kerkdienst 10:00 – dienst ook online te volgen

27 juni 2021

  • Voorganger: Ds. W. Nijsse
  • Organist: Louis van Oosterom

Op deze zondag lezen we verder in het boek Handelingen. We zien hoe de eerste christenen onder druk werden gezet om hun geloof af te zweren en hoe ze toch stand hielden in gebed en getuigen. We lezen hierover in Handelingen 4:23-31.

Er zijn veel aanpassingen in het gebruik van de kerkzaal, op deze pagina vindt u daar alle informatie over.
Het meeluisteren van de dienst kan via deze pagina of de kerkdienstgemist-app.

Orgelspel
Mededelingen
Muziek (Psalm 122)
Stil gebed
Votum en groet
Kinderlied (Al je haren zijn geteld)
Gebed
Muziek(Psalm 2)
Schriftlezing (Handelingen 4)
Muziek (Opwekking 346)
Verkondiging
Orgelspel
Gebeden
Muziek (Psalm 98)
Zegen
Orgelspel

Psalm 122

Hoe sprong mijn hart hoog op in mij,
toen men mij zeide: ‘Gord u aan
om naar des Heren huis te gaan!
Kom ga met ons en doe als wij!’
Jeruzalem, dat ik bemin,
wij treden uwe poorten in,
u, Godsstad, mogen wij ontmoeten!
Jeruzalem, van ver aanschouwd,
wel saamgevoegd en welgebouwd,
o schone stede, die wij groeten.


Hoe zijn de stammen opgegaan!
Hier gingen ons de voeten voor
der pelgrims, die de Heer verkoor,
hier, waar uw heilige muren staan!
Jeruzalem, dat ik bemin,
wij treden uwe poorten in
naar ’s Heren woord, om zijn naams ere!
Zo is het Israël gezegd:
hier zijn de zetels van het recht,
de troon, waar David zal regeren!


Psalm 2

Wat drijft de volken, wat bezielt ze toch?
Wat is de waanzin toch die zij beramen?
De groten staan gewapend tot de slag,
de machtigen der wereld spannen samen.
't Is tegen het gezag van God de Here
en tegen zijn gezalfde vorst gericht:
Kom', zeggen zij, 'laat ons hun banden scheuren,
tot alle macht in onze handen ligt'!

Opwekking 346
voor de mensen om ons heen. Tot de wereld ziet wie haar het leven geeft. Laat het schijnen door ons heen.

Maak ons tot een woord van hoop voor de volken, een levend woord voor de mensen om ons heen. Tot de wereld weet dat U verlossing geeft. Uw genade door ons heen.

Maak ons tot een zegening voor de volken, een zegening voor de mensen om ons heen. Tot de wereld weet wie elke schuld vergeeft. Uw genezing door ons heen.

Maak ons tot een vrolijk lied voor de volken, een lied van dank voor de mensen om ons heen. Tot de wereld zingt voor de geen die eeuwig leeft. Laat het klinken door ons heen.

En bouw uw koninkrijk in de volken, uw wil geschied’ in de mensen om ons heen. Tot de wereld weet dat Jezus Christus heerst. Bouw uw koninkrijk in ons. Bouw uw koninkrijk op aard’!

Psalm 98
Zingt een nieuw lied voor God den Here, want Hij bracht wonderen tot stand. Wij zien Hem heerlijk triomferen met opgeheven rechterhand. Zingt voor den Heer, Hij openbaarde bevrijdend heil en bindend recht voor alle volkeren op aarde. Hij doet zoals Hij heeft gezegd.

Ja Hij is ons getrouw gebleven, Hij heeft in goedertierenheid, naar de belofte eens gegeven, het huis van Israël bevrijd. Zijn volk is veilig in zijn handen. Hij heeft zijn heerlijkheid ontvouwd. Zo werd tot in de verste landen het heil van onze God aanschouwd.

Handelingen 4:23-31
23 Nadat Petrus en Johannes waren vrijgelaten, gingen ze naar de leerlingen en vertelden wat de hogepriesters en de oudsten hadden gezegd. 24 Toen de leerlingen dat hoorden, riepen ze God eensgezind aan met de woorden: ‘Heer, u hebt de hemel en de aarde en de zee geschapen en alles wat daar leeft, 25 u hebt door de heilige Geest, bij monde van onze voorvader David, uw dienaar, gezegd: “Waarom snoeven de volken en beramen de volksstammen zinloze plannen? 26 De koningen van de aarde zijn aangetreden en de heersers spannen samen tegen de Heer en zijn gezalfde.” 27 Want inderdaad, in deze stad hebben allen samengespannen tegen Jezus, uw heilige dienaar, die door u is gezalfd: Herodes, Pontius Pilatus, alle volken en ook de stammen van Israël, 28 om datgene te doen waarvan u had bepaald en voorbestemd dat het moest gebeuren. 29 Welnu, Heer, sla ook nu acht op hun dreigementen en stel ons, uw dienaren, in staat om vrijmoedig over uw boodschap te spreken 30 door ons bij te staan, zodat zieken genezing vinden en er tekenen en wonderen gebeuren in de naam van Jezus, uw heilige dienaar.’ 31 Toen ze hun gebed beëindigd hadden, begon de plaats waar ze bijeen waren te beven, en allen werden vervuld van de heilige Geest en spraken vrijmoedig over de boodschap van God.