uit hun eigen kerk, maar zien het als aanvulling. We zien dit als een positieve ontwikkeling, omdat het ook bijdraagt aan het contact tussen christenen in Hilversum.

9 mei 2016

Kernteam Vitamine G

 

 

Kopij Diependaalcontact september 2016

Begin september zal Diependaalcontact weer verschijnen. In verband met de vermenigvuldiging en de bezorging zou ik graag uiterlijk op 22 augustus over de benodigde kopij kunnen beschikken. U kunt uw kopij naar mij mailen (kopij@diependaalsekerk.nl) of toezenden (Stieltjeslaan 9, 1222 RC Hilversum)

Theo Biebericher

 

Preekrooster ( 5 juni – 4 september)

(onder voorbehoud)

 

  1. = ochtenddienst 10.00 uur Vitamine G 12.00 uur
  2. = avonddienst 19.30 uur

 

05 jun. o. Ds. G.A. Kansen

12 jun. o. Ds. A. Plaisier, A’foort                 Dhr. K. ten Voorde

19 jun. o. Ds. G.A. Kansen

26 jun. o. Ds. G.A. Kansen               Ds. G.A. Kansen

03 jul.  o. Ds. A. de Winter, Nigtevecht

10 jul. o. Ds. G. Wisgerhof, A’foort   Dhr. J.R. Voogdt

17 jul. o. Ds. E. van Halsema (Bethlehemkerk)

24 jul.  o. Ds. J. W. Scheurwater (Diependaalse kerk)

31 jul.   o. Ds. E.S. Klein Kranenburg (Bethlehemkerk)

07 aug. o. Ds. E. van Halsema (Diependaalse kerk)

14 aug. o. Ds. G.A. Kansen (Bethlehemkerk)

Ds. G.A. Kansen

21 aug. o. Ds. G.A. Kansen

28 aug. o. Ds. G.A. Kansen                         Ds. G.A. Kansen

04 sept. o. Ds. G.A. Kansen

 

 

 

 

Agenda van bijzondere diensten en activiteiten 2016         

Juni               

07 jun.        Cursus Ministry (19.30 uur – 21.30 uur).

10 jun.        Samen aan de gang *).

 

Juli

17 jul.                  Gezamenlijke dienst in de Bethlehemkerk.

31 jul.                  Gezamenlijke dienst in de Bethlehemkerk.

 

Augustus

14 aug.       Gezamenlijke dienst in de Bethlehemkerk.

 

September

02 sept.       Samen aan de gang *).

 

Oktober

07 okt.        Samen aan de gang *).

18-22 okt.   Roemeniëreis.

28/29 okt.   Alpha-weekend (onder voorbehoud).

 

November

04 nov.        Samen aan de gang *).

 

December

02 dec.        Samen aan de gang *).

25 dec.        Kerstdienst (10.00 uur).

 

 

*) Vanaf 17.30 uur koken en vanaf 18.30 uur eten.