Diependaalcontact september 2016

Diependaalcontact september 2016

 

De groei van de liefde (5, slot)

 

De bijbel

 

En ik bid dat uw liefde blijft groeien door inzicht en fijnzinnigheid, zodat u kunt onderscheiden waar het op aankomt. Dan zult u op de dag van Christus zuiver en onberispelijk zijn, vol van de vruchten van de gerechtigheid, die u dankt aan Jezus Christus, tot lof en eer van God. Filippenzen 1: 9 -11

 

 

Meditatie

 

Wat een bijzonder en belangrijk gebed van Paulus voor de christenen in Filippi, als hij bidt om groei van hun liefde door inzicht en fijnzinnigheid.

Bij liefde denken wij over het algemeen aan gevoel en emoties. Liefde is een zaak van ons hart, terwijl inzicht in ons hoofd zit. Deze scheiding tussen hoofd en hart  vinden we niet terug in de Bijbel, maar is heel duidelijk in ons westerse leven. Je komt het overal tegen.

Hoe kan in ons leven toch die eenheid tussen hoofd en hart groeien? Hoe kan de liefde vrucht dragen? In deze brief vinden we een belangrijke sleutel in de vreugde, als een geschenk en een opdracht. En dan gaat het niet om oppervlakkige vreugde. We mogen elke dag blij worden omdat de Heer nabij is (4:4). Daarop vertrouwen maakt alles anders, want in al onze kwetsbaarheid is Hij tegenwoordig. Levend vanuit dat besef worden we opgeroepen heel concreet aandacht te geven aan wat goed is en opbouwt en niet aan wat bitter maakt en afbreekt. Als we dat gaan doen, dan zal tot onze verrassing de vrede van Christus, die alle verstand te boven gaat, ons hart én onze gedachten in Christus Jezus bewaren. Laten we daarbij nooit vergeten dat we dit alles doen in de overtuiging dat Hij die dit goede werk in ons is begonnen, het ook zal voltooien op de dag van Christus Jezus.

 

 

Gebed

 

Vader in de hemel, bron van alle liefde, we danken U voor uw goedheid en  barmhartigheid. Heer Jezus Christus, U gaf uw leven uit liefde voor een wereld verloren in schuld. U gaf uw leven uit liefde voor mij. Heilige Geest, U kwam in de wereld om ons te vernieuwen en te vervullen. Drie-enige wij prijzen uw naam voor het geschenk van de liefde. Wij bidden dat ons hart en ons hoofd gevuld zal zijn met uw liefde, die zal blijven groeien door inzicht en fijnzinnigheid. Zo mogen we in vertrouwen de toekomst tegemoet gaan en uitzien naar het doorbreken van Uw Koninkrijk.

 

Toelichtingen bij bijzondere diensten

 

 

Startdienst zondag 25 september 10.00 uur Deel je leven

 

Op de Startzondag openen wij officieel het nieuwe kerkelijke seizoen. Het belooft om meerdere redenen een bijzondere dienst te worden. Het is een van de vier gemeenschappelijke diensten in het jaar. De deelnemers van Vitamine G sluiten zich (voor een deel) aan bij de bezoekers van de dienst van 10.00 uur en dat geeft een gevuld en dynamisch cachet aan de kerkdienst.

We denken in deze dienst op lichtvoetige wijze over het thema: deel je leven, naar aanleiding van de woorden van Jezus uit Mattheus 5 over zout en licht zijn. In de dienst is ruimte voor de kinderen en ook deze keer zal het kindermoment worden verzorgd door Rob Ruarus. Een ander gedenkwaardig moment is het bevestigen van twee nieuwe ouderlingen. De kerkenraad is erg blij dat Maurice de Jong tot ouderling-kerkrentmeester en Rob Ruarus tot jeugdouderling bevestigd zullen worden. We nemen ook afscheid van missionair ouderling Annette Hartog. Na afloop van deze afwisselende viering is er ruim gelegenheid na te praten en gebruik te maken van het smakelijke buffet. Iedereen die meedoet aan de organisatie alvast bedankt!

 

 

Doopdienst zondag 9 oktober 12.00 uur

 

Drie jonge mensen uit de Vitamine G gemeenschap leven op dit moment toe naar hun doop en belijdenis. Het zijn Jade Leek, Kazjin Salin en Lauran Steunebrink. Op dit moment voeren wij mooie gesprekken over de vraag wat het betekent om te geloven in God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Ze zijn ook bezig met het schrijven van een brief naar aanleiding van de volgende vragen:

Welke ervaringen in het leven hebben je geloof verzwakt en welke hebben het versterkt?  Hoe beschrijf je jouw leven met God op dit moment? Wie is Jezus voor je? Wat betekent de Heilige Geest voor je? Waarom wil je gedoopt worden?

U snapt wel: die brief (wanneer schrijf je die nog?) is een hele klus, maar het levert boeiende gesprekken op. De kerkenraad heeft van harte ingestemd met hun wens om de doop te ontvangen. Ik schrijf het bewust zo omdat geen van deze jonge mensen als kind is gedoopt. Dat heeft voor twee van hen te maken met het feit dat ze geen christelijke achtergrond hebben. De andere kandidaat is als kind in een evangelische gemeente opgedragen.

Naar de wens van de dopelingen zal de doop plaatsvinden door onderdompeling in plaats van door besprenkeling. Binnen de kerkenraad hebben we daar uitvoerig over gesproken en zijn tot de conclusie gekomen dat het anders is dan we gewend zijn, maar dat het vanuit de Bijbel en traditie geen beletsel is om aan die wens tegemoet te komen. Sterker nog in Bijbelse tijden kende men alleen de doop door onderdompeling, denk aan de doop van Johannes de Doper in de Jordaan en die van de eunuch uit Ethiopië in Handelingen 8. Ook in de Vroege kerk was het de praktijk om op deze manier te dopen. Dat weten wij uit een geschrift uit de eerste eeuw met de naam ‘Onderwijs van de twaalf apostelen’, meestal Didache genoemd. Het is een soort oer kerkorde, waarin tal van praktische zaken over het gemeente-zijn worden beschreven. In artikel VII staat het volgende over de doop:

 

1.Met betrekking tot de doop. U moet als volgt dopen: doop in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest met stromend water.

2. Indien u geen stromend water hebt, doop dan met ander water. Indien het niet mogelijk is met koud water, dan met warm.

3. Indien u geen van beide ter beschikking hebt, giet dan driemaal over het hoofd in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

 

Zoals u ziet wordt de voorkeur zelfs gegeven aan stromend water. Aangezien we dat niet hebben, kunnen we aan dat voorschrift niet tegemoet komen.

Het betekent wel dat we in praktische zin een aantal zaken moeten regelen. Maar dat zal helemaal goed komen en de moeite die dit kost staat in geen vergelijking met de vreugde die het geeft getuige te mogen zijn van wat God in hun levens aan het doen is. Ik wil u dan ook vragen met hen mee te leven en voor hen te bidden.

 

 

Zondag 23 oktober 10.00 uur

 

Het begint zo’n beetje een traditie te worden. De medewerking van het grote koor uit Huizen. Ik heb het over Deo Juvante onder leiding van Bert Moll. Hoe zal dat klinken in de vernieuwde kerkzaal? Want niet alleen de achterwand heeft de akoestiek veranderd, maar ook de andere vloerbekleding heeft invloed op het geluid. De voordelen die dat oplevert bij het zingen zijn al door velen opgemerkt. Ook zo benieuwd? Dan zien we u graag op zondag 23 oktober. De dienst zal in het teken staan van 500 jaar reformatie, dat in 2017 wordt gevierd. Hoewel het nog net geen Hervormingsdag is leek het mij goed aandacht te schenken aan de betekenis van de reformatie. Bijzonder dat Deo Juvante in dit gedenkjaar naar Duitsland zal gaan om daar uitvoeringen te geven.

 

Activiteiten 2016 – 2017

Diependaalse kerk en Vitamine G

 

Er starten allerlei gemeente-initiatieven waaraan je kunt meedoen. En ze staan niet alleen open voor gemeenteleden van de Diependaalse kerk en Vitamine G, maar ook voor mensen van buiten onze geloofsgemeenschap. Wat dacht je van de volgende cursussen en activiteiten?

 

Alpha-cursus: kennismaken met het christelijk geloof

In september hopen we weer te starten met de Alpha-cursus. De Alpha-cursus is een cursus waarin deelnemers ontdekken wat het christelijk geloof inhoudt. Vragen als “Wie is Jezus?”, “Waarom stierf Hij?” en “Hoe kun je bidden?” komen bijvoorbeeld aan bod. De Alpha-cursus is geschikt voor iedereen die wil kennismaken met de kernpunten van het christelijk geloof óf ze graag opnieuw wil doordenken.

Wanneer?
De Alpha-cursus start op dinsdag 20 september en duurt van 19.00 tot 21.30 uur. In totaal beslaat de cursus 10 avonden: 20 en 27 september; 4, 11 en 25 oktober; 8, 15, 22 en 29 november en 6 december. Ook is er een Apha-weekend op 28 en 29 oktober op een locatie in de buurt van Hilversum.

Wat?
Bij de cursus hoort een werkboek. Iedere avond heeft een eigen thema. We starten de dinsdagavonden met een gezamenlijke maaltijd. Daarna volgt een korte inleiding op het thema door een gastspreker. Vervolgens wordt onderling aan de hand van vragen doorgepraat over het thema. Er is volop ruimte voor onderling gesprek en ontmoeting.
De cursus is in principe gratis – geld mag geen belemmering vormen om mee te doen; wel kun je een vrijwillige bijdrage geven van € 2,50 per maaltijd. Voor het weekend vragen we een bijdrage van € 55,- per persoon.

Waar?
Diependaalse kerk Hilversum (Diependaalselaan 138)

Meer informatie?

Stuur een mailtje naar alpha@vitamineG.net, dan neemt Kaj ten Voorde contact met je op. Je kunt ook bellen met Kaj, op 035-688 0026.

 

 

Bijbelkring over Ruth en Jona

 

We lezen in deze kring twee kleine boeken uit het Oude Testament: Ruth en Jona.

In het boek Ruth ontmoeten we teleurgestelde en gehavende mensen, die opnieuw gaan bloeien dankzij mensen in wie God zelf oplicht. Hoe bijzonder is het dat Ruth één van de stammoeders van Jezus Christus is? In Hem in wie wij God zelf ontmoeten.

Jona daarentegen is een vrome dwarsligger. Hij kan God niet volgen in zijn plannen met Ninevé. Jona representeert het volk Israël. Na alles wat dat volk heeft moeten lijden van de kant van vreemde volken heeft het zich meer en meer in zichzelf opgesloten. Hoe begrijpelijk dat ook is, het is niet volgens Gods plan met de wereld. Gods bedoeling is de wereld te zegenen, zowel via zijn volk Israël als door zijn gemeente. In het boek Jona zien we hoe het mis kan gaan als het volk en de kerk doelen in zichzelf worden.

 

Tijd

Donderdag van 20.00 uur tot 21.30 uur

 

Data

Donderdag 6 oktober, 3 november en 1 december 2016

Donderdag 12 januari, 16 februari en 16 maart 2017

 

Locatie

Diependaalse kerk, achterzaal

 

Materiaal

De Bijbelboeken Ruth en Jona

 

Opgave

ds. Gerard Kansen, gerard@diependaalsekerk.nl / gerard@vitamineG.net, 035 – 751 28 45

 

 

Triades

 

Elkaar in drietallen helpen te groeien in geloof

Mensen die betrokken zijn bij Vitamine G willen groeien in geloof en vragen zich af hoe hun dagelijks leven veranderd kan worden door het evangelie. Om elkaar te helpen, zijn we met triades gestart. Dit zijn drietallen die zo concreet mogelijk met elkaar delen in welke gebieden zij willen groeien in hun persoonlijk leven met Jezus.

 

Het kan bijvoorbeeld zijn dat iemand meer tijd wil vinden om alleen met God door te brengen ondanks een drukke baan en gezinsleven. Of iemand die moeite heeft met zijn boosheid die telkens de kop opsteekt, ook al zou hij graag geduldiger willen zijn.

 

We bespreken deze behoeften met elkaar en bepalen welke doelen we willen stellen. Op de volgende bijeenkomst (na 2 weken of een maand) vragen we elkaar hoe we gevorderd zijn: wat ging goed? Wat nog niet? Hoe kunnen we elkaar verder helpen? Dit kan bijvoorbeeld door met elkaar te bidden, een bemoedigend appje te versturen, etc.

 

We hebben gemerkt hoe God door dit samen zoeken en groeien aanwezig is en ons stap voor stap verandert. Ook hebben we ervaren hoe we elkaars bondgenoten zijn geworden in het volgen van Jezus. We moedigen elkaar aan en we krijgen zelf een opsteker door wat we bij de ander (en onszelf!) zien gebeuren.

 

Meer informatie?

Wil je meer weten over en/of meedoen in een triade? Stuur dan een mailtje naar Jan-Reindert Voogdt, triades@vitamineG.net, dan neemt hij contact met je op. De triades zijn begonnen in Vitamine G, maar staan ook open voor anderen!

 

Gemeente Groei Groepen

Met elkaar het leven delen

Twee- of driewekelijks komen mensen die deel zijn van onze geloofsgemeenschap – maar zeker ook mensen van buiten de “inner circle”! – bij elkaar in een Gemeente Groei Groep (GGG). Iedereen is van harte welkom voor korte of langere tijd een kijkje te komen nemen en mee te doen.

GGG’s zijn er op diverse dagen in de week. Sommige groepen starten met een gezamenlijke maaltijd om 18.45 uur, andere groepen beginnen met koffie en thee, om 20.00 uur. De GGG’s komen samen in huiskamers in Hilversum. In de groep wordt met elkaar meegeleefd, voor elkaar gebeden en gesproken over geloofs- en levenszaken.

Voor meer informatie en/of opgave voor één van de groepen kun je terecht bij Kaj ten Voorde, 035 – 688 00 26 of kaj@vitamineG.net.

 

Samen aan de gang

Gezellig koken met elkaar, lekker eten en een leuke avond hebben. Kortom, we gaan als buurtbewoners samen aan de gang. Kom ook, de maaltijd mee bereiden en/of mee-eten en/of een spel met elkaar doen of een andere activiteit. Houd de websites van Vitamine G en de Diependaalse kerk in de gaten voor meer informatie.
Gebedsgroep

Elke donderdagavond ná een Vitamine G-dienst komt een groepje mensen bij elkaar om samen te bidden voor de Diependaalse kerk en Vitamine G, de kerken en inwoners van Hilversum, voor mensen persoonlijk, voor de wereld waarin wij leven. Ook jij kunt meebidden, wees welkom! Een gebedsverzoek indienen kan ook. Mail dat naar gebedskring@diependaalsekerk.nl of gebedskring@vitamineG.net. E-mails worden vertrouwelijk behandeld.

 

Locatie Achterzaal Diependaalse kerk

 

Tijd                       Donderdag ná de tweede en vierde zondag van de maand van 21.15 uur tot          22.00 uur

 

Info                       gebedskring@diependaalsekerk.nl of gebedskring@vitamineG.net

 

 

Feest van het Koninkrijk

 

Gemeenteproject januari – maart 2017

Onder deze naam organiseren de Diependaalse kerk en Vitamine G een verdiepend gemeenteproject rond het Onze Vader. In het Onze Vader leert Jezus ons vurig bidden om de komst van Gods Koninkrijk op aarde. En Hij zendt ons uit om het te verkondigen. Maar hoe zit het nou met dat Koninkrijk – is het al aangebroken, of komt het nog? Hoe raakt het aan thema’s als gerechtigheid, duurzaamheid, genezing, bevrijding, vergeving en het verstaan van Gods stem? En wat betekent het voor ons gemeente-zijn?

 

Het project duurt twaalf weken en omvat de volgende aspecten:

1. Zes themazondagen

Elke twee weken staat één thema centraal. In deze dienst zal het thema worden geïntroduceerd.

2. Persoonlijke verwerking

Elk thema bestaat uit zes delen, zodat de deelnemers om de dag een gedeelte kunnen lezen. Om deze studie niet alleen iets van je hoofd, maar ook van je hart te laten zijn, zijn er momenten van retraite ingebouwd. Dit omvat zowel vragen om over te mediteren als praktische opdrachten waardoor het thema in je leven landt.

3. Tweewekelijkse Groeigroep of Feest van het Koninkrijk-kring.

Eén avond in de twee weken staat het thema centraal in jouw Groei Groep, of kom je samen in de Feest van het Koninkrijk-kring. In de verwerking die je samen doet, ligt de nadruk op het gemeente-zijn. Hoe kunnen we groeien als gemeenschap van Gods Koninkrijk?

 

Overzicht van de thema’s per 2 weken

 

Week 1-2      Onze Vader in de hemel, laat uw naam worden geheiligd.

God is onze Vader en wij bidden als zijn geliefde dochters en zonen.

 

Week 3-4      Laat uw Koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.

God maakt zijn schepping heel en wij worden betrokken in die heelmaking.

 

Week 5-6      Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.

God brengt recht en nodigt ons uit om een gemeenschap van gerechtigheid te zijn.

 

Week 7-8      Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is.

Wij mogen leven in vrijheid – als vergeven mensen die ook elkaar vergeven.

 

Week 9-10    En leid ons niet in verzoeking maar verlos ons van de boze.

God bevrijdt en nodigt ons uit om een bevrijdende gemeenschap zijn.

 

Week 11-12   Want van u is het Koninkrijk, en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.

God maakt het waar en Hij nodigt ons uit om te leven vanuit zijn toekomst.

 

Tijdvak         Zondag 8 januari 2017 tot en met zondag 26 maart 2017

 

Themazondagen       Zondag 8 en 22 januari; zondag 12 en 26 februari; zondag 12 en 26 maart

 

Locatie                   Bij een van de Groei Groepdeelnemers thuis. Voor wie geen lid is van een Groei Groep zal de kring waarschijnlijk in de kerkzaal plaatsvinden

 

Materiaal                Feest van het Koninkrijk, een verdiepend gemeenteproject rond het Onze Vader. Ronald Westerbeek, ISBN 978-90-5881-899-7, prijs € 12,50

 

Opgave                  Wie lid is van een Groei Groep hoeft zich niet op te geven. Wie geen lid is van een Groei Groep en zich wil aanmelden voor de Feest van het Koninkrijk-kring, kan dat doen bij ds. Gerard Kansen, gerard@diependaalsekerk.nl / gerard@vitamineG.net, 035-751 28 45

 

 

‘Dit werkboek voorziet in een belangrijke behoefte. Ik ken geen materiaal dat met zoveel diepgang het Bijbelse onderwijs over het Koninkrijk van God behandelt. Het lezen en bespreken van dit boek brengt niet alleen verdieping van kennis, maar raakt ook ons hart en ons handelen. Het is echt een feest om met dit boek aan de slag te gaan.’

 

Jan-Maarten Goedhart  – Predikant (PKN) en werkzaam bij de IZB, een missionaire organisatie binnen de Protestantse Kerk. Hij is bestuursvoorzitter van New Wine Nederland

 

‘Geloven in de kracht van de heilige Geest. Gods koninkrijk zoeken en vinden. Van Jezus het leven in al zijn volheid ontvangen. Verwachtingsvol bidden. Dat is waar het om gaat in het leven van elke christelijke geloofsgemeenschap. Herken je dat? Wil je daarin groeien? Dan heb je met dit boek goud in handen!’

Jos Douma – Voorganger Plantagekerk Zwolle (GKv) en docent spiritualiteit aan de Evangelische Theologische Faculteit (ETF) in Leuven

 

Zes eeuwen Hilversummers en hun Kerken

(1416 – 2016)

 

Onder deze titel heeft Pieter Hoogenraad een uiterst informatief en toegankelijk boek geschreven met veel illustraties. Dit boek is verschenen omdat de kerk van Hilversum dit jaar 600 bestaat. Het is een initiatief van de Hilversumse raad van kerken en is uitgegeven door uitgeverij Verloren in Hilversum. U kunt een exemplaar aanschaffen voor €19,00. (ISBN 978-90-8704-582-1).

Om u een indruk te geven van wat er allemaal in dit boek staat volgt nu een gedeelte dat gewijd is aan de Diependaalse kerk en Vitamine G. In de hoop dat u denkt: daar moet ik meer over weten!

 

“De hervormde wijkgemeente Diependaal en de pioniersplek Vitamine G

Zoals beschreven konden de Hervormden van de Diependaalse kerk zich er niet in vinden een Samen- op-Weg-gemeente te vormen met de Gereformeerden van de Zuiderkerk. Zij vonden dat proces te veel ‘van bovenaf gestuurd’ en hechtten aan hun eigen confessionele modaliteit. Zij vormen nu de hervormde wijkgemeente Diependaal, onderdeel van de PgH, die elke zondagmorgen samenkomt in de kerk aan de Diependaalselaan. De confessionele identiteit van de gemeente blijkt in de woorden van ds. Gerard Kansen ‘vooral uit de aard van de verkondiging. Daarin wordt de Bijbel uitgelegd vanuit het hart van het evangelie. Dat hart cirkelt om het leven, lijden, sterven en opstaan van Jezus Christus uit de dood. In de preek wordt van daaruit gezocht naar aansluiting bij en toepassing op het hedendaagse leven als volgeling van Jezus.’

Behalve een confessionele identiteit kent de wijkgemeente sinds een aantal jaren een meer evangelisch karakter. De Diependaalse wijkgemeente telt circa 530 leden en vergrijsde net als veel andere kerkelijke gemeentes. Steeds minder jongeren bezochten de diensten. Om een nieuwe, jongere doelgroep met het evangelie in aanraking te brengen kwam onder leiding van dominee Kansen een proces op gang dat resulteerde in de pioniersplek Vitamine G. Inmiddels is er met Vitamine G ‘een nieuwe, open, betrokken, interactieve missionaire gemeenschap’ ontstaan. Vanaf september 2011 komt deze op de tweede en vierde zondag van de maand samen. Er klinken oudere en moderne liederen en er is gelegenheid tot meditatie, gebed en participatie. Na afloop lunchen de deelnemers met elkaar. De predikant maar ook andere leden uit het kernteam gaan voor. Vitamine G heeft aantrekkingskracht op met name jonge mensen die nog niet lang in Hilversum wonen en op mensen die op zoek zijn naar meer verdieping in hun leven met God. Ook mensen die geen christelijke achtergrond hebben zijn er welkom. Inmiddels is het aantal deelnemers aan Vitamine G langzaam groeiend. Het is een groep van doorgaans jonge mensen, tussen de twintig en veertig jaar, met hun kinderen. Behalve tijdens de diensten zien zij elkaar thuis in gespreksgroepen (de zogenaamde groeigroepen).

 

De Diependaalse kerk en Vitamine G willen niet alleen een functie vervullen voor de kerkelijke gemeente maar ook voor de buurt. Naast de maandelijkse maaltijden organiseren zij jaarlijks A Taste of Christmas, een avondje uit voor de buurtbewoners rond kerst met een diner omlijst met onder meer muziek. Kerkleden bouwen de kerkzaal dan om tot een restaurant en verzorgen de bediening. Alle plaatsen zijn bezet en de mensen beleven een mooie avond rond het feest van de geboorte van Jezus. In de woorden van dominee Kansen:

‘Het is de liefde van God in Jezus Christus die ons drijft om te zoeken naar wegen om het evangelie in nieuwe vorm toegankelijk te maken voor mensen die daar nog niet eerder van hebben gehoord.”

 

Zo was het op de New Wine Zomerconferentie …

 

Onlangs hebben Rianne ten Voorde en Annemarie Biebericher zowel in de ochtenddienst als bij Vitamine G hun ervaringen verteld over de Zomerconferentie van New Wine. New Wine is een organisatie die streeft naar geestelijke vernieuwing van de kerken in Nederland. Hiertoe wordt onder andere de jaarlijkse Zomerconferentie georganiseerd, die wordt gehouden in Biddinghuizen en een week duurt. Ook dit jaar hebben zij samen met Kaj ten Voorde, Gerard en Lydia Kansen en kleine Nora de conferentie bijgewoond en de hele week samen gekampeerd. Hieronder kunt u lezen wat deze Zomerconferentie hen tot op heden heeft gebracht.

 

New Wine – Ik zal nooit meer hetzelfde zijn

Voor het derde jaar op rij ben ik deze zomer meegegaan naar de jaarlijkse Zomerconferentie van New Wine. Om eerlijk te zijn, het heeft bij mij wel even geduurd voordat ik de stap maakte om voor de eerste keer mee te gaan, drie jaar geleden.

Ik dacht, 4000 à 5000 mensen, dat lijkt mij nogal massaal. Het zijn ook allemaal christenen, zal dat niet enorm beklemmend zijn? En even oneerbiedig gezegd, zijn dat dan van die blije ‘happy clappy’-christenen? En kamperen had ik ook nog niet eerder gedaan …

Om met dat laatste te beginnen: dat kamperen bleek ik echt super leuk te vinden. Back to basic. Je leert elkaar ook snel een stuk beter kennen. Tijdens de afwas, bij een kopje thee of aan de gezamenlijke maaltijden. Dus dat viel niet tegen.

Eerlijk is eerlijk, 4000 à 5000 mensen zijn er inderdaad erg veel. Maar na de eerste keer was ik toch verkocht. Ik trof geen ‘happy clappy’ aan. En ik heb geen beklemming of iets van dien aard ervaren. De sfeer is prettig, het voelt oprecht en open. En die massa mensen is uiteindelijk zelfs een belangrijke reden die maakt dat deze week zo bijzonder is.

Uiteraard kom je – naast de gezelligheid van het kamperen – voor inhoud en inspiratie. Voor boeiende sprekers en interessante workshops. Ik schets u graag een beeld van hoe zo’n week er ongeveer uitziet. Elke dag begint met een ochtenddienst, die begint om kwart over negen en duurt tot kwart voor elf. Elke avond is er ook een dienst, die begint om zeven uur en duurt tot half negen.

Overdag kun je workshops bijwonen, die gaan over allerlei onderwerpen. Maar je kunt ook lekker samen een bakkie doen of een ijsje eten op het ‘dorpsplein’. Daar is het erg gezellig. Je kunt uiteraard ook gewoon even bij je tent een puzzeltje maken of een dutje doen. Voor jongeren zijn er eigen programma’s. En ook voor de kinderen is er ontzettend veel georganiseerd.

 

Bij mij maken de dagelijkse ochtend- en avonddiensten meestal de meeste indruk. De diensten starten met samen zingen onder leiding van een heel goede band, die zowel uitbundig als heel ingetogen kan spelen. Dat is echt heel mooi, zeker met zoveel mensen! Daarna volgt er een spreker. Bij de ochtenddienst is er de hele week een vaste spreker. Bij de avonddienst is er elke keer een ander. Het enthousiasme en de aanstekelijke boodschap van de sprekers maakten mij nogal eens een stuiterbal.

 

Nog weer even terugkomend op al die mensen. Het zijn mensen die uit allerlei kerken en diverse kerkgenootschappen afkomstig zijn.

En wat heel bijzonder is, zelfs de eerste keer kwam ik al mensen tegen die ik kende. De wereld is klein! Mensen van mijn werk in Amsterdam, maar ook mensen uit Hilversum. Dit keer kwam ik zelfs een klasgenootje tegen van de lagere school. We hadden elkaar dus ruim 25 jaar geleden voor het laatst gezien. En we vonden allebei dat we niks waren veranderd, uiteraard …

 

Wat mij met name de eerste keer, maar dit keer opnieuw heeft geraakt, ten aanzien van al die mensen is, dat het mensen zijn met een soortgelijk verlangen. Een verlangen naar God, een verlangen naar Jezus. Een verlangen om dichterbij Jezus te leven.

En ook mensen met soortgelijke worstelingen; met angsten en schuldgevoelens. Zoals ieder mens die kent. Ook ik. En dan realiseer je je weer even heel sterk, dat je dus niet de enige bent.

Samen vorm je het lichaam van Christus. Met al die mensen. En dat besef doet iets met je – althans met mij.

 

Nu denkt u wellicht, dat kan ik toch ook gewoon in de kerk vinden? Daar hoef ik toch niet voor naar New Wine?

 

Dat klopt. Maar nu kom ik bij het aspect wat in mijn beleving de week zo bijzonder maakt. De sfeer is welkom, het voelt als een soort grote familie. En ook mensen die normaal gesproken wat terughoudend en beschouwend zijn en die eerst de kat uit de boom kijken – zoals ik bijvoorbeeld – voelen zich tijdens zo’n week, na een paar dagen, steeds meer thuis en daardoor vrijer. Omdat je veel herkenning ervaart, door de verhalen van mensen of door wat de sprekers zeggen.

Dat je daardoor een eerste stap durft te zetten, een stap dichter naar Jezus toe. En dat doe je dan samen met heel veel mensen. Weliswaar ieder voor zich, maar toch samen. Je ziet mensen opstaan, om voor zich te laten bidden in een persoonlijk gebed. En dat is heel bemoedigend.

 

Ook ik heb dat gedaan. Ik herkende dat verlangen. Maar ja, wist ik veel. Wat betekende dat dan? En wat moest ik daarmee?

Bij New Wine heb ik toch eerste stappen gezet. Maar ik moest wel een drempel over. Want ik vond het echt niet makkelijk om over mijn eigen geloof te spreken. En zeker niet over wat er bij mij van binnen leeft. En wat zou er gebeuren? Kon ik nog wel terug? Uiteindelijk heb ik dus bijna niks gezegd de eerste keer, toen ik om gebed vroeg.

 

Maar toch wilde ik ook zo graag leven dichterbij Jezus. In afhankelijkheid. En niet alleen in woorden, maar ook echt in daden. Maar waar zal mij dat brengen?

Ik bid weliswaar altijd netjes, dat ‘Uw wil geschiede’. Maar wil ik dat eigenlijk wel?

Toch heb ik daar een stap gezet. Naar het onbekende.

Niet dat er in die week ineens allerlei bijzondere en fantastische dingen gebeurd zijn. Nee.

Maar ik ben er – zeker na de eerste keer dat ik mee was – daarna mee verder gegaan. In eigen kring. Ik ben gaan praten, heb mijn twijfels en verlangens, pijn en worstelingen meer en meer gedeeld en ik heb ook gebed mogen ontvangen.

En dat verlangen is sindsdien enorm gegroeid. Het geeft mij zoveel drive, enthousiasme en vreugde! Maar ook een verlangen te leven naar Gods wil. En dat is best ingewikkeld, daar kom ik steeds meer achter.

Bij New Wine heb ik me – zeker deze keer – gerealiseerd, dat ook ik een glimp mag zien van de enorme betekenis van het kruis. De overwinning. Die ook voor mij was!

 

Wat heeft New Wine mij tot op heden daarom gebracht. Vooral het duwtje in de rug om verder te gaan. Dat duwtje had ik hard nodig. Anders zat ik nog steeds naar die kat in de boom te kijken.
We zongen bijna elke dag een bepaald lied en daarin zat de zin: I’ll never be the same. Ik zal nooit meer hetzelfde zijn. Daarop kan ik alleen maar zeggen: Amen!

 

Annemarie Biebericher

 

 

 

New Wine – belangrijke schakel in geloofsgroei

 

Voor mij kwamen er tijdens de afgelopen Zomerconferentie van New Wine een aantal belangrijke schakeltjes bij elkaar. Daar wil ik graag iets over vertellen, ook hier in Diependaalcontact.

 

Karl Martin, een Engelse voorganger, werkend in Schotland, was de hoofdspreker dit jaar. Zes ochtenden lang hield hij een verhaal, naar aanleiding van het boek Jozua. Zijn belangrijkste boodschap was, kort samengevat: wij worden net als Jozua uitgedaagd door God om moedig en dapper te zijn. Luister niet naar allerlei excuses die je kunt hebben om God te volgen, om naar zijn stem te luisteren, maar wees moedig en dapper en Hij, God, zal met je zijn.

 

De eerste dagen van de conferentie voelde ik me enorm bemoedigd door het feit dat Karl Martin mannen en vrouwen als gelijke aansprak. Hij maakte geen onderscheid, ook niet een soort van onderhuids alsnog. Ik ervoer dit als een bevestiging van mijn eigen weg. Kort voor de Zomerconferentie had ik ook zo’n moment van bevestiging: Kaj (mijn man) vertelde me over wat hij had gelezen in een boek van Tom Wright, over het evangelie naar Lukas. Het ging over het verhaal van Jezus in het huis van Martha en Maria. Wij kennen dit verhaal vooral als het verschil tussen aan de voeten van Jezus zitten en druk aan het werk zijn met praktische beslommeringen. Het verschil dus tussen Maria en Martha. Een wijze les misschien, maar, zo zegt Tom Wright, dit is absoluut niet het meest schokkende van het verhaal. Het meest schokkende was nou juist dat een vrouw het durfde in die tijd in het vertrek bij de mannen te zijn, dat was absoluut not done. En om het nog erger te maken: dat ze aan de voeten van Jezus zat, betekende zoveel als dat ook zij door Hem wilde worden opgeleid als rabbi. Iets wat voor vrouwen in die tijd ondenkbaar was. En toch deed Maria dit. En Jezus stond het toe. Met dit in het achterhoofd, komt het beklag van Martha in een heel ander licht te staan. En is de belangrijkste boodschap van het verhaal misschien wel: de barrières die het Evangelie, die Jezus doorbreekt en daarbij dus ook de gelijke roeping van mannen en vrouwen ook in onze tijd. Hoe dapper en moedig van Maria! Wat was haar innerlijke drive? Ik weet het niet. Wat ik wel weet, is dat wat Kaj mij vertelde aan de ene kant bij mij insloeg als een klein bommetje en aan de andere kant precies aanhaakte bij het proces waarin ik zat.

 

Deze recente voorgeschiedenis zorgde er mede voor dat Karl Martin de bal kon inkoppen met zijn houding en woorden. Het voelde alsof mijn eigen houding als vrouw in de kerk op z’n plek viel. Ja Heer, bad ik op zo’n beetje dag drie van de conferentie, ja Heer, hier ben ik, net als Maria, wil ik met de mannen meedoen, ik wil moedig en dapper zijn. Dat doe ik al, dat deed ik al sinds het knikkeren op de basisschool – met de grote jongens meedoen is altijd al een thema geweest – maar nu viel er innerlijk iets echt helemaal op z’n plek.

 

Maar hoe zou ik dat dan eigenlijk kunnen? Moedig en dapper zijn … Hoe zou ik dat durven? Ook ik ken angsten en onzekerheden. Ook ik worstel met van alles en nog wat. Grote dingen en kleine dingen. En die dingen zijn ook na New Wine niet weg.

 

Dapper en moedig … wishful thinking misschien? Ik was daar erg mee bezig tijdens de conferentie.

 

“De deur naar je bestemming ligt achterin de kamer die moed heet,” zei Karl Martin. “Luister niet naar alle excuses. God zegt: ‘wees dapper en moedig’. Hij zal met je zijn. Heilig jezelf,” zei Karl ook. “Soms weet je niet waar je heen moet gaan, maar je weet wel dat je je moet klaarmaken en je weet ergens vaak ook waar je niet moet zijn. Dát is heiliging.”

Allemaal woorden die er gedurende de week inhakten bij mij. Dat gebeurde eigenlijk nog heel subtiel. Ik voelde me enorm aangesproken, maar genoot ondertussen van alle leuke mensen en dingen op New Wine; ik vierde ook gewoon vakantie. Maar in mijn binnenste, dat geloof ik echt, was iets aan de gang.

 

De conferentie vorderde ook. En Karl Martin sprak door. Hij raakte me steeds opnieuw, met woorden als: “Bid je om de Heilige Geest, maar meen je dat dan ook? Wil je God echt dienen? Wil je de strijd aangaan, met wat het ook is dat jouw strijd is? Je kunt niet overwinnen, waar je niet de strijd mee aan wilt gaan. … Het evangelie gaan belichamen, die heiligheid, die bereidheid, dat is niet schone handen hebben, maar je handen vuil maken.”

Allemaal belangrijke woorden; ik voelde me aangesproken.

 

De New Wine conferentie liep inmiddels op z’n eind. Karl Martin zou nog één ochtend voorgaan in de dienst. Weer waren er woorden die me bijzonder raakten, ik noem een aantal zinnen die ik opschreef voor mezelf: “Als je bereid bent kwetsbaar te zijn voor God, komt Hij altijd … Een innerlijke stem van angst, dat kan het zijn wat je tegenhoudt … Het is tijd om je angst te confronteren, angst niet te laten regeren …”

 

“God laat je niet in de steek in je geloofswandel,” zei Karl ook. “Hij is zo geduldig met je geloofsreis, zo geduldig. ”

 

En toen kwam er een oproep op de Zomerconferentie door Karl Martin zelf. Om naar voren te komen, als je die plaats in wilde nemen waar God je toe roept. Om je niet te laten weerhouden. Om moedig en dapper te zijn, hoe zwak je je soms ook voelt. Om werk te maken van Gods opdracht. God roept je tot avontuur …

 

En ik ging naar voren, voor het eerst in mijn leven. Ik ben vaker bij gelegenheden in de kerk of tijdens conferenties naar voren gegaan voor gebed, maar ik heb nooit eerder zo de drang gevoeld om een statement, een keus te maken. Ik voelde me zó aangesproken. Ik vond het wel heel eng. Ik wilde zeker weten dat ik alleen naar voren ging als ik het ook écht meende. Maar ik moest gewoon gaan. Ik ging lopen, echt tot helemaal bij het podium, niet tot een beetje half achter. En ik liet het gebed om een zegen voor deze stap over me komen. Na het gebed liep ik terug naar mijn plaats. Daar stonden Kaj, Lydia en Gerard me op te wachten – als Annemarie niet Nora had opgehaald bij het kinderprogramma, had ze er ook gestaan – de manier waarop ze naar me keken, hun woorden, dat ze mee hadden gebeden voor mij … Het voelde, het was, allemaal heel bijzonder.

 

Ik was ergens – maar ook helemaal niet – bang dat het gevoel na de conferentie zou vervagen, maar dat is niet gebeurd. God heeft niet losgelaten wat Hij was begonnen. Er is iets veranderd. Ik merk het aan hoe ik me voel, maar ook aan de richtingen die ik op denk. Terwijl mijn angsten en moeilijkheden er ook nog steeds zijn. Maar ik stel me er helemaal voor open om dapper en moedig te zijn. I am all in. Ik ga ervoor. Het is een principiële keuze geweest. Dat is super spannend. Maar heel gaaf. Ik wil nergens anders zijn. En ik ben heel blij te weten dat God heel veel geduld met me heeft. Dat geeft een extra beetje moed. Ik verlang er echt naar dat God me nu en in de toekomst zal gebruiken. En dat ik dan moedig en dapper ben en zal zijn. Dat ik zaad zal zaaien en me mag verheugen over de vrucht. Karl Martin had meer dan één prikkelende quote, waaronder deze: “Je hebt niet het recht om te klagen dat je geen vrucht krijgt van zaad dat je niet hebt gezaaid.” Dus …

 

Tot slot één voorbeeld van wat er is veranderd na New Wine: het verlangen om de Bijbel intensief te lezen en bestuderen is nog sterker geworden. Het was een leerpunt dat ik heb ingebracht in de Triade waar ik deel van ben. In die Triade is er op dat gebied al veel gebeurd voor mij. En zo zijn er allerlei activiteiten in de kerk die mede de opmaat en geestelijke verrijking zijn geweest naar wat er bij New Wine kon gebeuren.

 

In dit Diependaalcontact staan ook alle activiteiten en initiatieven voor het komend kerkseizoen. Echt, doe er je voordeel mee. Doe mee. Het maakt niks uit hoe jong of oud je bent. Hoe zeker of niet zeker je je ook voelt over je geloof. Hoe dichtbij of veraf je staat van de kerk. Al kom je nooit in de Diependaalse kerk of Vitamine G! Het kan bijdragen aan geestelijke groei, heling, aan dapperheid en moed om je leven met God te leven. Dat heb ik in ieder geval zelf zo ervaren en ik weet dat ik niet de enige ben.

 

Rianne ten Voorde

 

 

Reisje Roemenië

In oktober is het al zover, dan gaan we met een groepje van vijf mensen vanuit Hilversum een paar dagen naar Roemenië om de (kleuter)school van Stichting Laleaua te bezoeken! We zullen vliegen vanaf Dortmund en aankomen in Targu Mures. Vanaf daar is het nog slechts een half uur rijden naar Tarnaveni waar de school zich bevindt.

Het zal u inmiddels bekend zijn dat Stichting Laleaua zich inzet voor Roma-kinderen, die al van jongs af aan de gevolgen ondervinden van hun afkomst. Discriminatie is voor deze kinderen helaas aan de orde van de dag. Vitamine G en de Diependaalse kerk zijn sinds een aantal jaren nauw verbonden aan het werk van de stichting.

Een aantal leden van het team van de school in Roemenië is al eens bij Vitamine G geweest. Het is daarom geweldig om nu op onze beurt met een aantal mensen vanuit Hilversum die kant op te gaan en het team en de kinderen daar te kunnen ontmoeten.

De voorbereidingen voor het reisje worden steeds concreter. In juli jl. was Henk Zijl bij ondergetekende op bezoek. We hebben toen samen met Gerard Kansen, die in oktober ook mee zal gaan, alvast nagedacht over de mogelijkheden die er zijn om iets met de kinderen te gaan doen, zoals bijvoorbeeld knutselen.

Het is bijzonder om zo direct betrokken te kunnen zijn bij het werk in Roemenië; om de teamleden zelf te kunnen spreken over het werk, hun motivatie, de vorderingen maar ook over de problemen. En ook om met eigen ogen te kunnen zien waar de financiële steun naartoe gaat en hoe belangrijk het is om voor het werk in de school te bidden.

Uiteraard zullen we ook van de gelegenheid gebruik maken om iets van het Roemeense leven te proeven!

De tickets zijn geboekt, het team in Roemenië verheugt zich op onze komst en wij op de ontmoeting daar. U hoort zeker meer binnenkort!

Annemarie Biebericher

 

 

 

A Taste Of Christmas 2016

Net als de afgelopen drie jaar zullen we ook dit jaar rond kerst een gezellige avond bieden aan gemeenteleden en buurtbewoners. Dit jaar opnieuw vanuit de gedachte dat ‘de kerk trakteert’. Afgelopen jaren hebben we u gevraagd deze avond financieel te ondersteunen. Dit jaar zal het geheel uit de wijkkas worden betaald en hoeven we u niet om sponsoring te vragen. De basis van deze avond is inmiddels bekend, een heerlijke maaltijd met in ieder geval een muzikaal onderdeel. Voor dit jaar zijn we al druk bezig om weer wat nieuwe elementen toe te voegen en het belooft weer een mooie afwisselende avond te worden.

Het is op dit moment nog niet mogelijk om u op te geven voor deze avond, informatie daarover volgt later; in het Diependaalcontact van december en via flyers. Wel melden we graag alvast dat ‘A Taste Of Christmas 2016’ op zaterdagavond 17 december zal zijn. Om deze avond voor ongeveer 100 gasten mogelijk te maken zijn we nog op zoek naar vrijwilligers voor de avond zelf, voor de voorbereiding en om te helpen met het bereiden van gerechten. Ook is het altijd fijn als mensen willen helpen met het opruimen na afloop zodat er zondagochtend tijdens de kerkdienst alles weer op z’n plek staat.

Voor al uw vragen of opmerkingen mag u met ons contact opnemen via:

Voor algemene zaken:        Voor aanmelden: vrijwilligers:
Maurice de Jong                Rianne ten Voorde
atoc@diependaalsekerk.nl   rianne@vitamineG.net
06-52633290                    035-6880026

Namens de organisatie van A Taste Of Christmas, Maurice de Jong