AFGELAST **kerkdienst 10:00 uur** – dienst wel online te volgen

28 februari 2021

  • Voorganger: Ds. Willem Nijsse
  • Organist: Rob van Roon

Deze kerkdienst is alleen online te beluisteren, de kerkzaal zelf is gesloten. Op deze pagina vindt u daar alle informatie over.
Het meeluisteren van de dienst kan via deze pagina of de kerkdienstgemist-app.

 

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Muziek (Psalm 27)
Stil gebed
Votum & Groet
Muziek (Opwekking 125)
Gebed
Muziek (Nieuwe Liedboek 333)
Schriftlezing
(Lukas 9: 28 – 36)
Voorleeslied (Nieuwe Liedboek 545)
Preek
Orgelspel
Gebeden
Muziek (Hemelhoog 602)
Zegen
Orgelspel

 

Psalm 27
Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here!
Waar is het duister dat mij onheil baart?
Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren,
in zijn bescherming ben ik wel bewaard!
Of zich de boosheid tegen mij verbindt
en op mij loert opdat zij mij verslindt,
ik ken geen angst voor nood en overval:
het is de Heer die mij behouden zal!

O als ik niet met opgeheven hoofde
zijn heil van dag tot dag verwachten mocht!
O als ik van zijn goedheid niet geloofde,
dat Hij te vinden is voor die Hem zocht!
Wees dapper, hart, houd altijd goede moed!
Hij is getrouw, de bron van alle goed!
Wacht op den Heer, die u in zwakheid schraagt,
wacht op den Heer en houd u onversaagd.

Opwekking 125
Heer, ik kom tot U
hoor naar mijn gebed
Vergeef mijn zonden nu
en reinig mijn hart

Met uw liefde, Heer
kom mij tegemoet
nu ik mij tot U keer
en maak alles goed

Zie mij voor U staan
zondig en onrein
O, Jezus raak mij aan
van U wil ik zijn

Jezus op uw woord
vestig ik mijn hoop
U leeft en U verhoort
mijn bede tot U

Nieuwe Liedboek 333
Kom, Geest van God,
maak onze harten open,
dat Christus bij ons woning vindt.

Nieuwe Liedboek 545
Christus staat in majesteit
door een stralenkrans omgeven
op de berg der heerlijkheid,
licht uit licht en eeuwig leven.
Halleluja.

Mozes en Elia zijn
zijn getuigen, want zij weten:
Hij voltooit de lange lijn
van de wet en de profeten.
Halleluja.

Daarom spreken zij met Hem
van zijn uitgang en zijn lijden
later te Jeruzalem
in de volheid van de tijden.
Halleluja.

Uit de hemel komt een stem
die het visioen komt schragen:
Deze is mijn Zoon; op Hem
rust mijn eeuwig welbehagen.
Halleluja.

Zo wordt God in glans gekend;
Hij, het licht van ons verlangen,
woont niet in een aardse tent,
maar op onze lofgezangen.
Halleluja.

Hemelhoog 602
Liefde was het, onuitputt’lijk,
liefd’ en goedheid, eind’loos groot.
Toen de Levensvorst op aarde,
tot ons heil zijn bloed vergoot.
Komt, laat ons Zijn liefde prijzen!
God geeft vreugd’ en dankensstof.
Eenmaal zingen wij voor eeuwig,
in de hemel Zijnen lof.

Rijd als Heerser door de velden,
Jezus in Uw grote kracht.
Niets, niets kan U tegenhouden,
zelfs de hel niet met haar macht.
Voor Uw Naam, zo groot en heerlijk,
zinkt de vijand weg in ‘t niet.
Heel de schepping, Heer, zal beven,
als zij U, haar Koning, ziet.

 

Lukas 9: 28 – 36
28 Ongeveer acht dagen nadat hij dit had gezegd ging hij met Petrus, Johannes en Jakobus de berg op om te bidden. 29 Terwijl hij aan het bidden was, veranderde de aanblik van zijn gezicht en werd zijn kleding stralend wit. 30 Opeens stonden er twee mannen met hem te praten: het waren Mozes en Elia, 31 die in hemelse luister verschenen waren. Ze spraken over het levenseinde dat hij in Jeruzalem zou moeten volbrengen. 32 Petrus en de beide anderen waren in een diepe slaap gevallen; toen ze wakker schoten, zagen ze de luister die Jezus omgaf en de twee mannen die bij hem stonden. 33 Toen de mannen zich van hem wilden verwijderen, zei Petrus tegen Jezus: ‘Meester, het is goed dat wij hier zijn, laten we drie tenten opslaan, een voor u, een voor Mozes en een voor Elia, ‘maar hij wist niet wat hij zei. 34 Terwijl hij nog aan het spreken was, kwam er een wolk aandrijven, die een schaduw over hen wierp; ze werden bang toen de wolk hen omhulde. 35 Er klonk een stem uit de wolk, die zei: ‘Dit is mijn Zoon, mijn uitverkorene, luister naar hem!’ 36 Toen de stem verstomd was, was Jezus weer alleen. Ze zwegen over het voorval en vertelden in die tijd aan niemand wat ze hadden gezien.