Diependaalcontact september 2013

Is er heil buiten de kerk?

‘Ik ben als een licht in de wereld gekomen, opdat een ieder die in Mij gelooft niet in de duisternis blijve. En indien iemand naar mijn woorden hoort, maar ze niet bewaart, Ik oordeel hem niet, want Ik ben niet gekomen om de wereld te oordelen, doch om de wereld te behouden’ (Johannes 12: 46-47)

Een lastige vraag. Is er heil buiten de kerk? In mijn ogen is deze vraag té negatief en té suggestief gesteld. Het veronderstelt namelijk een oordeel van binnenstaanders over buitenstaanders. Ze gaat uit van een tegenstelling: binnen en buiten, wij tegenover zij. Daar heb ik moeite mee, omdat het ingaat tegen het wezen van de kerk. Want de kerk bestaat niet voor zichzelf, maar is als een open venster van Gods liefde. Een gemeenschap die als instrument in de hand van God midden in de wereld staat om te laten zien wie Hij is. Zoals blijkt uit de vraag van Jezus aan zijn Vader : ‘Ik bid niet, dat Gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat Gij hen bewaart voor de boze ‘(Johannes 17: 15). En ‘Ik zend hen naar de wereld, zoals u Mij naar de wereld hebt gezonden’ (Johannes 17: 18). De kerk is geen burcht in de wereld, maar een brug náár de wereld. Een brug waardoor de zegeningen van God naar de mensheid stromen. Door het weerspiegelen van Gods liefde delen wij in de missie: vanuit de grenzeloze genade van God mogen wij als kerk leven om licht en heling, heil en hoop de wereld in te dragen. Wij zijn niet geroepen om de wereld te (ver)oordelen, maar om haar tot een zegen te zijn. De vraag: ‘Is er buiten de kerk heil’?  kan beter gewijzigd worden in een stelling: ‘Binnen de kerk is goed nieuws voor ieder mens’. Het evangelie van Jezus Christus is te mooi voor de kerk alleen, het moet de wereld in, want de Heer van de kerk, Jezus Christus, is gezonden om de wereld te redden (Lucas 19: 10). Door en in Hem is Gods Koninkrijk aangebroken en zijn leerlingen zijn gezonden als dienaren van dat Rijk en van die Koning.

Terugblik

De vragen over kerk en heil hielden mij al jong bezig. Ze werden bij mij opgeroepen als leerling van een gereformeerd vrijgemaakte middelbare school. We kregen daar uitgebreid kerkgeschiedenis, met name kleine Nederlandse kerkgeschiedenis. Als 15-jarigen leerden wij alles over de Nederlandse geloofsbelijdenis. Vooral artikel 28 en 29, die over de ware kerk gaan. Welke die ware kerk was, was boven alle tegenspraak verheven: dat was natuurlijk de Gereformeerd Vrijgemaakte kerk. Want daar houdt men zich als enige kerk ter wereld aan de drie kenmerken van de ware kerk. ‘De zuivere prediking van het Evangelie. De zuivere bediening van de sacramenten. Het uitoefenen van de kerkelijke tucht’. Dus: wie het ware heil wilde ontvangen, diende gereformeerd vrijgemaakt te zijn. Want buiten deze ene ware kerk, zijn alleen kerken, waar weinig heil van te verwachten viel. Laat staan van de wereld . . . daar was helemaal geen lichtpuntje in te ontdekken. Als puber heb ik die jaren overwogen om lid te worden van die ene ware kerk. Want ja: delen in dat heil wilde ik graag. Toch heb ik het niet gedaan. Ik hoorde thuis namelijk ook andere verhalen. Bijvoorbeeld dat dat heil voorhanden was in de Christelijke Gereformeerde kerk, maar ook in de grote, toen nog,  Nederlands Hervormde kerk. Van huis uit leerde ik dat ook binnen de  Gereformeerde kerken en in  Evangelische gemeenten geloofsgenoten waren. Zelfs in de Rooms Katholieke kerk zaten kinderen van God. Ook al was de kloof 35 jaar geleden tussen protestant en katholiek nog erg groot. In de wereld buiten de kerk was geen heil voorhanden, zo leerden wij.

De situatie vandaag

Inmiddels zijn wij jaren verder. Discussies over de ware kerk worden nauwelijks nog gevoerd. We zijn al blij als mensen iets met de kerk of iets met geloof hebben. Wij kennen allemaal mensen die nooit een kerkdienst bezoeken, maar zeggen toch gelovig te zijn. Voor het onderhouden van dat geloof hebben ze de kerk niet nodig. Ze beleven veel aan kunst en cultuur, komen tot stilte in de natuur, of maken een pelgrimsreis om bij de bronnen van het leven te geraken. Anderen stemmen op zondagmorgen af op één van de vele diensten via de TV. Als dat niet uit noodzaak is vanwege gezondheid of beperking, maar uit vrije keus, dan voelt dit goed om onder de koffie toch nog iets geestelijks te ontvangen. Mensen zoeken hun heil ook buiten de kerk. Soms, misschien zelfs vaak, heeft dat een reden. Mensen zijn teleurgesteld geraakt in de kerk, in christenen. Dat heeft ervoor gezorgd dat ze de kerk meer en meer de rug hebben toegekeerd. Hun kritiek is voor velen van ons herkenbaar, ook al hebben wij de kerk niet verlaten. Wat ik zeggen wil is dit: laten we reëel en bescheiden zijn over onze pretenties. Er is onheil én heil buiten de kerk. Er is heil én onheil binnen de kerk.

Waar strekken wij ons als gemeente naar uit?

Wat betekent dat voor ons als christenen? Naar buiten toe: mild zijn en vooral niet oordelen in navolging van Jezus, die gezegd heeft: ‘Ik ben immers niet gekomen om over de wereld te oordelen, maar om de wereld te redden’. Naar binnen toe: onszelf kritisch blijven onderzoeken. Bidden om de Heilige Geest, zodat het heil binnen de kerk meer zichtbaar wordt. Zo zichtbaar, tastbaar en ervaarbaar dat binnen- en buitenstaanders denken: daar moet ik zijn, want daar is God tegenwoordig. Zodat mensen voelen: daar wordt ik onvoorwaardelijk geaccepteerd door Jezus Christus en zijn volgelingen. Volgens mij heeft de leegloop van de kerk niet alleen te maken met externe factoren als het (post)moderne levensgevoel, materialistisch en consumptief gedachtegoed of godsdienstige desinteresse. Het heeft ook te maken met interne, kerkelijke factoren. We zijn zo druk met onszelf, met onze eigen manieren, met onze vertrouwde orde van dienst. We gaan er mee door, hoewel er steeds meer mensen zijn die daar weinig of niets aan beleven. We hebben woorden in overvloed. We spreken verantwoorde gebeden uit, we kennen orde en rust, maar waar is ‘de demonstratie van de geest en van kracht’ zoals Paulus dat in 1 Korinthe 2: 4 zegt? ‘Ik kwam niet met meeslepende woorden van wijsheid, maar met betoon van geest en kracht.’  Of naar een ander woord van Paulus uit de Romeinenbrief (15: 18)  ‘Want ik zal niet wagen van iets anders te spreken dan hetgeen Christus door mij bewerkt heeft, om heidenen tot gehoorzaamheid te brengen, door woord en daad, door kracht van tekenen en wonderen, door de kracht des Geestes.’  Waar wordt die Geest en die kracht zichtbaar? Daar worstel ik mee. Daar ben ik zelf naar op zoek. Ik denk dat we dat heel erg hard nodig hebben als kerk met oog op de toekomst. Om niet alleen met ons hoofd te weten, maar ook met ons hart te beleven dat God daadwerkelijk aanwezig is door zijn woord en in de kracht van zijn Geest. Waarom? Alleen omdat God de wereld liefheeft. In Jezus Christus heeft Hij de wereld gered. Dat goede nieuws is voor iedereen. Daarom stuurde Jezus zijn apostelen de wereld in en worden wij vandaag uitgezonden in de wereld om ambassadeurs van Jezus Christus te zijn.

‘Buiten de kerk is geen heil’ is een vertaling van ‘extra ecclesiam nulla salus’. Het is een uitspraak van de bisschop Cyprianus uit Carthago, die leefde in de 3e eeuw voor Christus.

ds. Gerard Kansen


Uit de kerkenraad – juni

Net als de Tweede Kamer gaat de kerkenraad in de zomer op reces om te genieten van een welverdiende (?) vakantie. In juli en augustus is er dan ook niet vergaderd. De laatste vergadering van het oude seizoen was in juni en deze vergadering had dan ook een lange agenda met een hoop losse eindjes die aan elkaar geknoopt moesten worden. Er werd in dat kader een aantal zaken van het voorjaarsseizoen afgerond maar ook al vooruit gekeken naar het najaarsseizoen.

Wat betreft het eerste: een belangrijke zaak die nu in de afrondende fase is, is de aanvraag om deel te mogen nemen aan het project ‘Protestantse Pioniersplekken’ van de PKN. Met Vitamine G doen we al iets dat precies aansluit bij dit missionaire programma van de landelijke kerk. In juni is het voorlopige voorstel ingediend en het is nu wachten op – hopelijk positief – bericht uit Utrecht.

In de kerkenraad is ook met veel positieve gevoelens teruggekeken op kerkennacht. We hebben veel ‘onbekende gezichten’ mogen verwelkomen en ook een flink aantal gemeenteleden heeft op zaterdagavond de weg naar de kerk gevonden. Al met al een geslaagde avond die zeker voor herhaling vatbaar is.

Met het oog op de toekomst heeft de kerkenraad gesproken over de adventsmaaltijd en over de herstructurering van de kerkenraad. De kerkenraad heeft gekozen voor een nieuwe opzet van de adventsmaaltijd door deze meer open te stellen voor anderen. Dit sluit aan bij het rapport ‘Verbinding tussen kerk en buurt’. Elders in Diependaalcontact kunt u hier meer over lezen. In de brief die u in dit nummer van Diependaalcontact aantreft kunt u lezen hoe u, als gemeentelid, iemand als het ware een maaltijd kunt ‘aanbieden’. De herstructurering van de kerkenraad is iets wat al langer loopt. Het blijkt steeds lastiger te zijn om mensen te interesseren voor bestuursfuncties. Dit is geen Diependaals probleem maar een gegeven waar veel kerken (en andere organisaties) tegenaan lopen. Om hierin toch een weg te vinden en om de continuïteit van het kerkbestuur niet in gevaar te brengen, biedt de kerkorde een aantal nieuwe mogelijkheden om de kerkenraad vorm te geven. In het nieuwe seizoen zal er een voorstel geformuleerd worden hoe wij van die mogelijkheden gebruik zouden kunnen maken. Uiteraard zult u, als gemeente, tegen die tijd ook worden betrokken bij de besluitvorming. In september gaat de kerkenraad uitgerust en met frisse moed weer aan de slag!

Han Monsees

Scriba.

Kringen en activiteiten Diependaalse kerk 2013-2014

Bijbelkring – Jezus beter begrijpen

Het evangelie van Johannes is een opvallend ander evangelie dan de drie zogenaamde synoptische evangeliën Mattheüs, Markus en Lukas. Johannes schrijft vooral op wat Jezus over zichzelf heeft gezegd. Jezus zet zijn eigen woorden op gelijke hoogte met de woorden van God. In elke bijeenkomst staat een woord uit het evangelie centraal. Te denken valt aan woorden als geloven, leven, genade, liefde en vrede. We peilen de diepte van dat woord vanuit de omgeving van de tekst en vanuit de hele Schrift. Nieuw dit jaar is dat wij een boek als leidraad voor het gesprek nemen. Deelnemers kunnen dit boek via ondergetekende aanschaffen.

Tijd:                Dinsdag van 20.00 uur – 21.30 uur.

Data:               Dinsdag 24 september, 22 oktober, 19 november, 28 januari,  25 februari en 25 maart.

Plaats:             Diependaalse kerk, achterzaal.

Materiaal:        Niels de Jong, ‘Jezus beter begrijpen in het licht van Johannes’, Zoetermeer, 2010 (ISBN 9789023924920) (€ 8,95).

Opgave:          Ds. Gerard Kansen, gerardkansen@gmail.com of 035-7512845.

God is goed – cursus over het volgen van Jezus

Door het lezen van dit boek hopen wij te ontdekken wat het betekent dat God goed is, dat Hij liefde is, betrouwbaar, vrijgevig, heilig en zelfopofferend. Wanneer wij God zo leren kennen, zullen onze gedachten over Hem veranderen en zullen wij groeien in het volgen van Jezus. Bij elk thema wordt een ‘geestelijke oefening’ aangereikt. Het boek wordt in de VS gebruikt in het kader van trainingen in discipelschap. De schrijver, James Bryan Smith, is sterk beïnvloed door Richard Foster en Dallas Willard. Deelnemers aan deze cursus worden geacht het boek zelf aan te schaffen en voor de eerste bijeenkomst hoofdstuk 1 te hebben gelezen. Bij deze cursus is het belangrijk om zoveel mogelijk aanwezig te zijn.

Tijd:                Donderdag van 20.00 uur – 21.30 uur.

Data:               Donderdag 10 oktober, 31 oktober, 21 november, 12 december, 9 januari, 30 januari, 20 februari, 13 maart, 3 april.

Locatie:           Eerste avond Elzenlaan 32, daarna bij de                               deelnemers thuis.

Materiaal:        James Bryan Smith ‘God is goed. God leren kennen zoals Jezus Hem openbaart’ (ISBN 9789060679753) (€15,95) óf voor degene waarvoor Engels lezen geen probleem vormt:  James Bryan Smith ‘The good en beautiful God. Falling in love with the God Jesus knows’, (ISBN 9780340996027).

Opgave:          Ds. Gerard Kansen, gerardkansen@gmail.com of 035-7512845.

Uw geloof opnieuw onderzoeken of verdiepen? Doe mee!

Nieuwe ronde Alpha-cursus Diependaalse kerk

Maandagavond 11 november 2013 is het zover: de Alpha-cursus gaat weer van start in de Diependaalse kerk. De Alpha-cursus mag dan officieel ‘een vrijblijvende kennismaking met het christelijk geloof’ heten, de ervaring leert: ook voor wie al christen is heeft de cursus heel wat te bieden.

De Alpha-cursus bestaat uit dertien avonden en een thema-weekend. In een open, gastvrije en ontspannen sfeer kunt u persoonlijk (her)ontdekken wat het betekent om christen te zijn. Elke avond wordt er een ander thema besproken. Iemand uit de leiding of een gastspreker verzorgt een aansprekende en heldere lezing over het onderwerp van die avond. Na afloop van dit ‘Alpha-praatje’ is er de gelegenheid om vragen te stellen en wordt er in gespreksgroepjes – vertrouwelijk! – over doorgepraat. Geen vraag is vreemd, geen antwoord raar. Het is onze ervaring dat elke avond wel iets verrassends in zich heeft.

Bent u nieuwsgierig geworden? Neem dan eens een kijkje op www.alpha-cursus.nl of neem vrijblijvend contact op voor meer informatie of een antwoord op een vraag die u wellicht hebt. Zoals gezegd: de nieuwe cursus start op maandag                11 november, met een open avond. Hieronder leest u de precieze data. De avonden beginnen om 19.00 uur met een maaltijd, maar de deur (zij-ingang kerk) staat vanaf 18.45 uur voor u open. U bent van harte uitgenodigd!

Wilt u de cursus niet volgen, maar wel praktisch helpen door te koken voor de deelnemers en leiding, of door bijvoorbeeld op een cursusavond af te wassen: ook dit is zeer welkom.

Namens de leiding van de Alpha-cursus, fam Voogdt, Wiepke Koopmans en Kaj ten Voorde,

Rianne ten Voorde

Tel.: 035 – 6880026

E-mail:  diependaalsealpha@gmail.com

Cursusdata en onderwerpen nieuwe Alpha-cursus Diependaalse kerk

Maandag 11 november:          Is er meer? (Open avond en                                                   inleiding)

Maandag 18 november:          Wie is Jezus?

Maandag 25 november:          Waarom stierf Jezus?

Maandag 2 december:            Hoe kun je geloven?

Maandag 9 december:            Bidden: waarom en hoe?

Maandag 16 december:          De Bijbel lezen: waarom en hoe?

Dinsdag 24 december:            Kerstnachtdienst

Maandag 6 januari:                  Hoe leidt God ons?

Maandag 13 januari:                Wie is de Heilige Geest?

Weekend 18-19 januari:         Wat doet de Heilige Geest? Hoe kan ik vervuld worden met de Heilige Geest? Waarom en hoe zou ik het anderen vertellen?

Maandag 27 januari:                Hoe kan ik het kwade weerstaan?

Maandag 3 februari:                Geneest God ook nu nog?

Maandag 10 februari:              Hoe zit het met de kerk?

Maandag 17 februari:              Open slotavond, met als thema:                                              Hoe nu verder?

Gemeente Groei Groepen (GGG)

Wat is een Gemeente Groei Groep?

Een Gemeente Groei Groep is een samenkomst van een kleine groep mensen. Sinds vier jaar bestaan er een aantal van deze groepen binnen de gemeente. Op zondagavond is er een groep die in het kerkelijk seizoen ongeveer eens in de drie weken samenkomt. De GGG van dinsdagavond komt het hele jaar om de week samen. Deze groep is zo groot geworden dat die nu gesplitst is en op twee locaties verder gaat. Vanaf dit seizoen zijn er dan ook groepen op drie verschillende avonden: zondag, dinsdag en woensdag. Een groeigroep komt samen in de huiskamer bij één van de leden van de gemeente. Zoals een lichaam bestaat uit duizenden cellen, zo kan de kerk bestaan uit heel veel kleine kringen.

Waarom in de huiskamer?

De eerste christenen kenden helemaal geen kerkgebouwen. Gemeenteleden kwamen in hun huizen bij elkaar. De sfeer in de huiskamer is anders dan in de grotere kerkzaal. Waar in de kerk de preek vaak een centrale plaats inneemt, neemt in de kring het onderlinge gesprek een centrale plaats in. We ontmoeten elkaar op een ontspannen manier. Je mag gewoon jezelf zijn. Niet vromer dan je bent, niet (on-)geloviger dan je bent. Misschien zou je het een gezamenlijke zoektocht mogen noemen naar de betekenis van de Bijbel en het geloof voor ons in deze tijd.

Wat wil men dan in zo’n Gemeente Groei Groep?

Als gemeente willen we – samen met andere mensen die aan het gesprek deelnemen – in kleine groepen van min. 5 en max. 12 mensen samen komen. Daarbij hoopt een GGG op drie soort van groei:

Groeien in geloof: op ontdekkingsreis gaan in de Bijbel en ontdekken wat de Bijbel ons vandaag te zeggen heeft.

Groeien in gemeenschap: het gaat er niet alleen om wat je vindt van iets, maar om wie je bent. We mogen God ontmoeten, maar ook elkaar! Niet alleen over het weer of de vakantie, maar over wat er leeft in je hart.

Groeien in getal: de GGG wil een open groep zijn: niet een kliekje gelijkgezinden die het met elkaar eens zit te zijn, maar een open groep, waar iedereen welkom is die het avontuur van de zoektocht durft mee te beleven.

Wat is het doel?

Het is bijzonder om te ontdekken dat  het aantal deelnemers aan GGG’s toeneemt . Er zijn voorbeelden van gemeenten, waar tientallen GGG’s draaien! Het is een boeiend avontuur om te ontdekken, hoe je betrokken raakt bij mensen die je voor die tijd niet kende. Er groeien vriendschappen! Tegenover de eenzaamheid in de wereld mag de kerk immers de gemeenschap aanbieden!? Ons verlangen is, dat de GGG ook het leven van de kerk als geheel zal stimuleren.

Is het zendingswerk?

In eerste instantie zou je zeggen: nee. Het is veel meer Gemeente Opbouw werk. Maar in de praktijk zie je wel degelijk, dat mensen die geïnteresseerd zijn in het geloof van christenen graag aanhaken bij zo’n veilige, kleinschalige huiskamerkring. De drempel is lager dan voor een kerkdienst. De GGG kan daarom gebruikt worden om buren, vrienden, familie enz. uit te nodigen om deel te nemen aan het geloofsgesprek. De GGG vormt voor veel mensen ook een goed vervolg op een introductiecursus over het christelijk geloof, zoals bijvoorbeeld de Alphacursus. Ook bieden de GGG’s mensen die nieuw zijn in de gemeente of hen die Vitamine G-diensten bezoeken een ideale kans om mensen te leren kennen.

Wie is er verantwoordelijk voor?

Het is vooral een gezamenlijk avontuur: want elke deelnemer is medeverantwoordelijk voor de kwaliteit van de ontmoetingen. Iedereen mag iedereen meenemen naar de bijeenkomsten. Een GGG kent geen ‘inleider’ die een studie geeft. Er is ook geen predikant aanwezig om toelichting te geven. In feite geven de deelnemers samen vorm aan de avonden. Wel zijn er twee mensen per groep die de verantwoording dragen voor de gang van zaken. Voor hen geldt dat zij niet bekwamer of geloviger zijn dan de andere kringleden. Zij introduceren het thema van de bijeenkomst, geven enigszins richting aan de gesprekken, bezoeken de voorbereidingsavonden en bepalen wanneer de groep gedeeld moet worden.

Meedoen

In de groep op zondag is ruimte voor nieuwe deelnemers. Als u, na het lezen van deze tekst, interesse heeft kunt u contact opnemen met Anneke Slikkerveer (035-6858210 of a.slikkerveer@hetnet.nl ). Naast Anneke zijn wij op zoek naar iemand die ook mede leiding kan gaan geven aan deze groep. Ook de twee andere groepen, op dinsdag en woensdag, staan open voor nieuwe deelnemers. Informatie hierover kunnen ingewonnen worden bij Kaj ten Voorde (GGG op woensdag; 035-6880026 of kajtenvoorde@gmail.com) en Marieke Koopmans (GGG op dinsdag; 035-5337913 of mariekekvb@gmail.com)

Thema: Leven door de Geest

Het materiaal dat wordt gebruikt bevat de volgende onderdelen en zal deelnemers helpen om:

  1. kennis te maken met de persoon en het werk van de heilige Geest;
  2. te ontdekken wat het betekent dat de heilige Geest ons wil vervullen en in ons woont;
  3. te leven in de kracht van de Geest, onze gaven en onze passie te ontdekken en in te zetten in de dienst van de Heer:
  4. te leren luisteren naar de Geest, ook als het gaat over heftige vragen rond de dienst van de genezing en bevrijding en over het beoefenen van de gerechtigheid in de samenleving.

ds. Gerard Kansen


Even voorstellen

Op zondag 25 augustus jongstleden ben ik in beide diensten aan de gemeente voorgesteld als predikant in opleiding. Graag maak ik gebruik van de mogelijkheid om ook via Diependaalcontact mezelf kort te introduceren. Mijn naam is Peter Smits, ik ben 48 jaar, waarvan meer dan de helft getrouwd met Conny. We wonen in Amsterdam, waar we als missionair werkers actief zijn. Ik ben als evangelist in dienst bij de IZB (Vereniging voor zending in Nederland). Samen met Conny geef ik leiding aan de nieuw ontstane missionaire gemeenschap ‘Hebron’. Deze dochtergemeenschap van de Noorderkerk bevindt zich in de prachtige, multiculturele Spaarndammerbuurt. We hebben zes kinderen gekregen, die nu in de leeftijd tussen 23 en 12 zijn. Onze oudste twee studeren in Amsterdam, de middelste twee in Groningen respectievelijk Ede en de jongste twee zijn middelbare scholieren en nog thuiswonend. Aangezien Conny ook gastouder is, komen er nog steeds genoeg kinderen bij ons over de vloer. In een ver verleden ben ik theologie gaan studeren en na een lange adempauze heb ik de draad weer opgepakt. In 2009 ben ik als deeltijdstudent begonnen aan de predikantsopleiding van de Protestantse Theologische Universiteit (PThU). Afgelopen zomer heb ik mijn laatste colleges afgerond, nu resten nog de praktijkstage in de gemeente en het schrijven van een masterscriptie (over een praktisch-theologisch onderwerp: hoe raken mensen van niet-Nederlandse afkomst betrokken bij een Nederlandse wijkgemeente?). Het zal u misschien niet verbazen dat ik uitzie naar het ambt van missionair predikant. Voor de praktijkstage heb ik vanwege mijn werkervaring als evangelist een gedeeltelijke vrijstelling gekregen: ik hoef slechts 80 uur in de gemeente bezig te zijn. Ik ben daarom des te blijer dat ik tóch welkom ben in de Diependaalse kerk. Ik ken dominee Gerard Kansen via de IZB en ik denk dat ik het nodige kan leren door met hem op te lopen: hoe werkt het om als predikant een verbindende schakel te zijn tussen de bestaande gemeente en een nieuw missionair initiatief? In verschillende overleg- structuren (wijkkerkenraad, algemene kerkenraad, kernteam en Vitamine G) maar ook in predikantswerkzaamheden als pastoraat, catechese en voorgaan in kerkdiensten, hoop ik antwoorden op deze vraag te vinden.

Wees dus niet teleurgesteld als ik halverwege de maand november al weer afscheid neem zonder dat we elkaar misschien persoonlijk ontmoet hebben. Ik doe mijn best om in elk geval enkele zondagen in de Diependaalse kerk aanwezig te zijn en ik wil me ‘benaderbaar’ opstellen.

Peter Smits, pchsmits@pthu.nl, 06 -19787730.

‘Diependaal zingt’ op zondag 15 september

Als er iets is dat mensen graag samen doen, dan is het zingen.

Dat gaan we doen op de eerste avond van het nieuwe seizoen: zondagavond 15 september om zeven uur. Waar zoveel mensen aan God voorbij gaan, mogen wij, die Hem hebben leren kennen door Jezus Christus, eren, prijzen en bedanken voor Zijn liefde en trouw. Dat doen we met oude en nieuwe, Nederlandstalige liederen o.l.v. ds. C.A.E. Groot uit Barneveld, componist en tekstdichter van o.a. het bekende lied ‘Samen in de Naam van Jezus’. Hij begeleidt de samenzang en leidt ons door het programma, dat als thema heeft:    Nooit zal het donker winnen! Tussen de samenzang door luisteren we naar enkele liederen van het Christelijk Gereformeerd zangkoor ‘Soli Deo Gloria’ o.l.v. dhr. J. Propitius. Deze sing-in, waarin ook de oudere kinderen en tieners van harte welkom zijn (er wordt aan hen gedacht bij de keuze van de liederen), mag u niet missen. Kom zelf en neem uw buren, vrienden en kennissen mee naar dit bijzondere feest van zang en muziek.

Missionaire werkgroep

Vlak voor de vakantieperiode kwamen we als missionaire werkgroep bij elkaar. Het hoofdonderwerp was de adventsmaaltijd ‘nieuwe stijl’. Het was best een beetje vreemd om over kerst na te denken… Onze hoofden waren immers vol van zonnige oorden en even heerlijk niksen. Ondanks dat was de avond productief. Wat een ideeën stroomden er weer over de tafel! We hebben nagedacht over de verdere uitwerking van de adventsmaaltijd. Het plan is om deze vertrouwde jaarlijkse maaltijd uit te breiden. Dit alles in het kader van de aanbevelingen van de studenten van de CHE. Ook de mensen uit de buurt zullen dit jaar worden uitgenodigd. Hiermee proberen we de buurtbewoners op een laagdrempelige manier te laten kennismaken met onze wijkgemeente. De hoop is dat mensen die normaal niet in een kerk komen, wel naar een maaltijd in de kerk willen komen. De avond dient om mensen onze gastvrijheid te laten ervaren en ook kennis te laten maken met het evangelie. Natuurlijk zijn ook alle gemeenteleden van harte welkom. Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld, we vormen immers met elkaar de Diependaalse kerk inclusief Vitamine G!

Het organiseren van een dergelijke avond is uiteraard pionieren en zoeken naar de juiste wegen. Maar al doende leren we en hopelijk wordt de avond zo’n groot succes dat de kerk uit zijn voegen barst!

Namens de missionaire werkgroep,

Annemarie Biebericher

Adventsmaaltijd nieuwe stijl op 14 december, ‘A TASTE OF CHRISTMAS’

De adventsmaaltijd 2013 moet een stijlvolle en gezellige avond worden, met lekker eten, humor, warmte en inhoud. Het moet echt een avondje uit zijn waarop de kerk trakteert. De avond is bedoeld voor buurtbewoners, maar ook voor de trouwe bezoekers van de adventsmaaltijd en alle gemeenteleden van de Diependaalse kerk. Het moet een avond zijn waarin iedereen zich herkent, zowel de bewoners van de Bloemenbuurt als de mensen afkomstig uit de meer ‘rijke’ wijk. Qua toegankelijkheid moet het vergelijkbaar zijn met een televisieprogramma als De Wereld Draait Door: Stijlvol met een combinatie van elementen van hoge en lage cultuur. De avond is gericht op volwassenen, we gaan ervan uit dat mensen met kinderen oppas regelen om echt een avond uit te kunnen zijn. De avond vindt plaats op zaterdag 14 december vanaf 19.00 uur.

Hoe ziet de avond eruit

De avond is opgebouwd als een soort ‘dinnershow’: de drie gangen van de maaltijd worden afgewisseld door drie intermezzo’s. Voorgerecht en dessert worden uitgeserveerd (mensen vinden het vaak fijn om te worden bediend tijdens zo’n avondje uit), hoofdgerecht bestaat uit een buffet, zodat onze gasten ook weer niet de hele avond hoeven te zitten, maar ook even kunnen lopen. Na het dessert volgen koffie en thee. We zorgen dat de onderdelen zoveel mogelijk vloeiend in elkaar overlopen, zodat mensen zich niet vervelen. Bij het verlaten van de kerk lopen de mensen langs een uitnodigend aangeklede tafel met daarop allerlei dingen en informatie over wat er zoal in de kerk gebeurt. Wie wil kan iets meenemen, niets wordt opgedrongen. Ook zijn er mensen van ons herkenbaar aanwezig mochten mensen vragen hebben; ook dit uitnodigend en niet opdringerig. Tussen de gangen van het diner door zijn er ‘intermezzo’s’. Deze intermezzo’s hebben een aantal van de volgende kenmerken:  ze zijn professioneel verzorgd; ze zorgen voor vermaak, maar ook voor inhoud en geven de mensen een uitdaging mee; ze geven op een toegankelijke manier (kerst / advent) inhoud aan de maaltijd; ze zorgen voor ontmoeting en breken het ijs een beetje; ze zijn laagdrempelig.

Wat is nodig?

Personeel: Voor de verschillende taken wordt personeel gevraagd vanuit de gemeente, jong en oud. Op de avond zelf is er een, duidelijk herkenbare, ‘master of ceremony’ deze heet ook de mensen welkom en kondigt waar nodig de ‘gastoptredens’ aan.

Uitnodigingen: Er zijn meerdere kanalen waarlangs we uitnodigingen (kunnen) doen en adverteren. We denken aan adverteren in de krant en het flyeren i.c.m. met de kaart die voor de kerstdiensten worden gemaakt. Die uitnodigingen worden huis-aan-huis verspreid in de buurt rondom de kerk. Overwogen wordt ook een Facebook-pagina op te zetten.

Eten en drinken: Er wordt gezorgd voor lekker eten en drinken. Op dit vlak pakken we meer uit dan we tot nu toe voor de adventsmaaltijd hebben gedaan. Het moet echt het gevoel hebben van een restaurant, mensen worden bediend door ‘personeel’ (daarop geklede medewerkers).

Ontvangst: Mensen moeten  gastvrij ontvangen worden, de ontvangst moet professioneel zijn (er moet goed gekeken worden naar de manier waarop dit wordt aangepakt, in welke ruimte ontvangen wordt, hoe er met de garderobe wordt omgegaan etc.).

Aankleding: De zaal moet sfeervol, aansprekend worden aangekleed. Ook hierbij is het belangrijk dat het verschillende soorten mensen aanspreekt en dat het bijdraagt aan het gevoel van een avondje uit.

Financiering: Voor de financiering van het geheel zullen we, net zoals bij de advertentiecampagne van Vitamine G, mensen vragen dit te sponsoren. In de brief die u aantreft in dit nummer van Diependaalcontact kunt u zien wat er nodig is en hoe u kunt meedoen dit initiatief mogelijk te maken. Doet u mee?

Namens de kerkenraad, Marian Versteeg, diaken

Namens de missionaire werkgroep, Maurice de JongSoosnieuws

Lieve mensen allemaal, na een zomervakantie van zeven weken heb ik eigenlijk weinig nieuws. Maar goed nieuws is dat we op donderdag 29 augustus weer met de soos beginnen. Bent u alleen en wilt u eens iets anders dan thuis zitten en naar de t.v. kijken. Kom dan eens naar ons toe. De drempel is vaak zo hoog om alleen ergens heen te gaan. Ik weet het, maar kom gerust u bent van harte welkom. We hebben iedere donderdagmiddag, van 14.30 uur tot 16.30 uur, soos in de achterzaal van de kerk. Hebt u geen vervoer ? Dan kunnen we regelen dat één van onze chauffeurs u komt ophalen en later weer thuisbrengt. Dus daarover behoeft u zich geen zorgen te maken.

Op 26 augustus was een vergadering van de commissie bij mij thuis. In deze vergadering werd het programma voor de winter vastgesteld. Maar omdat de kopij t.b.v. Diependaalcontact voor 20 augustus moest worden ingeleverd, kan ik in dit stukje nog geen duidelijk overzicht van ons winterprogramma geven. Maar u kunt ervan uitgaan dat het weer een goed programma wordt.

Heel blij zijn we met onze nieuwe chauffeurs. Het was de laatste tijd een beetje moeilijk om iedereen op tijd te kunnen halen en weer thuis te brengen. Door ziekte waren enkele chauffeurs gedwongen met rijden voor de soos te stoppen. Nog hartelijk dank voor uw inzet. We wensen u beiden een spoedig herstel toe. We zijn blij dat mevrouw R. Honders en de heer D. Mol bereid zijn ons chauffeursteam te komen versterken. Heel hartelijk welkom.

We hopen dat jullie een fijne tijd bij ons zullen hebben.

Anky Harmsen willen we graag bedanken voor de hulp die ze het afgelopen seizoen hebt verleend, dank je wel.

Het ledenaantal loopt door ziekte, ouderdom of overlijden terug. Hoe triest het ook is, we weten er alles van, wij willen toch verder.

De zomer begon koud maar werd later zeer warm. We hebben van alles gehad, flinke hoosbuien, onweer, regen en temperaturen van 16 tot 35 graden.

We starten dus  weer op donderdag 29 augustus. Jammer genoeg met 2 dames minder. Mevrouw. J. Rouvoet en  mevrouw. P. Gerbracht  worden beiden in verpleeghuis ‘Gooizicht’  verpleegd. We wensen u een spoedig herstel toe. Mevrouw A. Dorland is gelukkig weer aan het opknappen, ook zij werd korte tijd in ‘Gooizicht’ verzorgd. Hopelijk komt het met u allen weer helemaal goed. Laten we bidden voor onze zieke dames. We hopen mevrouw G. van Aggelen weer terug te zien op de soos. Mevrouw is door allerlei omstandigheden een lange tijd afwezig geweest. Mevrouw Van Aggelen hartelijk welkom.

In de vakantie mochten de dames M. Lazoe, A. Miché en

P. Gerbracht hun verjaardag vieren, dames nog van harte gefeliciteerd en wij wensen u een gezegend nieuw levensjaar toe.

Zo bent u weer een beetje op de hoogte van de dingen rond de soos. We hopen er met elkaar weer een mooi en gezond winterseizoen van te maken en graag met een paar nieuwe leden.

Veder wensen wij u een mooi najaar, goede winter, Gods liefde en zegen toe.

Wilt u meer informatie? Bel gerust, u bent van harte welkom.

Een vriendelijke groet, Els. v. Loenen.

Voorzitter van de commissie  tel: 035-6219373

Diependaal-Vocaal

Ons gelegenheidskoor zal ook dit jaar weer meewerken aan de kerkdienst op 1e Kerstdag. Eind oktober beginnen we met het repeteren van de te zingen liederen. De leden van het koor zullen tijdig van de juiste data op de hoogte worden gesteld. Bovendien zal ik een en ander nog in het kerkblad vermelden. Zoals gebruikelijk vinden de repetities plaats op de maandagavonden van 20.00 uur tot 22.00 uur in de achterzaal van de kerk. Als u het koor wilt komen versterken, neem dan even contact met mij op. Tel.nr. 035-6853982 of via de e-mail, biebericher@kpnplenet.nl.

Theo Biebericher

Preekrooster  (1 september – 8 december (onder voorbehoud)

o. = Ochtenddienst 10.00 uur       Vitamine G  12.00 uur

a. = Avonddienst 19.00 uur

—————————————————————————

01 sept.       o. Ds. B. van ’t Veld,  Vaassen

08 sept  o. Ds. G.A. Kansen                        Ds. G.A. Kansen

15 sept.  o. Ds. G.A. Kansen

a. Ds. C.A.E. Groot, Barneveld

22 sept.  o. Ds. J.A. Berkheij, Woerden         Dhr. Kaj ten Voorde

29 sept.  o. Ds. G.A. Kansen

06 okt.  o. Ds. W.M. van Laar, Rotterdam

13 okt.  o. Ds. G.A. Kansen                        Ds. G.A. Kansen

20 okt.  o. Ds. A.A. van Kampen, Anna Paulowna

27 okt.  o. Dhr. P.C.M. Smits (pio) A’dam    Dhr.  P.C.M. Smits (pio) A’dam

03 nov. o. Ds. G.A. Kansen

10 nov. o. Ds. G.A. Kansen                        Ds. G.A. Kansen

17 nov. o. Mw. Drs. I. Terlouw, Huizen

24 nov. o. Ds. G.A. Kansen                        Ds. Lydia Kansen – Brasz

01 dec.  o. Ds. A. Juffer, Rhenen

a. Ds. G.J. Wisgerhof, Amersfoort

08 dec.  o. Ds. G.A. Kansen                        Ds. Gerard Kansen

Relatiecursus ‘Houd Me Vast’

In elke relatie bouw je patronen op waardoor je elkaar af en toe verkeerd begrijpt of niet meer kunt bereiken. De ‘Houd Me Vast-cursus’ is bedoeld zowel voor echtparen die niet veel conflicten hebben maar zich kunnen voorstellen dat het beter kan, als voor echtparen die hun relatie regelmatig als moeizaam ervaren. De cursus is ontstaan vanuit Emotionally Focused Therapy (EFT),  een wetenschappelijk onderbouwde methode die in Nederland veel aandacht krijgt vanwege het positieve resultaat.  Deze cursus past in de Bijbelse boodschap, omdat het doel herstel en versterking van het huwelijk is.

Het is een interactieve cursus die concreet resultaat oplevert voor je relatie. Je leert hoe je samen met je partner een hechtere en veilige relatie opbouwt. Onder deskundige begeleiding leer je meer over elkaars pijnpunten en over patronen die een negatieve invloed hebben. Door je voor elkaar open te stellen is het mogelijk de liefde voor elkaar te versterken.

Tijdens de cursus kijken we stukjes film van partners die gesprekken met elkaar voeren over hun relatie. Vervolgens gaan jullie met z’n tweeën  zo’n gesprek voeren.  Hierin kun je door ons worden begeleid.

De cursus bestaat uit 8 wekelijkse bijeenkomsten van 20.00 uur tot 22.00 uur. Het boek ‘Houd Me Vast’ van Sue Johnson zal hierbij gebruikt worden.

Data:    16, 23, 30 september, 7, 14 en 28 oktober, 4 en 11 november.

Locatie: Het Coachhuis, Vaartweg 28 in Hilversum.

Kosten: € 295,- per persoon.

Interesse of opgave:  Janet Dekker:Janet@dekker-rodenburg.nl, www.herstel-en-bemiddeling.nu.

Agnes Huizenga: info@intersession.nl, www.intersession.nl.

InterKerkelijk Koor Hilversum

Dinsdag 3 september a.s. begint ons koor weer met de repetities.

Er staan al verschillende medewerkingen aan kerkdiensten op ons programma. De eerste is op 29 september a.s. in de Regenboogkerk.

Ook zijn er plannen om volgend jaar een meerdaagse  koorreis te maken, een reis waar de leden naar uit kijken, zoals je ziet genoeg werk aan de winkel.

Maar ons koor wil ook uitbreiden. Er zijn dringend bassen nodig. Ook sopranen, tenoren en alten zijn altijd welkom.

Wil je graag zingen! Maak dan eens een repetitie mee!

Dan kan je de sfeer proeven en meezingen.

Ons koor repeteert elke dinsdagavond in de Bethlehemkerk van 20.00 uur tot 22.00 uur.

Iedereen is hartelijk welkom.

Wil je meer weten, bel even naar Wim Vlijm tel: 035-6232156

Kopij Diependaalcontact december 2013

Begin december zal Diependaalcontact weer verschijnen. In verband met de vermenigvuldiging en de bezorging is het van belang dat het blad tijdig gereed komt. Daarom zou ik graag uiterlijk op 20 november over de benodigde kopij beschikken. Indien u een stukje in Diependaalcontact van december wilt plaatsen, verzoek ik u met voornoemde datum rekening te houden. U kunt uw kopij naar mij mailen (diependaal-c@hotmail.com) of toezenden (Stieltjeslaan 9, 1222 RC Hilversum).

Theo Biebericher


Agenda van bijzondere diensten en activiteiten 2013/2014

september

15 september   H. Avondmaal, 10.00 uur

15 september   Zangdienst, 19.00 uur

24 september   Bijbelkring, 20.00 uur

29 september   Gemeentezondag,10.00 uur

oktober

10 oktober        Cursus ‘God is goed’, 20.00 uur

22 oktober        Bijbelkring, 20.00 uur

28 oktober        Start repetities D.-Vocaal (onder voorbehoud)

31 oktober        Cursus ‘God is goed’, 20.00 uur

november

09 november   Fancy-fair

11 november   Alpha-cursus, 19.00 uur

18 november   Alpha-cursus, 19.00 uur

19 november   Bijbelkring, 20.00 uur

21 november   Cursus ‘God is goed’, 20.00 uur

24 november   Eeuwigheidszondag, 10.00 uur

25 november   Alpha-cursus, 19.00 uur

december

01 december   H. Avondmaal, 10.00 uur

01 december   Adventszangdienst, 19.00 uu

02 december   Alpha-cursus, 19.00 uur

09 december   Alpha-cursus, 19.00 uur

12 december   Cursus ‘God is goed’, 20.00 uur

14 december   Kerstmaaltijd, 19.00 uur (zaterdag)

16 december   Alpha-cursus, 19.00 uur

24 december   Kerstnachtdienst, 22.00 uur/ vitamine G

25 december   Kerstmorgendienst, 10.00 uur

31 december   Oudejaarsdienst, 19.30 uur

januari

06 januari        Alpha-cursus, 19.00 uur

09 januari        Cursus ‘God is goed’, 20.00 uur

13 januari        Alpha-cursus, 19.00 uur

18/19 januari   Alpha-cursus, weekend

27 januari        Alpha-cursus, 19.00 uur

28 januari        Bijbelkring, 20.00 uur

30 januari        Cursus ‘God is goed’, 20.00 uur

februari

03 februari       Alpha-cursus, 19.00 uur

10 februari       Alpha-cursus, 19.00 uur

17 februari       Alpha-cursus, 19.00 uur

20 februari       Cursus ‘God is goed’, 20.00 uur

25 februari       Bijbelkring, 20.00 uur

maart

13 maart          Cursus ‘God is goed’, 20.00 uur

25 maart          Bijbelkring, 20.00 uur

april

03 april                        Cursus ‘God is goed’, 20.00 uur

Vitamine G

Een nieuwe vorm van kerk-zijn in Hilversum

Informeel – diepgaand – interactief – spiritueel – intiem

Waar en wanneer?

Diependaalse kerk

(Diependaalselaan 138, Hilversum)

Elke tweede en vierde zondag van de maand

12.00 tot 13.30 uur, 11.45 uur koffie en thee

Meer informatie: ds. Gerard Kansen, tel. 035-7512845

gerardkansen@gmail.com

www.vitamineg.net

www.diependaalsekerk.nl

Een nieuwe vorm van kerk-zijn in Hilversum

Uiteraard bent u ook van harte welkom in de reguliere diensten, elke zondag om 10.00 uur
GEMEENTEZONDAG

Zondag 29 september 2013 om 10.00 uur

Diependaalse kerk

en Vitamine G

openen samen een nieuw seizoen

Thema: Waar gaat jouw hart van open?

(1 Johannes 4: 19)

Aan deze dienst leveren velen hun bijdrage

Na afloop speelse ontmoeting en gezamenlijke lunch