Drie voorstellen voor PgH in 2024

Over acht maanden moet het duidelijk zijn. In juni 2023 neemt de Algemene kerkenraad een beslissing over de structuur van de Protestantse gemeente Hilversum in 2024. Een beslissing die noodzakelijk is gezien de ontwikkeling in het aantal leden en actieve vrijwilligers, de sterk oplopende tekorten in de exploitatie en de nadrukkelijke wens om een vitale gemeente van Jezus Christus in Hilversum te zijn.

De speciaal daarvoor ingestelde beleidsgroep PgH2024 stelde onlangs een advies op met drie voorstellen. Een advies onder de titel Perspectief voor de toekomst – Protestantse gemeente Hilversum in 2025 en verder. De voorstellen beschrijven hoe de huidige zes geloofsgemeenschappen al dan niet gefuseerd samenkomen in een gelijk of kleiner aantal gebouwen met minder predikanten.

Voorstellen

De Algemene kerkenraad besloot onlangs de voorstellen als uitgangpunt te nemen voor gesprekken binnen en tussen de wijkgemeenten. De beleidsgroep schetst de volgende voorstellen:

  1. ‘Een nieuwe start met drie wijken’ – drie gemeenschappen in drie gebouwen, ieder in een niet vertrouwd gebouw, drie deelraden en één PgH-kerkenraad
  2. ‘Het vertrouwde slimmer organiseren’ – drie gemeenschappen in minder gebouwen, drie deelraden en één PgH-kerkenraad
  3. ‘Eigen verantwoordelijkheid voorop’ – de bestaande wijkgemeenten financieel onafhankelijk, elk met een eigen kerkenraad en het vertrouwde gebouw geheel voor eigen rekening.

Gemeenschappen

Het advies van de beleidsgroep wordt vandaag gepubliceerd. Jan de Leede, voorzitter van de Algemene kerkenraad, zegt naar aanleiding van de publicatie dat de ‘discussie allereerst moet gaan over de geloofsgemeenschappen die we met elkaar willen zijn en vervolgens over welk gebouw het best bij die gemeenschap past. Dat wordt uitdagend omdat aan gebouwen emoties zijn verbonden. Echter, beslissingen over gebouwen en predikantsplaatsen zijn nu onvermijdelijk. We hebben dat lang voor ons uit kunnen schuiven, maar dat is nu niet meer te verantwoorden.’

Het advies van de beleidsgroep geeft een achttal kwaliteiten waaraan de toekomstige PgH moet voldoen. Jan de Leede: ‘Ik vind het verstandig van de beleidsgroep om de gesprekken over de voorstellen telkens terug te voeren naar die kwaliteiten. Hoe verhoudt elk van de voorstellen zich tot de kwaliteiten? Dat maakt dat we de voorstellen, en mogelijk aanpassingen daarop, goed tegenover elkaar kunnen afwegen. We hopen en bidden met de keuze die we met elkaar maken weer ruimte te krijgen voor nieuwe initiatieven.’

Tijdspad

De beleidsgroep adviseerde de Algemene kerkenraad eveneens over het tijdspad. De kerkenraad stemde in zijn laatste vergadering daarmee in. Dit betekent dat tot half november het advies van de beleidsgroep in iedere wijkkerkenraad wordt besproken met begeleiding van een lid van de beleidsgroep.
Op basis van de gesprekken past de Algemene kerkenraad de voorstellen aan waar nodig. Tot en met maart 2023 organiseren de wijkkerkenraden gesprekken in hun geloofsgemeenschappen over de voorstellen. Daarnaast komt er een gesprek waar alle leden van de PgH voor worden uitgenodigd.
In april bepaalt de Algemene kerkenraad zijn voorkeur voor een van de voorstellen. Dan breekt een periode aan waarin het gesprek mogelijk is met PgH-leden die nog wijzigingen willen zien in de voorkeur van de Algemene kerkenraad. Uiteindelijk beslist de Algemene kerkenraad in juni 2023 definitief over de toekomstige inrichting van de PgH. In 2024 wordt het besluit ingevoerd.

Beleidsgroep

De beleidsgroep PgH2024 bestaat uit: Daan Janson (Bethlehemkerk), Gea Rozenberg (Regenboogkerk), Johan van Dongen en Albèrt Bloemhof (Grote Kerk), Benne Holwerda (De Morgenster), Tom Mantel (Diependaalse kerk), Kaj ten Voorde (Vitamine G), Hans Zwagemaker en Robert den Toom (College van kerkrentmeesters), Heleen Weimar (Ministerie van predikanten), Erik van Halsema (scriba Algemene kerkenraad), Marijke van Grafhorst en Jan Willem Meinsma namens de Ver-denkers. Bram Schriever, extern expert, treedt op als voorzitter van de beleidsgroep.

Klik hier voor het advies: Perspectief voor de toekomst – Protestantse gemeente Hilversum in 2025 en verder.
Desgewenst is een geprinte versie in de kerk te verkrijgen.