Diependaalcontact Maart 2016

 

 

Het leven in de liefde (4)

 

De bijbel

 

Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heiligen bent en hij u liefheeft, moet u zich kleden in innig medeleven, in goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld. En bovenal, kleed u in de liefde, dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt.

Colossenzen 3: 12, 14

 

Meditatie

 

Je kleden in de liefde. Als je de tekst hierboven leest ziet dat er prachtig uit, de ‘kleuren’ van deze outfit. Maar nu even concreet: hoe doe je die dan aan? Dit seizoen maken de gemeente groeigroepen gebruik van materiaal dat in Uganda is ontwikkeld. Het heet Umoja, dat saamhorigheid betekent. In Uganda wordt de kerk al jarenlang geconfronteerd met onrecht en armoede. Waar wij vanuit onszelf gewend zijn hulp te geven, ontvangen wij nu van de Afrikaanse kerk. Umoja is een proces waarbij de kerk zich bewust wordt van haar plaats in de omgeving. Het doel is dat de deelnemers vanuit hun unieke plek in al hun relaties kerk zijn. Voor sommigen zal ‘omgeving’ betekenen; de plek waar je woont, voor anderen juist de werkomgeving of de vrijetijdsomgeving.

Mijn vrouw Lydia heeft in Uganda met eigen ogen kunnen zien hoe dat gaat: ze ontmoette christenen die zich kleden met de liefde van Jezus en hoe dat uitwerkt in hun gemeente en hun dorp. Een pastor vertelde bijvoorbeeld hoe hij eerst neerkeek op een groepje mannen, die ergens zaten te drinken en te kletsen. Hij vertelde hen dat ze zich moesten bekeren, anders zouden ze naar de hel gaan, waardoor deze mannen zich alleen maar veroordeeld voelden. Maar wat veranderde er veel toen de pastor terugging naar zijn eerste liefde voor God. Hij bad om een getuige te mogen zijn en besloot om bij deze mannen in de kring te gaan zitten en ze lief te hebben. Hij vroeg naar hun leven, naar hun dromen en verlangens, naar hun zorgen en angsten. Hij straalde de onvoorwaardelijke liefde van Jezus uit. Langzaam maar zeker won hij hun vertrouwen. Hij werd uitgenodigd om te vertellen over zijn geloof en gevraagd om te bidden. Waar kun jij in jouw straat, klas of werk liefde geven in plaats van oordeel? Hoe zou je dat vandaag kunnen doen?

Gebed

 

Bewogen Schepper van deze wereld, dank voor Uw veelkleurigheid en creativiteit in de wereld en al die verschillende mensen. Geef ons inzicht en durf om ook op die plaatsen, waar niemand het verwacht, vanuit Uw genadige liefde te leven, zodat U ook daar wordt geëerd en aanbeden.

 

Uit de kerkenraad (1)

 

Na een welverdiende (?) winterstop heeft de kerkenraad in januari zijn werkzaamheden weer opgepakt. In het halve jaar dat voor ons ligt zal één onderwerp de kerkelijke vergaderingen in heel Hilversum –en dus ook de kerkenraadsvergaderingen van de Diependaal– beheersen: de Herijking. Achter deze wat mysterieuze term schuilt het bezinningsproces dat de Protestantse gemeente Hilversum is begonnen en dat ertoe moet leiden dat de kerk in Hilversum weer gezond, sprankelend en wervend wordt.

Als u dit leest, is het rapport van de Herijkingscommissie inmiddels aangeboden aan de Algemene Kerkenraad. Ten tijde van de laatste kerkenraadsvergadering was dat nog niet zo (hoewel de contouren zich al aftekenden) zodat de inhoudelijke discussie beperkt bleef. Er is vooral gesproken over hoe we u, de gemeente, kunnen meenemen in het proces dat uiteindelijk in juni zal gaan leiden tot de keuze voor één van de gepresenteerde scenario’s. In het onderstaande artikel ‘Uit de kerkenraad (2)’ geeft de kerkenraad daartoe een voorzet.

De kerkenraad beveelt de Hilversum-brede gemeenteavond die op woensdag 16 maart in de Grote Kerk wordt gehouden van harte bij u aan. Daarnaast organiseert de kerkenraad ook een eigen gemeenteavond waarop specifiek wordt ingegaan wat de kansen en gevaren voor onze wijk zijn in elk van de scenario’s. Deze wijkavond zal plaatsvinden op donderdag 7 april. “Gehoord hebbende de gemeente”, zoals het zo fraai heet, zal de kerkenraad hierna zijn standpunt bepalen.

Natuurlijk zijn er ook andere dingen besproken door de kerkenraad. Er is met vreugde en dankbaarheid teruggekeken op de kerstmaaltijd ‘A taste of Christmas’. Niet alleen omdat de avond prima verliep met een interessante performer, mooie samenzang, lekker eten en goede gesprekken maar ook omdat de zaal vol zat met mensen van binnen èn buiten onze wijkgemeente. Dat we ook in 2016 weer een ATOC willen organiseren, spreekt dan ook voor zich.

Reden tot dankbaarheid was er ook voor de gebedsdienst in het kader van de Week van Gebed in januari. We deden dit jaar voor het eerst mee en gelijk heeft een behoorlijk aantal mensen de weg naar de kerk weten te vinden, zowel Diependalers als mensen van de andere deelnemende kerken.

Behalve dat er is teruggekeken is er ook vooruit gekeken. In eerste instantie naar de diensten rond Pasen. Ook dit jaar zal op Witte Donderdag het Heilig Avondmaal worden gevierd, zal er op Goede Vrijdag een ingetogen muzikale dienst zijn en zal de dienst op Paasmorgen door de 10-uurgemeente en Vitamine G gezamenlijk worden gevierd.

Daarna is er ook gesproken over de zomerperiode. De gezamenlijke diensten met de Bethlehemkerk in de afgelopen zomer hebben in beide wijken veel positieve reacties opgeleverd. Voor de Bethlehemkerk was dit aanleiding om voor te stellen ook deze zomer een aantal weken gezamenlijk op te trekken. In de kerkenraad is hier enthousiast op gereageerd zodat we ook deze zomer gezamenlijk zullen vieren. Hoe dat precies in zijn werk zal gaan, leest u elders in dit Diependaalcontact.

In de kerkenraad is het goed gebruik dat er behalve voor organisatorische en beleidsmatige zaken ook ruimte is voor bezinning. Dit keer stond de gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan centraal. Deze gelijkenis maakt op indringende wijze duidelijk wat naastenliefde inhoudt en houdt ons ook een spiegel voor: We willen allemaal de Barmhartige Samaritaan zijn maar lukt ons dat ook als puntje bij paaltje komt?

 

Uit de kerkenraad (2)

 

De kerkenraad zoekt naar wegen voor de toekomst van de Diependaalse wijkgemeente en Vitamine G. Op de vergadering van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse gemeente Hilversum is op 22 februari gesproken over de drie scenario’s die de werkgroep herijking heeft voorbereid. Die scenario’s zijn voorgelegd als antwoord op de vraag hoe we in de toekomst kerk willen en kunnen zijn. Wat we nu al weten is dat de uitkomsten ook voor onze wijkgemeente gevolgen zullen hebben. Door middel van het onderhavige artikel wil de kerkenraad alle betrokkenen bij de wijkgemeente deelgenoot maken van de huidige situatie. Daarnaast willen wij u betrekken bij de denkrichting die de kerkenraad ziet.

 

De huidige stand van zaken

 

Op grond van het aantal leden en de opbrengst van de actie Kerkbalans wordt ieder jaar de grootte van de formatieplaats van de wijkpredikanten berekend. Het is een rekenmethode die pas van kracht wordt in het geval er een predikantsvacature in een wijkgemeente ontstaat. Op dit moment is ds. Gerard Kansen voor 0,75 % in dienst van de PgH en als zodanig werkzaam binnen de Diependaalse kerk.

Op 1 januari 2015 heeft de Diependaalse kerk op grond van 574 leden en de opbrengst van de actie kerkbalans 2014 (€ 55.660,-) gezien bovengenoemd rekenmodel recht op 0,47 fte. De cijfers per januari 2016 zijn als volgt: opbrengst actie kerkbalans 2015

€ 55.520,- en het aantal leden 537. De toezeggingen voor 2016 geven aan dat het wat de financiën betreft stabiel blijft (zie voor meer informatie de bijdrage van kerkrentmeester Herman Verra). Dat is gezien de daling van het aantal leden zeer bijzonder. Dat het aantal leden daalt heeft vooral te maken met de leeftijdsopbouw van de wijkgemeente, waarbij 50 % van de leden ouder is dan 65 jaar. Wat de kerkenraad positief opvalt is dat het aantal kerkgangers de laatste jaren nagenoeg op peil blijft. In feite kunnen we zelfs spreken van een stijging, als je je realiseert hoeveel betrokken gemeenteleden, die altijd trouw de diensten bezochten, in de afgelopen jaren zijn weggevallen vanwege ouderdom of overlijden.

 

Naast deze getallen en cijfers is er gelukkig ook een ander verhaal te vertellen. De gemiddelde leeftijd van de deelnemers aan de pioniersplek Vitamine G laat een heel ander beeld zien. Die ligt tussen de 30 en 35 jaar. Momenteel schommelt het aantal betrokkenen rond de 60. De kerkenraad constateert echter ook dat de aanwas van het aantal leden van Vitamine G tot op heden niet opweegt tegen de teruggang van het ledenbestand van de Diependaalse wijkgemeente. Daarbij moet worden aangetekend dat een aantal bij Vitamine G betrokken gezinnen ervoor kiest lid te blijven van hun (wijk)gemeente van herkomst. Dat speelt met name voor de Grote kerk, Bethlehemkerk en Thousand Hills. Die zien we dus niet in de statistieken terug. Daarnaast komen er ook mensen uit omliggende plaatsen als Soest en Almere omdat het ‘concept’ hen aanspreekt en is een aantal mensen die geen kerkelijke historie hebben (nog?) niet zo ver zich definitief te verbinden aan een kerk. Ze leven wel mee, maar de drempel om lid te worden is nog te hoog om over te gaan.

 

Noodzaak

 

Uit deze gegevens wordt duidelijk dat de Diependaalse wijkgemeente op de middellange termijn zeer waarschijnlijk niet kan blijven functioneren zoals op dit moment het geval is. Dat is een conclusie waar we niet blij van worden, maar wel de realiteit van de huidige situatie weergeeft. De kerkenraad ziet dan ook samenwerking met een andere wijkgemeente als een van de opties, die de wijkgemeente gelet op de toekomst serieus in overweging zou moeten gaan nemen. We denken daarbij bijvoorbeeld aan samenwerking in organisatorische zin met een andere wijkgemeente. Deze weg wordt mede ingegeven door het gegeven dat wij qua bestuurbaarheid steeds meer aanlopen tegen de huidige beperkte menskracht. De basis om de kerk te besturen is momenteel smal en de groep waaruit de vrijwilligers geworven kunnen is vanwege leeftijd en gezondheid klein. Op dit moment maken drie mensen, die betrokken zijn bij Vitamine G, deel uit van de kerkenraad van de Diependaalse kerk. Voor een deel betreft het ook mensen die betrokken zijn bij het kernteam van Vitamine G, wat voor hen een grote tijdsinvestering betekent. Het is de vraag of deze constructie op termijn houdbaar blijft. Wat ons in ieder geval voor ogen staat is het zolang als mogelijk realiseren van kerkdiensten in de Diependaalse kerk om 10 uur ’s morgens op de manier waar de gemeente aan gehecht is.

 

Verlangen

 

De kerkenraad beseft leiding te geven aan een gemeente die kwetsbaar is. Wij hopen en bidden dat deze kwetsbaarheid ons afhankelijk maakt van God en ons helpt ons te concentreren op de kern van het kerk-zijn. Dat verlangen is onder ons aanwezig. Een verlangen naar een eenvoudige manier van kerk-zijn. Het kerkelijke instituut, hoe zorgvuldig ook opgebouwd, brokkelt in gestaag tempo af en dreigt in de huidige vorm zelfs te gaan verdwijnen. Als wijkgemeente maken we deel uit van een landelijke kerk die een vergelijkbaar proces doormaakt. Wat ons betreft is deze ontwikkeling echter niet alleen een gegeven, maar ook een kans om terug te gaan naar de basics van leven met God.

 

De kerkenraad van de Diependaalse kerk ervaart het als een zegen dat er ruimte is gemaakt voor de pioniersplek Vitamine G. In die gemeenschap wordt een vorm van eenvoudiger geloven zichtbaar: minder vergaderen en meer getuigen, meer informeel en minder formeel, meer kerk doordeweeks, minder alleen op de zondag. Wat ons bijzonder treft is dat binnen de plannen van de Protestantse gemeente Hilversum ruimte is gemaakt voor deze nieuwe vorm van kerk-zijn. Dat geeft ons het vertrouwen dat er in deze onzekere tijden ruimte wordt gegeven aan groei. Dat maakt dat wij ondanks de nodige zorg vooral de verwachting hebben dat God doorgaat met zijn werk in Hilversum. Dat de Diependaalse kerk daaraan mag bijdragen stemt ons dankbaar en hoopvol.

 

De kerkenraad

 

Koning van de Joden

 

 

Op veel afbeeldingen van de kruisiging en op crucifixen (kruisbeelden) vind je de letters INRI. Zij vormen de beginletters van het Latijnse opschrift op het kruis van Jezus.

 

I – Iesus = Jezus

N – Nazarenus = uit Nazaret

R – Rex = Koning

I – Iudaeorum = van de Joden

 

Dit opschrift was in opdracht van Pontius Pilatus in drie talen geschreven. In het Hebreeuws – de taal van de tempel en van het volk van de Joden. In het Grieks – de taal van de kunst en de cultuur en tevens de omgangstaal in het hele Middellandse Zeegebied. In het Latijn – de taal van de politiek en het recht. Zo’n houten bordje met opschrift, waarop de beschuldiging was geschreven, heette in het latijn ‘titulus’. Ons woord ‘titel’ komt daarvandaan. Jezus’ titel is: ‘Koning van de Joden’.

In het evangelie naar de beschrijving van Marcus komt deze titel ‘Koning van de Joden’ vijf keer voor, en uitsluitend in hoofdstuk 15. Blijkbaar wil Marcus duidelijk laten uitkomen wat Jezus aan het kruis heeft gebracht: zijn aanspraak op zijn koninklijke waardigheid. Het is goed om ieder jaar een week van bezinning te vieren, waarin we dagelijks als volgelingen van Jezus, zijn lijden, sterven en opstanding uit de doden gedenken.

Dat willen we doen in de week voor Pasen op de volgende locaties:

 

maandag 21 maart, 19.30 uur            Rehobothkerk

dinsdag 22 maart, 19.30 uur              Grote kerk

woensdag 23 maart, 19.30 uur           Diependaalse kerk

donderdag 24 maart, NB 19.00 uur    Diependaalse kerk viering H.A.

donderdag 24 maart, NB 20.15 uur    Diependaalse kerk (zie onder)

vrijdag 25 maart, 19.30 uur                Diependaalse kerk (zie onder)

zaterdag 26 maart, NB 20.00 uur       Pniëlkerk (locatie onder voorbe- houd, zie onder)

zondag 27 maart, 10.00 uur               Diependaalse kerk

 

 

Witte Donderdag: The Passion

 

Voor wie zelf niet naar Amersfoort gaat om The Passion met eigen ogen te gaan zien, is er opnieuw gelegenheid in de kerk samen naar The Passion te kijken. Op een groot scherm zal de TV-uitzending worden geprojecteerd. The Passion is een hedendaagse vertelling van het leven, lijden en sterven van Jezus Christus. Na de uitzending is er gelegenheid nog even na te praten onder het genot van een hapje en een drankje. Voor wie na de dienst alleen The Passion komt bekijken: weet je zeer welkom vanaf 20.15 uur op donderdag 24 maart.

 

Goede Vrijdag: Vocaal ensemble Fioretto

 

Op Goede Vrijdag 25 maart zal Vocaal Ensemble Fioretto meewerken aan de dienst. Vocaal ensemble Fioretto is een projectkoor, dat zingt onder leiding van dirigent Thijs Kramer. Wybe Kooijmans zal hun zang vanaf het orgel ondersteunen. Het koor zingt tijdens deze meditatieve viering koralen uit de Matthäus-Passion en de Johannes Passion van Johann Sebastian Bach. Ook enkele delen uit Ein Deutsches Requiem van Johannes Brahms en muziek van Felix Mendelsohn-Bartholdy en Daviode Perez zullen ten gehore worden gebracht. De bijdrage van het Vocaal ensemble zal worden afgewisseld met het lezen van fragmenten uit het Evangelie en het zingen van passende liederen.

 

Stille Zaterdag; The Psalm Project

The Psalm Project komt op stille zaterdag naar Hilversum. The Psalm Project bewerkt vertrouwde melodieën tot hedendaagse composities. Dit concert is onderdeel van de Psalm Pasen tour. Het paasevangelie wordt gelezen, afgewisseld met psalmen van de albums ‘Psalmen Unplugged’, ‘Ik roep tot U’ en ‘Witter dan Sneeuw’.

Juist op de stille zaterdag 26 maart klinken de liederen en gebeden van Israël op indringende wijze. Al zingend en luisterend gedenken wij het lijden, sterven en de opstanding van onze Heer Jezus Christus.

Helaas zijn op het moment dat u dit leest alle kaarten ‘uitverkocht’. We zijn aan het onderzoeken of we een andere, grotere locatie kunnen vinden, zodat meer mensen aanwezig kunnen zijn. Verdere info daarover vindt u op de website en in het Kerkblad. Aan de uitgang is een collecte ter bestrijding van de kosten. Voor meer info http://www.thepsalmproject.com

Gerard Kansen

 

Vanuit de diaconie

 

Dinsdagavond 16 februari jl. hebben Han Monsees en ondergetekende een toerustingsavond bijgewoond voor diakenen. Deze werd georganiseerd in de Morgensterkerk. Tijdens deze avond hebben we met diakenen afkomstig uit de vijf wijken binnen de Protestantse gemeente Hilversum (PgH) allereerst een aantal praktijkvoorbeelden besproken. Uiteraard volledig geanonimiseerd. De vraag was, hoe zou je in de voorgelegde situaties handelen? Goed om van elkaar te horen hoe zaken worden aangepakt. Daarbij hoorden we ook hoe het praktijkvoorbeeld in de werkelijkheid was opgepakt. De avond werd afgesloten met een korte toelichting op de taken van de overheid in probleemsituaties; de diaconie handelt alleen als er geen vangnet is. Een diaken kan mensen ook helpen om de juiste instanties te vinden. Helaas blijkt voor veel mensen de weg naar de diaconie niet of onvoldoende bekend. Of misschien is soms de drempel te hoog.

Daarom, mocht u (financieel) problemen ervaren of maakt u zich zorgen over iemand in uw omgeving, schroom niet om Han of ondergetekende aan te schieten of te mailen (han@diependaalsekerk.nl of annemarie@vitamineg.net).

Uiteraard zullen wij vertrouwelijk met uw vragen en informatie omgaan.

 

Annemarie Biebericher, diaken

 

 

Bidden voor een ander

 

Misschien herkent u het wel; u zou na een fijn of emotioneel gesprek zo graag voor uw gesprekspartner willen bidden. Maar u heeft dat eigenlijk nooit eerder gedaan. Zal ik het voorstellen? Gewoon proberen? Zullen de woorden vanzelf komen? Kan ik dat wel? En zo is het moment alweer voorbij gegaan. Mij is dat al vaak overkomen. Achteraf heb ik dan spijt. Op de terugweg naar huis al. En dan bid ik meestal thuis nog voor diegene, alleen. Ik vind bidden niet makkelijk. Ook als ik alleen bid, vind ik vaak niet de juiste woorden. Soms zelfs helemaal geen woorden. Toch geloof ik dat God ook naar mijn gebed luistert als ik alleen bid en met al mijn gestuntel. Maar wat was het fijn geweest direct voor mijn gesprekspartner te kunnen bidden. U zult wellicht zelf ook herkennen hoe fijn het kan zijn als iemand voor je bidt. Ook ik voel mij gezegend dat mensen voor mij (hebben) willen bidden. Gelukkig blijk ik niet de enige, die dit lastig vindt. Daarom hopen we een zogenaamde ministrycursus te organiseren. Ministry is het Engelse woord voor zegenend bidden. In de Diependaalse kerk en Vitamine G zal deze cursus rond Pinksteren van start gaan. Meer informatie in het volgende bericht.

 

Annemarie Biebericher

 

 

Cursus Ministry (Persoonlijke voorbede)

 

Ministry is een gebedsmodel waarbij twee mensen bidden voor een derde persoon: ‘Bidden met mensen in de kracht van de Heilige Geest’. In sommige gemeenten wordt ministry vertaald met ‘persoonlijk gebed’, ‘persoonlijke voorbede’ of ‘zegenend bidden’. Bij ministry verwachten we dat God door zijn Geest daadwerkelijk aanwezig is (Lucas 11:13). Het gaat daarbij niet om de bidders, maar om God die door de Heilige Geest wil werken in het leven van de persoon die om gebed vraagt. In Engeland wordt gezegd: ‘Ministry is zegenen wat God aan het doen is’.

Graag nodigen wij je uit om aan de ministrycursus deel te nemen, zodat je kunt leren hoe je deze mooie vorm van geestelijke dienstbaarheid ook zelf kunt geven. De cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten. De bijeenkomsten beginnen met lofprijzing, daarna volgt onderwijs vanuit de Bijbel en het in praktijk brengen van het ministrygebed. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere: de Bijbelse basis, de praktijk van ministry, genezing, vervulling met de Heilige Geest, vergeving, luisteren naar God, reageren op kwade machten en de leiding van God in ons leven.

De cursus is toegankelijk voor iedereen die ernaar verlangt te groeien in gebed, want ook voor je persoonlijk gebedsleven is deze cursus van grote waarde. Niet iedereen vindt bidden namelijk even gemakkelijk en ook niet iedereen voelt zich even vrijmoedig om voor een ander te bidden. De cursus is erop gericht om je te helpen daarin te groeien. Op dit moment hebben zich vijf mensen opgegeven, dus er is nog ruimte voor enkele deelnemers.

 

Wanneer?

De dinsdagen 10, 17, 24, 31 mei en 7 juni 2016.

Hoe laat?

Van 19.30 – 21.30 uur (inloop met koffie en thee vanaf 19.15 uur).

Waar?

Diependaalse kerk. Diependaalselaan 138 Hilversum

Kosten?

€ 25,- per persoon inclusief cursusboek, koffie en thee.

Opgave?

Gerard Kansen, gerardkansen@gmail.com of 035-7512845

 

 

Van de kerkrentmeesters

 

Het jaar 2015 is afgelopen en de financiële cijfers worden daarom weer opgemaakt. Daarnaast hebben we in januari de Actie Kerkbalans gehouden. Hieronder verantwoorden wij de resultaten. Wij danken u voor alle bijdragen aan de wijkkas (incl. A taste of Christmas) en Actie Kerkbalans. Zonder deze bijdragen is het werk in onze wijkgemeente niet mogelijk.

 

In het vorige nummer van Diependaal contact hebben wij u gevraagd om een financiële bijdrage voor A taste of Christmas. In totaal hebben wij € 1.970,- van u ontvangen en daarvoor danken wij u hartelijk. Hiermee konden wij ca. 2/3e deel van de kosten betalen. Het resterende deel is gefinancierd uit de wijkkas.

 

Uit de wijkkas worden de kosten voor muziek (excl. organisten), missionaire activiteiten, bloemen, website, publiciteit, koffie/thee en andere kleine uitgaven betaald.

De wijkkas heeft in 2015 in totaal € 13.502,- aan giften en collecten ontvangen, waaronder € 2.405,- via het verjaardagsfonds en de hierboven genoemde giften voor A taste of Christmas. Daarnaast hebben we enkele incidentele giften ontvangen. Als gevolg hiervan heeft de wijkkas in 2015 € 2.918,- minder uitgegeven dan ontvangen. Zonder deze incidentele giften zouden de uitgaven iets hoger dan de inkomsten zijn geweest.

 

In januari is Actie Kerkbalans 2016 gehouden. De opbrengsten worden gebruikt om de predikant (75%), gastpredikanten, organisten en de pastorie te bekostigen.

U heeft in totaal ca. € 52.000,- toegezegd en dit is vrijwel gelijk aan de toezeggingen van vorig jaar. Over 2015 is uiteindelijk in totaal € 55.671,- ontvangen, nagenoeg gelijk aan de ontvangsten over 2014 (€ 55.667,-). Over 2014 waren de ontvangsten fors hoger dan in de jaren daarvoor en het is prachtig dat we dit hebben weten vast te houden!

 

Namens de kerkrentmeesters, Herman Verra

 

 

Vakantieweek in het Roosevelthuis.

 

Wederom organiseren de gezamenlijke protestantse kerken een vakantieweek voor ouderen.

Deze week wordt gehouden van zaterdag 28 mei tot zaterdag 4 juni 2016 in het Nieuwe Roosevelthuis te Doorn.

Het huidige huis is ook aangepast voor mensen met een handicap (rolstoel) of anderszins aflatende gezondheid. Er gaan voldoende vrijwilligers mee, met name verzorgers en verpleegkundigen.

De kosten bedragen € 455,- op basis van vol pension, inclusief een gevarieerd programma verspreid over de hele week.

Ds. Annemieke Parmentier gaat mee voor pastoraal contact.

Aanmelden kan nog tot 31 maart bij ondergetekende. U krijgt dan van mij een aanmeldingsformulier.

Er zijn nog een beperkt aantal kamers beschikbaar voor één of eventueel twee personen.

Mocht het bedrag van € 455,- eventueel een bezwaar zijn, dan kunt u contact opnemen met Corine Reinders tel. 6210227.

Ook voor andere informatie kunt u mij gerust bellen.

Misschien tot ziens of horens.

Vriendelijke groet,

Corine Reinders.

 

 

 

Missionaire werkgroep

In februari kwamen we voor het eerst dit jaar bijeen en ook meteen de laatste keer. In de huidige vorm althans. Want de missionaire werkgroep heeft besloten zichzelf op te heffen. Klinkt zwaar, maar in de praktijk valt het mee. De werkgroep is ooit ontstaan omdat er behoefte was aan nieuwe ideeën en impulsen t.b.v onze wijkgemeente. Het resultaat mag er zijn. Er zijn veel nieuwe initiatieven ontstaan! Belangrijkste voorbeeld is natuurlijk Vitamine G. Maar ook bijvoorbeeld A Taste of Christmas en de nieuwe activiteiten rond Pasen, de buurtmaaltijden en nog veel meer. Deze activiteiten draaien goed en er zijn veel mensen bij betrokken. De behoefte is dan ook wat veranderd. En de rol van de werkgroep ook. De activiteiten vragen inmiddels meer om praktische aansturing en voorbereiding, in plaats van het bedenken en initiëren van iets nieuws.

Daardoor werden de vergaderingen ook steeds praktischer van aard, omdat er van alles moet worden geregeld en afgestemd. Er bleef steeds minder ruimte over voor het ontwikkelen van nieuwe ideeën. Het was goed om dit aspect met elkaar te constateren. Want dat geeft ook weer de mogelijkheid te ontdekken hoe we verder zouden moeten gaan. Al snel werd duidelijk dat een opsplitsing een goede oplossing kan zijn. Aan de ene kant een praktische werkgroep die de activiteiten ‘regelt’. Zoals bijvoorbeeld voor Pasen, het regelen van de advertentietekst, het laten drukken van flyers etc. Aan de andere kant een ‘nieuwe’ werkgroep van waaruit weer nieuwe ideeën kunnen ontstaan. Hoe we dit verder vorm gaan geven, is onderwerp van gesprek in de eerste vergadering van de ‘nieuwe’ werkgroep. Dan gaan we het ook eens hebben over een nieuwe naam!

 

(Voor de laatste keer) namens de missionaire werkgroep, Annemarie Biebericher

 

 

Kernteam Vitamine G

Inmiddels komen we als kernteam maandelijks bij elkaar. De ene maand om echt te vergaderen, wat gaat goed? Welke zaken moeten we regelen? En wie gaat wat doen? Zo zijn er veel zaken te ‘regelen’. Zaken voor in de dienst, maar ook daarbuiten. In deze fase van het jaar moeten we bijvoorbeeld weer een evaluatieverslag over 2015 opstellen en een werkplan voor 2016 voor de landelijke kerk, vanwege onze ‘status’ als pioniersplek. Maar ook dichterbij is er van alles te ‘regelen’. Hoe lopen de activitei- ten, zoals het kinderwerk? Is er genoeg leiding? Hoe lopen de triades, de groepjes van drie die elkaar steunen in het verder groeien in geloof en toewijding? Moet daar niet weer eens aandacht voor komen in de dienst? En zo kan ik nog wel even doorgaan… De andere maand nemen we de tijd voor bezinning. Zo krijgt het formuleren van onze missie bijvoorbeeld steeds meer vorm. Het zou mooi zijn als die missie uiteindelijk beland op de website, flyers etc. Kernachtig verwoord waar we voor staan als Vitamine G. U denkt wellicht, zijn ze daar nu nog niet mee klaar? Het gaat immers maar om een paar regels. Maar achter die regels zit een hele denkwereld. Een missie is een verwoording van je uitgangspunten en je waarden. Over de inhoud is er veel overeenstemming. Gelukkig maar! Maar waar leggen we de nadruk op en hoe formuleren we het zodanig, dat het recht doet aan Vitamine G. Al moet de missie natuurlijk ook weer niet gaan om Vitamine G, het gaat om onze Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Maar dat geldt toch voor elke kerkelijke gemeente? Toch is er een duidelijk verschil tussen verschillende gemeenten. En Vitamine G heeft toch ook een specifieke ‘kleur’. Maar hoe verwoord je die dan? Dus u begrijpt, om zo’n missie helder te krijgen, tot in de kern, is best een uitdaging! We houden u op de hoogte.

 

Annemarie Biebericher

 

 

Zomerdiensten

Een balletje kan soms raar rollen. En elk nadeel heeft zijn voordeel; van de nood kun je een deugd maken. Een rijtje clichés waar de gemiddelde voetbaltrainer zich niet voor zou hoeven te schamen. Maar wel waarheden als een koe, zoals we afgelopen anderhalf jaar hebben gemerkt.

Waar ik op doel? Het begon allemaal toen we in het najaar van 2014 door het ziekteverlof van ds. Kansen moesten gaan nadenken over de invulling van de kerstnachtdienst en de oudejaarsdienst. Hulp kwam uit – toen nog – onverwachte hoek: de Bethlehemkerk bood aan om op de twee genoemde avonden gastheer te zijn en verwelkomde ons hartelijk.

In de zomer van vorig jaar deed de gelegenheid zich voor om onze gastvrijheid te tonen, ook nu weer uit nood geboren. Tijdens de verbouwing van de Bethlehemkerk hebben we zes weken lang gezamenlijk onze diensten gevierd in de Diependaal. Dat was natuurlijk best een beetje spannend. Tijdens de voorbereiding bleek dat je een aantal dingen toch net iets anders doet en ook tijdens de diensten waren wel eens momentjes dat er geïmproviseerd moest worden omdat je toch ergens niet aan gedacht had. Ondanks of misschien wel dankzij deze ‘schoonheidsfoutjes’ was er over het algemeen enthousiasme over de gezamenlijke vieringen in beide wijken. Daarom hebben beide kerkenraden bezien of er nog eens af en toe samen gevierd kan worden, waarbij met name is gekeken naar de diensten waar over het algemeen minder aanloop is.

Het eerste resultaat hiervan heeft u al gezien: op Oudejaarsavond ging ds. Kansen voor in een gezamenlijke dienst in de Bethlehemkerk. Het was mooi om te zien dat veel Bethlehemmers èn Diependalers de weg naar de kerk hadden gevonden. Op Hemelvaartsdag draaien we het om: ds. Scheurwater zal voorgaan in de Diependaal.

Zo tegen het einde van het jaar ontstond het idee om ook in de zomer weer ‘iets samen’ te gaan doen. In de zomer zijn er immers veel mensen op vakantie. De kerkenraden waren enthousiast zodat de predikanten hun agenda’s trokken en er al snel uit waren. Vanaf 17 juli tot en met 21 augustus (6 zondagen) trekken de Bethlehemkerk en de Diependaal weer gezamenlijk op. Omdat beide kerkgebouwen beschikbaar zijn, is er besloten dat er om de week met z’n allen in de ene kerk of in de andere kerk wordt gevierd. Hierbij wordt de liturgie aangehouden van de kerk waar we op dat moment zijn:

17 juli: Bethlehemkerk

24 juli: Diependaalse kerk

31 juli: Bethlehemkerk

7 augustus: Diependaalse kerk

14 augustus: Bethlehemkerk

21 augustus: Diependaalse kerk

We hopen dat er ook dit jaar weer veel mooie ontmoetingen plaats zullen vinden, bijvoorbeeld tijdens het koffiedrinken, dat wekelijks zal plaatsvinden.

Namens de kerkenraad, Han Monsees, preses

 

Kopij Diependaalcontact juni 2016

Begin juni zal Diependaalcontact weer verschijnen. In verband met de vermenigvuldiging en de bezorging zou ik graag uiterlijk op 23 mei over de benodigde kopij kunnen beschikken. U kunt uw kopij naar mij mailen (kopij@diependaalsekerk.nl) of toezenden (Stieltjeslaan 9, 1222 RC Hilversum)

Theo Biebericher

 

Zendingsbussen

Sinds september 2015 is de opbrengst van de zendingsbussen bestemd voor stichting Laleaua. Zoals u waarschijnlijk bekend is, ondersteunt deze stichting Roma-kinderen in Tarnaveni in Roemenië via een kleuterschool en een huiswerkprogramma voor de oudere kinderen. De opbrengst van de maanden september tot en met januari was 174,25 euro. Alle gevers heel hartelijk dank!

In 2014 ben ik voor het eerst een kijkje gaan nemen in de school en in het voorjaar hoop ik daar opnieuw heen te gaan. Ik zie er naar uit de kinderen en het team weer te ontmoeten. Uiteraard zal ik u daar uitgebreid verslag van doen. Met verhalen, foto’s en filmpjes. Het is leuk en bemoedigend om zelf te kunnen zien waar de giften naar toe gaan. Geen grote organisatie of administratiekantoor dat er tussen zit. Het contact verloopt persoonlijk en rechtstreeks via Skype of per email. Of zelfs af en toe bij een ontmoeting in Nederland. Het is mooi om te zien en te horen hoeveel goeds er met uw bijdragen wordt gedaan. De dagelijkse kosten zoals voor brood, schoolspullen

en verwarming worden daarvan betaald. De opbrengst lijkt wellicht bescheiden, maar toch kan er veel mee worden gedaan; de prijzen en inkomens in Roemenië zijn aanzienlijk lager dan in Nederland. Dus uw giften blijven van harte welkom!

Mocht u meer willen weten over stichting Laleaua, dan kunt u kijken op de website www.laleaua.nl of de Facebookpagina van de stichting (daarop staan veel foto’s en leuke fimpjes). En uiteraard kunt u mij ook vragen, ik vertel u er graag meer over!

 

Annemarie Biebericher, diaken

 

 

Avondmaalscollecte 2016

De komende twee jaar is de Avondmaalscollecte bestemd voor het landbouwproject van de zendingsdiaconessen in Rwanda.

Jaarlijks ontvangen 150 boeren een training waarbij ze leren over verbeterde landbouw- en veeteelttechnieken. Het resultaat is dat de productiviteit stijgt en daarmee de voedselzekerheid en inkomens van de boeren worden verhoogd. Bovendien wordt tijdens de cursussen ingegaan op relevante thema’s als gezondheid, man -vrouwverhoudingen en milieubescherming. Hiermee beoogt het project ook de volksgezondheid en een vreedzaam samenleven te bevorderen.

Het landbouwprogramma van Abaje Ba Kristo is opgezet door een gemeenschap van zendingsdiaconessen in Rwanda. Deze gemeenschap wil in eigen omgeving en voor de kerken in Rwanda een voorbeeld zijn van een christelijke levenswandel.

Ontwikkelingswerk, werelddiaconaat en zending komen samen in dit ene project wat wordt ondersteund door Kerk in Actie.

De ZWO commissie heeft de komende twee jaar de Avondmaalscollectes van de vijf wijkgemeentes voor dit doel bestemd.

Maak het werk van de diaconessen mogelijk door bij de komende Avondmaalsvieringen ook deze collecte niet te vergeten.

 

Barthold Reinders

 

 

muziekvuur

een muzikale beleving op de zondagmiddag over Strijd en Vrede

Op zondagmiddag 17 april a.s. zingt COV Hilversum muziek over het thema Strijd en Vrede. U hoort koordelen uit onder meer de Paulus van Mendelssohn en de Joshua van Händel, maar ook andere, verrassende muziek met en zonder koor. Er is ruimte om te luisteren en te ondergaan en om actief mee te doen. We nodigen u uit om enkele onderdelen mee te zingen, onder leiding van dirigent Piet Roorda.
Beleef de passie van muziek en laat u verrassen door bekende en onverwachte muziek!

Na afloop is er gelegenheid voor een drankje en om even na te praten.
muziekvuur : Strijd en Vrede
zondagmiddag 17 april 2016 van 15.00 tot 16.00 uur
in de Diependaalse kerk, Diependaalselaan 138
georganiseerd door COV Hilversum o.l.v. Piet Roorda
piano: Marjan Fey
toegang gratis, collecte na afloop

Zie ook: www.covhilversum.nl

Komt allen, neem familieleden, buren en kennissen mee!

Theo Biebericher