AFGELAST **kerkdienst 10:00 uur** – dienst wel online te volgen

24 januari 2021

  • Voorganger: Ds. Willem Nijsse
  • Organist: Louis van Oosterom

Deze kerkdienst is alleen online te beluisteren, de kerkzaal zelf is gesloten. Op deze pagina vindt u daar alle informatie over.
Het meeluisteren van de dienst kan via deze pagina of de kerkdienstgemist-app.

 

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Muziek (Nieuwe Liedboek 868)
Stil gebed
Votum & Groet
Voorleeslied (Psalm 141)
Gebed
Muziek (Hemelhoog 539)
Schriftlezing (Mattheüs 6: 5-15)
Muziek (Psalm 9)
Preek
Gebeden
Muziek (Onze Vader)
Zegen
Orgelspel

 

Nieuwe Liedboek 868
Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere.
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren.
Komt allen saam,
psalmzingt de heilige naam,
looft al wat ademt de Here.

Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven;
heeft u in ‘t licht als op adelaarsvleug’len geheven.
Hij die u leidt,
zodat uw hart zich verblijdt,
Hij heeft zijn woord u gegeven.

Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen,
christenen looft Hem met Abrahams kinderen samen.
Hart wees gerust,
Hij is uw licht en uw lust.
Alles wat ademt zegt: Amen.

Psalm 141
U, Heer, roep ik, U geldt mijn smeken,
snel mij te hulp en hoor mij aan,
U roep ik, wil mij gadeslaan,
laat mij uw bijstand niet ontbreken.

Laat, Heer, mijn gebed en mijn handen
geheven zijn, tot U gericht
als reukwerk voor uw aangezicht,
als offers die des avonds branden.

Doe mij, Heer, te rechter tijd zwijgen,
laat mij niet spreken zonder grond,
bewaak de deuren van mijn mond,
laat niet mijn hart tot kwaad zich neigen.

Onder ’t lijden zal ik nog bidden.
Gestrenge rechters, hard als steen,
Gij oordeelt hen. Ik spreek alleen
lieflijke woorden in hun midden.

Hemelhoog 539
Hier in Uw heiligdom,
dicht bij de troon,
vraagt Uw aanwezigheid ons stil te zijn.
Zo komen wij tot U,
met heilig ontzag,
als Uw Geest ons trekt tot U.

Heer, ik wil horen,
Uw zachte stem,
laat and’re stemmen in mij zwijgen.
Open mijn ogen Heer,
opdat ik het licht,
van Uw aangezicht zal zien.

Psalm 9 – oude berijming
Ik zal met al mijn hart den Heer,
blijmoedig geven lof en eer.
Mijn tong zal mijn gemoed verzellen
en al Uw wonderen vertellen.

Ik zal in U, mijn God, van vreugd,
opspringen, in den geest verheugd.
Uw Naam zal door mijn psalmgezangen,
o Allerhoogste, lof ontvangen.

Zingt, zingt den HEER’, die eeuwig leeft,
die Sion tot Zijn woning heeft.
En laat voor aller volken oren,
met psalmgezang, Zijn daden horen

Onze Vader
Onze Vader in de hemel,
uw naam worde geheiligd,
uw koninkrijk kome,
uw wil geschiede
zoals in de hemel ook op aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van het kwade.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht
en de heerlijkheid in eeuwigheid.
Amen.

 

Mattheüs 6: 5-15
5 En wanneer jullie bidden, doe dan niet als de huichelaars die graag in de synagoge en op elke straathoek staan te bidden, zodat iedereen hen ziet. Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al ontvangen. 6 Maar als jullie bidden, trek je dan in je huis terug, sluit de deur en bid tot je Vader, die in het verborgene is. En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen. 7 Bij het bidden moeten jullie niet eindeloos voortprevelen zoals de heidenen, die denken dat ze door hun overvloed aan woorden verhoord zullen worden. 8 Doe hen niet na! Jullie Vader weet immers wat jullie nodig hebben, nog vóór jullie het hem vragen. 9 Bid daarom als volgt: Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden, 10 laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. 11 Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. 12 Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. 13 En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad. 14 Want als jullie anderen hun misstappen vergeven, zal jullie hemelse Vader ook jullie vergeven. 15 Maar als je anderen niet vergeeft, zal jullie Vader jullie je misstappen evenmin vergeven.