kerkdienst 10:00 – dienst ook online te volgen

19 september 2021

  • Voorganger: Ds. Willem Nijsse
  • Organist: Louis van Oosterom
  • Bijzonder: Viering Heilig Avondmaal
  • Bijzonder: Bezoek van twee internationale theologiestudenten

Er zijn veel aanpassingen in het gebruik van de kerkzaal, op deze pagina vindt u daar alle informatie over.
Het meeluisteren van de dienst kan via deze pagina of de kerkdienstgemist-app.

Tijdens deze dienst zijn er twee theologiestudenten op bezoek in de Diependaal. De ene komt uit Indonesië en de ander uit Myanmar. Ze zullen zich in de dienst ook voorstellen. Na het koffiedrinken willen we ook een lunch met hen eten. Als u mee wilt doen met de lunch vragen we u om zelf wat eten mee te nemen, zo kunnen we met elkaar een lunch samenstellen. Het wordt een vegetarische lunch. Graag uiterlijk donderdag 14:00 uur aanmelden bij ds. Willem Nijsse.

 

Welkom & Mededelingen
Muziek (Psalm 68)
Stil gebed
Votum & Groet
Kinderlied (Dank U wel voor de sterren)
Voorstellen HtetPaing en Wulan
Gebed
Schriftlezing (Lukas 24: 13-35)
Muziek (Abendlied)
Verkondiging
Zingen (Nieuwe Liedboek 646)
Inleiding op het avondmaal
Zingen (Amazing Grace)
Gebed
Viering Heilig Avondmaal
Dankgebed, Voorbede, Onze Vader, Stil gebed
Zingen (Nieuwe Liedboek 634)
Zegen
Zingen (Nieuwe Liedboek 415: 3)

 

Psalm 68
God zij geprezen met ontzag.
Hij draagt ons leven dag aan dag,
zijn naam is onze vrede.
Hij is het die ons heeft gered,
die ons in ruimte heeft gezet
en leidt met vaste schreden.
Hij die het licht roept in de nacht,
Hij heeft ons heil teweeggebracht,
dat wordt ons niet ontnomen.
Hij droeg ons door de diepte heen,
de Here Here doet alleen
ons aan de dood ontkomen.

Gij mogendheden, zing een lied,
zing Hem die koninklijk gebiedt,
hier en in alle landen.
Hij heft zijn stem, een stem van macht –
uw sterkte zij Hem toegebracht,
strek tot Hem uit uw handen.
Zijn heerlijkheid en hoog bevel
staan wakend over Israël,
geen wankeling gedogend.
Doorluchtig is uw majesteit,
geef aan uw volk standvastigheid,
o Here God hoogmogend.

Dank U wel voor de sterren
Dank U wel voor de sterren en de maan.
Dank U wel voor het groeien van het graan.
Dank U wel voor de dieren in de wei.
Dank U wel dat U steeds weer zorgt voor mij.

Dank U wel voor de sterren en de maan.
Dank U wel voor het groeien van het graan.
Dank U wel voor de dieren in de wei.
Dank U wel dat U steeds weer zorgt voor mij.

Dank U wel voor de bloemen in het gras.
Dank U wel voor de vissen in de plas.
Dank U wel voor de bossen en de hei.
Dank U wel dat U steeds weer zorgt voor mij.

Dank U wel voor de bloemen in het gras.
Dank U wel voor de vissen in de plas.
Dank U wel voor de bossen en de hei.
Dank U wel dat U steeds weer zorgt voor mij.

Dank U wel voor de wolken en de wind.
Dank U wel voor elk mens, voor ieder kind.
Dank U wel want U bent zo heel dicht bij.
Dank U wel dat U steeds weer zorgt voor mij.

Abendlied
Bleib’ bei uns, denn es will Abend werden,
Und der Tag hat sich geneiget, sich geneiget,
O bleib’ bei uns, denn es will Abend werden.

Nieuwe Liedboek 646
De Heer is onze reisgenoot,
Hij die ons zijn gezelschap bood
en sprekend over kruis en graf
geduldig tekst en uitleg gaf.

Zo valt een lange weg ons licht,
de schrift opent een vergezicht
en brengt verdwaalden dicht bij huis,
verloren zonen komen thuis.

De avond daalt, blijf bij ons Heer!
Hij zet zich aan de tafel neer
en breekt het brood en schenkt de wijn,
die gast, het moet de gastheer zijn!

Wij keren naar Jeruzalem,
ons brandend hart verneemt zijn stem,
Hij deelt met ons het dagelijks brood,
de Heer is onze reisgenoot.

Amazing Grace
Amazing grace! how sweet the sound
That saved a wretch like me!
I once was lost, but now am found,
Was blind, but now I see.

’Twas grace that taught my heart to fear,
And grace my fears relieved.
How precious did that grace appear
The hour I first believed!

The Lord has promised good to me,
His Word my hope secures;
He will my Shield and Portion be,
As long as life endures.

Nieuwe Liedboek 634
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!
Alle mens’lijk lijden hebt Gij ondergaan
om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan:
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!

Licht moge stralen in de duisternis,
nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is.
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht,
wil het woord ons geven dat hier vrede sticht:
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!

Nieuwe Liedboek 415
Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!

 

Lukas 24:13-35
13 Diezelfde dag gingen twee van de leerlingen op weg naar een dorp dat Emmaüs heet en zestig stadie van Jeruzalem verwijderd ligt. 14 Ze spraken met elkaar over alles wat er was voorgevallen. 15 Terwijl ze zo met elkaar in gesprek waren, kwam Jezus zelf naar hen toe en liep met hen mee, 16 maar hun blik werd vertroebeld, zodat ze hem niet herkenden. 17 Hij vroeg hun: ‘Waar loopt u toch over te praten?’ Daarop bleven ze somber gestemd staan. 18 Een van hen, die Kleopas heette, antwoordde: ‘Bent u dan de enige vreemdeling in Jeruzalem die niet weet wat daar deze dagen gebeurd is?’ 19 Jezus vroeg hun: ‘Wat dan?’ Ze antwoordden: ‘Wat er gebeurd is met Jezus uit Nazaret, een machtig profeet in woord en daad in de ogen van God en van het hele volk. 20 Onze hogepriesters en leiders hebben hem ter dood laten veroordelen en laten kruisigen. 21 Wij leefden in de hoop dat hij degene was die Israël zou bevrijden, maar inmiddels is het de derde dag sinds dit alles gebeurd is. 22 Bovendien hebben enkele vrouwen uit ons midden ons in verwarring gebracht. Toen ze vanmorgen vroeg naar het graf gingen, 23 vonden ze zijn lichaam daar niet en ze kwamen zeggen dat er engelen aan hen waren verschenen. De engelen zeiden dat hij leeft. 24 Een paar van ons zijn toen ook naar het graf gegaan en troffen het aan zoals de vrouwen hadden gezegd, maar Jezus zagen ze niet.’ 25 Toen zei hij tegen hen: ‘Hebt u dan zo weinig verstand en bent u zo traag van begrip dat u niet gelooft in alles wat de profeten gezegd hebben? 26 Moest de messias al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen te gaan?’ 27 Daarna verklaarde hij hun wat er in al de Schriften over hem geschreven stond, en hij begon bij Mozes en de Profeten. 28 Ze naderden het dorp waarheen ze op weg waren. Jezus deed alsof hij verder wilde reizen. 29 Maar ze drongen er sterk bij hem op aan om dat niet te doen en zeiden: ‘Blijf bij ons, want het is bijna avond en de dag loopt ten einde.’ Hij ging mee het dorp in en bleef bij hen. 30 Toen hij met hen aan tafel aanlag, nam hij het brood, sprak het zegengebed uit, brak het en gaf het hun. 31 Nu werden hun ogen geopend en herkenden ze hem. Maar hij werd onttrokken aan hun blik. 32 Daarop zeiden ze tegen elkaar: ‘Brandde ons hart niet toen hij onderweg met ons sprak en de Schriften voor ons ontsloot?’ 33 Ze stonden op en gingen meteen terug naar Jeruzalem, waar ze de elf en de anderen aantroffen, 34 die tegen hen zeiden: ‘De Heer is werkelijk uit de dood opgewekt en hij is aan Simon verschenen!’ 35 De twee leerlingen vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe hij zich aan hen kenbaar had gemaakt door het breken van het brood.