Diependaalcontact maart 2014

DIEPENDAALCONTACT

Maart 2014

Discipelschap = leerling van Jezus zijn

Mede door de conferentie die ik bezocht realiseer ik me opnieuw dat het thema van ‘discipelschap’ voor de kerk anno nu van grote betekenis is. Het komt er steeds meer op aan een leerling van Jezus te zijn in het leven van alledag. Door als gemeente leerling te zijn, is de reikwijdte van ons missionair zijn vele malen groter, dan dat missionair zijn wordt uitbesteed aan een speciaal daarvoor aangestelde commissie of predikant, die daarop gerichte activiteiten gaat organiseren. Waar dat het geval is kan een scheiding blijven bestaan tussen kerk en leven en missen we de tools om het geloof van betekenis te laten zijn in ons werk en op andere terreinen van het leven, zoals sport, hobby ed. Volgens mij kan het begrip discipelschap ons helpen op de volgende manieren:

Ten eerste om doelgericht én ontspannen inhoud te geven aan onze verantwoordelijkheid binnen de gemeente, want een leerling is iemand die nog leert. Een leerling heeft tijd en ruimte om te oefenen, mag fouten maken en opnieuw beginnen. Een leerling kijkt hoe de Meester het doet en luistert naar de reactie van de Meester op eigen handelen.

Ten tweede kom je in de hele Bijbel een vorm van discipelschap (= leerling van God of van Jezus Christus zijn in heel je leven; toewijding op alle terreinen van het leven; wandelen met God; met vreugde Gods woorden ontvangen ) tegen. In Deuteronomium 6: 5 wordt het volk opgedragen: ‘Heb daarom de HEER, uw God, lief met hart en ziel en met inzet van al uw krachten’. In Micha 6: 8 lezen we ‘Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de HEER van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God’. In Mattheüs 28: 16-20 draagt Jezus zijn leerlingen op om op hun beurt leerlingen te maken. Wat het betekent leerling van Jezus te zijn en hoe radicaal dat is lezen we in bv. Lucas 14, waar Jezus dan ook zegt dat je eerst een ‘kostenplaatje’ moet maken, voordat je besluit leerling te zijn.

In de derde plaats leven wij in een seculiere wereld en zijn ook als christen niet immuun voor secularisatie in ons eigen hart en leven. Als je discipel bent voorkom je de kloof tussen zondag en maandag, die op een gegeven moment niet meer te overbruggen is, zoals blijkt in het leven van veel ooit toegewijde christenen. ‘Discipelschap is het gevecht tegen secularisatie in je eigen hart’.

In de vierde plaats heeft discipelschap een groot missionair effect. In de brieven in het NT lees je veel over wat er gebeurt als je Jezus gaat volgen en dat het altijd reactie oproept: of laster/kritiek of nieuwsgierigheid naar de hoop die in ons is.

Vragen ter overdenking en/of bespreking:

 1. Hoe geef je op dit moment gestalte aan het geloof in je leven ?
 2. Wat betekent het voor jou als je jezelf ziet/zou zien als discipel van Jezus Christus?
 3. Waar zit de (grootste) valkuil voor secularisatie in jouw hart en leven?
 4. Hoe verhouden discipelschap en vrijblijvend gemeentelid zijn zich tot elkaar?
 5. Hoe voorkom je dat degene die voor discipelschap gaan een soort van elitecorps van de gemeente worden?
 6. Rondom Jezus waren 12 discipelen, een aantal betrokken volgers en een grote schare: wat betekent dat voor ons kerk-zijn?

ds. Gerard Kansen


Uit de kerkenraad – november t/m januari

De laatste vergadering van 2013 is de novembervergadering geweest. Zo’n vergadering vlak voor de drukke decembermaand staat eigenlijk elke keer weer grotendeels in het teken van de voorbereiding voor het feestdagenseizoen. Voor zaken als de diensten rond kerst, A Taste of Christmas, maar ook de kerstattenties voor de ouderen moeten nog veel puntjes op de i worden gezet. Toch vindt de kerkenraad het belangrijk om niet alleen bezig te zijn met regelen van dingen en dingetjes, maar ook om tijd te maken voor bezinning. In november stond het gemeenteverslag van Peter Smit, stagiair in ons midden, daarbij centraal. In januari zijn we hiermee verder gegaan.

Een punt waarover de kerkenraad zich in november best nog wel zorgen over maakte, was het invullen van vacatures. Met het afscheid van Ton van Capelle en Wim van der Kolk werd de spoeling weer een beetje dunner terwijl er niet direct zicht was op opvolging.

Dat zaken snel kunnen veranderen, werd in de vergadering van januari al een beetje duidelijk. Dhr. Versteeg is bereid gevonden de taak van penningmeester van de wijkkas op zich te nemen. Later bleken er vanuit Vitamine G een aantal gemeenteleden beschikbaar te zijn voor functies in de kerkenraad. Deze kandidaten hebben onlangs hun ja-woord gegeven, zodat de kerkenraad in de personen van Herman Verra (ouderling-kerkrentmeester), Annemarie Biebericher (diaken) en Rianne ten Voorde (ouderling) versterking van formaat krijgt. Daarnaast heeft Jaap van Woerekom aangegeven dat hij nog een termijn door wil gaan als ouderling. Behalve dat we erg dankbaar zijn dat deze vier gemeenteleden zich willen inzetten als ambtsdrager, zien we het als bevestiging dat God ook nu met Zijn kerk begaan is.

Over twee andere onderwerpen die in januari uitgebreid zijn besproken, namelijk de evaluatie van A Taste of Christmas en de ondertekening van het contract voor Vitamine G als Pioniersplek kunt u elders in dit nummer meer lezen.

Tenslotte wil ik niet onvermeld laten dat, na langere tijd van ziekte, Willy Nijhuis tijdens de januarivergadering voor het eerst weer in ons midden was. Ook in de wijk en in de dienst heeft Willy haar werk weer mogen oppakken. Ook dit is een reden voor dankbaarheid.

Han Monsees, scriba.

Avondmaalscollecte 2014

Ook in 2014 vraagt de ZWO commissie uw bijdrage voor het project “Armoedebestrijding in Moldavië “, door de samenwerkende kerken aldaar. De partnerorganisatie is MCA, Moldovan Christian Aid. De kerken hebben in de voormalige Sovjetstaat decennia lang geen diaconaal werk kunnen doen. In Moldavië, wat tussen Roemenië en Oekraïne ligt, leeft een groot deel van de bevolking onder de armoedegrens. De MCA richt zich op de meest kwetsbaren onder hen: alleenstaande moeders, verlaten kinderen en bejaarden. Deze organisatie is een samenwerkingsverband van een groot aantal kerken in Moldavië. Zo heeft iedere kerk haar eigen project waarmee de allerarmsten worden gesteund. Er is opvang en eten voor ouderen en kinderen, maar ook slachtoffers van mensenhandel worden geholpen. Via de organisatie MCA werken de kerken samen aan acceptatie, opvang en re-integratie van slachtoffers en geven ze voorlichting aan de samenleving. De ZWO commissie heeft in 2014 de Avondmaalscollecte voor dit werk bestemd. Laat de Moldaviërs niet in de kou staan en steun het werk van de lokale kerken aldaar. De diaconie beveelt de collecte voor dit doel van harte aan bij de komende Avondmaalsvieringen.

Barthold Reinders


Missionaire Werkgroep (MWG)

Na de uitgebreide evaluatie van ‘A Taste of Christmas’ tijdens de vergadering van januari (zie elders in deze uitgave), hebben we in februari nagedacht over het functioneren van de MWG.

We hebben uitgebreid stilgestaan bij de verhouding tussen het uitdenken van activiteiten en het uitvoeren ervan. De conclusie was, dat het goed is om het uitdenken van nieuwe activiteiten en de uitvoering daarvan zeker in de beginfase te koppelen, zodat er een draaiboek kan worden gevormd. Dan zijn we eigenlijk aan het pionieren! Als een activiteit eenmaal loopt, kan de uitvoering makkelijker ook door anderen worden gedaan en is er weer ruimte voor nieuwe ideeën.

Daarnaast willen we meer tijd nemen voor bezinning. In de beginfase van de MWG lazen we met vaste regelmaat gezamenlijk een boek, dat we dan per hoofdstuk bespraken. Momenteel lezen we het boek ‘ Een cultuur van discipelschap’ van ‘Nederland Zoekt’. De laatste tijd is dat lezen er helaas steeds vaker bij ingeschoten. Dus we hebben elkaar ‘plechtig’ beloofd voor de volgende vergadering nu eindelijk eens dat hoofdstuk 10 te lezen dat al heel wat keren op de agenda heeft gestaan!

Doel van de MWG is na te denken over hoe we als gemeente mensen kunnen bereiken, die normaal niet in de kerk komen. In dat kader hebben we gesproken over de Alpha-cursus, maar ook over hoe we als gemeente nieuwe mensen kunnen opvangen, die wellicht nog wat onwennig in de kerk zitten. Dit zijn onderwerpen die de aankomende tijd aandacht behoeven.

Tot slot kwamen de activiteiten rond Pasen aan de orde en de publiciteit die we daaraan kunnen geven. De tijd vliegt!

Namens de Missionaire Werkgroep, Annemarie BiebericherPredikant in opleiding

Mijn naam is Jan Scheele-Goedhart en ik hoop in de maanden februari tot en met mei in de Diependaalse kerk stage te lopen, in het kader van het afronden van mijn opleiding tot predikant. Vanwege die stage zal ik zowel in het ‘normale’ gemeentewerk als in het missionaire werk rond Vitamine G meedraaien. Ik zal o.a. een aantal keren voorgaan in kerkdiensten, vergaderingen bijwonen of leiden, meedoen met kringwerk, huisbezoeken brengen, enzovoorts. Zo hoop ik in een paar maanden kennis te kunnen maken met het werk van een gemeentepredikant  en met veel gemeenteleden.

Om andersom alvast een beetje kennis met mij te kunnen maken: ik ben getrouwd met Liesbeth (alweer ruim acht jaar). Samen hebben we twee kinderen: Nathan (2,5 jaar) en Norah (drie maanden). We wonen in Amsterdam, waar we betrokken zijn bij de Noorderkerk. Voordat ik in Amsterdam kwam wonen heb ik in Delft Geodesie gestudeerd en vanuit die achtergrond ben ik inmiddels bijna negen jaar aan het werk bij RIGO, een onderzoeksbureau dat zich vooral bezighoudt met vraagstukken rond wonen en woningbouw. In 2009 ben ik naast mijn werk begonnen met de studie theologie en dat is allemaal behoorlijk voorspoedig gegaan, zodat ik naar verwachting in juli van dit jaar mijn opleiding afrond. In ieder geval ben ik tot die tijd nog gewoon aan het werk, in principe op maandag, dinsdag en woensdag; de stage-activiteiten probeer ik daar omheen te plannen.

Op 9 februari heb ik mezelf in beide diensten voorgesteld, dat was het ‘formele’ startmoment van mijn stage. Ik hoop in de komende maanden velen van u te leren kennen!

Jan Scheele-Goedhart

De drijvende kracht die gebed heet…

Elke donderdagavond ná de zondag waarop een Vitamine G-dienst was, brandt er – van 21.15 uur tot ongeveer 22.00 uur – licht in de achterzaal van de kerk. Een groepje mensen komt dan bij elkaar om samen te bidden voor de Diependaalse kerk en Vitamine G. Ook u/jij kunt meebidden, of een gebedsverzoek indienen.

Van Jacobus, de vroege leider van de kerk in Jeruzalem, wordt gezegd dat hij als bijnaam ‘kamelenknieën’ had. Hij zou zoveel tijd op zijn knieën in gebed hebben doorgebracht dat zijn knieën hard waren geworden van eelt. Knieën vergelijkbaar met die van kamelen die knielen in het hete woestijnzand. De profetes Hanna, zo vertelt Lucas ons, was dag en nacht in de tempel om God te dienen met vasten en bidden. Ook van andere, grote en minder grote namen uit de Bijbel weten we dat zij God vaak zochten in gebed. Gebed om uitredding, bemoediging, antwoord, richting, dankbaarheid…

Gebed is van levensbelang. Dat was in de Bijbelse tijd zo, maar ook voor ons is gebed één van de meest belangrijke, drijvende krachten in het geloof. Persoonlijk ben ik er bijvoorbeeld diep van overtuigd dat onder meer het dagelijkse gebed van mijn oma veel heeft bijgedragen aan mijn geloofsleven vandaag de dag. Mijn oma leeft al ruim tien jaar niet meer, maar gebed heeft een lange adem en de uitwerking ervan is soms pas veel later zichtbaar dan gewenst of gehoopt. Wellicht herkenbaar in uw/jouw eigen leven?

Gebed mag dan van levensbelang zijn en een drijvende kracht, dat wil niet zeggen dat bidden makkelijk is. Juist daar-om zou ik u/je willen aanmoedigen eens een kijkje te komen nemen op de gebedsavonden. De sfeer is ongedwongen en het gezegde vertrouwelijk. Wie niet hardop wil of durft te bidden, bidt in stilte mee. Wie moeite heeft met bidden, kan er zich in deze omgeving juist ongedwongen in oefenen.

De gebedstijd verloopt ongeveer als volgt: we beginnen met het benoemen van onderwerpen die gebed nodig hebben. We bidden bijvoorbeeld met enige regelmaat voor het kinderwerk. Ook als er persoonlijke gebedspunten zijn, is het mogelijk die met elkaar te delen. Hierna nemen we de tijd om met elkaar te bidden. Tot slot is er ruimte om gedachten met elkaar te delen die wellicht tijdens het bidden zijn opgekomen.

De onderwerpen die voor het voetlicht komen, worden in een schrift genoteerd. Het is mooi om te zien dat bij diverse gebedspunten ook verhoring is ervaren. Ook is het bemoedigend te merken dat we geregeld dezelfde onderwerpen in gedachten krijgen om voor te bidden, of bij bepaalde onderwerpen eenzelfde gedachte krijgen. Zo merken we dat God door ons bidden heen werkt.

Nogmaals, ook u/jij bent van harte welkom om mee te bidden op de donderdagavond ná elke Vitamine G-dienst, 21.15 uur, achterzaal Diependaalse kerk. Of: hebt u/heb jij een gebedsverzoek, iets waar wij voor kunnen bidden, geef dit dan vrijmoedig door via gebedskring@diependaalsekerk.nl of gebedskring@vitamineG.net. E-mails die naar deze adressen worden gemaild, komen rechtstreeks bij ons terecht en worden vertrouwelijk behandeld. Daarnaast staat er in de info-hoek bij de vooringang van de kerk een wit huisje waarin geschreven gebedsverzoeken voor ons kunnen worden gedaan.

Voelt u zich vrij contact met ons te zoeken. De gebedskring is er voor iedereen: Diependaalse kerk en Vitamine G.

Namens het gebedsteam,

Rianne ten Voorde


Sedermaaltijd zaterdag 29 maart

In plaats van de jaarlijkse Passiemaaltijd, willen we dit jaar een Sedermaaltijd met elkaar gebruiken. Centraal in die maaltijd staat de zogenaamde Haggada (vertelling). In deze Haggada, die normaal gesproken aan de vooravond van het Joodse Pesach plaatsvindt, worden Gods bevrijdende daden in de uittocht uit Egypte herdacht. Het is een symbolische maaltijd. In eten en drinken, maar ook door woorden, gebeden en liederen, gedenken wij dat de God van Israël de Bevrijder is. Met nadruk vermeld ik dat het geen maagvullende maaltijd is. Het is dus wijs thuis al iets gegeten te hebben. In verband met mijn (GAK) geplande reis naar Israël willen we deze maaltijd drie weken voor Pasen vieren, en wel op zaterdag 29 maart om 19.00 uur. In verband de voorbereidingen wil ik u vragen zich z.s.m. op te geven bij ondergetekende. Ik hoop dat deze maaltijd ons helpt bewust(er) toe te leven naar de stille week en Pasen.

ds. Gerard Kansen


Witte Donderdag 17 april: Avondmaalsviering & The Passion

Als gemeente komen we op Witte Donderdag, 17 april, 19.00 uur, bij elkaar om het Heilig Avondmaal te vieren. Voorgaande jaren deden we dit ook, maar dit jaar zullen we aansluitend op de avondmaalsviering gezamenlijk naar The Passion kijken.

Deze meer ingetogen dienst, waarin we stilstaan bij het Laatste Avondmaal van Jezus met zijn discipelen, willen we samen vieren als gemeenteleden van de Diependaalse kerk en Vitamine G. Daarna willen we op een groot scherm kijken naar The Passion (EO), de live uitzending van het muzikale evenement in Groningen. Let op: vanwege de live televisie-uitzending is de dienst vervroegd naar 19.00 uur. Degenen die niet bij de dienst aanwezig kunnen zijn, maar wel bij de vertoning van The Passion, vragen we uiterlijk 20.20 uur aanwezig te zijn in de Diependaalse kerk. Deze avond komt in de plaats van de 4G-avond (oorspronkelijk gepland op 15 april).  Van harte welkom allemaal!

Datum:       Witte Donderdag 17 April

Tijd:             NB 19.00 uur Kerkdienst met Avondmaalsviering

20.30 uur The Passion op groot scherm

Plaats:        Diependaalse kerk

Meditatieve dienst op Goede Vrijdag

De viering van Goede Vrijdag  heeft een karakter, dat past bij deze dag, waarop wij gedenken dat Jezus Christus is gestorven. Dit jaar hopen we daar invulling aan te geven door de laatste hoofdstukken van het evangelie van Johannes te lezen. De prachtige koralen van Bach uit o.a. zijn Johannes Passion en de professionele uitvoering door het ‘Vocaal ensemble Voices’ onder leiding van Piet Philpse dragen ertoe bij dat de kerkgangers stil kunnen staan bij het leven en het lijden van onze Heer. De ervaring leert dat ook niet reguliere kerkgangers deze dienst als bijzonder en indrukwekkend ervaren, dus u kunt mensen uit uw omgeving van harte uitnodigen om mee te komen.

Datum:             Goede Vrijdag 18 april

Tijd:                  19.30 uur (kerk open vanaf 19.00 uur)

Plaats:             Diependaalse kerk

Kopij Diependaalcontact juni 2014

Graag zou ik voor 23 mei over de kopij voor Diependaalcontact van juni beschikken. Theo Biebericher, Stieltjeslaan 9 1222RC Hilversum (diependaal-c@hotmail.com)

Samenvatting gemeentebijeenkomst ‘Heilig Avondmaal’

Na de dienst van zondag 3 november 2013 hebben wij als gemeente met elkaar in 5 groepjes gesprekken gevoerd over de inhoud, beleving, wijze van vieren en de toelating tot het Heilig Avondmaal. De preek die daaraan voorafging was gebaseerd op de instelling van het Avondmaal door Jezus Christus, tijdens de Pesach viering. De lezingen waren uit Exodus 12: 17; Exodus 13: 6-10 en Lucas 22: 14-24. Ook hebben Herman Kremer en Frans Lambour op een boeiende en inspirerende manier verteld hoe zij avondmaal vieren. Het onderstaande verslag geeft een beeld van de gevoerde gesprekken.

 1. Reageer op de verhalen van Herman en Frans. Wat sprak u wel of niet aan en waarom?

In de groepen wordt met instemming en herkenning gereageerd op de verhalen. De schroom om naar het avondmaal te gaan wordt wel herkend, maar ook dat men vrijmoedig mag komen. Er wordt gezegd dat het belangrijk is om aan zelfonderzoek te doen of schuld te belijden. De verbinding die Frans maakt tussen het avondmaal, God en Jezus wordt gewaardeerd, al vinden sommigen het wel ingewikkeld wat hij zegt.

 1. Vertel kort iets over de keer dat u de viering van het avondmaal als heel mooi heeft ervaren. Wat maakte die viering bijzonder?

Op deze vraag wordt divers geantwoord. Het avondmaal kan gevoelens van troost, bemoediging, geluk en versterking van het geloof oproepen. Voor sommigen is het een hele belevenis, anderen zien het als het beantwoorden van de uitnodiging van Jezus. De eerste keer deelnemen maakt vaak indruk. Ook wordt genoemd dat vieringen in andere kerken met andere gebruiken beklijven.

3.   Wat vindt u van de wijze waarop het avondmaal in               onze gemeente gevierd wordt? Zou het ook anders             kunnen/moeten?

In het algemeen wordt de huidige manier van vieren gewaardeerd, ook vanwege de statigheid en rust. Ook de vredegroet wordt positief gewaardeerd. De plechtige sfeer wordt niet als negatief of bedrukkend ervaren maar juist positief geduid.

Over eventuele andere vormen of aanpassingen zijn de volgende opmerkingen genoemd:

 • Lopend avondmaal wordt in brede kring verworpen, het zou misschien wel de drempel voor jeugd lager maken.
 • Tegelijk het brood eten is mooi. Dit zou duidelijk(er) aangegeven moeten worden door de predikant.
 • Ook doorgeven van brood en wijn door de kerkzaal kan op weinig steun rekenen.
 • Oriëntatie op internationale gebruiken maakt avondmaal vieren in een andere (buitenlandse) kerk minder vreemd.
 • In één groep avondmaal vieren met degenen die slecht ter been zijn aan tafel en de rest als een kring er omheen wordt meermaals genoemd (in diverse varianten).
 • Ook het vieren van het avondmaal aan één grote tafel (achterzaal) wordt als optie gezien, waarbij het aantal keer avondmaal eventueel beperkt zou kunnen worden tot één keer per jaar (net als Pesach).
 • De liederen die in de dienst voorafgaand aan het gesprek werden gezongen zouden ook gezongen kunnen worden tijdens avondmaalsdiensten.
 • Er zou een geestelijke voorbereiding moeten zijn op het avondmaal, bijvoorbeeld door een avonddienst een week ervoor, een bidrooster of een leesrooster.
 • Mensen die niet willen aangaan, weg laten gaan wordt niet als optie gezien.

Hygiëne is een punt dat belangrijk wordt gevonden. Suggesties die gedaan worden, zijn:

 • Het brood zou in de wijn gedoopt kunnen worden in plaats van wijn drinken.
 • Er zou een doek meegegeven kunnen worden met de beker
 • De Mexicaanse Griepbekertjes werden niet gewaardeerd, maar voor mensen die dat willen zouden er wel aparte bekertjes beschikbaar kunnen worden gesteld.

 1. Voor wie is het avondmaal bestemd? Reageer op wat ds. Kansen heeft gezegd over kinderen aan het avondmaal?

Er is algemene consensus dat belijdenis niet als voorwaarde voor het avondmaal wordt gezien; iedereen moet voor zichzelf beslissen of hij naar het avondmaal wil of niet. De mening over kinderen aan het avondmaal is iets genuanceerder. Er is overeenstemming dat kinderen op de één of andere manier bij het avondmaal betrokken zouden moeten worden, ook als deel van hun geloofsopvoeding. Dit hoeft echter niet perse met brood en wijn, maar kan ook met een zegening. De meesten hebben echter geen moeite als kinderen deelnemen aan het avondmaal. Hierbij worden wel twee kanttekeningen gemaakt die breed gesteund worden:

 • De viering moet wel plechtig blijven, (te) jonge kinderen aan tafel wordt niet wenselijk gezien. Ouders moeten verantwoordelijkheid nemen voor het gedrag van hun kinderen.
 • De kinderen die deelnemen moeten wel beseffen wat het inhoudt om deel te nemen aan het avondmaal.

Op grond van deze punten wordt als vuistregel de leeftijd van 8-12 jaar genoemd, maar er wordt geen rigide leeftijdsgrens voorgesteld.

De kerkenraad is dankbaar voor de manier waarop deze gesprekken over het Avondmaal zijn gevoerd. We nemen deze en andere zaken die we hebben ontdekt mee in de beraadslagingen. De verwachting is dat in het late voorjaar van 2014 een uitgewerkt voorstel kan worden bekend gemaakt om binnen de Diependaalse gemeente en Vitamine G de komende jaren in dankbaarheid en met zegen de maaltijd van onze Heer Jezus Christus te vieren.

Namens de kerkenraad,

ds. Gerard Kansen, preses


Terugblik op de Kerstmaaltijd

Tijdens de januari vergaderingen van de Missionaire Werkgroep en de kerkenraad is uitgebreid stilgestaan bij de Kerstmaaltijd – A taste of Christmas. De reacties op dit initiatief waren uitermate positief. Uiteraard zijn er ook een aantal punten voor verbetering vatbaar. Met name als het gaat om de kerstboodschap die meer voor het voetlicht gebracht mag worden. Sommige gasten hebben de ‘echte’ kerstliederen gemist. Het was een bewuste keuze om het evangelie met onze daden te laten zien en niet met al te veel prekerigheid. Vooral in gastvrijheid wilden we de aanwezigen laten zien dat God de wereld liefheeft. Voor een volgende keer overwegen we serieus om toch hier op een of andere manier in te voorzien. We zijn heel dankbaar dat we met deze avond veel mensen van buiten de wijkgemeente hebben kunnen bereiken.

Mede namens Maurice de Jong, Annemarie Biebericher, Annette Hartog en Rianne en Kaj ten Voorde, ds. Gerard Kansen


Tot geloof komen is geen blikseminslag*

Nieuwe, interactieve diensten in Hilversum

Wat begon met een klein groepje van 8 mensen, bestaat nu uit een groep van 50 tot 60 mensen. Een deel van deze bezoekers  had voorheen weinig of geen binding met de kerk of het geloof. Deze mensen zijn door middel van het kerkplantingsproject ‘Vitamine G’ in aanraking gekomen met het Evangelie en de Hilversumse kerk. “Ik heb geleerd niet op te geven als het even niet zo succesvol verloopt als gedacht,” vertelt predikant Gerard Kansen over de pioniersplek in Hilversum.

De Diependaalse kerk in Hilversum verkeerde volgens Gerard in een neerwaartse spiraal. “Vijf jaar geleden gingen we op zoek naar nieuwe vormen van kerk-zijn.” De voorganger verwijst naar de bijbelse figuur Josafat, de vroegere koning van Juda. In 2 Kronieken 20 is te lezen dat hij Juda bijeen riep om de Heere te zoeken. “Ook hij wist niet wat hij moest doen en richtte zich vervolgens op God. Wij hebben hetzelfde gedaan. Er is veel gebeden, gepraat en ook zijn er buurtonderzoeken geweest.” Later kwamen er mensen op het pad van Gerard. “Ik kwam in contact met mensen die in Hilversum zijn komen wonen en op zoek waren naar een kerkelijke gemeente. Zo vormden wij samen een basis om mensen te bereiken die Christus nog niet kennen.”

Knipoog van God

In 2011 begon men twee keer per maand een kerkdienst. met een meer ‘evangelische’ liturgie. “De bedoeling was dat deze diensten buitenstaanders moesten trekken.” Dit begon met een klein groepje. Vorig jaar trok Gerard zich even terug voor studie. “De samenkomsten trokken relatief weinig mensen. Bovendien kostte het project veel energie. Vervolgens heb ik ervoor gekozen om twee maanden ertussenuit te gaan. Tegen God zei ik: ‘Heer, dit werk is van U en ik mag slechts een bijdrage leveren.’ Ik merkte op dat het in de periode zonder mij heel erg goed ging. Dit zie ik achteraf als een knipoog van God. In eerste instantie dacht ik dat het vooral veel van ons mensen afhing. Maar niet wij, maar de Heere Jezus doet het werk. Dat is de les geweest die ik in die twee maanden heb geleerd.” Inmiddels komen dus zo’n zestig mensen naar de speciale diensten toe. Dit zijn mensen die zich in deze manier van kerk-zijn meer thuis voelen dan in de traditionele kerken. “We geven hen de tijd om dichter naar God toe te groeien. Velen zijn dan ook nog volop in ontwikkeling. Zo is er iemand die met veel interesse nu de kinderbijbel leest en een Alpha-cursus (een cursus om het christelijk geloof te leren kennen, red.) volgt. Daaraan zien we dat God aan het werk is. Het gaat om mensen die heel onbevangen in het geloof staan en er tegenover familie en vrienden openlijk over vertellen. Maar het is en blijft een proces. Tot geloof komen is geen blikseminslag. Ze bewandelen dan ook samen met God hun eigen weg.”

Niet alleen consumeren

Volgens Gerard is “een eenvoudige manier van relaties leggen” de sleutel. “De diensten bestaan uit drie onderdelen: aanbidding, onderwijs en gebed. Bovendien is er na de dienst, die begint om 12.00 uur, tijd om gezamenlijk te eten en te drinken. Mensen die onze diensten bezoeken worden bovendien gevraagd om aan de invulling van de samenkomsten een eigen bijdrage te leveren. Dit voorkomt dat bezoekers alleen komen om te consumeren en leren onderdeel uit te maken van een kerkgemeenschap. Ook proberen we de diensten zo in te richten dat niet al onze energie in de organisatie gaat zitten. Uiteindelijk gaat het erom dat mensen een discipel van Christus zijn en in hun eigen omgeving het Evangelie doorvertellen. Vandaar die interactiviteit.”

Dit project gaat overigens niet ten koste van de bestaande, traditionele gemeente die iedere zondagochtend samenkomt. “Het aantal mensen dat de vroege dienst bezoekt, neemt niet af. Dit geeft aan dat er ook behoefte is aan de ‘oude manier’ van kerk-zijn.” Gerard wil benadrukken dat de pioniersplek niet een vol kerkgebouw als doel heeft. “Het gaat erom dat mensen een toegewijd leven met God leren ontwikkelen, waardoor ze het Evangelie leren uitdragen.” ‘Vitamine G’ is een van de 100 pioniersplekken, die de Protestantse Kerk (PKN) de komende jaren in Nederland wil starten. Donderdag 30 januari was de officiële opening.

*Dit interview is op 4 februari gepubliceerd op CIP.nl (christelijk informatie platform)

Vitamine G: pionierende kerk in Hilversum

Vitamine G is een gastvrije, interactieve manier van kerk-zijn. Twee jaar geleden startte dit Hilversumse initiatief en sinds donderdagavond 30 januari mag Vitamine G zich officieel ‘Pioniersplek van de Protestantse Kerk in Nederland’ noemen. De handtekeningen zijn gezet. Het startschot is gegeven.

De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) wil de komende jaren in Nederland 100 pioniersplekken starten en/of ondersteunen. Kerken die actief gericht zijn op het vinden van eigentijdse wegen in het kerk-zijn, en die wegen ook durven inslaan, maken kans. Vitamine G is nu zo’n pioniersplek, de tweede tot nu toe.

Het was een bijzondere avond, 30 januari jl. Tijdens een informele bijeenkomst vond de officiële ondertekening plaats door vertegenwoordigers van de betrokken organisaties. Drie jaar lang zal Vitamine G worden ondersteund met raad, daad en geld, zodat dit kansrijke initiatief zich nog verder kan ontplooien.

De feestelijke avond startte met een korte schets van de afgelopen jaren, waarin Vitamine G is ontstaan. Daarna nam initiatiefnemer ds. Gerard Kansen de zestig belangstellenden mee in een tocht langs verschillende aspecten van deze christelijke gemeente. Op ludieke wijze stapten alle aanwezigen door een op papier geprojecteerde kerkdeur de wereld van Vitamine G binnen. Daar vertelden diverse mensen waarom zij júíst bij Vitamine G betrokken zijn. Indrukwekkend om te horen hoe zij er rust en ruimte ervaren, of juist stevig van gedachten kunnen wisselen. Hoe ze gesteund worden in hun zoektocht naar zingeving, en hun geloof meer inhoud kunnen geven, of voor het eerst het christelijk geloof serieus een kans hebben geboden. Ook was er gelegenheid voor belangstellenden om hun wensen, gebeden en ideeën voor Vitamine G (anoniem) op te schrijven en achter te laten voor de initiatiefnemers.

Na deze tocht volgde het officiële gedeelte van toespraken en was het moment daar: de handtekeningen werden gezet. Een nieuwe periode werd daarmee ingeluid. Een periode waarin er met de steun vanuit de landelijke kerk nog meer ruimte komt voor het zoeken naar en investeren in nieuwe wegen van kerk-zijn. Kerk-zijn in de 21e eeuw. Kerk-zijn in de buurt. Kerk-zijn voor mensen die zoeken, misschien wel naar iets als Vitamine G. Pionieren dus!

Vitamine G. Elke tweede en vierde zondag van de maand. 12.00 uur. Diependaalse kerk. www.vitamineg.net. Kom een keer vrijblijvend kijken. Wees welkom!


De officiële start van Vitamine G als Pioniersplek in de PKN

Tijdens deze avond op 30 januari kregen de aanwezigen de gelegenheid om voorbeden en wensen voor Vitamine G op te schrijven. Daar is ruimschoots gebruik van gemaakt met onderstaande teksten als resultaat:

Gebeden

Vernieuw deze rijkdom steeds meer.

Ik wens Jade en haar kinderen sterkte en Gods hulp toe.

Dat God meer mooie dingen voor mij en mijn zoons in petto heeft, nadat ik mijn hart heb opengesteld voor Hem. En dat Hij mij nog meer liefde geeft in mijn leven voor mij en mijn geliefden.

God toont dat Hij niet los laat – die Hem wel los hebben gelaten.

Dat wij persoonlijk mogen groeien en uitdragen, zodat dat ook bij de gemeente als geheel gebeurt.

Heer, maak ons één!

Stromen van zegen toegewenst op Gods en jullie plannen.

Jongeren

Gebed om meer jongeren die zich willen verdiepen in het geloof.

Gebed voor overdracht van het Evangelie naar de volgende generaties.

Het is niet alleen voor ons nu, maar ook voor de komende generaties.

Gebed om kinderen te bereiken en daarmee de ouders.

Iets leuks voor jongeren tussen 12-18 jaar.

Jongeren door sporten betrekken bij het geloof. Daar inzet tonen.

Iets organiseren voor jongeren bv in de zomer. Activiteiten die kinderen aanspreken – belangrijk relaties te leggen met kinderen uit de omgeving.

Ouderen

Goed plan is het ook de ouderen niet te vergeten – want deze generatie was de basis en bidt ook voor de jongeren en de kerk.

Fijn dat jullie zulke goede plannen hebben – maar vergeet de ouderen niet.

Oudere generatie: dichten van de kloof daar wil ik voor bidden.

Mijn wens is: blijf a.u.b. ook betrokken bij de ouderen.

Kerken

Meer kerken bij VG betrekken.

Mogelijk VG te verbreden naar andere wijken?

Openstellen kerk en aansluiting zoeken bij andersdenkenden.

Dromen/Plannen

2x per week mensen uit de wijk uitnodigen/ontvangen voor koffie en een goed gesprek in de bloemenkiosk naast de kerk.

Filmavonden – borrel en discussie na afloop.

In de 40-dagen tijd Mattheüs-avond.

Met elkaar wandelen door het bos en over het strand

Kunstgroep in de kerk – met kunst naar andere locatie.

Mensen rond de Kastanjevijver op hun manier in hun wereld aanspreken.

Omzien naar elkaar

Blijven omzien naar elkaar – jong en oud – veel zegen.

Bezoekproject ‘papieren leden’ afgerond – een verslag

Inleiding

Het bezoekproject ‘papieren leden’ van de Diependaalse kerk is afgerond. De afgelopen 2,5 jaar hebben wij, Wilma Moleman en Rianne ten Voorde, 178 huishoudens benaderd die als ‘randkerkelijk’ te boek staan in de Diependaalse kerk. Deze mensen – die op papier lid zijn, maar met wie niet of nauwelijks contact is – werden uitgenodigd voor een gesprek.

Als kerkelijke gemeente waren we, en zijn we nog steeds, benieuwd hoe het leven van deze mensen er momenteel uitziet. Welke (levens)vragen hebben zij? Kan de kerk als gemeenschap hierin van betekenis zijn? Dat hoopten wij natuurlijk van harte, dat er hernieuwd, of voor het eerst, contact zou ontstaan.

Met positieve en hoopvolle verwachtingen zijn wij het project gestart. Geregeld werd dit bevestigd, als het tot boeiende gesprekken kwam, tijdens een afspraak of gewoon aan de deur. Soms vielen reacties ons rauw op het dak, als ze sterk afwijzend van toon waren, al dan niet gegrond in een begrijpelijke oorzaak. Bijzonder waren de gesprekken die beide partijen aan het denken zetten, en de ontmoetingen waarin de aanwezigheid van God zelf voelbaar was.

Concluderend kijken wij terug op een waardevolle periode, waarin we van alles zijn tegengekomen. Een enkeling gaf aan zich te willen uitschrijven. Er zijn ook mensen die we nog steeds regelmatig tegen het lijf lopen, omdat zij de Diependaalse kerk en/of Vitamine G opnieuw of voor het eerst zijn gaan bezoeken.

Sommige mensen op onze ledenlijst bleken niet langer thuis maar in een verzorgingshuis te wonen. Ook waren er mensen die bepaalde informatie aan de kerkenraad wilden communiceren. Dit eindverslag is, volgens afspraak, geanonimiseerd. Alle voor kerkenraadsleden relevante informatie is reeds – vertrouwelijk – bij hen bekendgemaakt.

De nu volgende gegevens vormen een samenvatting van alle reacties en gesprekstof. Eén reactie staat voor één benaderd huishouden. Soms kregen wij meer namen door op hetzelfde adres, maar in de praktijk werd er vrijwel op elk adres steeds ‘uit één mond’ gereageerd. Vandaar de keuze om de resultaten niet per persoon maar per huishouden/ reactie, te rubriceren.

Resultaten

 • Response

benaderde huishoudens

178 in totaal

Geen gesprek (in veel gevallen wel een gesprekje bij de deur, maar geen verdergaand gesprek naar aanleiding van de uitnodiging)

166

Wel een gesprek, afspraak gemaakt naar aanleiding van de uitnodiging

12

 • Primaire reacties op de brief

In de nu volgende tabel de primaire reacties van mensen op de brief. Vonden zij het initiatief te prijzen, stonden ze er neutraal tegenover of zaten ze echt niet op onze uitnodiging te wachten? NB: Degenen die nooit iets hebben laten horen, nadat wij de brief na herhaaldelijke pogingen tot face-to-face contact in de brievenbus hadden gedaan, zijn ingedeeld bij ‘neutraal’.

reactie

aantal

Positief

66

Neutraal

75

Negatief

37


 • Redenen om niet in te gaan op de uitnodiging tot een gesprek

In onderstaande tabel de diverse redenen die mensen hebben genoemd om niet op de uitnodiging in de brief in te gaan.

reactie

aantal

Nooit een reactie kunnen krijgen (na overhandigen/bezorgen van de brief)

29

Zonder opgaaf van een specifieke reden geen behoefte aan een gesprek

34

Wil geen gesprek, staat negatief tegenover de kerk an sich, brief niet aangenomen

3

Vanwege misverstand over deze afspraak wilde men geen gesprek meer

1

Geen belangstelling voor een gesprek. Lidmaatschap is er voornamelijk om de kerk te ondersteunen of omdat men het ‘bij het oude wil laten’ (dat wil zeggen: ‘papieren lid’ blijven, zonder verdere vormen van contact, Diependaal- contact en het Kerkblad leest men veelal wel)

19

Geen behoefte aan gesprek, wil mogelijk in de toekomst wel weer naar de kerk, maar ervaart momenteel ‘een drempel’ of ‘geen behoefte’

8

Niet (meer) gelovig

4

(Momenteel) geen belangstelling (meer) voor/behoefte (meer) aan de kerk

26

Bij eventuele toekomstige behoefte aan gesprek, zoekt persoon zelf contact met de kerk

20

Bezoekt een andere kerk (10  binnen Hilversum, 1 daarbuiten)

11

Verhuisd/gaat verhuizen

10

Tegen de koers die de Diependaalse kerk vaart

1

 • Uitkomsten gevoerde gesprekken

Wanneer er uit het eerste contact wel een afspraak  voortvloeide, gebruikten we materiaal van de IZB als richtlijn tijdens de gesprekken. Hieronder staat steeds per vraag uit het gespreksmateriaal aangegeven wat daarop voornamelijk is geantwoord (er waren keuzemogelijkheden beschikbaar).

 1. 1. Kun je enkele woorden noemen die je bezighouden op dit moment?

Gezondheid – ziekte – ouder worden – alleen zijn – sterven – lijden – honger – vervuiling – onrecht – politiek – oorlog – vrede – relatie – partner – ouders – familie – huwelijk – scheiding – ruzie – vriendschap – kinderen – vakantie – verhuizing – koken – werk – kerk – buurt – cultuur – studie – sport – verandering van denken – filosofie – socialisatie – humanisme – identiteit – inrichten van het leven/keuzes maken – geld.

 1. 2. Op welke van deze onderwerpen verwacht je dat je leven er over 5 jaar anders uit zal zien?

Vriendschappen – relatie(s) – verhuizing – moeilijk te voorspellen – ik maak me geen zorgen – kinderen – politiek – ziekte – oud worden/zijn – familie – vervuiling – sterven – zal weinig anders zijn hoop ik – functioneer ik dan in andere groepen dan nu? – gezondheid – werk.

 1. 3. Welke van de genoemde dingen zijn belangrijk geweest voor je kijk op het leven, je geloof (of je ongeloof)?

Familie – politiek – opvoeding – wetenschappelijke vorming – reizen – diversiteit aan culturen, religies en opvattingen, inspirerend – het zoeken naar het antwoord op de vraag: hoe sta je in de maatschappij? – kennis mogen opdoen en overdragen – ziekte (van mijn moeder) – politiek – oorlog – honger – onrecht – lijden – vrede – kinderen – vriendschappen – leeftijd – geloof als leidraad – scheiding – onafhankelijkheid – ouders – alleen zijn – kerk – gezondheid.

 1. 4. Waar heb jij steun gevonden bij het eigen nadenken over levensvragen die dan bij je op kunnen komen?

Broer/zus – ouders – boeken/tijdschriften – cursus – vrienden/vriendinnen – therapie – kerkvieringen/eredienst – werk – partner – gespreksgroep – televisie – geloofsgemeenschap – vereniging.

 1. 5. Welke woorden passen bij wat jij zou willen omschrijven als je eigen geloof?

Leven/dood – vertrouwen – manier van leven – kiezen – samenleving – inspiratie – twijfel – geloof in betrekkingen tussen mensen is misschien wel de essentie (van het leven) – persoonlijk – Jezus – bidden – God – samenleving – Geest – energie – bron – solidariteit – drijfveer – muziek – ongeloof – niets – liefde – respect – aandacht – steun – kerkelijke samenleving – gevoel.

 1. 6. Welke betekenis heeft (zou) de kerk voor jou (kunnen hebben)? Welke woorden spreken je daarbij het meest aan?

Steun bij persoonlijke nood – spiritualiteit – antwoord –

kerkviering/eredienst – gesprekshulp – activiteit -geloofsgemeenschap – gemeente-zijn en alles eromheen – geen van de genoemde woorden (de kerk meer als een sociaal netwerk) – opvoeding – stilte – tot rust komen – eventueel gesprekskring – verdieping – moet wel bij mij passen – geen betekenis – kerkdienst is een passief gebeuren, zou actief moeten zijn – krachten bundelen, gevoel ergens bij te horen, dat kan belangrijk zijn, maar mij als zelfstandige denker zegt de kerk momenteel weinig – discussiefunctie – functie bij de rites van leven en dood – functie als vrijplaats in de maatschappij – de kerk kan mensen opvangen en met elkaar in contact brengen, omdat mensen vaker op zichzelf aangewezen en eenzaam zijn dan vroeger.

NB: Tijdens en na afloop van het vraaggesprek was er ook altijd ruimte voor verder gesprek, waarin dieper werd ingegaan op de vragen en ook andere gesprekspunten aan bod kwamen.

Nawoord

Het eindrapport van dit bezoekproject zullen wij, met een persoonlijk briefje, opsturen naar de gemeenteleden met wie we een gesprek hebben gehad. Het rapport is daarnaast overhandigd aan de kerkenraad. Aan de uitkomsten hebben wij geen concrete aanbevelingen verbonden. Het is aan de kerkenraad om te beslissen of zij bepaalde (beleids)stappen wil zetten naar aanleiding van de resultaten. Voor eventuele vragen en opmerkingen van de kerkenraad of u als gemeentelid zijn wij uiteraard altijd bereikbaar.

Wilma Moleman en Rianne ten Voorde


Soosnieuws.

Lieve mensen allemaal.

Het maakt ons blij dat we het voorjaar weer tegemoet gaan.

De bloembollen komen weer in bloei en de struiken zie je al voorzichtig kleuren. Maar laten we ons niet te blij maken. Eén ding is zeker de lente dient zich over een maandje aan. Ik loop dagelijks met Sarah {mijn hondje} door het bos en over de heide. Vroeg in de ochtend zie je dan de zon al voorzichtig opkomen. Je geniet en wordt er stil van, wat is de natuur toch iedere dag mooi.

Het jaar 2013 hebben we afgesloten met de Kerstviering. Het was een geweldige middag. De liturgie was dit maal door Lydia Mulder en Ans Brauns gemaakt. De broodmaaltijd verzorgden we gezamenlijk. We dankten God voor de fijne middag. Daarna begonnen we, na een korte winterstop, weer op

9 januari met de soos.

Een nieuwjaar, een nieuw geluid zo ook bij ons .

7 januari:         

Eerste vergadering in het nieuwe jaar bij Ans Brauns. Na een kopje thee met boterkoek en even bijpraten zijn de activiteiten en de te halen boodschappen voor de maanden januari t/m juli besproken.

9 januari:

De eerste soosmiddag begon, zoals altijd met een welkomstwoord en een gebed. We waren  dankbaar dat we weer bij elkaar mochten zijn en wensten elkaar een goed en gezond nieuwjaar toe. Eigenlijk een kleine nieuwjaarsreceptie.

16 januari:       

Voor het eerst een nieuw woordspelletje met de bezoeksters van de soos gedaan. Wie kan de meeste woorden maken van letters van een opgegeven woord. Degene die de meeste woorden opschrijft krijgt een prijsje.

23 januari:       

Quiz met prijsjes.

13 februari:     

Welkom aan tafel met o.a. erwtensoep, kippensoep, stokbrood, kruidenboter en een heerlijk dessert. Vooraf aan de maaltijd een  woordspelletje met prijsjes.

6 maart:           

Kop en schotels opmaken met voorjaars-  bloemetjes. Een jaarlijks terugkerend voorjaarsfestijn. Het was voor herhaling vatbaar.  De 20 kopjes komen van de fancy-fair en  natuurlijk hebben we oase, blauwe druifjes, narcissen en groen blad. Dan komen de groene   vingers van de dames erbij, het lijkt zo moeilijk  maar het resultaat is geweldig. We krijgen er handigheid in.

27 maart:         

Geheugenspel met prijsjes.

10 april:           

Paasviering met maaltijd. De liturgie wordt, met medewerking van Alie Miché en Geurtje de Kloet, door Els van Loenen verzorgd. Een  paasverhaal en we zingen mooie paasliederen.              

Daarna de maaltijd. Het is altijd een fijne warme  middag. We gaan dan ook altijd met een    voldaan en dankbaar gevoel, na de    slotzang en    een gebed, naar huis.

24 april:           

Koningsdag met bingo en koningsdagprijsjes.

We maken er een echte feestmiddag van.

15 mei: 

Quiz met prijsjes. Ook deze middag wordt weer   geweldig, met een heerlijke traktatie, frisdrank,  kaas en worst.

12 juni: 

Spelletjesmiddag, we blijven de hersens trainen.

3 juli:                

Laatste soosmiddag, deze middag sluiten we af   met een Chinese maaltijd.

Daarna sluiten we de soosdeuren en gaan we met vakantie.

De eerste soosmiddag is op 28 augustus. Fijne vakantie toegewenst!

Maar zover zijn we nog lang niet. Het zomerprogramma geeft veel kleur en gezelligheid op onze soos. De gewone middagen kent u wel hé! Maar als u het niet weet, dan raad ik u aan  eens een kijkje te komen nemen. Nieuwe leden zijn altijd van harte welkom. Door ouderdom of overlijden wordt ons groepje steeds kleiner. Op 28 januari 2014 is  mevrouw J. Rouvoet, na een verblijf in Gooizicht en Gooierserf, overleden. We hebben haar op 3 februari naar haar laatste rustplaats begeleid. We missen in haar een lief en trouw sooslid. Dat zij moge rusten in vrede.

We zijn blij en dankbaar dat mevrouw. P. Gerbracht weer zover hersteld is, dat ze weer naar de soos kan komen. Mevrouw Gerbracht hartelijk welkom. We leven met elkaar mee, bidden voor elkaar en horen elkaars verhalen aan.

Zo zijn we weer een beetje op de hoogte van de dingen rond de soos. Wat mij nog rest is u allen te bedanken voor uw inzet, t.w. : de chauffeurs, commissieleden, pianiste en organist. Iedere week staan ze klaar voor de soos.

Ik stop er mee want ik ben er doorheen. Ik geloof dat er geen enkele soos bestaat als de onze, die zoveel doet. Kom toch een keer kijken en sluit u aan bij onze groep.

Ik wens u veel gezondheid en Gods liefde en zegen toe.

Met vriendelijke groet.

Mede namens de commissieleden,

Els.v.Loenen, voorzitter.(tel.nr. 035-6219373)

Laleaua – een GOED doel!

Heeft u zich ook wel eens afgevraagd wat er nu eigenlijk gebeurt met geld dat u geeft aan goede doelen? Ik was best nieuwsgierig. Daarom ben ik in februari een paar dagen naar Roemenië gegaan, naar de Stichting Laleaua, één van de vaste collectedoelen van Vitamine G. Deze stichting zet zich in voor zigeunerkinderen in Tarnaveni. Dat doen zij met een kleuterschool en huiswerkprogramma’s.

Huismus als ik ben, was zo’n reisje voor mij een hele uitdaging. Alleen op pad en vanuit Dortmund met het vliegtuig naar Targu Mures in het noorden van Roemenië. Vanuit het vliegtuig zag ik al dat ik in een totaal andere wereld terecht kwam.

Ik werd opgehaald vanaf het vliegveld door Henk Zijl, mijn directe contactpersoon en overall-coördinator van de school, die van te voren compleet bedolven was onder mijn mailtjes met vragen en onzekerheden… Maar hij kreeg gelijk, eenmaal ter plekke was de spanning snel verdwenen. Op weg naar Tarnaveni keek ik al mijn ogen uit. Er zijn nauwelijks snelwegen in Roemenie, dus de rit ging over de provinciale weg door allerlei dorpjes. Dorpjes is wellicht een groot woord, zij bestonden voornamelijk uit lintbebouwing, zonder bomen langs de weg of trottoirs zoals wij die kennen en zonder geparkeerde auto’s. Elk huis heeft een groot hek voor de deur en achter elk hek zit een blaffende hond. Overal. Maar gelukkig dus wel achter een hek…

Ik logeerde boven de garage bij het huis van Marleen, een van de andere Nederlandse vrijwilligers van de stichting. De straat waarin ik bivakkeerde had helaas nog geen asfalt. Dat was wel even wennen. Ik moest ook wennen aan de hanen, die elke morgen om 4.15 uur begonnen te kraaien. Gelukkig zong de hond van een van de buren elke dag mee in het koor, dus mijn ergernis veranderde al snel in schaterlachen. Om 4.15 uur ’s morgens… U begrijpt, ik was blij dat Henk mij ’s morgens om 7.30 uur ophaalde om de kleuters naar school te brengen.

Henk heeft een busje en rijdt elke schooldag zijn vaste route. Tot mijn verrassing stonden de kinderen al keurig langs de kant van de weg op het busje te wachten. Met moeder of vader en soms met grootouders. Met fleurige mutsjes en jasjes. En vooral stralende gezichtjes. Soms één kleuter tegelijk, soms een hele groep kleuters. Wat een gekakel…. Maar wat een vrolijkheid! En wie was die blonde mevrouw in de bus? En hoe heette zij? U begrijpt, ik werd ondergedompeld in veel gezelligheid en ook ik glom inmiddels van oor tot oor.

Onderweg stapten ook twee Roemeense juffen in en Eva, die op school zorgt voor de koffie en thee, de boterhammen en noem maar op. De dagen op school heb ik veel met haar opgetrokken. Niet dat we elkaar konden verstaan, want ik spreek geen Roemeens en zij spreekt alleen Roemeens. Het resulteerde in veel lol en we werden weer wijzer als iemand ons kwam helpen als tolk.

De kleuters werden na 12 uur weer naar huis gebracht en hadden toen lessen achter de rug en een stapel boterhammen naar binnen gewerkt in de kleine, maar gezellige kantine. Met dezelfde stralende gezichtjes!

Van te voren had ik gelezen dat zigeunerkinderen thuis nauwelijks een basis meekrijgen om op een normale Roemeense basisschool mee te kunnen doen. En dat wordt getracht de kinderen toch die basis te geven. Maar ik had niet echt een voorstelling hoe dat in zijn werk gaat. Dat bleek eigenlijk heel simpel. Door orde, structuur en regelmaat met daarbij veel liefde en aandacht. Hoe nodig die basis is werd mij ’s middags al snel duidelijk. Want ’s middags komen de oudere kinderen vrijwillig voor bijles met tussendoor een stapel boterhammen. De meesten zitten op de Roemeense basisschool, maar kunnen vaak niet goed meekomen. Sommigen kunnen nauwelijks lezen en schrijven en zelfs spelen met speelgoed blijkt lastig.

Ik heb van alle programma’s mogen proeven. Het gaat in kleine groepen, zodat elk kind voldoende aandacht krijgt. Roemeense les, rekenen, de meidenclub, de jongensclub en tot slot de Bijbelles. Die les bestond uit een vertelling met plaatjes, Bijbelteksten die de kinderen uit het hoofd leren en het zingen van liederen, wat zij uit volle borst doen! Op vrijdagmiddag was de mariniersclub. Een soort scouting, waarbij de kinderen door goed gedrag kunnen stijgen in rang. De opkomst was groot, de kinderen vonden het geweldig. Ook daar kregen zij Bijbelles met filmpjes en toneelstukjes. Als gast werd ik toegezongen en wat vond ik dat ontroerend… Tot slot samen trefbal spelen, het was een groot feest!

School is erg belangrijk, maar ik heb voornamelijk geleerd dat het gaat om eigenwaarde. De kinderen leren dat vanuit het evangelie. Dat zij er ook mogen zijn en dat God van hen houdt. Dit wordt niet alleen verteld, maar de vrijwilligers brengen de liefde ook in de praktijk. Jezus leeft door mensen heen! Zo duidelijk heb ik dat nooit eerder gezien en gevoeld.

Met enig lood in de schoenen ben ik meegegaan met Jorine, die elke week in de zigeunerwijk jonge moeders opzoekt en van advies voorziet. Ik vind het lastig te beschrijven waar ik terecht kwam. Een wijk vol krotjes en viezigheid. Het resultaat van jarenlange discriminatie: hoge werkloosheid en nauwelijks kansen in de maatschappij. Bij vier gezinnen zijn we binnen geweest, waarvan twee in diepe armoede leven. De stank en het vuil zal ik niet gauw vergeten. Deze mensen hebben zo weinig zelfrespect, dat ze hun rotzooi niet eens meer opruimen. Eenmaal terug op school heb ik een tijd nodig gehad deze ochtend een beetje te verwerken.

Maar toen ik weer zag hoe blij de kinderen op school zijn, toen besefte ik dat het evangelie hoop brengt en het echte verschil kan maken. En toen wist ik zeker dat dit goede doel ook echt GOED is!

Annemarie Biebericher

Kernteam

Een kernteamvergadering is altijd een mengeling van gezellig bijkletsen, een moment van bezinning en de onderwerpen op de agenda bespreken.

Het bijkletsen stond met name in het teken van het schaatsen. Want de medailles vlogen ons toen al rond de oren!

Tijdens het moment van bezinning spraken we met elkaar over discipelschap (Romeinen 6): wij mogen uitleven wat we door Christus ontvangen. Dat kan ontspanning geven, maar vaak juist ook een gevecht met je ‘oude’ manier van leven.

Daarna gingen we over tot het bespreken van de agendapunten. Om u een idee te geven van wat er tijdens de avond ter tafel kwam. We hebben gebrainstormd over de invulling van de muziek tijdens de dienst en van het interactieve moment, het kinderwerk en de PR, waarbij het ging over de huisstijl en het vernieuwen van de website. En natuurlijk kwam ook de nieuwe tafeltennistafel ter sprake, die al veelvuldig wordt gebruikt!

Met veel dankbaarheid hebben we teruggeblikt op de feestelijke avond waarin Vitamine G officieel Pioniersplek van de PKN werd. Alle indrukken en enthousiaste verhalen gingen over tafel. Tijdens de bijeenkomst mochten de aanwezigen hun wens, gebed, suggestie of iets anders noteren op kleine memovelletjes. Wat een bemoediging, al die berichtjes! We gaan er een volgende keer uitvoerig naar kijken.

Een ander belangrijk onderwerp was de invulling van ambten in de kerkenraad. Nu Vitamine G steeds verder groeit, is het van belang dat deze groei ook in de kerkenraad zichtbaar wordt. Inmiddels is bekend dat Rianne, Herman en ondergetekende in de kerkenraad zullen plaatsnemen. Zo kunnen we samen bouwen aan de verdere ontwikkelingen binnen onze gemeente!

Tijdens de volgende vergadering van het kernteam zullen we ons gaan buigen over de uitvoering van het werkplan. Want het zijn van pioniersplek brengt ook verplichtingen met zich mee. Werk aan de winkel dus! Maar we hebben er zin in!

Namens het kernteam, Annemarie Biebericher

Uitnodiging

Witte donderdag, 17 april 19.00 uur (NB andere tijd)

Ingetogen dienst met viering van het Heilig Avondmaal

Witte donderdag, 17 april 20.30 uur

Op een groot scherm live kijken naar de uitzending van de The Passion

(The Passion is een hedendaagse hervertelling van het leven van Jezus)

Goede vrijdag, 18 april 19.30 uur

Meditatieve dienst met lezingen uit het Johannes evangelie,

koralen van Bach en gezangen

Vocaal ensemble Voices o.l.v. Piet Philipse

organist Wybe Kooijmans

Pasen, zondag 20 april 10.00 uur

Feestelijke Paasdiens

Diependaal-Vocaal o.l.v. Merijn Rombout