Diependaalcontact september 2014

Voorwoord

In de komende nummers van Diependaalcontact wil ik telkens nadenken over de liefde. ‘Want de meeste van deze is de liefde’, schrijft Paulus in het bekende dertiende hoofdstuk van zijn eerste brief aan de gemeente van Korinthe. We gaan het hebben over het fundament van de liefde, de bron van de liefde en verankering van de liefde. Daarna gaat het over het leven in de liefde, het verlies van liefde en tenslotte de groei van de liefde.


Het fundament van de liefde

De bijbel

Deze hoop zal niet worden beschaamd, omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de heilige Geest, die ons gegeven is. Toen wij nog hulpeloos waren is Christus immers voor ons, die op dat moment nog schuldig waren, gestorven. Maar God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren.   Romeinen 5: 5, 6, 8

Overdenking

Liefde is in onze cultuur vooral een gevoel. Het is heerlijk als je liefde ervaart en ervan kunt zingen met romantische woorden. Maar wat een verdriet en leegte als het gevoel je ineens in de steek laat en zomaar weg is. Je wordt er droevig van en voelt je eenzaam.

Paulus legt in deze tekst uit dat de liefde van God geen wisselend gevoel is, maar dat die gegrond is in het leven en lijden van Jezus Christus en dus nooit wankelt of wisselt. Jezus gaf zijn leven voor ons, zelfs toen wij nog niet naar Hem vroegen. De Heilige Geest verlangt ernaar zijn liefde in ons leven uit te gieten, ook als wij er soms voor ons gevoel helemaal niet bij kunnen.

Wie nadenkt over de liefde, beseft dat die niet bij ons begint. Het begint niet bij ons geloof, niet bij onze toewijding, niet bij onze inzet, maar bij de bereidheid om onze lege handen naar God op te heffen. Dan gebeurt het grootste wonder, dat wij vernieuwd worden door de liefde van God, die onvoorwaardelijk aan alles vooraf gaat. Die liefde is zo overvloedig, dat het gaat overstromen en de mensen en de wereld om mij heen bereikt.

Gebed

‘Heer, God van liefde, dank U wel dat uw liefde altijd weer voorop gaat. Dank U wel dat U zelf het fundament hebt gelegd. Help ons om het dan ook vandaag van U te verwachten. Geef ons uw Heilige Geest om zo te leven dat de vrucht van de liefde in ons groeien zal.’

ds. Gerard Kansen

Uit de kerkenraad

In de juni-vergadering hebben we dankbaar teruggeblikt op alles wat het afgelopen jaar aan “goeds” gebeurd is, in de eerste plaats de erkenning van Vit. G als Pioniersplek, kijken we zowel even terug maar ook alvast vooruit.

Een brief van de PKN

In de kerkenraadsvergadering van 17 juni werd allereerst  de eerste brief van de scriba van de PKN, ds. Arjan Plezier, besproken. Deze brief volgt op een aantal bezoeken aan diverse kerkenraden alsmede besprekingen in de generale synode zelf. Totaal zeven brieven over één onderwerp, namelijk het ambt. Kerkenraden worden bovendien verzocht te reageren. Hij schrijft o.a. dat in de kerk – in welke vorm of plaats dan ook – elke gedoopte christen een ambt heeft, te weten het ambt van alle gelovigen. U bent geen onmondige gelovige die wordt bediend door ambtsdragers. Door de Geest weet u van God en bent u medewerkers  van God. Daarom kunnen we dan ook elkaar dienen, troosten, opbouwen en tenslotte helpen om samen gemeente te zijn, naar binnen en naar buiten. Met andere woorden, er is dus een ambt van alle gelovigen. besloten wordt dat deze brief in Diependaalcontact zal worden geplaatst met de vraag aan de gemeente om daar op te reageren.

De bloemendienst.

Deze wordt vereenvoudigd, in die zin dat een vast persoon hiervoor gaat zorgen. Een financiële bijdrage hiervoor is en blijft altijd welkom!

Het missionaire project in Lima (Peru)

Zoals u weet hebben wij een speciale band met ds. Goedhart in Peru. Helaas loopt hij tegen te veel praktische en onvoorziene problemen op. Deze dwingen hem en zijn gezin tot een vroegtijdige terugkeer in 2015. Zie verder het bericht van Barthold Reinders.

De kerkenraad

We zijn blij dat Annemarie Biebericher, Herman Verra en Rianne ten Voorde ons team versterkt hebben. Binnenkort gaan ons, na jarenlange trouwe dienst, de ouderlingen Inge Bos en Willy Nijhuis verlaten. Een herstructurering van alle taken is wel gewenst. Daaraan wordt gewerkt.

Het nieuwe liedboek

Oorspronkelijk liet een financiële kwestie een bescheiden introductie in onze kerk niet toe. Intussen is het gebruik via de beamer gelukkig minder kostbaar geworden na een drastische aanpassing van de tarieven. Dus binnenkort is het zover: kunt u eruit meezingen en erover meepraten!

Voortgaand gesprek over het heilig avondmaal

Een weergave van het gesprek is al gepubliceerd in het Kerkblad van 28 juni 2014. U kunt dat verslag nog terugvinden op de website van de Diependaalse kerk, in het archief van de wijkberichten. Het gesprek zal in de augustus vergadering worden voortgezet. Daarna zal de gemeente worden uitgenodigd voor een gemeente-avond waarop we hier met elkaar over kunnen spreken

Namens de kerkenraad, Jaap van Woerekom


DE DIEPENDAAL ZOEKT:  Medewerkers Kerkbalans (M/V)

Wij vragen: Enthousiaste vrijwilligers die tijdens de Actie Kerkbalans

(januari) bereid zijn de enveloppen voor Kerkbalans weg te brengen

en weer op te halen bij ongeveer 10 à 15 adressen bij u in de buurt.

Wij bieden: Onze dankbaarheid voor iedereen die meewerkt aan de

Actie Kerkbalans en een aardige attentie.

Informatie: bij Wim v.d. Kolk of bij de scriba van de kerkenraad

GESPREKSKRING OF GROEIGROEP OVERDAG? IETS VOOR U?

Voor sommige mensen is het meedoen aan activiteiten die ’s avonds plaatsvinden bezwaarlijk. U kunt hierbij denken aan ouderen die       ’s avonds liever thuis blijven, maar ook aan ouders met jonge kinderen. De kerkenraad overweegt om bij voldoende belangstelling voor deze groep een activiteit zoals een gesprekskring of een groeigroep overdag te organiseren. Bent u geïnteresseerd om hieraan deel te nemen, dan wil ik u vragen dit bij de scriba van de kerkenraad kenbaar te maken en ook te vermelden wat voor soort activiteit u op prijs zou stellen. Bij voldoende belangstelling gaat de kerkenraad verdere actie ondernemen.

DE KERKENRAAD NODIGT U UIT VOOR:
EEN GEMEENTE-AVOND OVER HET HEILIG AVONDMAAL

Naar aanleiding van de gesprekken die in de gemeente hebben plaatsgevonden, heeft de kerkenraad een voorstel geformuleerd  over het beleid rond het Heilig Avondmaal. De kerkenraad ziet

er naar uit om met u over het voorstel van gedachten te

wisselen.

Het voorstel ontvangt u vanaf 14 september in de dienst.
De gemeente-avond is op dinsdag 30 september in de

wijkzaal. 
Aanvang: 19.15 uur; koffie vanaf 19.00 uur.

Gebedsgroep

Elke donderdagavond ná de tweede en vierde zondag van de maand brandt er – van 21.15 uur tot ongeveer 22.00 uur – licht in de achterzaal van de kerk. Een groepje mensen komt dan bij elkaar om samen te bidden voor de Diependaalse kerk,  Vitamine G, de kerken en inwoners van Hilversum, voor mensen persoonlijk en voor de wereld waarin wij leven. Ook u/jij kunt meebidden, wees welkom! Een gebedsverzoek indienen kan ook. Mail dan naar gebedskring@diependaalsekerk.nl of gebedskring@vitamineG.net. E-mails komen rechtstreeks bij ons terecht en worden natuurlijk vertrouwelijk behandeld.

Plaats:             Achterzaal Diependaalse kerk

Tijd:                              Donderdag na de tweede en vierde zondag van de maand van 21.15 uur tot 22.00 uur.

Info:                 gebedskring@diependaalsekerk.nl of                                     gebedskring@vitamineG.net

Bijbelkring – Jezus beter begrijpen (vervolg)

We vervolgen het samen lezen van het evangelie van Johannes. Al lezend gaan we op ontdekkingstocht naar de zeggingskracht van de woorden van het vierde evangelie. Deze kring staat open voor zowel de beginnende als de meer gevorderde Bijbellezer. Voorkennis is niet vereist, wel een houding van ‘willen leren’. De eerste avond staat hoofdstuk 9 centraal en het zou fijn zijn als dat hoofdstuk thuis al is doorgelezen. Hoewel wij ons met name richten op de Bijbeltekst, gebruiken wij ook een boekje met nieuwe gezichtspunten of een verrassende woorduitleg. De gegevens van dat boekje treft u hieronder aan.

Tijd:                  Donderdag van 20.00 uur – 21.30 uur

Data:                Donderdag 2 oktober, 30 oktober en 27                                 november 2014.

Donderdag 15 januari, 12 februari en 12 maart          2015.

Plaats:             Diependaalse kerk, achterzaal

Materiaal:        Niels de Jong, ‘Jezus beter begrijpen in het licht van Johannes’, Zoetermeer, 2010 (ISBN 9789023924920) (€ 8,95)

Opgave:          ds. Gerard Kansen, gerardkansen@gmail.com of 035-7512845

Gemeente Groei Groepen

Ook dit jaar is er weer de uitnodiging om elkaar doordeweeks op te zoeken in een Groei Groep. Dit geldt voor bezoekers van de Diependaalse kerk en Vitamine G maar ook voor mensen van buiten! In de Groei Groepen zien we naar elkaar om en willen we leren van God en van elkaar. In een ontspannen sfeer gaan we in gesprek over verschillende thema’s, leren we van de Bijbel en pakken we de uitdaging aan het geloof praktisch te maken. Het thema in 2014/2015 is dan ook “discipelschap”, oftewel: wat betekent het als je Jezus wilt volgen, van Hem wilt leren, op alle terreinen van je leven? Je bent van harte welkom je aan te sluiten of een keer sfeer te komen proeven.

Plaats:             In de huiskamer bij een van de deelnemers thuis

Tijd:                  Vanaf 15 september elke 2 weken op maandag-                   , dinsdag- of woensdagavond vanaf 20.00 uur                     (voor groepen met de mogelijkheid mee te eten:                     vanaf 18.45 uur)

Opgave:          Kaj ten Voorde, mail@kajtenvoorde.nl, 035-               6880026

Alpha-cursus

Wil je vrijblijvend kennismaken met het christelijk geloof? Of je geloof opnieuw onderzoeken of verdiepen? Doe de Alpha-cursus! In een ongedwongen, gastvrije en ontspannen sfeer kun je zelf ontdekken wat het betekent om christen te zijn. We beginnen iedere avond met een gezamenlijke maaltijd, gevolgd door een korte inleiding. Diverse kernpunten van het christelijk geloof komen in de inleidingen aan bod. In kleine groepjes praten we daarover (vertrouwelijk) door. Er wordt volop ruimte geboden voor onderling gesprek, luisteren naar elkaar, het stellen van vragen en ontmoeting. Het is onze ervaring dat elke avond wel iets verrassends in zich heeft, evenals het Alpha-weekend.

Plaats: Diependaalse kerk, Diependaalselaan 138 (zij-                      ingang)

Data:                Bij voldoende deelnemers starten wij op                                maandag 15 september 2014.                                                Daarna worden de overige data bekend                                gemaakt, telkens op maandagavond.

Het weekend is op 8 en 9 november en vindt                        plaats in de buurt van Hilversum.

Tijd:                  19.00 uur – 21.45 uur

Kosten:                        Vrijwillige bijdrage voor de maaltijden en een bijdrage voor het weekend (de kosten mogen deelname niet in de weg staan!)

Info/opgave     Kaj en Rianne ten Voorde, 035-6880026,                               diependaalsealpha@gmail.com

Kijk ook eens op: www.alpha-cursus.nl

Solid Friends

Voor jongeren van  ca. 12 tot en met 17 jaar is er Solid Friends! Het maakt niet uit of je (weleens) in de kerk komt of nooit: iedereen is welkom, ook je vrienden! Solid Friends geeft je de mogelijkheid het christelijk geloof te ontdekken. Creatieve opdrachten (bijvoorbeeld filmpjes, raps of collages maken) en persoonlijke verwerkingsmomenten brengen allerlei thema’s dichter bij jouw belevingswereld. En in de gespreksgroepjes leer je met elkaar je eigen mening vormen. Solid Friends geeft je zo lol én inhoud. Je hebt een goede tijd met elkaar en ondertussen ontdek je hoe het christelijk geloof relevant is in jouw leven.  Deelname is gratis en voor lekkere snacks wordt gezorgd.,

Plaats:             In de kelder van de Diependaalse kerk (ingang                      aan de zijkant van de kerk)

Tijd:                              Donderdag van 19.00 uur tot 20.30 uur. Eerste avond donderdagavond 25 september, de laatste avond voor de kerstvakantie is op 4 december.

Info/opgave:    ds. Gerard Kansen, gerardkansen@gmail.com, of Tjalke de Jong,  tjalke@gmail.com

Permanente Educatie (PE)

Het studieverlof voor gemeentepredikanten is sinds september 2012 veranderd in verlof voor permanente educatie. De synode van de Protestantse Kerk (PKN) heeft tot invoering van permanente educatie besloten om predikanten de gelegenheid te geven hun vak bij te houden en een bijdrage te leveren aan hun bedieningsvreugde en werkplezier. Het studieverlof had de omvang van drie maanden per vijf jaar. Het verlof voor permanente educatie is even lang, maar is verspreid over die vijf jaar. In dit artikel beschrijf ik hoe mijn educatieprogramma er voor de komende jaren uitziet. Ik wil mij de komende jaren vooral specialiseren in missionair werk. Het geval wil dat de afdeling Missionair Werk en Kerkgroei van de PKN net een nieuwe opleiding aanbiedt die hier bij aansluit. Het is een tweejarige postacademische opleiding, die de naam draagt ´Missionaire Specialisatie´. De opleiding gaat in september 2014 voor de eerste keer van start. Na overleg met de kerkenraad heb ik me aangemeld en ben ik na een uitvoerig assessment in juni toegelaten.

Motivatie

In de brief waarin ik me voor deze opleiding aanmeldde, heb ik mijn motivatie als volgt onder woorden gebracht: “Ten eerste heb ik een passie het evangelie te delen met mensen of ze nu gelovig zijn of niet. Daarom ben ik theologie gaan studeren en predikant geworden. Die attitude ontwikkelde ik al als tiener die opgroeide in een seculier milieu (Bergen, NH). Die houding kreeg een verdieping tijdens mijn studie elektrotechniek aan de Hogeschool Alkmaar en evangelisatie- en recreatiewerk op campings in Schoorl en Renesse. Als predikant in Haamstede heb ik mij ingezet om samen met andere kerken in de Westhoek van Schouwen-Duiveland onder de naam Windkracht 8 missionair betrokken te zijn in de samenleving. Mijn aanstelling als missionair predikant in Hilversum was voor mij dan ook een logisch vervolg op het communiceren van het evangelie met mensen binnen en buiten de kerk.

Ten tweede werk ik met liefde in en voor de Protestantse kerk, maar acht het voor de toekomst van die kerk essentieel dat voorgangers de moed en de durf hebben stappen te zetten naar nieuwe vormen van missionair gemeente zijn. In mijn vorige gemeenten was ik daar al van doordrongen, maar werkend in het Gooi is de urgentie daarvan alleen maar toegenomen. Ik ervaar dat als een spannend proces, want er ligt geen kant en klaar recept over het hoe en wat van deze nieuwe vorm. Het vraagt bereidheid om in de specifieke situatie te zoeken naar mogelijkheden en kansen, zonder vrijwilligers uit te putten door te vervallen tot activisme. Mijn visie is om elkaar te stimuleren en te bemoedigen om meer en meer vernieuwd te worden naar het beeld van Jezus Christus. Dan gaan we niet alleen missionaire activiteiten doen, maar dan zullen we missionair zijn. Dan ontwikkelen we niet in de eerste plaats ook allerlei diaconale plannen, maar dan worden we bewogen vanuit een diaconaal hart. Vernieuwing van ons leven en van de gemeente begint niet met andere daden, maar met een door de Geest vervuld hart. Dat vraagt zoeken naar de balans tussen ontvankelijkheid en activiteit.

Ten derde wil ik, vanuit de dubbelrol die ik als predikant van een bestaande wijkgemeente én als pionier van een nieuwe vorm van kerk-zijn (Vitamine G, sinds januari 2014 pioniersplek binnen de PKN), zoeken naar een goede verdeling van mijn werkzaamheden in de context van Hilversum. Van belang is blijvende betrokkenheid van de kerkenraad en het voortdurend afstemmen van de wederzijdse verwachtingen.

Ten vierde denk ik dat de Missionaire Specialisatie de kerkenraad kan ondersteunen bij het uitbouwen van Vitamine G. De uitdaging voor de komende jaren is meer naar buiten te gaan en mensen op te zoeken daar waar zij zich bevinden vanuit Gods onvoorwaardelijke liefde voor hen.

Ten vijfde hoop ik door de Missionaire Specialisatie meer gelegenheid te krijgen mij inhoudelijk te verdiepen op het terrein van missionair kerk-zijn. Ik verwacht daarbij dat de missionaire theorie telkens getoetst zal gaan worden aan de  praktijk. Voor mijn werkomgeving is het daarbij relevant dat ik samen met mijn teamleden geholpen word bij het vervullen van een pionierende rol vanuit een bestaande situatie.

Tenslotte hoop ik dat de Missionaire Specialisatie mij stimuleert missionair te zijn vanuit mijn authentieke, gelovige identiteit. Ik heb hierboven geschreven: missionair zijn begint niet met activiteiten, maar met zelf leven vanuit de beloften van het evangelie. Om het werk vol te houden en met zegen te blijven doen is tijd nodig voor stilte, gebed en reflectie. Ik hoop te groeien in een levensstijl als toegewijde leerling van Jezus Christus, die anderen meeneemt op de weg van het geloof in de opgestane Heer.”

Scholingsplan predikant en support van de kerkenraad

In het kader van de PE dient de predikant in overleg met de kerkenraad een scholingsplan op te stellen. In de vergadering van augustus 2014 is dat plan besproken en na enkele aanvullingen aangenomen. In een eerdere fase heeft de kerkenraad al een intentieverklaring ondertekend waarin zij uitspreekt dat de plaatselijke kerk achter deelname van de predikant aan de Missionaire Specialisatie staat. Daarmee heeft de kerkenraad de toezegging gedaan om met een substantiële vertegenwoordiging aanwezig te zijn bij vier onderdelen van de opleiding. Verder biedt de kerkenraad de predikant de ruimte om wat in de opleiding naar voren komt in de praktijk te oefenen.  

Invulling van de PE

Voor het werken in de gemeente betekent het dat ik gedurende de komende twee jaar regelmatig een of meerdere dagen van de week afwezig ben. De lesdagen zijn over het algemeen op maandag en dinsdag. Voor de periode tot en met kerst houdt het in dat ik in ieder geval afwezig ben op de volgende dagen: maandag 8 en 29 september; maandag 6 en 20 oktober, dinsdag en woensdag 28 en 29 oktober; maandag en dinsdag 3 en 4 november; maandag 1 december en tenslotte van donderdag 12 tot en met maandag 15 december vanwege een studiereis naar Engeland. Daarnaast vergt de studie tijd ter voorbereiding van de lesdagen. Het betekent ook, evenals bij het studieverlof oude stijl, dat ik op een aantal zondagen niet voor zal gaan. Er zullen in de komende twee jaar dus iets meer gastpredikanten voorgaan dan anders.

Tenslotte

Ik ben ontzettend dankbaar dat ik deze gelegenheid krijg me verder te scholen in de theorie en praktijk van het missionair kerk-zijn en mijn competenties in deze richting te ontwikkelen. Het is mijn overtuiging dat het mijn werk in de kerk zal stimuleren en dat de gemeente daar de vruchten van zal plukken. Ik hoop vooral dat we als gemeente zullen toenemen in het besef dat de Heer van de kerk ons aan elkaar gegeven heeft om tot een zegen te zijn. Om op deze plaats allerlei soorten mensen te boeien en te binden met het mooiste dat er is: een overvloedig leven voor het aangezicht van een liefdevolle God, die wij in Jezus Christus onze Vader in de hemel noemen.

ds. Gerard Kansen

Leerling van Jezus in Oeganda: Fier en toegewijd

Van 16 t/m 23 juni was ik met een groep voorgangers in Oeganda om daar kennis te maken met een bijzonder programma, waardoor kerkelijke gemeenten zijn veranderd en zij van grote invloed zijn geworden op hun omgeving. Het was om meerdere redenen een zeer inspirerende reis.

Voor mij was het de eerste kennismaking met Afrika. Ik was onder de indruk van de schitterende natuur, maar ook van de schrijnen de armoede. Ik raakte gefascineerd door de verbazingwekkende opgewektheid en innerlijke vreugde. Ik rook de geur van Afrika, ik proefde het eten en beleefde de uitbundige aanbidding.

Het programma waar we kennis mee maakten heeft verschillende namen. CCMP, dat staat voor Church and Community Mobilisation Process. Umoja en PEP, zoals het door de mensen die wij hebben gesproken steeds werd genoemd. PEP betekent Participatory Evaluation Process. Dit proces helpt de christenen in Oeganda uit verschillende denominaties om zich bewust te worden van hun bronnen en mogelijkheden. Daardoor vormen zij een levend getuigenis van de liefde en de kracht van God en hebben een opbouwende invloed op hun gemeenschap. Wat mij in alle getuigenissen over dit programma opviel is, hoezeer de Bijbel de fundamen- tele bron is waaruit met elkaar geput wordt. Vertrouwde verhalen als van Elisa en de weduwe van Sarefat krijgen zeggingskracht vandaag. Dit verhaal bijvoorbeeld inspireert en daagt uit om oog te krijgen voor wat je zelf hebt aan middelen en mogelijkheden. Al lijkt het soms maar heel weinig, wanneer je het in Gods hand legt, dan gaat Hij het gebruiken en vermenigvuldigen. De verwondering en blijdschap over dat wonder is zo groot, dat mensen vertrouwen krijgen en hoop op een nieuwe toekomst voorbij de troosteloosheid.

Zo stonden we aan het eind van de middag midden op het erf van Joyce en Robert en hun familie. We luisteren aandachtig naar deze vrouw, die niet alleen haar getuigenis vertelt, maar een getuigenis is. Aanvankelijk waren we vooral moe na een lange, intensieve dag, maar al snel worden we geboeid als ze ons meeneemt in het verhaal van haar leven. Ze vertelt hoe ze geleerd heeft God op zijn woord te vertrouwen en stappen in geloof te zetten, ook toen haar omgeving dat nog helemaal niet steunde. Ze laat ons delen in het gevoel van dankbaarheid voor scholing en training, waardoor haar leven een grote wending nam. Ze toont ons haar tuin en erf, waarop allerlei gewassen groeien en een huis van steen staat. Het is haar unieke verhaal, maar het is inmiddels voor ons herkenbaar, want we mogen weer zien hoe de leefomstandigheden van een hele familie door dit proces zijn veranderd.

Als we later terugrijden ben ik opnieuw geraakt door de innerlijke kracht, vitaliteit en vreugde van de mensen die we hebben ontmoet. Ik voel me bevoorrecht om dit te mogen meemaken, want deze medechristenen stralen zoveel hoop en blijdschap uit en getuigen vrijmoedig van de manier waarop God hun leven heeft vernieuwd. Zij vertellen hoe de geestelijke vernieuwing langzaam maar zeker ook hun fysieke, dagelijkse levensomstandigheden heeft veranderd. Hoe gemeenteleden naar buiten treden, gedreven door de liefde en bewogenheid van Jezus en zo het leven in het dorp veranderen. Ik realiseer me dat dat nu juist is waar we in Nederland om bidden en naar zoeken. Dat we als kerk wegen vinden om de liefde van Jezus te delen met hen die ‘buiten’ zijn. Dat we niet van alles moeten doen, maar leren om eenvoudigweg leerling van Jezus te zijn. Ik overweeg wat het geheim is van wat hier gebeurt, waardoor mensen fierheid uitstralen zonder zelfgenoegzaamheid. Hoe de liefde van en voor God zichtbaar is in mensen en de uitbundige aanbidding niet zwijgt buiten de muren van de kerk, maar het leven doortrekt.

Al mijmerend moet ik ineens denken aan de woorden uit Psalm 27: 1 en 6: “Bij de HEER is mijn leven veilig, voor wie zou ik bang zijn? Daarom heft zich mijn hoofd fier boven de vijanden rondom mij, ik wil offers brengen in zijn tent, hem juichend offers brengen, ik wil zingen en spelen voor de HEER.”

Joyce en Robert, Jane, Judith, Joseph en al die anderen die hun getuigenis gaven ervaren dat bij de Heer hun leven veilig is. En dat is bepaald niet vanzelfsprekend, want zij ervaren ook sterke vijanden rondom hen. Ziekte en dood, armoede en uitzichtloosheid zijn altijd dichtbij, maar hebben niet meer het laatste woord. Deze mensen hebben uit genade het Leven ontvangen, dat sterker is dan alle vijanden. En dat is zo’n geweldig nieuws, dat we er in de dienst op zondagmorgen bijna een kwartier lang van zingen dat niets en niemand in ons leven het voor het zeggen heeft dan God alleen. En zo werden we meegenomen in het refrein “Jehova has the final say!”

ds. Lydia Kansen-Brasz, lid kernteam Vitamine G en missionair predikant van de Nieuwe kerk in Utrecht

Beste Diependalers en Vit. G-ers,

Geroerd en blij verrast ben ik nu 3 weken na de operatie, door de betrokkenheid van de gemeente. Dank voor de vele kaarten, telefoontjes, bloemen, bezoekjes, eten koken, boodschappen doen, etc.! Hartverwarmend!
Het is heerlijk om te ervaren dat we niet alleen op zondag gemeente zijn, maar ook van maandag t/m zaterdag. Ik ben er heel dankbaar voor! Als u dit leest, is het al september en ben ik alweer bezig met de bestralingen.

Hartelijke Groet, Annette Hartog


Kernteam Vitamine G

De vakanties zaten er weer op, genoeg stof tot gesprek dus tijdens de maaltijd van onze eerste bijeenkomst in dit nieuwe seizoen. Dit jaar was voor het eerst het voltallige kernteam naar New Wine geweest (ondergetekende was namelijk niet eerder mee gaan kamperen). Het was een mooie week om op terug te kijken. En zeker ook op de workshop die we tijdens de conferentie over de ontwikkelingen in onze gehele gemeente hebben gegeven.

Er was ook tijd voor bezinning 1 Korintiërs 3, vers 9-15. Bouwen we met edelstenen of goud? Of met hooi? Een mooie beeldspraak die je wel aan het denken zet: vuur brengt immers

aan het licht waarmee je hebt gebouwd.

Naast dit alles bespraken we ook de nodige praktische zaken. Zoals u wellicht weet, zijn we druk doende met de buitenkant van de kerk. Er rijden dagelijks duizenden auto’s voorbij, die we graag willen laten weten dat de kerk leeft! De plannen zijn om iets langs de weg te plaatsen. U zult het te zijner tijd zelf kunnen aanschouwen.

Het blijft bijzonder om te zien dat er telkens weer nieuwe gezichten in de dienst zijn. Het is belangrijk dat zij zich snel thuis kunnen voelen. En dat zij ook iets kunnen doen in of rondom de diensten, als zij dat willen. Dat vraagt de nodige zorgvuldigheid en alertheid. Goed om daarover met elkaar na te denken.

De eerstvolgende kernteambijeenkomst zal na de tweede teamretraite zijn. Deze teamretraites zijn een onderdeel van de pioniersplek. Dit keer is de retraite in oktober. U hoort daarover te zijner tijd meer.

Namens het kernteam, Annemarie Biebericher


Open je handen

Dat is de titel van de veertigdagentijdkalender 2015. Deze kalender, uitgave van de Protestantse Kerk, wordt voor de tweede keer een samenwerkingsproduct met Kerk in Actie. Afgelopen jaar werd de hele oplage van 15.000 exemplaren verkocht. De kalender is een middel voor bezinning en verdieping in de veertigdagentijd. De kalender loopt van aswoensdag tot eerste paasdag. Het thema van de veertig-dagentijdcampagne van 2015 is ‘Open je handen’. Een van de dagen van de week in de kalender krijgt deze titel als rubrieksnaam. Op die dag komen er zeven pioniers aan het woord over ‘open je handen’. De samensteller van deze kalender vroeg aan mij, Gerard Kansen, of ik daar aan wilde meewerken. De opdracht was associaties te geven bij ‘open je handen’ en hoe ik dat in de praktijk breng in de pioniersplek Vitamine G. Op dat verzoek heb ik ja gezegd en Janet van Dijk heeft daar onderstaand portret van gemaakt.

Vanuit gebed geboren

“Bij ‘Open je handen’ denk ik aan bidden, ontvangen, verwachtingsvol kijken naar waar God aan het werk is en daarbij aansluiten. Onze pioniersplek Vitamine G is vanuit gebed geboren. De wijkgemeente in Hilversum van waaruit deze pioniersplek is ontstaan, stond op een punt waarvan we dachten: als dit zo doorgaat, sluiten we over een paar jaar de deuren.

We beseften dat we het niet in eigen hand hebben en zijn gaan bidden of er mensen op ons pad mochten komen. Ook jonge mensen, die de visie delen en door hun netwerk weer anderen bereiken. Natuurlijk hebben we meer gedaan dan dat. We hebben een ‘gezonde gemeente-traject’ doorlopen: waarin zijn we als gemeente ‘gezond’ en waarin niet? Sterke punten zijn dat we het gezellig hebben samen en dat mensen gastvrij worden onthaald, een zwakte is dat we te veel naar binnen gericht zijn. We hebben een onderzoek in de wijk gedaan om te kijken waar we aansluiting bij nieuwe doelgroepen kunnen vinden. Een van de eerste activiteiten was meteen een groot succes: een drie gangen kerstmaaltijd voor de buurt waar zestig mensen op af kwamen die nog nooit in de kerk waren geweest.

Het kleine groepje van het begin werd een groep van zestig mensen, ook van buiten de kerk. De gemiddelde leeftijd is 35 jaar. Twee keer per maand houden we een interactieve kerkdienst, tussendoor ontmoeten we elkaar thuis. Samen eten en bidden, maar ook kijken wat we in onze omgeving kunnen doen en hoe we contact krijgen met anderen. Zo komen er telkens mensen bij.”

A taste of Christmas

Na vele jaren de Adventsmaaltijden georganiseerd te hebben, is er vorig jaar voor de eerste keer gekozen om deze maaltijd voor mensen van buiten onze kerk open te stellen. Onder de naam ‘A taste of Christmas’ hebben we vorig jaar 96 mensen te gast gehad. Ongeveer 50% van deze mensen was nog niet bekend bij onze gemeente en meerdere mensen hebben aan- gegeven het als een heel bijzondere avond te hebben ervaren. We willen deze opzet dan ook graag opnieuw gebruiken voor de kerstmaaltijd die dit jaar op 20 december 2014 zal zijn.

Ook dit jaar zouden we graag aan onze omgeving laten zien wie wij als gemeente zijn en wat wij doen. Het aanbieden van een maaltijd is een laagdrempelige manier om mensen te bereiken. Net als vorig jaar willen we dit graag aanbieden met de gedachte dat de kerk ‘trakteert’. Uiteraard bent ook u van harte welkom, voor het opgeven hiervoor krijgt u later nog bericht. Op dit moment willen we vooral om uw hulp vragen.

Het gaat hierbij om het volgende:

Praktische hulp. Om de kosten laag te houden zullen we veel zelf organiseren, dat betekent dat we uw hulp goed kunnen gebruiken in de voorbereiding (bereiden van een gerecht, helpen aankleden van de zaal etc.) en op de avond zelf (onder andere de bediening).

– Financiële ondersteuning. De kosten voor deze avond zullen met name bestaan uit publiciteit (PR), de catering en de aankleding van de kerk. Wij streven ernaar de avond te financieren zonder daarvoor de wijkkas aan te spreken. Wij willen u daarom vragen, zou u deze avond willen sponsoren?  Ons doel is om voor ongeveer 100 mensen een dergelijke avond te organiseren. Hoeveel mensen biedt u een gastvrij onthaal? Wij denken voor € 25,00 per persoon een heel eind te komen. Uw gift kunt u overmaken op rekeningnummer. NL49FVLB 0635809400, t.n.v. wijkkas Diependaalse kerk te Hilversum o.v.v. kerstmaaltijd 2014.

Alvast hartelijk dank!

Als u praktische hulp wilt bieden of meer informatie wenst te ontvangen kunt u zich voor algemene zaken melden bij Maurice de Jong (maurice.de.jong@hotmail.com of 06-52633290) en voor de maaltijd bij Rianne ten Voorde (riannetenvoorde@gmail.com of 035–6880026).

Uiteraard kunt u zich te zijner tijd ook opgeven voor de maaltijd zelf via de gebruikelijke formulieren. Wij zullen u hierover tijdig berichten. Alvast hartelijk dank voor uw ondersteuning.

Namens de kerkenraad, Marian Versteeg, diaken

Namens de Missionaire Werkgroep, Maurice de Jong

Brief aan de gemeente

In november 2013 hield de synode van de Protestantse Kerk in Nederland een verkennende bespreking over het ambt. Insteek waren zeven knelpunten rond het ambt. ‘Ambten zijn een gave van God aan de kerk’, aldus synodescriba Arjan Plaisier. ‘En toch zitten we er mee. Om ambtsdrager te zijn. Om ambtsdragers te vinden. Hoe blijf je geïnspireerd, ook als met minder mensen en minder geld het werk gedaan moet worden? Voel je je geroepen of geronseld?’

In de april-synode 2014 stond het onderwerp weer op de agenda. Scriba Plaisier had de opmerkingen uit de novembervergadering verwerkt in zeven brieven over het ambt. De brieven zijn gericht aan de gemeente, de kerkenraad, de ouderling en diaken, de predikant, de classis, de bisschoppenconferentie en de missionair werker. Zeven keer over het ambt, vanuit zeven verschillende perspectieven.

In de kerkenraadsvergadering van juni is een van die brieven, die aan de gemeente, besproken. Daar werd de gedachte uitgesproken om die brief ook in Diependaalcontact te plaatsen. Hieronder treft u die brief aan. We vragen u als lid van de gemeente daar op te reageren, al dan niet naar aanleiding van de vragen die onder de brief vermeld staan. Uw reactie kunt u sturen of geven aan Han Monsees, de scriba van de kerkenraad. Bij voorbaat dank.

Beste gemeenteleden,

Ze zijn er al eeuwenlang in onze kerk: predikanten, ouderlingen en diakenen. Ambtsdragers, noemen we ze.  Een tijdje geleden maakte ik een rondje langs een aantal kerkenraden om te vragen hoe het vandaag de dag met de ambtsdragers en hun ambt stond. Dat leverde veel mooie en ontroerende verhalen op. Maar ook verhalen van moeite en zelfs verdriet. Wat dat laatste betreft: in de synode hebben we het over ‘knelpunten en uitdagingen’ rond het ambt gehad. Dat zegt genoeg. ‘We hebben een nieuwe ambtstheologie nodig’, werd toen zelfs gezegd. Dat laatste zou best kunnen, maar we kunnen het paard ook achter de wagen spannen. Volgens mij hebben veel vragen over ‘het ambt’ vooral te maken met de vraag wat eigenlijk een kerk, een gemeente is. Je kunt je wel druk maken over het ambt, maar wat helpt dat, wanneer we het zicht op wat een gemeente is kwijt zijn? Om het maar eerlijk te zeggen: ik heb het idee dat dit laatste een gevaar is dat niet denkbeeldig is. En daarom schrijf ik u deze brief. Ik beschouw deze brief zelfs als de basis voor alle brieven die ik over het ambt schrijf.

De kerk

Er bestaat nog steeds een hardnekkig beeld om bij kerk te denken aan de organisatie, het gebouw, regelingen, financiën, enzovoort. Natuurlijk is een kerk ook een organisatie, maar daarmee heb je de kern niet te pakken. De kerk is in de eerste plaats een geloofsgemeenschap, een samenleving van zusters en broeders in ‘Christus’ naam. Midden in de wereld bevindt zich een gemeenschap van mensen die leerling van Jezus zijn. De kerk is niet begonnen als organisatie maar als een levende gemeenschap. Lees maar wat er over de eerste gemeente in de Bijbel staat: De leerlingen van Jezus bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed (Hand. 2:42).

De inhoud

Deze tekst helpt om de kerk onder het stof van de gewoonte tevoorschijn te laten komen. Het staat er met zoveel woorden dat die eerste kerk een geloofsgemeenschap is. Hoe die gemeenschap er precies uitzag, staat er niet bij. Wel horen er een paar dingen bij, die wezenlijk zijn, en waar een kerk mee staat of valt. Daarom leg ik die graag aan u voor. Er staat dat de leerlingen van Jezus trouw bleven aan het onderricht van de apostelen. Wat moet je je daar bij voorstellen? Bijvoorbeeld dit: één van de apostelen, Petrus, had net een preek gehouden over Jezus. Hij verkondigde dat Jezus aan een kruis was geslagen maar door God tot leven is gewekt. ‘Hij is door God als Heer en Messias aangesteld’. Dat raakte de toehoorders diep. Velen bekeerden zich en gingen in deze Jezus geloven. Zo is het nog steeds. Wat is de kerk? Dat is een dak boven het evangelie. Onder dat dak komen we samen om te horen wat nergens anders te horen is. Over Jezus, die bereid was aan het kruis te gaan, die is opgestaan en die ons raakt door de heilige Geest. We horen er woorden van apostelen en profeten die ons hart laten branden en die ons de schellen van de ogen doen vallen. Een kerk is eenvoudigweg een plaats om die woorden te horen en de betekenis ervan steeds dieper op je te laten inwerken. Het brood. Dan wordt er ook gesproken over het breken van het brood. Wat een prachtige uitdrukking. De kerk is een plaats van ontmoeting en dat doe je bijvoorbeeld door samen ‘het brood te breken’, te eten dus. Met een heuse kookdominee in onze kerk komen we er steeds meer achter hoe belangrijk dat is. Je kunt bij die uitdrukking ook denken aan het heilig avondmaal. We delen brood en wijn en worden zo verbonden met het lichaam en het bloed van Christus. De Heer heeft ons deze uniek tekenen geschonken en hij heeft ons aangemoedigd dit brood en deze wijn met elkaar te blijven delen tot de dag dat hij terugkeert. Voor het gevoel van veel mensen zijn we in onze protestantse kerken erg ‘praterig’. Rond de tafel van de Heer worden we stil. Daar geven we onszelf aan de Heer en daar ontdekken we elkaar opnieuw als broeders en zusters.

Het gebed

Ten slotte wordt het gebed genoemd. Ook dat is wezenlijk voor een kerk. Het is de plaats om je te concentreren op waar het ten diepste om gaat en je hart te openen voor God. In een hectische wereld waarin van alles op ons afkomt, ook in onze huizen, komen we bij elkaar om stil te worden voor God. Om God te aanbidden als de Eeuwige en Hem te danken voor al zijn goede gaven. Om te vragen om vergeving en vernieuwing. Om voor elkaar te bidden, soms heel persoonlijk, maar ook voor de mensen om ons heen, dichtbij en veraf.

Vele vormen

Dit is kerk. Een geloofsgemeenschap die leeft door het evangelie, door de tekenen van Christus en door het gebed. Daar heb je nu een kerk voor nodig. Misschien moeten we die kerk opnieuw ontdekken. Vaak zien we door de bomen het bos niet meer. Dat veel mensen afknappen op de kerk komt misschien omdat er veel organisatie is en weinig hart, veel instituut en weinig ziel. De kerk opnieuw ontdekken, dat is de kerk van een kerkdienst op zondagmorgen onder leiding van een dominee. Maar het is ook een gespreksgroep van jongeren die spreken over geloof en leven. Het is een groep gemeenteleden die in een koor zingen. Het is een huisgemeente waar de Bijbel wordt gelezen. Het is een groep gemeenteleden die helpen bij de voedselbank. Dat alles kan overal: in kerken, in huizen, in zaaltjes, in een kroeg. De kerk heeft een hart en een ziel. Die kan overal kloppen. Het gaat erom die hartklop te horen.

Ambt van alle gelovigen

Aan het slot van deze brief wil ik graag nog iets kwijt. Ik gaf eerder aan dat we het in onze kerk over de ambten hebben, over de predikant, de ouderling en de diaken. Het eerste echter dat je over het ambt moet zeggen, is dat elke gedoopte christen een ambt heeft. Dat noemen we in onze kerk het ambt van alle gelovigen. U bent geen onmondige gelovigen die worden bediend door ambtsdragers. Door de Geest weet u van God en bent u medewerkers van God. Priesters en koningen noemde Petrus de gemeenteleden (1 Petr. 2:9). En Paulus had het over de gaven van de Geest die aan iedereen worden uitgedeeld. Met die gaven dienen we elkaar. We troosten elkaar, bouwen elkaar op en helpen elkaar om samen gemeente te zijn, naar binnen en naar buiten. Er is dus een ambt van alle gelovigen. Vervolgens zijn er ook bijzondere ambten. Daar heb ik het nog wel in een andere brief over. Een aantal gemeenten ken ik van dichtbij, de meeste niet. Ik hoop dat u, ook als het tij tegenzit, met elkaar de kerk als geloofsgemeenschap opnieuw mag ontdekken. En dat u opnieuw het voorrecht ervaart van die gemeenschap een levend lid te mogen zijn. Ik wens u daarbij veel Geest en kracht toe.

Met vriendelijke groet,

Dr. Arjan Plaisier,

scriba van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland

De volgende gespreksvragen zijn bedoeld om het gesprek in de gemeente over deze brief te stimuleren:

  1. Een kerk is een geloofsgemeenschap en geen instituut. In de brief staat dat we die geloofsgemeenschap weer opnieuw moeten ontdekken. Deelt u die mening?
  2. Er worden drie kenmerken van de gemeente genoemd: trouw aan het onderricht van de apostelen, het breken van het brood en het gebed. Op welke wijze krijgen deze kenmerken in uw gemeente vorm? Staat een van de kenmerken in uw wijze van gemeente zijn meer centraal? Is er een kenmerk waarvan u het als gemeente  lastig vindt om er inhoud of betekenis aan te geven?
  3. In de brief staat dat elke gedoopte christen een ambt heeft. Leeft in uw gemeente het besef dat alle leden als gedoopte mensen in het ambt staan? Kan het zijn dat de kerk teveel als service-instituut wordt gezien, waardoor dit aspect te weinig uit de verf komt?

Diependaal zingt

Zondagavond 21 september a.s. is er weer een zangdienst in de Diependaalse kerk. In deze dienst, die om 19.00 uur begint, gaat ds. G.J. Wisgerhof uit Amersfoort voor. De gemeentezang wordt begeleid door Johan van Loenen op trompet en Rob van Roon op het orgel. Rob zal een orgelsolo spelen waarin o.a. het bekende stuk ‘Von Himmel Hoch da Komm ich her’ te horen zal zijn. Ik heb ds. Wisgerhof gevraagd om de gemeente veel bekende psalmen/gezangen e.d. te laten zingen.

En dan de zangdienst op zondagavond 7 december a.s.

Ik heb telefonisch contact gehad met Vision en daarnaast The Atlantic Trio benaderd. Dit trio werd opgericht in 2003 en bestaat uit een violist, een cellist en een pianist. Te zijner tijd zal ik over beiden meer informatie verstrekken in het Kerkblad. In deze zangdienst zal geen voorganger zijn. De opzet is om veel gemeentezang af te wisselen met muzikale optredens. Bart van Loenen bespeelt het orgel. Als er liederen zijn die u/je graag wilt zingen, dan kunt u/je deze opgeven bij mij. Mijn telefoonnr. is 035-6854765. Ik hoop op vele positieve reacties.

Cor van Asselt

Gelooft u nog?

Of is het:

Weggespoeld door de golven van het genieten?

Vervlogen op de vleugels van de vaart der volken.

Gekraakt door de kritiek op de kerk haar conservatisme en inconsequentheid.

Vergeten in de veelheid van alles wat voorbij komt in uw leven.

Ten onder gegaan in de onverschilligheid van onze tijd.

Wij geloven nog!

In Jezus…..

Hij is voor ons een:

Rots in de branding die de zondaar behoudt en de bidder behoedt.

Tijdloos getuigenis bestand tegen de tand destijds.

Gekwetste ziel die de zwakken verzamelt in een zinvol verband.

Herinnering aan de blijvende liefde van God.

Die is opgestaan omdat het leven er toe doet.

Gelooft u dat niet?

Dit mooie gedicht gelezen in de St Lambertuskerk te Buren (Gld).

Barthold Reinders

Soosnieuws

Lieve mensen allemaal, als u dit leest is de zomervakantie voorbij en de soos inmiddels alweer begonnen. De zomer was zeer warm, 18 tot 33 graden. Daarnaast hebben we weer van alles gehad, zoals: flinke hoosbuien, hagel, regen en onweer. Het was dan ook fijn om donderdag 28 augustus weer met de soos te beginnen.

Op 25 augustus hadden we vergadering bij mij thuis over hetgeen we in het winter seizoen gaan doen. Een overzicht van ons winterprogramma kan ik u in dit blad nog niet geven omdat de kopij voor 25 augustus moest worden ingeleverd. Maar neemt u maar van mij aan, het komt weer helemaal goed! We gaan er weer een mooi winterseizoen van maken.

Zoals ik hierboven reeds schreef zijn we op donderdag 28 augustus weer gestart met de soos. Helaas loopt het leden aantal, door ziekten, ouderdom of overlijden, terug. Zo begonnen we jammer genoeg met 2 dames minder.

Mevr. P. Gerbracht  heeft om gezondheidsredenen, na 35 jaar trouw lid te zijn geweest, bedankt. Als ze een goede dag heeft hoopt ze nog eens naar de soos te kunnen komen. Het laat weer zien hoe gezellig het is om er een middag uit te zijn. Je spreekt andere mensen en bent even onder anderen. Het is gewoon goed voor een mens, kent u het gezegde: ‘Uit goed voor u’. Juist zo werkt het.

Mevr. G. de Kloet verblijft momenteel in “Zorgcentrum Carolushuis”  aan de Bosdrift 96. Het gaat niet zo goed met haar. Geurtje heel veel sterkte toegewenst, we denken aan u beiden en bidden voor genezing en een spoedig herstel.

In de vakantie zijn de dames M. Lazoe, A. Miché en

P. Gerbracht jarig geweest. Dames nog van harte gefeliciteerd en wij wensen u een gezegend nieuw levensjaar toe. Verder mochten we mevr. E. v. Tetering  bij ons in de groep verwelkomen. Mevrouw we hopen dat u een goede tijd bij ons zult hebben.

Zo bent u weer een beetje op de hoogte van het wel en wee van de soos.  We hopen er met elkaar weer een mooi en gezond seizoen van te maken. Probeert u eens een paar nieuwe leden mee te nemen, er zijn zoveel dames in de Zuiderheide. Er is vast wel iemand die graag mee wil, doet u best.

Verder wensen wij u een mooi najaar, goede winter, Gods liefde en zegen toe .

Wilt u meer informatie? Belt u mij gerust, u bent van harte welkom.

Namens de commissie,

Els. v. Loenen, voorzitter  (tel.nr. 035-6219373)

Bericht uit Peru van de familie Goedhart

De familie Goedhart hoopt in juni 2015 definitief terug te keren naar Nederland. Dit is ruim anderhalf jaar eerder dan gepland (februari 2017). Zij waren in principe voor 6 jaar uitgezonden.

Er zijn verschillende redenen voor deze beslissing.

De nieuwe kerk in Rimac zou gedragen worden door een team van lokale mensen, zodat Jan Maarten steeds meer de rol van toeruster zou krijgen. Vorig jaar mei kwam pastor Carlos Peralta bij hun werken om samen met jeugdwerker Luis Flores een team te vormen. Om een kerk te planten heb je een team van medewerkers nodig. Helaas heeft Carlos besloten elders te gaan werken waardoor een flink aantal plannen niet meer door kunnen gaan.

Een tweede reden is dat het werk een zware wissel trekt op het gezinsleven, zowel qua veiligheid als de ontwikkeling van de kinderen. Het Peruaanse schoolsysteem en het leven in Lima is zo ingrijpend voor de kinderen – waarvan drie inmiddels tieners zijn – dat het niet verantwoord is dit nog bijna drie jaar vol te houden.

Bij een werkbezoek van de landencoördinator is  samen de balans opgemaakt en besloten om de uitzending naar Peru eerder te beëindigen. Zij zullen zich echter nog bijna een jaar inzetten voor het kerkplantingsproject en de mensen die hun inmiddels dierbaar zijn. Zo worden er dit jaar nog twee mensen als ouderling bevestigd en zal hun jeugdwerker Luis Flores in december de predikantenopleiding afronden.

De GZB heeft toegezegd de jonge gemeente in Rimac nog een aantal jaren te ondersteunen met de hoop dat het werk door mag gaan en verder tot bloei mag komen.

Voor de familie Goedhart zal het komende jaar vooral in het teken staan van overdragen en loslaten, maar ze doen dat in afhankelijkheid van Hem die nooit loslaat het werk dat Zijn hand begon. Zij hopen daarom dat ook U het komende jaar bij de uitzending betrokken blijft, mede door uw bijdrage te leveren in de zendingsbussen.

Barthold Reinders.

P.S. In de hal van de Diependaalse kerk hangt de laatste rondzendbrief van juni jongstleden.

Zeeuwse DE- punten

Na een jaar ben ik weer terug geweest in mijn geboorte stad Tholen. Het was leuk door de kleine straatjes te wandelen en nog veel bekenden tegen te komen. Ik was weer even thuis.

Na wat bezoekjes hier en daar te hebben afgelegd zijn we naar Stavenisse gereden, een dorp verder op het eiland.

Hier bezochten Theo en ik een oude dame in een verzorgingshuis. Vroeger woonde ze naast mijn moeder in Tholen. Mevrouw zit de gehele dag in een rolstoel en was blij met ons bezoek.

Ik heb zelf thee gezet en ontdekte in haar keukenkastje dat er een bus vol met DE-koffiepunten stond en ook nog een zak met theepunten. Bij navraag deed ze er niets mee en toen ik vroeg of ik ze mocht meenemen voor de kerk was dat geen probleem.

Na 300 kilometer te hebben gereden ben ik thuis de punten gaan tellen. Ik wilde Annemarie verrassen. U gelooft het niet maar ik had bijna 8000 punten gekregen. Geweldig toch!!! Wat een rit naar Tholen wel niet opbrengt. Ik hoop dat U ook weer mee spaart en vraagt bij familie en vrienden of ze DE-punten voor de kerk hebben. U ziet het levert altijd wat op.

Arja Biebericher-Beukelaar

Kopij Diependaalcontact december 2014

Begin december zal Diependaalcontact weer verschijnen. Om het blad tijdig gereed te kunnen maken, zou ik graag uiterlijk op 26 november over de benodigde kopij beschikken.

U kunt uw kopij naar mij mailen (diependaal-c@hotmail.com) of toezenden (Stieltjeslaan 9, 1222 RC Hilversum).

Theo Biebericher


Preekrooster  (7 september –14 december)

(onder voorbehoud)

o. = Ochtenddienst 10.00 uur       Vitamine G  12.00 uur

a. = Avonddienst 19.00 uur

07 sept. o. Ds. G.A. Kansen

14 sept. o. Ds. G.A. Kansen                        Dhr. H. Zijl, Roemenië

21 sept  o. Ds. W. Bos, A’foort

21 sept. a. Ds. G. J. Wisgerhof, A’foort

28 sept.              o. Ds. G.A. Kansen                          Ds. G.A. Kansen

05 okt.  o. Ds. G.A. Kansen

12 okt.  o. Ds. G.A. Kansen                        Ds. G.A. Kansen.

19 okt.  o. Ds. C. v.d. Berg, Gouda

26 okt.  o. Ds. G.A. Kansen                        Ds. G.A. Kansen

02 nov. o. Ds. G.A. Kansen

09 nov. o. Ds. G.A. Kansen                        Ds. G.A. Kansen

16 nov  o. Ds. B van ’t Veld, Vaassen

23 nov. o. Ds. G.A. Kansen                        Ds. P.L. de Jong, Rotterdam

30 nov.              o. Ds. G.A. Kansen

07 dec.  o. Ds. G.A. Kansen

07 dec.  a. n.n.b.

14 dec.  o. Ds. G.A. Kansen                        Ds. G.A. Kansen

Agenda van bijzondere diensten en activiteiten 2014/2015

September

15 sept.            Alpha-cursus (19.00 uur-21.45 uur) onder                                voorbehoud

15 t/m 17 sept. Start Gemeente Groei Groepen (20.00 uur *)

22 sept.            Start Zondag

25 sept.            Start Solid Friends (19.00 uur-20.30 uur)

30 sept.            Gemeente-avond H. Avondmaal (19.15 uur)

oktober

02 okt.              Bijbelkring (20.00 uur – 21.30 uur)

30 okt.              Bijbelkring (20.00 uur – 21.30 uur)

november

01 nov.                        Fancy-fair

27 nov.                        Bijbelkring (20.00 uur – 21.30 uur)

december

20 dec.                        A taste of Christmas, 19.00 uur

24 dec.                        Kerstnachtdienst

25 dec.            Kerst

31 dec.                        Oudejaarsdienst

januari

15 jan.             Bijbelkring (20.00 uur – 21.30)

18 t/m 25 jan.  Week van het gebed

februari

12 febr.                        Bijbelkring (20.00 uur – 21.30 uur)

maart

12 mrt.             Bijbelkring (20.00 uur – 21.30 uur)

*) voor personen die ook komen eten 18.45 uur