Diependaalcontact kerst 2013God zal met ons zijn, God is Immanuël

(Prediker 3: 1; Lukas 2: 6, 7 en Galaten 4: 4)

Kersttijd

Gaat u samen of met de kinderen dineren in een van de vele restaurants waar ze 4, 5, of zelfs 6 gangen menu’s presenteren? Lekker gemakkelijk en geen drukte thuis. Of zoekt u de gezelligheid thuis. Gourmetten met de familie (een jongere noemde de kerstdagen eerste en tweede gourmet dag!) of een eenvoudige maaltijd met vrienden. Deze week zei iemand tegen mij: ‘Ik doe dit jaar geen moeite. We hebben een intensief jaar achter de rug, daarom heb ik tegen de kinderen gezegd: wie komen wil is van harte welkom, maar reken niet op culinaire hoogstandjes’. Het kan ook dat u de kerst thuis viert, maar dan zonder vrienden en familie, want u bent alleen. Gelukkig zijn er de kerkdiensten en hebt u een TV. Anders was het helemaal zo stil. Je bent alleen, omdat er niemand is die je vraagt en jezelf uitnodigen doe je ook niet.

Afwisselende tijden

Of we nu de kerstdagen doorbrengen te midden van velen of alleen, we herkennen allemaal wel iets van het beeld dat Prediker oproept. ‘Voor alles wat gebeurt is er een uur, een tijd voor alles wat er is onder de hemel’ (Prediker 3: 1). Na een tijd van overvloedig eten en drinken volgt een tijd van soberheid. Op een tijd van gezelligheid volgt een tijd van eenzaamheid. Prediker wist: de tijden in het leven van mensen variëren. In vers 2–9 van hoofdstuk 3 laat hij 14 van die verschillende tijden de revue passeren. Veel mensen die dat lezen en horen zeggen: zo is het leven. Het bestaan kenmerkt zich door tegengestelde polen. De ene pool heeft alles te maken met leven en behoud. De andere pool met dood en verlies. En het maakt nogal verschil welke pool overheerst. Maar, en dat is eigenlijk de spits van Prediker: je hebt als klein mens maar heel weinig grip op die polen. Veel dingen overkomen je zonder dat je er iets aan kunt doen. Dat is al zo bij de meest fundamentele tegenstelling: die tussen geboorte en sterven. Wie van ons heeft ervoor gekozen geboren te worden? Na de geboorte ontrolt zich een leven van tegenstellingen: bouwen en breken; lachen en huilen; spreken en zwijgen; liefhebben en haten: vrede en oorlog. Volgens Prediker is het menselijke reilen en zeilen een verwarrende mengeling. Een mengeling van liefde en haat, een brij van goed en kwaad, een potpourri van goede en slechte tijden.

Niets nieuws onder de zon

Dat lijkt tot op de dag van vandaag het geval te zijn. Natuurlijk hebben wij westerse mensen van de 21e eeuw meer mogelijkheden tot onze beschikking, dan de mensen uit de tijd van Prediker. Wij kunnen de geboorte van een mens tegenhouden door middel van anticonceptie en abortus. Wij kunnen het einde van een leven versnellen of zelfs wettelijk ‘claimen’ indien er sprake is van ondragelijk en uitzichtloos lijden.

Maar ondanks de toegenomen technische en medische middelen, zijn en blijven wij toch dezelfde mensen. Mensen die nog steeds leven in de spanning, die Prediker zo treffend weergeeft. Veel grenzen zijn verlegd, maar toch blijft de mens mens. Mensen met beperkte macht om eigen geluk en ongeluk te ‘regelen’.

 

Een nieuwe tijd is aangebroken

Toch mogen wij sinds de geboorte van Jezus Christus iets aan deze conclusie toevoegen: ‘En het geschiedde dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou, en zij baarde haar eerstgeboren zoon’ (Luk. 2: 6,7).  ‘Maar toen de volheid destijds gekomen was, heeft God zijn Zoon gezonden, geboren uit een vrouw’ (Gal. 4: 4). Wat is het geval? In onze verwarrende en chaotische wereld komt God zelf binnen. Hij zelf verscheen ‘tussen de tijden’. Jezus Christus is geboren uit een vrouw. Hij is gestorven aan een kruis. In de tussenliggende periode heeft Hij verschillende tijden meegemaakt: liefde en haat; oorlog en vrede; lachen en huilen. Hij was één van ons en één met ons.

Nu zegt u misschien: ‘Dat kan wel waar wezen, maar helpt ons dat echt verder? Want als ik om me heen kijk, is er sinds die geboorte niet veel veranderd. De wereld is nog steeds een brij van geluk en pech’. Toch is het anders geworden. Niet in de zin van: mensen maken alleen nog maar positieve tijden mee en alle moeilijke vragen en raadsels van het leven zijn opgelost. Maar toch heeft God, die de tijden in zijn handen houdt, zijn ware gezicht laten zien. In de volheid van de tijd is Jezus Christus gekomen. Hoe kort was zijn opgang. Hoe razendsnel zijn ondergang. Hoe drukte de last van dood en verlies Hem neer. Hoe eenzaam was zijn einde.

 

Immanuël is zijn Naam

Wat wij voor hebben op Prediker is vooral dit: wij hebben een Naam om bij en mee te leven. Een Naam om het uit te houden in de chaos van de tijden. Een Naam die ons dag aan dag draagt. Een Naam die ons redt van onze zonden. Een Naam die ons geneest van onze wonden. Een Naam die ons hoop geeft op leven voorbij tijd en ruimte. Een Naam, een Mens, de Liefde. Geboren om ons te verlossen. Gestorven om ons te bevrijden uit de eindeloze keten van leven en dood, van behoud en verlies. Deze Mens draagt de naam Jezus, Hij die redt. Deze Zoon des mensen draagt de naam Immanuël, God-met-ons.

 

Wanneer het niet waar is,

dat er iemand in de wereld is gekomen

die de Naam draagt: Immanuël

kan niemand leven.

 

Ik kan niet leven tussen berichten

als er geen bericht is van Hem

niet tussen haat

als er niet gezegd wordt:

Alzo lief heeft God de wereld gehad.

Ik kan niet leven met schuld

als er geen komst is

en niet met een lichaam dat vergaat

als ik in Zijn handen geen sleutel weet

die past op mijn graf.

 

Ik wil wel bestaan

maar alleen samen:

Jahweh en ik

anders heeft het geen zin.

Zonder hem ben ik een ding:

levend en levenloos.

 

ds. Gerard Kansen

 

A taste of Christmas

 

De kerk trakteert! Krijg op zaterdag 14 december de smaak van kerst te pakken tijdens een geheel verzorgd avondje uit.

 

De Diependaalse kerk en Vitamine G organiseren een voorproefje op het kerstfeest, genaamd ‘A taste of Christmas’. Op zaterdagavond 14 december bent u om 19.00 uur van harte welkom in de Diependaalse kerk voor een gezellig avondje uit. Naast een heerlijk diner krijgt u live muziek, een prachtig verhaal en een speciale kerstquiz voorgeschoteld. Dit alles kosteloos, want de kerk trakteert.

 

Een van de organisatoren, Annemarie Biebericher, vertelt: ‘De meeste mensen uit de buurt zullen de Diependaalse kerk als gebouw, met zijn markante toren, wel kennen, bovenaan de heuvel op de Diependaalselaan. Ook de jaarlijkse fancy-fair en kerstnachtdienst zal bijna niemand ontgaan. Maar zijn de buurtbewoners ook bekend met de mensen in de kerk? En kennen de  kerkgangers de mensen in de buurt? Kennen de buurtbewoners elkaar eigenlijk wel?

 

De bezoekers van de Diependaalse kerk en Vitamine G vinden het belangrijk meer aansluiting te vinden bij de mensen om ons heen, in de wijken rondom de kerk. Kunnen wij iets betekenen voor de mensen in de buurt? Kan de kerk een concretere rol vervullen in de levens van mensen? Een

luisterend oor, gezelligheid, samen dingen ondernemen of samen eten?

 

Deze hernieuwde blik naar buiten komt voort uit de gedachte dat samen kerk-zijn vooral ook betekent oog hebben voor de mensen om je heen, in de breedste zin des woords. Dit is niet altijd één van de speerpunten geweest en vraagt om een nieuwe kijk en een concrete invulling. Daarom is dit initiatief gestart. Samen eten is een prettige en laagdrempelige manier om mensen bij elkaar te brengen en de cohesie in de buurt te bevorderen. Een enthousiaste groep is al druk doende met de voorbereidingen. Binnenkort zullen er ook uitnodigingen huis-aan-huis worden bezorgd.

 

Wij hopen met dit ‘avondje uit’ de spreekwoordelijke drempel die er wellicht is om een kerk binnen te stappen, te verlagen. Wij maken graag kennis met de buurtbewoners en hopen dat ook zij ons en elkaar (beter) willen leren kennen.’

 

Wees dus van harte welkom deze avond! In verband met de inkopen, wordt aanmelden op prijs gesteld. Ga voor meer informatie en uw aanmelding naar https://www.diependaalsekerk.nl/tasteofchristmas of mail naar atoc@diependaalsekerk.nl. Bellen kan ook: Maurice de Jong, 06 526 332 90.

 

Alpha-cursus uitgesteld

Maandag 11 november jl. zou een nieuwe Alpha-cursus in de Diependaalse kerk van start zijn gegaan. Vanwege een gering aantal deelnemers wordt de cursus uitgesteld tot komend voorjaar. Maandag 3 maart 2014 is de verwachte nieuwe startdatum. We houden u op de hoogte!

De Alpha-leiding


Kerstgroet

Geachte mevrouw, meneer en familie,

 

Nu de adventsweken weer zijn aangebroken en we uit mogen zien naar het geboortefeest van onze Heer Jezus Christus, willen wij, ouderlingen van Hervormde Gemeente ‘Diependaal’, u gezegende kerstdagen toewensen.

Voor allen die afscheid hebben moeten nemen van een geliefde, voor allen die zich eenzaam of ziek voelen, willen we bidden dat Gods troost en nabijheid uw levensweg mag verlichten.

Ter overdenking een gedicht van Nel Benschop:

Immanuel of  ‘God met ons’

Een naam vol vreugde: God die met ons is!

Die naast je loopt. Hij, die zich wil ontfermen.

Al ga je door een dal vol duisternis,

Hij is nabij: Zijn arm zal je beschermen.

Immanuel: een naam vol warmte en licht.

Een grote God, die een klein mens wil wezen.

Die al zijn liefde op ons heeft gericht

om ons geschonden leven te genezen.

Immanuel: Hij is ons zeer nabij.

Een mens als wij, die onder ons wil wonen.

Zoon van God. Wie kan er zoals Hij

het beeld des Vaders beter aan ons tonen?

In Bethlehem is ’t engelenlied gehoord

dat zong van vrede, vreugde en welbehagen.

Nog weerklinkt dit lied in Jezus’ woord:

‘Vrees niet! Ik ben met u, alle dagen’.

Wij willen u allen tevens een goede jaarwisseling en een gezegend 2014 toewensen.

Zoals bekend, staan iedere zondag om 10.00 uur – en om de week ook nog extra om 12.00 uur – de kerkdeuren open. Daarnaast zijn er natuurlijk deze maand  nog de extra diensten.

We mogen, als we kunnen, in alle vrijheid binnengaan want iedereen is van harte welkom!

 

In het komende jaar hopen wij, D.V. (weer) een afspraakje met u te maken voor een bezoekje. U kunt ons uiteraard ook bellen of mailen als u eerder behoefte heeft aan een gesprekje. Hartelijke groeten en hopelijk tot ziens, hetzij in de kerk of bij u thuis.

 

Voor de adressen beginnend met postcode 1211AA t/m 1214KV: Jaap van Woerekom, tel. 6216187 of via woerekomnelisse@hetnet.nl.

Voor de  adressen beginnend met postcode 1214KW t/m 1216TK: Willy Nijhuis, tel. 6320108 of via wmnijhuis@kpnmail.nl.

Alle overige adressen, dus de tehuizen en de buitenwijken:

Inge Bos-van den Bergh, tel. 6854425 of via ingevandenbergh@kpnmail.nl.

 

Uit de kerkenraad – september en oktober

 

Na een zomerstop van twee maanden is de kerkenraad in september weer aan het werk gegaan. Aan het begin van het winterseizoen staan er gewoonlijk vooral veel ‘regeldingetjes’ op de agenda. De Bijbelkring en de Groeigroepen zijn weer van start gegaan, er is een startzondag met ontmoeting tussen de 10-uur dienst en Vitamine G georganiseerd, er is in de gemeente gesproken over het Heilig Avondmaal en de Adventsmaaltijd Nieuwe Stijl staat voor de deur. Dit zijn allemaal zaken die in de kerkenraad aan de orde komen en na afloop ook weer nabesproken worden. Daarbij zijn uw opmerkingen en suggesties uiteraard belangrijke handvatten in de evaluatie.

 

Al in het voorjaar heeft de kerkenraad uitgebreid gesproken over de aanvraag van Vitamine G om ‘protestantse pioniersplek’ te worden. Hoewel de vorderingen van de aanvraag natuurlijk in de kerkenraad besproken zijn, konden we in de afgelopen maanden niet veel anders doen dan afwachten en bidden dat de aanvraag succesvol zou zijn. De voortekenen bedrogen niet en, zoals u elders kunt lezen, begin november kwam het goede nieuws. De komende tijd zal de nadere invulling van onze pioniersplek een terugkerend thema zijn op de vergaderingen.

 

Ook op andere terreinen is het nodige gebeurd. In oktober heeft de jaarlijkse evaluatie van het functioneren van de predikant en de kerkenraad plaatsgevonden en in november is er overleg geweest met de Stichting Diependaal over allerhande zaken rond de kerk en het kerkgebouw. Beide bijeenkomsten hebben nuttige inzichten opgeleverd.

 

De kerkenraad heeft zich ook gebogen over het beleidsplan van de Protestantse gemeente Hilversum. De commissie, waar dhr. Van der Luijt namens die Diependaal zitting in heeft genomen, is met een gedegen stuk gekomen waarin ook het Diependaalse geluid te horen is en waarin Vitamine G een plaats heeft gekregen. Via het kerkblad kunt u zich laten informeren over de precieze inhoud van het beleidsplan.

 

Tenslotte heeft de kerkenraad stelling genomen in het debat over de kosten van het Nieuwe Liedboek. De kerkenraad is van menig dat het nieuwe liedboek prachtige nieuwe liederen bevat die de kerkdiensten kunnen verrijken, maar dat de kosten die worden berekend om liederen uit het nieuwe liedboek te mogen zingen zo hoog zijn dat het onverantwoord is een licentie aan te schaffen. We betreuren dit en hebben – zoals ook veel andere gemeenten – een protestbrief geschreven naar de synode.

 

Als u dit leest, dan heeft ook de laatste vergadering van het jaar alweer plaats gevonden. Met ‘A taste of Christmas’, de kerstdiensten en de jaarwisseling voor de boeg wordt december vooral een maand van vieren, maar ook van terugblikken. Om na het vuurwerk en de oliebollen in januari weer door te mogen gaan met het werk in Gods akker.

 

Vanaf deze plaats wens ik u namens de kerkenraad gezegende kerstdagen en een voorspoedig 2014!

 

Namens de kerkenraad

Han Monsees, scriba

 

 

Jezus en Noach in Tacloban

 

Naar aanleiding van de verwoesting

na de orkaan Hayan op de Filipijnen.

November 2013

Telkens wanneer ik de foto’s bekijk, de beelden zie,

nog meer foto’s en  eindeloze beelden,

zie ik Jezus tot zijn knieën in het water,

zie ik Hem struinen tussen steen en hout en golfplaten op zoek naar niets,

zie ik Jezus op de arm van haar vader,

zie ik Hem, een doorweekte moeder die haar zoontje roept.

 

Soms zie ik Jezus en Noach samen waden,

wanhopig speurend naar een regenboogje.

Beiden houden een halflevend, halfdood duifje

in hun handen en kijken mij dan aan.

Ze roepen mij.

Ik hoor ze niet, maar ik versta hen wel.

 

En jij?

 

Henk van ter Meij

 

Belijdenisgroep

 

Drie jonge mensen hebben het verlangen uitgesproken dat ze hun geloof willen belijden in het midden van de gemeente. Dat is goed nieuws! Binnen de protestantse traditie is het dan de gewoonte dat je een tijdje met anderen optrekt onder leiding van een predikant. Dat is een prachtige gewoonte, die wij graag in ere houden. Daarom hebben we afgesproken vanaf januari tot Pinksteren (8 juni) elkaar om de week te ontmoeten. We komen samen om te bidden, te lezen en te praten. De ervaring leert mij dat dit mooie avonden zijn: gemotiveerde mensen die zoeken naar de essentie van leven met God in deze tijd en cultuur. Maar de ervaring heeft mij ook geleerd dat dat geloofsgesprek aan kracht wint als er meer deelnemers zijn. Namens de drie mensen, die zich al hebben opgegeven, daag ik u en jou uit mee te gaan doen. De doelgroep zijn mensen die overwegen een stap in hun geloof te zetten en die (nog) geen belijdenis hebben gedaan. Maar ook als je nog niet zeker weet of je aan het einde van de cursus belijdenis wilt gaan doen, maar wel op zoek bent naar verdieping van je relatie met God, kun je meedoen. Voor meer informatie en het afstemmen van tijd en plaats kunt je mij mailen (gerardkansen@gmail.com) en/of bellen (7512845).

Ouderenbezoek

Veel mensen stellen het op prijs als iemand vanuit de gemeente op bezoek komt, bij voorkeur de dominee. Zoals u wellicht weet is de formatieplaats na het vertrek van

ds. Van ’t Veld verkleind en is dan ook bij de aanstelling van ds. Kansen afgesproken dat alleen het zogenaamde crisispastoraat tot zijn taak behoort en niet het reguliere bezoekwerk, waarvoor ouderlingen en bezoekvrijwilligers verantwoordelijk zijn. Dat betekent concreet dat u een beroep kunt doen op de predikant in geval van geloofsvragen en grote lichamelijke zorg. Vooral rond ernstige ziekte en overlijden zal hij uw graag ondersteunen. Om toch als predikant de band met de oudere gemeenteleden te kunnen onderhouden is in het ouderlingenberaad en de kerkenraad afgesproken, dat

ds. Kansen vanaf 1 januari 2014 gemeenteleden vanaf 80 jaar bij kroonjaren (85, 90 enz. ) zal bezoeken rond hun verjaardag. In de tussenliggende jaren zal de ouderling of bezoekvrijwilliger een bezoek brengen.

Namens de kerkenraad

Han Monsees, scriba


Sponsor de kerstmaaltijd

 

Op zaterdagavond 14 december is het zover… Onze kerk hoopt dan een gastvrij onthaal te bieden aan zowel kerkleden als (andere) buurtbewoners. Met A taste of Christmas trakteren wij eenieder op een volledig verzorgd avondje uit. Naast een heerlijk diner krijgen alle gasten ook een prachtig verhaal, live muziek en een kerstquiz voorgeschoteld. Met dit initiatief hopen we als Diependaalse kerk niet zomaar een feestelijke en gezellige avond te organiseren, maar ook de boodschap van kerst op een laagdrempelige manier voor het voetlicht te brengen. Om  A taste of Christmas voor iedereen – dus ook voor kerkleden – gratis toegankelijk te kunnen maken, is uw gift van harte welkom. Uw bijdrage kunt u overmaken naar de wijkkas van de Diependaals kerk, rekeningnummer  63.58.09.400, o.v.v. ‘sponsoring A taste of Christmas’. Alvast hartelijk bedankt!

Kerkenraad & Missionaire Werkgroep


Oppas voor kleine kinderen

 

Sinds jaar en dag is er de gelegenheid voor ouders om naar de diensten van 10.00 uur te komen in de wetenschap dat hun kinderen van 0 t/m 4 jaar goed worden verzorgd.

Josefine Kremer heeft de afgelopen jaren het rooster gemaakt en was altijd bereid zo nodig extra in te springen. Zij heeft aangegeven per 1 januari a.s. te stoppen met deze taak. Ook vanaf deze plaats bedanken wij Josefine heel hartelijk dat ze deze taak al die tijd heeft vervuld.

We zijn heel blij dat Lydia Mulder bereid is de coördinatie op zich te nemen, want de kerkenraad vindt het heel belangrijk dat ook de kleinste kinderen van de gemeente  welkom zijn en blijven. We doen dan ook een oproep aan alle lezers van dit blad – en vooral aan mensen die regelmatig om 10.00 uur naar de kerk te gaan – om  zich op te geven om mee te doen. Op dit moment bestaat de groep oppassers uit 6 personen. Vanaf januari zal de oppasdienst alléén aangeboden worden op de zondagen dat er geen Vitamine G is (dus alleen op de eerste, derde en eventueel vijfde zondag van de maand). Dat betekent dat als een aantal mensen zich opgeven, iedereen maar een paar keer per jaar aan de beurt is.

Concreet is de vraag: wilt u, wil jij meedoen? Heel graag, geef je dan zo snel mogelijk op bij Lydia Mulder (Egelantierstaart 85, telefoon 035-6245559) zodat het rooster voor 2014 gemaakt kan worden.

 

Namens de kerkenraad

Han Monsees, scriba

Goed nieuws uit Utrecht

 

Het goede nieuws dat Vitamine G is aangemerkt als pioniersplek is ook goed nieuws voor de wijkgemeente als geheel. Het is een bekroning van de 5 jaar geleden ingezette koers om binnen de wijk ruimte te scheppen voor een andere manier van kerk-zijn. Door mijn komst naar Hilversum als missionair predikant sprak de gemeente zich uit voor het zoeken naar nieuwe wegen om het evangelie te delen met mensen die wij met ons huidige aanbod niet bereiken. Na een intensief proces van 3 jaar is de gemeente in september 2011 gestart met Vitamine G. Niemand wist hoe dat zou gaan uitpakken, maar we hadden vertrouwen dat God iets nieuws zou willen gaan doen. Terugkijkend is het bijzonder dat het zo gegaan is. Dat de kerkenraad en wijkgemeente het gevoel van urgentie – er moet iets gebeuren anders heeft de gemeente geen toekomst meer – heeft aangegrepen om een nieuwe stap te zetten. Nog geen tweeëneenhalf jaar later zien we daar al vrucht van. Vrucht die zichtbaar is in een duidelijke groei van het aantal bezoekers aan de Vitamine G-diensten, maar zeker ook in de constante bezetting van de 10-uur diensten. Ik kan dat  niet anders zien dan als zegen van God, die zijn gemeente bouwt en daar mensen bij inschakelt. Laten we onze dank daarom vooral richten op God, die zijn belofte doet uitkomen:

‘Blijf niet staan bij wat eertijds is gebeurd, laat het verleden rusten. Zie, Ik ga iets nieuws verrichten, nu ontkiemt het – heb je het nog niet gemerkt? Ik baan een weg door de woestijn, maak rivieren in de wildernis’.  (Jesaja 43: 18-19)

 

Pioniersplek in Hilversum

 

Op 2 december is de samenwerkingsovereenkomst getekend tussen de afdeling Missionair werk en kerkgroei van de PKN, de IZB en een aantal mensen uit de Diependaalse kerk en Vitamine G. Vanaf dat moment is Vitamine G een van de eerste pioniersplekken van de landelijke kerk. Een  fantastisch moment. Een erkenning dat Vitamine G vernieuwend is en toegevoegde waarde heeft in de Hilversumse context. Ook verhoring van veel gebeden en bekroning van hard werken. Bijzonder om te ervaren hoeveel positieve energie betrokkenen hiervan krijgen.

 

Nieuwsbericht van de site van de IZB

 

Het initiatief van ds. Gerard Kansen voor een ‘evangelische’ geloofsgemeenschap onder de paraplu van de PKN, in Hilversum, is officieel aangemerkt als ‘pioniersplek’

‘Vitamine G’ heeft officieel de status van pioniersplek van Missionair werk en kerkgroei (PKN). De nieuwe vorm van kerk-zijn is een initiatief van ds. Gerard Kansen in Hilversum, die via de intervisiegroep aan de IZB is verbonden. De ‘G’ verwijst naar God, Geest, Geloof en Gebed. De geloofsgemeenschap wordt in een flyer getypeerd met de kernwoorden: informeel, diepgaand, interactief, spiritueel en intiem.

In september 2011 begon de christelijke gemeenschap als aanvulling op het bestaande aanbod van kerkdiensten in de stad. Twee keer per maand, op zondagmorgen is er om 12.00 uur een kerkdienst met een meer informele en interactieve liturgie. ‘Inhoudelijk beoogt Vitamine G een combinatie van de theologische diepgang van de protestantse traditie met het levende en missionaire van de evangelicale traditie’, schreef Gerard. Op creatieve en experimentele wijze zoekt Vitamine G nieuwe wegen om met elkaar en anderen het evangelie te delen. ‘Vanuit de persoonlijke en gemeenschappelijke verbinding met Jezus Christus willen we groeien in een getuigende levensstijl.’

Kantelpunt
Gerard is ingenomen met de (financiële) steun vanuit de landelijke kerk, voor het initiatief. ‘Er is een lang proces aan voorafgegaan. We begonnen met een klein clubje van 8 mensen. Afgelopen zondag (20 oktober) waren er zeventig, waaronder een substantieel aantal jongeren. We naderen nu het kantelpunt, waarbij er meer mensen om 12.00 uur in de kerk zitten, dan in de ochtenddienst om 10.00 uur. En dat komt dan niet doordat mensen de overstap hebben gemaakt. Vitamine G trekt nieuwe Hilversummers, nieuwe gelovigen en mensen – potentiële afhakers – , die deze manier van kerk-zijn wél inspirerend vinden.’

Door de groei van de geloofsgemeenschap, ontstaan nu nieuwe mogelijkheden voor missionair werk, via bezoekwerk en het contact met scholen in de wijk. ‘Dat droppen we niet van bovenaf, maar komt uit de relaties van de betrokkenen.’

Toegewijd
Een jaar geleden had de predikant niet durven hopen op de nieuwe mogelijkheden die zich nu aandienen. ‘Ik zat op een dood punt. Wordt het ooit nog werkelijkheid? We zijn doorgegaan, omdat we geloofden dat God dit ons op het hart had gelegd. De betrokkenheid groeit, ook de verbondenheid met elkaar. Mijn droom is niet een vol kerkgebouw, hoewel dat ook mooi is. Maar ik hoop dat mensen als toegewijde volgelingen van Jezus gaan leven.’

 

Koos van Noppen, hoofd communicatie van de IZB


Over CSI en God

Net CSI, dat is het werk dat Astrid Meulenberg (25) doet. In het echt is het wat minder spectaculair, maar zeker zo interessant. Terwijl  in haar werk juist  de negatieve kanten van de maatschappij en de nuchterheid van de wetenschap naar voren komen, is het bij God dat ze rust kan vinden.

 

De vraag dit stukje te schrijven, roept een andere vraag bij me op. Wat betekent de kerk voor mij? Vroeger zou mijn antwoord zijn geweest ‘een verplichting met Kerstmis en Pasen’, maar toen ik mijn schoonfamilie leerde kennen, kwam ik erachter dat de kerk ook inhoud kan hebben. De sfeer van de dienst paste niet altijd bij mij, maar sommige preken hielden me geboeid tot het einde. Via vrienden heb ik bij andere kerken mogen rondkijken, en hoewel de liederen me bij jongerendiensten vaak beter aanspraken, miste ik daar de diepgang van de preek.

Toen we bijna 3 jaar geleden in Hilversum kwamen wonen hebben we ‘gekerkshopt’ voordat we bij Vitamine G terechtkwamen. Dit is meer een kerk die bij mij en mijn man past. Het is een laagdrempelige dienst, waarbij diepgang afgewisseld wordt met liederen die ook jongeren aanspreken en er is ruimte voor gesprek en discussie. De kerk doet mij meer aan een gemeente denken, dan aan een groep mensen die de dienst volgt en vervolgens weer naar huis gaat. Dit is een plek waar vriendschappen ontstaan en je mensen wilt leren kennen.

De diensten bij Vitamine G laten vaak ruimte voor gesprek. Dit kan door vragen, stellingen of een filmpje. Hierbij wordt in groepjes gepraat en gediscussieerd, waarbij ook de ruimte gelaten wordt om op de achtergrond te blijven als je je daar prettiger bij voelt. Er is een open sfeer, waarbij meningen gedeeld worden en ervaringen uitgewisseld. Je wordt uitgedaagd om mee te denken en niet alleen te luisteren en aan te nemen wat er verteld wordt.

Vitamine G staat voor God, Geest, Geloof en Gebed, en deze pijlers van mijn geloof komen in de diensten sterk naar voren. Ook is er ruimte voor persoonlijk gebed.

Naast de diensten nemen we ook deel aan een Gemeente Groei Groep. Dit is voor mij een aanvulling op Vitamine G, waarbij gezongen, gebeden, gelachen en gepraat wordt. Goede gesprekken, soms een discussie, bidden voor jezelf en anderen, leren over God, dit alles komt aan bod. Soms in de vorm van een film, een andere keer in de vorm van Bijbelstudie. Het doel van deze Groei Groep is te groeien, in geloof, getal en gemeenschap. Mocht dit je aanspreken, dan ben je van harte welkom om langs te komen.

 

Astrid Meulenberg

 

Diependaal-Vocaal

‘s Maandagsavonds repeteren wij in de achterzaal van de kerk met Diependaal-Vocaal. Met veel plezier worden de liederen voor kerst ingestudeerd. Sinds kort komen meerdere koorleden al vroeg in de avond naar de kerk, want voor de aanvang van de repetities gaan we inzingen. Eerst waren we met drie personen, maar nu zijn het er al acht. Wie een lied uit het liedboek wil zingen, zegt het maar. Daarna wordt rondom de piano uit volle borst gezongen. Het doet mij goed, dat zoveel mensen er plezier aan hebben.

Arja Biebericher

 

 

Missionaire werkgroep

 

In de eerste week van november kwamen wij bij elkaar in de Elzenlaan. We hadden ook dit keer weer veel te bespreken. Maar zoals altijd namen we eerst de tijd om even bij te praten. Het nieuws over de pioniersplek was net die dag bekend geworden, dus aan gesprekstof geen gebrek.

 

Na het openingsgebed en het lezen uit de Bijbel bespraken we een van de vragen uit het boek ‘Een cultuur van discipelschap’, dat we gezamenlijk lezen. We kozen de vraag ‘Hoe (vaak) lukt het om te getuigen?’ Er ontstond een mooi gesprek over ieders ervaringen.

 

Daarna aan de slag met de te bespreken onderwerpen. De kerst nadert al met rasse schreden. Logischerwijs werd dat ook het hoofdthema van de avond, in de vorm van het voorbereiden van de kerstnachtdienst en ‘A taste of Christmas’. De kerstnachtdienst is inmiddels een tamelijk beproefd concept geworden. Het blijft weliswaar elk jaar een breinbreker wat het thema wordt en wat voor elementen er in de dienst zullen komen. Maar het meeste denkwerk zit dit jaar toch in ‘A taste of Christmas’. Een adventsmaaltijd uitbreiden om ook mensen buiten de kerk te bereiken is makkelijker bedacht dan gedaan. Het voelt ook wel als een vorm van pionieren: we maken keuzes, misschien goede en misschien wel minder goede. Toch is alles ingegeven vanuit de gedachte dat we als wijkgemeente veel te bieden hebben aan de buurt- bewoners en vanuit het verlangen dat er meer mensen onze kerk weten te vinden. De avond krijgt op papier inmiddels meer en meer vorm, het zal spannend worden hoeveel mensen er zullen komen! We hopen ook dat u in grote getale komt. Samen vormen we immers de wijkgemeente en hoe mooi zou het zijn als de buurtbewoners de gastvrijheid in onze wijk- gemeente kunnen ervaren. Zoals gezegd, u hoeft niets te betalen, net als andere jaren! Wees welkom! We vinden het heel fijn als u komt!

 

Namens de Missionaire Werkgroep,

Annemarie Biebericher

Kernteam Vitamine G

Sinds enige tijd vormen Gerard en Lydia Kansen, Rianne en Kaj ten Voorde en ondergetekende het  kernteam Vitamine G.

Dit kernteam is geformeerd vanuit de evaluatie van twee jaar Vitamine G in juni van dit jaar. Tijdens deze evaluatie is met de bezoekers gesproken over deze twee jaren, maar ook over de toekomst. Het was mooi te ervaren dat er een gedeelde droom leeft om voor meer zoekende mensen van betekenis te zijn. Daarnaast bestaat er een gezamenlijk verlangen om ook buiten de kerkmuren aan onze passie en compassie invulling te geven. Bovendien was uitbreiding van het kinder- en jeugdwerk een van de speerpunten.

Dit alles vraagt dan ook om tijd en aandacht. In het kernteam bespreken we de feedback en kijken we waar de organisatie kan worden verbeterd; wat gaat er goed en wat gaat (nog) niet goed? Ook is er veel aandacht voor gebed. Vooral voor wijsheid in het maken van keuzes. Bovendien is er veel om voor te danken. Wat een zegen om te zien hoe Vitamine G zich ontwikkelt, wat geweldig om zoveel (jonge) gezinnen te verwelkomen en wat zijn we dankbaar voor de pioniersplek die de PKN heeft toegewezen! Het zijn van een pioniersplek zal wel de nodige tijd en aandacht gaan vragen. Wat dat betreft belooft 2014 een jaar te worden met veel nieuwe ontwikkelingen en uitdagingen!

Annemarie Biebericher


Observaties van een predikant in opleiding in Hilversum

 

Op de 4G-avond van 12 november jl. heeft predikant in opleiding Peter Smits een en ander verteld over zijn ervaringen met missionair werk in ‘Hebron’ te Amsterdam. Daarnaast deelde hij een zestal observaties – zaken die hem zijn opgevallen tijdens zijn praktijkstage in Hilversum. We laten hem aan het woord:

 

1. Eén predikant, twee gemeenschappen

Bewust heb ik de Diependaalse kerk uitgekozen als gemeente om stage te lopen: ik wilde graag leren hoe het werkt om als predikant een verbindende schakel te zijn tussen de bestaande wijkgemeente Diependaal en de nieuwe gemeenschap vanuit het missionair initiatief Vitamine G. Intussen is dat wel mijn eerste observatie die ik zou willen teruggeven: hier is één predikant terwijl er twee gemeenschappen zijn! Dat roept de vraag op: wat hebben die twee gemeenschappen met elkaar? Hebben ze wel wat met elkaar? Ja, dat is onmiskenbaar. Maar wat dan? Dat is niet zo eenduidig. Zo hoorde ik in de Diependaalse kerk bijvoorbeeld: ‘De dominee heeft meer aandacht voor Vitamine G dan voor ons’, maar óók: ‘Wat geweldig dat door middel van Vitamine G een nieuwe gemeenschap is ontstaan!’. En omgekeerd hoorde ik binnen Vitamine G weleens een opmerking in de trant van: ‘Voor de gemeente van de Diependaalse kerk is vooral het kerkgebouw belangrijk’ maar óók: ‘Wat móói dat de Diependaalse kerk het project Vitamine G mogelijk heeft gemaakt en mogelijk maakt.’ Voor de predikant is het niet altijd makkelijk om zijn aandacht te verdelen. Wat wordt van hem verwacht? Wat is wel en niet reëel? Openheid daarover lijkt mij heel belangrijk.

2. God aan het werk in beide geloofsgemeenschappen

Wat mij blij stemt is te mogen zien dat God in beide geloofsgemeenschappen aan het werk is. In de gemeente van de Diependaalse kerk heb ik dat bijvoorbeeld gemerkt in de kerkdiensten, tijdens pastorale bezoeken – waarin het geloofsgesprek haast vanzelf op gang kwam – en op de Bijbelkring. Bij Vitamine G is dat evenzeer merkbaar in de diensten, waarin mensen vanuit allerlei achtergronden met elkaar op zoek zijn naar verdieping van hun relatie met God. Heel bemoedigend vind ik het dat de ene God, in zijn oneindige trouw, beide gemeenschappen op het oog heeft!

3. Behalve ‘Thousand Hills International Church’ géén migrantenkerken in Hilversum

Vanuit Amsterdam komend is het voor mij een opmerkelijke gewaarwording dat Hilversum vrijwel geen migrantenkerken telt. Ik meende dat alleen Thousand Hills, met samenkomsten in de Zuiderkerk, zich op Engelstalige buitenlanders richt. Intussen heb ik begrepen dat  de Rafaël Gemeente Zout & Licht (Boomberglaan) ook een multiculturele gemeenschap is. Hoe dan ook kun je stellen dat de kerk van Hilversum overwegend ‘wit’ is. Iets om toch eens over na te denken in het licht van de demografische gegevens: 10.000 westerse en 9.500 niet-westerse allochtonen op een totaal van circa 85.000 inwoners.

 

4. Visie, gebed en uitvoering

Mij is – in positieve zin – opgevallen dat in de Diependaalse kerk gewerkt wordt aan en vanuit een duidelijke visie op wat de roeping van de gemeente voor vandaag is. Ik maak dat op uit de opeenvolging van diverse beleidsnota’s en rapporten, die niet in de bekende lade beland zijn maar ook werkelijk tot uitvoering zijn gebracht: het beroepen van een missionair predikant, het opzetten van Vitamine G, het aanvragen van erkenning als pioniersplek van de Protestantse Kerk. Daarbij heb ik gezien en gemerkt dat het missionair (bezig) zijn gebeurt vanuit gebed. Gebed als dragende bodem onder missionair kerk zijn: dat spreekt mij aan. Onze kracht is niet gelegen in eigen inzet of vindingrijkheid maar in onze afhankelijkheid van de Heer, onze God.

 

5. Hilversumse kerken behoorlijk op zichzelf

Hoewel de predikant en kerkenraad participeren in diverse overlegstructuren, is mijn waarneming dat de afzonderlijke kerken en gemeenten toch in sterke mate op zichzelf staan. Op zich is dat logisch en ook niet verkeerd. Toch vraag ik me af of er niet meer ‘winst’ te behalen is, wanneer er meer gezocht zou worden naar geestelijke éénheid. Een voorbeeld: in de Algemene Kerkenraad kwam het plan van de Bethlehemkerk ter tafel om in samenwerking met basisscholen een programma rond Pasen met de zandkunstenaar Gert van der Vijver te gaan organiseren. Welke uitwerking zou het voor Hilversum kunnen hebben als in verschillende kerken voor dit initiatief gebeden wordt én het mogelijk ook door méér kerken in diverse wijken tot uitvoering wordt gebracht?

 

6. Segregatie in Hilversumse samenleving

Mijn indruk is dat (ook) in Hilversum sprake is van een behoorlijke segregatie. Langs lijnen van sociaal-economische positie (opleiding en inkomen) en etniciteit lijkt er een scheiding te zijn tussen verschillende bevolkingsgroepen. Daarmee is wat mij betreft meteen iets gezegd over de roeping van de gemeente die haar Heer navolgt: ‘en de Geest doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt’. De locatie van de Diependaalse kerk mag in zekere zin symbolisch heten. Met het kerkgebouw aan de ene kant van de Diependaalselaan en de pastorie aan de andere, wil de gemeente open zijn voor alle mensen ongeacht hun herkomst en status. Het mag duidelijk zijn dat ik A taste of Christmas een prachtig initiatief vind en hoop dat dit gezegend mag worden!

Ik sluit af met een gebed uit een trinitarisch getoonzet lied:

Vader van het leven, ik geloof in U.

Jezus, de Verlosser, wij hopen steeds op U.

Kom hier in ons midden, Geest van liefd’ en kracht,

U die via duizend wegen ons hier samen bracht;

en op duizend wegen zendt U ons weer uit,

om het zaad te zijn van Gods rijk.

 

Peter Smits, predikant in opleiding

 

4G-avonden

Afgelopen 12 november was de eerste 4G-avond. Een idee ontstaan uit de splitsing van een Gemeente Groei Groep. De GGG van Vitamine G groeide in twee jaar tijd van acht naar bijna twintig mensen! Opdelen werd noodzakelijk, een mooie vrucht van groei maar ook even slikken. Daarom ontstond het volgende idee: eenmaal per twee maanden houden we een gezamenlijke avond. We eten dan samen, luisteren naar een inspirerende spreker, of we kijken en bespreken een film. 4G, met de G voor gezamenlijk en de 4 voor nog meer groei. Al naar gelang de eerste 4G-avond dichterbij kwam, ontstond het idee om breder uit te nodigen. Want waarom zouden we niet met zoveel mogelijk mensen een inspirerende avond beleven?

Terugkijkend op de eerste avond zijn we ontzettend blij. In totaal kwamen meer dan dertig mensen op de uitnodiging af: GGG bezoekers, 10.00-uurdienst en Vitamine G bezoekers, jong en oud. Voor sommige nieuwe mensen was het een eerste kennismaking met andere bezoekers van de Diependaalse kerk en Vitamine G.
We startten met een gezellige maaltijd. Iedereen had iets lekkers meegenomen. Het programma werd verzorgd door Peter Smits. Hij hield een boeiend verhaal over zijn werk in de missionaire gemeenschap Hebron in Amsterdam, en over hoe God hem leidde omdat werk te gaan doen. Na de pauze hield hij ons zes observaties voor van de Diependaalse Kerk en Vitamine G (hierover elders in Diependaalcontact nog meer). Hij wist interessante reacties los te krijgen. En zeker toen hij met een aantal stellingen ons uitdaagde onze visie te geven, kwam er beweging in de zaal.

Het succes van deze eerste avond vormt een aanmoediging nog meer bekendheid te geven aan de volgende 4G-avonden. Daarom bij deze alvast de uitnodiging voor de 4G-avond op dinsdag 4 februari. We zullen dan samen een film kijken, in samenwerking met een doorgewinterde filmkenner in ons midden. Aanvang 18.45 uur voor het eten. Dit doen we met een pot-luck: iedereen is welkom te komen eten, als u komt neemt u een paar hapjes mee om op de buffettafel te zetten. Dan is er voor iedereen genoeg. Om 20.00 uur is er koffie en starten we met het programma. Weest u vrij dan aan te schuiven als u niet mee kunt eten. Opgave: mail@kajtenvoorde.nl, tel.nr. 035-6880026.

De data van de 4G-avonden op een rij: 4 februari, 15 april en 10 juni. Graag tot ziens!

Kaj ten Voorde


Soosnieuws

 

Lieve lezers, als u het nieuwe en tevens het laatste Diependaalcontact in 2013 op uw deurmat hoort vallen, is het jaar bijna ten einde. Waar blijft de tijd, als je dat gaat zeggen dan beginnen de jaren echt wel te tellen denkt u niet ?

 

De winter is weer in aantocht. Deze maanden zijn wel erg gezellig (ik ben nl. een wintermens), iedereen is een beetje meer thuis, lekker gezellig de gordijnen dicht, de verwarming wat hoger en kaarsjes aan. Laat de winter maar komen.

Op de eerste vergadering bij mij thuis na de zomervakantie zijn we gestart met het opstellen van het winterprogramma.

Zoals bekend, houden we iedere donderdagmiddag soos van 14.30 uur tot ongeveer 16.45 uur in de achterzaal van de kerk. Er kunnen, gelet op de ruimte, nog heel veel nieuwe leden bij. Komt u eens een kijkje nemen. U vindt het vast net zo gezellig als onze vaste leden die al tussen de 10 en 30 jaar de soos bezoeken. Als uzelf geen vervoer hebt, kunt u gehaald en weer thuis gebracht worden door ons vaste chauffeursteam.

Helaas zijn er ook dames die wij moeten missen door ouderdom of ziekte.

Mevr. G. van Aggelen heeft bedankt als lid. Zij is jarenlang een trouw en erg gezellig sooslid geweest. Fijn dat u zo lang in ons midden was. Wij hopen dat u de kerstviering op 19 december met ons mee kunt vieren. Verder wensen we u beterschap en veel sterkte toe.

Onze gedachten gaan ook uit naar mevr. J. Rouvoet en     mevr. P. Gerbracht, beide dames zijn al maanden ziek. We wensen u vanaf deze plaats het allerbeste, veel sterkte en beterschap toe.

Mevr. I. C. de Barrios is op hoge leeftijd, na maanden in ‘Gooizicht’ verpleegd te zijn geweest, in oktober overleden. Ze was altijd wekelijks bij ons op de soos. Na een rouwdienst in de Diependaalse kerk is zij in familiekring naar haar laatste rustplaats gebracht. Dat zij in vrede moge rusten.

We zijn enorm actief en zitten de middagen niet stil. Zomaar even een greep van de wekelijkse dingen die wij doen. We beginnen met een welkomstwoord, daarna zingen we, er wordt een verhaal voorgelezen, thee en koffie gedronken en spelletjes (o.a. rummikub, trio minos, scrabble, puzzelen enz. enz.) gedaan.

Dit jaar hebben we nog de volgende activiteiten op het programma:

–   5 december, sinterklaasmiddag met bingo met prijsjes

– 12 december, kerststukjes maken

– 19 december, kerstviering, met maaltijd door onszelf verzorgd. U ziet het wij zijn altijd druk in de weer.

Nu heel iets anders.

We hebben dit jaar 2 echtparen in ons midden die dit jaar respectievelijk 40 en 60 jaar getrouwd waren. Die lief en leed samen gedeeld hebben. Het is toch geweldig om zolang bij elkaar te mogen zijn. De gelukkigen zijn:

Arja en Theo Biebericher 40 jaar getrouwd op 8 november 1973;

Geurtje en Co de Kloet. 60 jaar getrouwd op 25 november 1953.

Beide bruidsparen heel hartelijk gefeliciteerd en nog veel mooie jaren samen toegewenst.

We zijn weer bijgepraat, in januari komen we weer met het voorjaarsprogramma.

Graag wil ik de commissieleden, pianiste en organist, hartelijk bedanken voor de enorme inzet iedere week weer. En ook heel belangrijk, de chauffeurs die trouw door alle weersomstandigheden u halen en weer thuis brengen. Hartelijk dank daarvoor, want zo eenvoudig is het niet met het drukke verkeer.

 

Na de kerstviering houden we een korte winterstop. We beginnen weer op donderdag 9 januari.

Wij wensen u gezegende kerstdagen, Gods eeuwige liefde, een gezond 2014 en een fijn nieuw soosjaar toe .

Met vriendelijke groet.

Namens de Commissie leden,    Els. v. Loenen (voorzitter).

Actie Kerkbalans – Wat is de kerk u waard?

Tegen de tijd dat u dit leest is het al weer december en loopt het jaar naar zijn eind.

Ook de actie Kerkbalans 2013 is bijna afgelopen. Wij (de kerkrentmeesters) waren dit jaar blij met de toezeggingen, die hoger waren dan in 2012.

Of we alle toezeggingen ook daadwerkelijk binnen krijgen is echter nog de vraag, want op dit moment (half november) hebben wij nog een gat van ruim € 5.000,–.


Waar wordt de opbrengst van de actie Kerkbalans voor gebruikt?

 

– Kosten predikant: 75% van de bruto salariskosten, pensioenpremie, studiekosten e.d.

– Vergoedingen gast predikanten

– Onderhoud pastorie

– Vergoedingen voor organisten

– Aandeel in de kosten van het kerkelijk bureau

– Ledenadministratie

– Kerktelefoon

 

Wat is de opbrengst van de actie Kerkbalans?

De wijkgemeente Diependaal haalt jaarlijks bij de actie Kerkbalans ongeveer € 50.000,– op. Voor het jaar 2013 is

€ 53.000,– toegezegd, waarvan op dit moment (november)

€ 48.000,– binnen is gekomen.

Is dit voldoende?

Nee, helaas halen wij als wijkgemeente Diependaal nog steeds niet genoeg geld op om kostendekkend te zijn voor bovengenoemde uitgaven.

 

De activiteiten die niet via de actie Kerkbalans worden betaald, worden voornamelijk door de Stichting Diependaal gefinancierd. De Stichting Diependaal vergoedt de ontbrekende  25% van het salaris van de predikant en neemt het onderhoud van het kerkgebouw voor haar rekening. De

€ 10.000,– die we volgend jaar ontvangen van de landelijke PKN voor de pioniersplek van Vitamine G, gaat naar de Stichting Diependaal.

 

Voor het voortbestaan van de wijkgemeente Diependaal is het belangrijk dat wijzelf de financiële lasten kunnen dragen.

 

Wat is de kerk u waard?

Wat is uw mobiele abonnement u waard? Wat is het tijdschrift abonnement u waard? Wat is de kerk u waard? In een begeleidende brief bij de actie Kerkbalans zullen de financiële cijfers uitgelegd worden. Kerkbalans is belangrijk voor de in stand houding van de wijkgemeente Diependaal. Ongeveer 250 gezinnen moeten samen de financiële lasten dragen.

Waarom wordt de actie Kerkbalans gehouden in januari vlak na de dure december maand?

Actie Kerkbalans is een landelijke actie. Het tijdstip ligt vast om zo niet andere fondsen in de weg te zitten.
Maar bij de actie Kerkbalans doet u alleen een toezegging wat u het komende jaar wilt geven. De daadwerkelijk schenking kan dus op een ander tijdstip, wanneer u dat het beste uitkomt, plaatsvinden.

Waarom komen ze bij mij aan de deur?

De kracht van de actie Kerkbalans ligt in het persoonlijke contact. De Kerkbalans is geen collecte (het is ook niet de bedoeling om contant geld aan de Kerkbalansloper mee te geven). Bij de actie Kerkbalans geeft u een bijdrage om de wijkgemeente Diependaal, financieel in stand te houden.

 

De actie Kerkbalans vindt in 2014 plaats van 12 t/m 26 januari.

Wij zijn inmiddels al weer druk bezig met de voorbereidingen hiervoor.

Mochten er nog mensen zijn die ook een aantal enveloppen willen bezorgen en weer ophalen dan kunnen zij zich melden bij Wim van der Kolk tel.: 035-6241188.

Vele handen maken licht werk!

 

Dan rest ons nog u goede kerstdagen en een voorspoedig 2014 toe te wensen.

 

Namens de kerkrentmeesters,

Herman Kremer.

Immanuëldagboek 2014 verschenen

 

De medewerkers aan de nieuwste editie van het bijbels dagboek Immanuël komen uit het hele land: ds. N. de Boo (Zeist Utr), ds. J. van Dalen (Kudelstaart NH), ds. D.M. Heikoop (Rijswijk NB), ds. H.E.J. van der Laan (Valkenburg ZH), mw. ds. E. van der Meulen (Erica Dr, interim predikant), dr. J.F. Mol (Nijega Fr), ds. G.J. Roest (Stedum Gr), dr. E. van ’t Slot (Zwolle Ov en conf. docent universiteit Groningen), ds. A. Spaans (Colijnsplaat Zld), mw. ds. A.M. Verbaan- van den Heuvel (Ermelo Gld, interim predikant), prof. dr. W. Verboom (Harderwijk Gld, emeritus hoogleraar universiteit Leiden) en ds. B.H. Weegink (Katwijk aan Zee ZH en eindredacteur). Zij schreven een pakkende uitleg bij de dagtekst. In 2014 is het anderhalve eeuw geleden dat de Confessionele Vereniging als een verbindende modaliteit werd opgericht. Eerbied voor het Woord van God, nadruk op de heilsfeiten, liefde voor de gemeente en de kerk met haar belijdenis, dat typeert het geloven op goede gronden waar de confessionele beweging voor staat. Uitgeversgroep Jongbloed in Heerenveen bracht de unieke versie Dagoverdenkingen op de markt. De prijs is

€ 6,50. Gebruik de Immanuëlkalender voor uzelf of doe het boekje cadeau aan een ander. Verkrijgbaar in de boekhandel (ISBN 978 94 9149 802 2) Werkt u eraan mee dat het dagboek dit jaar in veel handen komt? Informatie via

e-mail barend@weegink.net of  info@schriftenbelijden.nl

Preekrooster  (1 december – 9 maart)

(onder voorbehoud)

 

o. = Ochtenddienst 10.00 uur       Vitamine G  12.00 uur

a. = Avonddienst 19.00 uur

 

01 dec.  o. Ds. A. Juffer, Rhenen

a. Ds. G.J. Wisgerhof, Amersfoort

 

08 dec.  o. Ds. G.A. Kansen                        Ds. Gerard Kansen

15 dec.. o. Ds. G. Schouten, Woerden

 

22 dec.  o. Ds. G.A. Kansen                        Ds. G.A. Kansen

 

24 dec.  a. Ds. G.A. Kansen (Kerstn.dienst, 22.00 uur)

 

25 dec.  o. Ds. G.A. Kansen (Kerstmorgen)

 

29 dec.  o. Ds. P.J. Bakker, Leidschendam

 

31 dec.  a. Ds. G.A. Kansen (19.30 uur)

 

05 jan.   o. Ds. G.A. Kansen

 

12 jan.   o. Ds. G.A. Kansen                        Ds. G.A. Kansen

 

19 jan.   o. Ds. Chr. van Andel, Amsterdam

 

26 jan.   o. Ds. G.A. Kansen                        Ds. G.A. Kansen

 

02 feb.  o. Ds. A.M. Verbaan – v.d. Heuvel, Ermelo

 

09 feb.  o. Ds. G.A. Kansen                        Ds. G.A. Kansen

 

16 feb.  o. Ds. C. v.d. Kooi, Driebergen

 

23 feb.  o. Ds. G.A. Kansen                        Ds. G.A. Kansen

 

02 mrt.  o. Ds. G.A. Kansen

 

09 mrt.  o. Dhr. J. Scheele, Amserdam         Dhr. J. Scheele

Douwe Egbertspunten

Het blijft nog elke keer een verrassing of er iets in de doos zit! En ja, zelden is de doos leeg. Hartelijk dank voor het trouwe sparen! Inmiddels heb ik thuis weer een aardige stapel punten liggen om uit te zoeken en te tellen. Een heerlijk relaxed bezigheidje na een dag werken. Met een heerlijk kopje thee erbij, van Douwe Egberts natuurlijk!

Maar de punten blijven van harte welkom, dus mijn vraag: blijft u meesparen!

 

Annemarie Biebericher

Kopij Diependaalcontact maart 2014

Begin maart zal Diependaalcontact weer verschijnen. In verband met de vermenigvuldiging en de bezorging is het van belang dat het blad tijdig gereed komt. Daarom zou ik graag uiterlijk op 20 februari over de benodigde kopij beschikken. Indien u een stukje in Diependaalcontact van maart wilt plaatsen, verzoek ik u met voornoemde datum rekening te houden. U kunt uw kopij naar mij mailen (diependaal-c@hotmail.com) of toezenden (Stieltjeslaan 9, 1222 RC Hilversum).

Theo Biebericher