Diependaalcontact september 2015

De verankering in de liefde (3)

De Bijbel

“Ik ben de ware wijnstok. Blijf in mij, dan blijf Ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader mij heeft liefgehad. Blijf in mijn liefde. Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn. “  Johannes 15: 1, 4, 9, 11.

Meditatie

Liefde wordt het eerste genoemd als Paulus het heeft over de vrucht van de Geest. Het bijzondere van een vrucht is, dat je die niet kunt maken. Het is geen product. Dat maakt een vrucht bijzonder: het vraagt om de activiteit van het ontvangen.

In onze wereld kun je bijna alles maken, maar geen vruchten. Je kunt in een fabriek aardbeiensmaak maken voor ijsjes of frisdrank, maar die haalt het niet bij de smaak van een echte aardbei. Het blijft maar surrogaat. Zo kun je je met alle macht inzetten om het product liefde te maken, maar als onze liefde niet geworteld is in de liefde van God dan zal de liefde beperkt blijven en ons op den duur uitputten en leeg maken.

Jezus nodigt ons uit om in verbondenheid met Hem te leven als een rank aan de wijnstok. Dan zal de vrucht van de liefde groeien, die gestalte krijgt in unieke daden van liefde. We worden uitgenodigd te luisteren naar Jezus, Hem de ruimte te geven om ons te voeden en te geven en dan ín ons en dóór ons de kille wereld te verwarmen met zijn gevende liefde.

Gebed

Onze Vader in de hemel, wat een geschenk dat U ons leert leven in nauwe verbondenheid met Jezus, uw Zoon, door de kracht van de Heilige Geest. Bewaar ons voor de overmoed om te menen dat wij het kunnen maken. Maak ons bereid om te ontvangen, altijd weer te ontvangen en om dan ruimhartig van Uw liefde te delen. Amen.

Gerard Kansen      

  

Uit de kerkenraad

Na een welverdiende vakantie is de kerkenraad half augustus weer begonnen met zijn werkzaamheden. In deze eerste vergadering van het nieuwe seizoen hebben we afscheid genomen van Marian Versteeg als kerkenraadslid. Nadat Marian deze zomer slecht nieuws over haar gezondheid heeft gekregen, heeft zij besloten te stoppen met haar werk in de kerkenraad en in de missionaire werkgroep. Op deze plaats wil ik, namens de kerkenraad, Marjan bedanken voor al het werk dat ze gedaan heeft en haar veel sterkte en Gods nabijheid toewensen in de komende tijd.

Een punt dat de laatste tijd veel aandacht heeft gehad in de kerkenraad, is het Heilig Avondmaal. In de zoektocht naar een manier die bij ons past, zijn niet alle vormen die we geprobeerd hebben, even goed bevallen. De viering in juni, waarbij de gemeente langsliep om brood en wijn in ontvangst te nemen, is over het algemeen goed bevallen en de kerkenraad heeft besloten om hiermee door te gaan.

In de zomer hebben we zeven weken lang de Bethlehemkerk op bezoek gehad in de Diependaal. In de kerkenraad hebben we het hier natuurlijk ook over gehad. In de bespreking overheerste positieve geluiden. Het was een voorrecht om zo gastvrij naar een buurgemeente te kunnen zijn. Vooral het elkaar leren kennen en het van elkaar leren werd gewaardeerd. Aan de andere kant is ook duidelijk geworden dat we twee verschillende kerken zijn met verschillende geloofsaccenten en gebruiken. In een later stadium zal nog een evaluatie plaatsvinden met een afvaardiging van de Bethlehemkerk. Punt van gesprek zal zijn of en in hoeverre een aantal diensten per jaar gezamenlijk kunnen worden gehouden.

Op de vraag wat we concreet zouden willen overnemen van de Bethlehemkerk, werden een aantal dingen genoemd: het ondertekenen van de kaarten bij de bloemen en de notenbalken op de beamer. Het eerste zal in de loop van het najaar verder uitgewerkt worden, het tweede is helaas technisch erg lastig uitvoerbaar, ook vanwege de vele verschillende bundels waaruit we zingen.

Tenslotte is aan de orde geweest dat binnenkort in de Protestantse gemeente te Hilversum (PgH) begonnen wordt met gesprekken over ‘de PgH in 2025’. De achtergrond is dat er een plan moet komen om de kerk in Hilversum toekomstbestendig te maken. Namens Vitamine G neemt Annemarie Biebericher deel aan de besprekingen, door de kerkenraad van de Diependaal is Han Monsees afgevaardigd. Er is ook een klankbordgroep samengesteld om Han en Annemarie hierbij te ondersteunen. Het zal geen gemakkelijk proces worden en we bidden ervoor dat we de leiding van de Geest zullen merken en aanvaarden.

Namens de kerkenraad,

Han Monsees, voorzitter  

 

 

Hij is bij ons – oefeningen in Bijbelse spiritualiteit

We behandelen vijf thema’s die opkomen uit de zogenaamde afscheidsgesprekken van Jezus (Johannes 14-17). In deze gesprekken wil Jezus ons duidelijk maken dat Hij weggaat en toch ook blijft. De woorden die Jezus lang geleden uitsprak zijn levende woorden, die Hij vandaag tot ons spreekt. Het vraagt oefening om ons dit te binnen te brengen. Het vraagt oefening om Jezus te ervaren als de Levende. Daar wil deze Bijbelkring aan bijdragen. Het materiaal kunt u opvragen bij ds. Gerard Kansen. Het verdient aanbeveling voor de eerste bijeenkomst het eerste hoofdstuk te lezen.

Tijd:   Donderdagsavonds van 20.00 uur – 21.30 uur.

Data: Donderdag 1 oktober, 12 november en 10 december 2015.

Donderdag 28 januari, 25 februari en 17 maart 2016.

Plaats: Diependaalse kerk, achterzaal.

Materiaal: Wim Dekker, ‘Hij is bij ons’ , oefeningen in Bijbelse spiritualiteit deel 2.

Opgave: ds. Gerard Kansen, gerardkansen@gmail.com, (035)-7512845.

 

 

 

Bijbellezen voor dummies

De avonden zijn bedoeld voor mensen die weinig of geen ervaring hebben met het lezen van de Bijbel, maar nieuwsgierig zijn naar wat dat oude boek toch te vertellen heeft. We lezen 8 verhalen van Jezus en delen wat die verhalen bij ons oproepen aan gedachten en gevoelens. Je hoeft niet gelovig te zijn om te ontdekken dat de verhalen van Jezus ons ruimschoots stof tot gesprek geven. Voor deze avonden is geen voorkennis of ‘huiswerk’ vereist, wel wordt een open en nieuwsgierige houding verondersteld. Laat je verrassen.

Tijd:   Donderdagsavonds van 20.00 uur – 21.30 uur.

Data: Donderdag 5 en 19 november; 3 en 17 december 2015.

Donderdag 7 en 21 januari; 4 en 18 februari 2016.

Plaats: Wordt later bekend gemaakt.

Materiaal: Ter plekke uitgereikt.

Leiding:       Jan-Reindert Voogdt en Gerard Kansen, gerardkansen@gmail.com, (035)-7512845.

 

 

 

 

Groeien in geloof-kring

Wil je meer kennis opdoen over het christelijk geloof? Verlang je ernaar dat de vrede van God je leven draagt? Overweeg je een vervolgstap in je leven met Jezus? Wil je groeien in het leven door de Heilige Geest? Zou je meer liefde willen hebben voor God en mensen? Als je op deze vragen ‘ja’ antwoord, dan ben je daarin niet de enige. Van een aantal mensen weet ik dat deze vragen leven. Zij overwegen belijdenis te doen of willen zich laten dopen. Ook als je daar nog niet over denkt, maar je wel herkent in het bovenstaande vragen, ben je van harte welkom in deze kring.

Tijd:   In overleg, bij voorkeur een dinsdagavond van

20.00 uur – 21.30 uur, een keer per 2 weken.

Plaats: Bij de deelnemers thuis of in de Diependaalse kerk.

Materiaal: Wordt later bekendgemaakt.

Info/opgave: Gerard Kansen, gerardkansen@gmail.com, (035)-7512845.

 

 

 

 

 

Umoja in de Gemeente Groei Groepen

De Groeigroepen gaan dit seizoen aan de slag met het materiaal dat door TEAR in Nederland is geïntroduceerd. Umoja (Swahili voor saamhorigheid) is ontstaan in Afrika (Uganda), waar de kerk een proces van vernieuwing doormaakt, zodat zij niet alleen van betekenis is voor de eigen groep, maar voor de hele gemeenschap daar omheen. Het mooie van het materiaal is dat het ons vanuit het luisteren naar Bijbel uitdaagt tot creatief en toegewijd leven als leerling van Jezus. Nieuwsgiering? Dan ben je van harte welkom je aan te sluiten of een keer de sfeer te komen proeven.

Plaats: In de huiskamer bij een van de deelnemers thuis.

Tijd:   Vanaf half september elke 2 weken op maandag-,

dinsdag- of woensdagavond vanaf 20.00 uur (voor groepen met de mogelijkheid mee te eten: vanaf 18.45 uur)

Opgave: Kaj ten Voorde, mail@kajtenvoorde.nl, (035) 6880026

 

 

 

 

 

Gebedsgroep

Elke donderdagavond ná een Vitamine G-dienst brandt er – van 21.15 uur tot ongeveer 22.00 uur – licht in de achterzaal van de kerk. Een groepje mensen komt dan bij elkaar om samen te bidden voor de Diependaalse kerk en Vitamine G, de kerken en inwoners van Hilversum, voor mensen persoonlijk, voor de wereld waarin wij leven. Ook u/jij kunt meebidden, wees welkom! Een gebedsverzoek indienen kan ook. Mail dan naar gebedskring@diependaalsekerk.nl of gebedskring@vitamineG.net of stop een briefje in de postbus op de informatieplank bij de vooringang van de kerk. E-mails en briefjes komen rechtstreeks bij ons terecht en worden altijd vertrouwelijk behandeld.

Plaats: Achterzaal Diependaalse kerk.

Tijd:   Donderdag ná de tweede en vierde zondag van de maand van 21.15 uur tot 22.00 uur.

Infogebedskring@diependaalsekerk.nl of gebedskring@vitamineG.net

 

 

 

 

 

Studiereis naar China

Voor mijn werk als wijkpredikant van de Diependaalse kerk en als pionier van de pioniersplek Vitamine G is blijvende missionaire doordenking en scholing van grote betekenis. In mijn alledaagse praktijk probeer ik daar aandacht voor te hebben. Uit ervaring weet ik ook hoe inspirerend het is om daarnaast kennis te nemen van wat elders in de wereld gebeurt op het gebied van zending en missionair werk. Mijn interesse werd daarom gewekt voor een studiereis naar China en Hong Kong. Inmiddels bereid ik me samen met 21 collega’s voor om van 9 tot en met 28 oktober 2015 kennis te nemen van de boeiende ontwikkelingen in de Chinese kerk.

Achtergrond

Doel van de reis is kennis maken met de snelst groeiende kerk van de wereld. Wij zullen zowel missionaire, historische, praktisch-theologische en oecumenische aspecten daarvan onderzoeken. De groei van deze kerken (die geschat worden tussen de 60 en 100 miljoen leden) behoort tot de grootste ontwikkelingen in het wereldchristendom van de afgelopen dertig jaren. De vitaliteit van de christenen te midden van een samenleving die zich economisch, sociaal en religieus stormachtig aan het ontwikkelen is, is bij uitstek een vraag om dieper op in te gaan. Gedurende deze reis maken wij kennis met eerste en tweede generatie (vooral protestantse) christenen, die leven in een van de meest geseculariseerde dan wel atheïstische landen ter wereld. Centraal staan vragen als: wat is de achtergrond van deze groei en hoe kunnen de kerken zich in deze gecompliceerde context ontwikkelen? Hoe geven de Chinese christenen hun geloof en leven vorm en hoe zijn de verhoudingen tussen christenen en mensen van een ander geloof? Opvallend is de sterke missionaire drive, vrijmoedigheid en vindingrijkheid van de christenen. De spiritualiteit van Chinese christenen boeit me, want uit de literatuur blijkt hun vroomheid gestempeld te zijn door de grote rol die de bijbel, het gebed, en de ervaring van Gods aanwezigheid spelen. Daar wil ik graag meer van weten.

Opzet  

De reis wordt geleid door dr. Tjeerd de Boer, voor Kerk in Actie docent missiologie aan het Lutheran Theological Seminary in Hong Kong en dr. Bas Plaisier, voormalig docent aan datzelfde seminarie. Rode draad zal zijn om kennis te maken met de vormen van gemeenteopbouw in de Chinese context en de wijze waarop missionair werk daarin vorm gegeven wordt.

Permanente Educatie

Deze reis maak ik in het kader van de verplichte nascholing, de Permanente Educatie. Ik hoop hiermee de nog verplichte studiepunten te behalen, waarvoor het noodzakelijk is om ook een eindscriptie te schrijven. Ik heb daarvoor in overleg met de kerkenraad na kerst de gelegenheid. Vooralsnog ben ik bezig het volgende lied in mijn hoofd te prenten (uiteraard in het Chinees):

在耶 稣 里我 们 是一家人

Zai yesu li women shi yi jia ren (3x)

从今 时 一直到永久

cong jin zhi dao yong yong yuan yuan

在耶 稣 里我 们 是一家人

zai yesu li women shi yi jia ren

(Zie ook https://www.youtube.com/watch?v=nC6X2OKEW-I)

Als u het niet begrepen heeft: In Jezus Christus zijn wij één familie (3 keer), van nu aan en tot in eeuwigheid!

Gerard Kansen

Diependaal zingt met de Kon. Brassband Utrecht

Zang en muziek met de Koninklijke Brassband Utrecht in de Diependaalse kerk op zondagavond 4 oktober. Het belooft een hele mooie avond te worden, waarin veel bekende psalmen, gezangen en hymne-tunes zullen worden gezongen. Naast de begeleiding van de samenzang zal de band ook een aantal welluidende solostukken ten gehore brengen. We zien uit naar een sfeervolle maar ook een betekenisvolle avond met zang en muziek tot eer van God. De avond begint om 19.00 uur. U bent vanaf 18.30 uur al van harte welkom. Deze zangavond mag u niet missen, neem familieleden, buren en bekenden mee.

Co van der Kolk

 

A Taste Of Christmas 2015

Na twee succesvolle ‘A Taste Of Christmas-avonden’ in 2013 en 2014 willen we ook graag dit jaar rond kerst een gezellige avond bieden aan gemeenteleden en buurtbewoners. Ook dit jaar vanuit de gedachte dat ‘de kerk trakteert’. De basis van deze avond is inmiddels bekend, een heerlijke maaltijd met in ieder geval een muzikaal onderdeel. Ook dit jaar willen we in het programma weer wat vernieuwende elementen verwerken.

Het is op dit moment nog niet mogelijk om u op te geven voor deze avond, informatie daarover volgt later in Diependaalcontact van december en via flyers. Wel melden we graag alvast dat ‘A Taste Of Christmas 2015’ op zaterdagavond 19 december zal zijn.

Om deze avond voor ongeveer 100 gasten mogelijk te maken zijn we druk bezig met de voorbereidingen en zouden graag ons team versterken met een aantal mensen. Vindt u/vind jij het leuk om mee te helpen met vooral praktische zaken? We zijn nog op zoek naar vrijwilligers voor de avond zelf, voor de voorbereiding en om te helpen met het bereiden van gerechten.

Bovendien zijn we juist ook op zoek naar mensen die deel willen nemen in de ‘ATOC-Commissie’ om alle organisatorische elementen verder uit te werken. Bent u/ben jij stressbestendig, creatief en hebt u/heb je zin om hier ongeveer 4 avonden tijd voor te maken, neem dan s.v.p. even contact op met Maurice de Jong of Rianne ten Voorde.

Ook voor andere vragen of opmerkingen mag u met ons contact opnemen via:

Maurice de Jong              Rianne ten Voorde

atoc@diependaalsekerk.nl        rianne@vitamineG.net

06-52633290                          035-6880026

Namens de Missionaire Werkgroep, Maurice de Jong

 

 

Samen aan de gang

Gemeenteleden van de Diependaalse kerk en Vitamine G starten met een nieuw initiatief: ‘Samen aan de gang’.

Doel is om samen met mensen uit de (Bloemen)buurt op gezette tijden maaltijden te gaan bereiden en te nuttigen. We willen hiermee mensen bij elkaar brengen die bijvoorbeeld weinig contacten hebben of eenzaam zijn.

Hou jij van koken?, samen keuvelen? of allebei misschien? Maak je graag nieuwe contacten? En zou je je een paar uur per maand hiervoor kunnen inzetten?

Mail dan naar: samenaandegang@gmail.com of bel/app naar: 06-51314770

Namens de Missionaire Werkgroep, Jeffrey de Wit

 

Kopij Diependaalcontact december 2015

 

Begin december zal Diependaalcontact weer verschijnen. In verband met de vermenigvuldiging en de bezorging is het van belang dat het blad tijdig gereed komt. Daarom zou ik graag uiterlijk op 25 november over de benodigde kopij beschikken. Indien u een stukje in Diependaalcontact van december wilt plaatsen, verzoek ik u met voornoemde datum rekening te houden. U kunt uw kopij naar mij mailen (kopij@diependaalsekerk.nl) of toezenden (Stieltjeslaan 9, 1222RC Hilversum).

 

                                                      Theo Biebericher

 

Zendingsbus

Sinds lange tijd staat zowel voor als achter in de kerk een grijze zendingsbus. Velen van u stoppen geregeld een bedrag in een van deze twee bussen. De laatste jaren was de opbrengst hiervan bestemd voor het project van de familie Goedhart in Peru. Inmiddels is de familie Goedhart weer terug in Nederland. Daarom is besloten vanaf de maand september de opbrengst ten gunste van stichting Laleuau te laten komen. Zoals de meesten van u bekend is, steunt Vitamine G dit project al enige jaren en ook tijdens de ochtenddienst wordt geregeld voor dit doel gecollecteerd. Stichting Laleaua zet zich in voor zigeunerkinderen in Tarnaveni in Roemenië. De zigeuners hebben te maken met discriminatie, armoede en vaak een uitzichtloos bestaan. De stichting beheert een kleuterschool met als doel aan deze kinderen een basis te leggen, waardoor zij op termijn in staat zijn de vicieuze cirkel van hun ellendig bestaan te doorbreken. Dit alles door educatie, recreatie en evangelisatie.

Voor al diegenen die de familie Goedhart de afgelopen jaren heeft gesteund via de zendingsbussen, heel hartelijk dank!

Ook alvast hartelijk dank voor uw steun aan Stichting Laleaua!

Namens de ZWO-commissie en de diaconie,

Barthold Reinders en Annemarie Biebericher

 

 

 

 

Fancy fair/open dag Omroep Modelspoorclub

Ook dit jaar houden we weer ten bate van de ‘Stichting tot behoud van de Diependaalse kerk’ een fancy fair in de kerk- en achterzaal. Deze zal plaatsvinden op zaterdag 31 oktober van 10.00 uur tot 14.00 uur. Voor nadere gegevens wordt verwezen naar het gestelde in de gele bijlage van de stichting in dit blad. Naast de verkoop van diverse spullen en de catering op de benedenverdieping houdt de Omroep Modelspoorclub een open dag op de eerste en tweede verdieping in het kerkgebouw. Voor de treinenliefhebbers is er veel te beleven. Op de eerste verdieping komt een spoorbaan (spoor I) met grote locomotieven en een klein spoor (spoor N). Bovendien zal de treinendokter weer aanwezig zijn om uw problemen met locomotieven, wagens e.d. op te lossen. Op de tweede verdieping kunt u genieten van de modelbaan naar Nederlands voorbeeld. Ook dit jaar is er weer hard gewerkt om de baan te verfraaien en te verbeteren. Na uw bezoek aan de fancy fair bent u dan ook van harte uitgenodigd om boven eens een kijkje te komen nemen.

Theo Biebericher

 

 

 

 

 

 

 

 

Tien jaar Diependaal-Vocaal

Dit jaar zal ons gelegenheidskoor voor de tiende maal meewerken aan een Kerstdienst. In 2005 nam de kerkenraad het besluit een gelegenheidskoor op te richten. Willy Nijhuis was bereid de oprichting te regelen en de leiding van het koor op zich te nemen. Met als resultaat dat in oktober 2005 met de repetities kon worden begonnen. Zij heeft tot medio 2010 met grote inzet en enthousiasme het zangkoor geleid. Daarna heb ik, Theo Biebericher, haar taak overgenomen. Vanaf het begin is Merijn Rombout de dirigent. Bovendien speelde hij regelmatig met zijn viool mee. Het dirigeren van het koor doet hij altijd met grote inzet en veel passie. Annemarie Biebericher verzorgde vanaf de start de begeleiding. Na twee jaar werd dit overgenomen door Arja Biebericher, die tot de dag van vandaag het koor op de piano begeleid. Vanaf de oprichting was er veel animo om mee te doen. Er werd dan ook meteen met 24 koorleden gestart. De in de kerk aanwezige piano was oud en totaal versleten. Hierdoor moest regelmatig met een ontstemde piano worden geoefend. Het bestuur van de Stichting Diependaal was, mede door enkele giften, bereid de piano te vervangen. Hierdoor kon in 2007 een andere piano bij de firma Van Urk, uit Rotterdam, worden aangeschaft. Op dit moment bestaat het koor uit 27 enthousiaste leden. In oktober beginnen we weer met het repeteren van de liederen die we tijdens de dienst op 1e Kerstdag gaan zingen. Tijdig zal in het Kerkblad worden vermeld wanneer de eerste repetitieavond plaatsvindt.

Theo Biebericher

 

 

Preekrooster ( 6 september – 6 december )

(onder voorbehoud)

 

  1. = Ochtenddienst 10.00 uur            Vitamine G 12.00 uur
  2. = Avonddienst 19.30 uur

———————————————————————————–

 

06 sept.   o. Ds. G.A. Kansen

 

13 sept.  o. Dhr. K. ten Voorde        Dhr. K. ten Voorde

 

20 sept.   o. Ds. J. Hansum, Lunteren

 

27 sept.   o. Ds. G.A. Kansen                       Ds. G.A. Kansen.

 

04 okt.               o. Ds. G.A. Kansen

 

11 okt.               o. Ds. W, Bos, A’foort         Dhr. M. Niemeijer, Zeist

 

18 okt.               o. Ds. E.S. Klein Kranenburg, Epe

 

25 okt.               o. Ds. L.H. Kansen-Brasz  Ds. L.H. Kansen-Brasz

 

01 nov.           o. Mevr. Drs. I. Terlouw, Huizen

 

08 nov.           o. Ds. G.A. Kansen             Ds. G.A. Kansen

 

15 nov.              o. Ds. G.A. Kansen

 

22 nov.            o. Ds. G.A. Kansen             Dhr. K. ten Voorde

 

29 nov.              o. Ds. G. van Meijeren, ‘s Graveland

 

06 dec.              o. Ds. G.A. Kansen

 

 

 

 

 

Agenda van bijzondere diensten en activiteiten 2015

 

oktober

01 okt.                        Hij is bij ons (20.00 uur)

04 okt             Diependaal zingt met Kon. Brassband Utrecht

(19.00 uur)

31 okt.                        Fancy-fair (10.00 uur – 14.00 uur)

 

november

05 nov.                       Bijbellezen voor Dummies (20.00 uur)

12 nov.                       Hij is bij ons (20.00 uur)

19 nov.                       Bijbellezen voor Dummies (20.00 uur)

22 nov.                       Eeuwigheidszondag (10.00 uur)

 

december

03 dec.                       Bijbellezen voor Dummies (20.00 uur)

10 dec.                       Hij is bij ons (20.00 uur)

17 dec.                       Bijbellezen voor Dummies (20.00 uur)

19 dec.                       A Taste Of Christmas 2015

25 dec.                       Kerstmis (10.00 uur)

31 dec.           Oudejaarsavonddienst (19.30)

 

januari

07 jan.                        Bijbellezen voor Dummies (20.00 uur)

21 jan.                        Bijbellezen voor Dummies (20.00 uur)

28 jan.                        Hij is bij ons (20.00 uur)

 

 

februari

04 febr.           Bijbellezen voor Dummies (20.00 uur)

18 febr.           Bijbellezen voor Dummies (20.00 uur)

25 febr.           Hij is bij ons (20.00 uur)

 

 

maart

17 mrt             Hij is bij ons (20.00 uur)