kerkdienst 10:00 – dienst ook online te volgen

17 oktober 2021

  • Voorganger: Ds. Willem Nijsse
  • Organist: Louis van Oosterom
  • Extra muzikale medewerking: het MuziekTeam
  • Bijzonder: Micha-zondag

Er zijn veel aanpassingen in het gebruik van de kerkzaal, op deze pagina vindt u daar alle informatie over.
Het meeluisteren van de dienst kan via deze pagina of de kerkdienstgemist-app.

Welkom en mededelingen
Zingen: Nieuwe Psalmberijming 40: 1,6
Stil gebed
Votum & groet
Kinderlied: Hemelhoog 703
Gebed
Zingen: Sela
Gebed
Schriftlezing: Lukas 16, 19-31
Zingen:
LB2013 333
Preek
Zingen: LB2013 995: 1,2
Dankgebed
Collecte
Zingen hemelhoog 386: 1,2,3,4,5
Zegen

Psalm 40:

1. Verlangend heb ik op de HEER gewacht.
Hij luisterde naar mijn gebed:
Hij heeft mij uit het slijk gered
en op een rots in veiligheid gebracht.
Ik was al opgegeven,
maar Hij liet mij herleven!
Nu zing ik tot zijn eer
een nieuw verlossingslied.
Laat ieder die het ziet
vertrouwen op de HEER.

6. Wie zijn geluk alleen van U verwacht
zal lachen en zal vrolijk zijn.
Wie op U bouwt, zingt dit refrein:
‘Groot is de HEER, geweldig is zijn macht.’
Ik ben in mijn ellende
voor U geen onbekende.
Mijn redder, dat bent U.
HEER, U vergeet mij niet;
U weet van mijn verdriet.
Mijn God, bevrijd mij nu.

Hemelhoog 703

[V1] ik was hongerig en jij gaf Mij te eten.
Toen Ik dorst had, bood je Mij je beker aan.
En wat je ooit gedaan hebt aan de minste van mijn broeders, zegt Jezus, dat heb jij aan Mij gedaan.

[V2] Toen ik koud was gaf je Mij je eigen kleren.
‘k Was een vreemdeling, jij liet Mij binnengaan.
En wat je ooit gedaan hebt aan de minste van mijn broeders, zegt Jezus, dat heb jij aan Mij gedaan.

[V3] Toen Ik ziek was, ben jij Mij komen helpen.
‘k Was gevangen, jij ging niet bij Mij vandam En wat je ooit gedaan hebt aan de minste van mijn broeders,
zegt Jezus, dat heb jij aan Mij gedaan, zegt Jezus, dat heb jij aan Mij gedaan.

Sela

U roept ons samen als kerk van de Heer,
verbonden met U en elkaar.
Wij brengen U lof, geven U alle eer:
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar.
Jezus is Gastheer en nodigt ons uit:
waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis

Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest
die alles gelooft en verdraagt.
Streef naar de gaven die God aan ons geeft:
veelkleurig, verschillend en dienstbaar.
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar:
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt.

Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde, die U aan ons geeft.

U roept ons samen voor Woord en gebed,
als deel van uw kerk wereldwijd.
Wij bidden om vrede, verzoening en recht;
gebruiken met vreugde de maaltijd.
Wij breken het brood en verstaan het geheim,
om samen uw kerk en van Christus te zijn.

Wij belijden één geloof en één Heer;
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.
Heer, geef vrede die ons samenbindt.
Vader, maak ons één!

LB2013 333

Kom, Geest van God,
maak onze harten open,
dat Christus bij ons woning vindt.

LB2013 995 
O Vader, trek het lot u aan
van allen die door U bestaan.
Gij die geen stenen geeft voor brood,
wees met uw kinderen in nood;
en stil, God die rechtvaardig zijt,
de honger naar gerechtigheid.

O Vader, trek het leed u aan
van allen die met ons bestaan.
Gij hebt gezegd: geef gíj hun brood, –
doe ons hun naasten zijn in nood,
opdat zij weten wie Gij zijt:
de God van hun gerechtigheid.

Hemelhoog 386
Wil je opstaan en Mij volgen als ik noem je naam? Wil je dienen in ’t verborgen, zonder roem of faam? Wil je leven op de wind, broos en kwetsbaar als een kind? Zul je geven wat Ik vind van jou en jij in Mij?

[V2] Wil je gaan op nieuwe wegen, steil en ongewis? Wil je zijn tot hoed’ en zegen voor wie vreemd’ling is? Val je niet een mens te hard die in leugens is verward? Hoor je ’t kloppen van mijn hart in jou en jij in Mij?

[V3] Wil je gids zijn voor de blinde die je smeekt ‘Help mij!’ Wil je vechten voor een kind, gevangen en onvrij? Zie je in ontferming aan, ieder die alleen moet gaan, opdat groeie mijn bestaan in jou en jij in Mij?

[V4] Wil je zien dat wat Ik zie jouw gaven velerlei? Wil je luist’ren als Ik zeg ‘Een koningskind ben jij!’? Wil je geven wat je hebt, dat de wereld zich herschept en mijn leven wordt gewekt in jou en jij in Mij?

[V5] Heer van liefde en van licht, vervul mij met uw Geest. Laat mij zijn op U gericht, en maak mij onbevreesd. Dat ik in uw voetspoor ga, uw ontferming achterna, en met lijf en ziel besta in U en Gij in mij.