AFGELAST **kerkdienst 10:00 uur** – dienst wel online te volgen

25 december 2020 – 1e kerstdag

  • Voorganger: Ds. Willem Nijsse
  • Organist: Louis van Oosterom

Deze kerkdienst is alleen online te beluisteren, de kerkzaal zelf is gesloten. Op deze pagina vindt u daar alle informatie over.
Het meeluisteren van de dienst kan via deze pagina of de kerkdienstgemist-app.

 

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Muziek (Nieuwe Liedboek 505)
Stil gebed
Votum & Groet
Voorleeslied (Nieuwe Liedboek 495)
Gebed
Schriftlezing (Lukas 2: 1-21)
Muziek (Sela – Zo is het beloofd)
Preek
Kerstwensen
Gebeden
Muziek (Nieuwe Liedboek 481)
Zegen
Orgelspel

 

Nieuwe Liedboek 505
In de nacht gekomen
kind van hogerhand,
licht in blinde ogen,
licht dat zingend brandt,
kom in onze dagen,
kom in onze nacht,
hoor de aarde klagen –
Heer, de wereld wacht.

In de nacht gekomen
kind dat met geduld
eeuwenoude dromen
eindelijk vervult,
kom in onze dagen,
kom in onze nacht,
kom met uw gestage,
milde overmacht.

In de nacht gekomen,
onmiskenbaar kind,
kom, doorwaai de bomen,
zachte zuidenwind,
kom in onze dagen,
kom in onze nacht,
laat uw morgen dagen,
kom – de wereld wacht.

Nieuwe Liedboek 495
Toen midden in de wintertijd
geen vogel werd gehoord,
verlieten engelen zingende
de hoge hemelpoort.
Zij daalden langs de sterren neer.
Hun lied ging over God de Heer,
dat Hij mensen bemint, mensen bemint,
in excelsis gloria.

De herders in het open veld gezeten rond het vuur,
vernamen zó dat Jezus was geboren in dat uur,
de Heiland eeuwenlang verwacht.
De engelen zongen in de nacht,
dat Hij vrede ons brengt, vrede ons brengt,
in excelsis gloria.

Drie oude koningen van ver trotseerden weer en wind
op zoek naar de geheimen van dit pasgeboren kind.
Zij bogen zich voor Jezus neer
en zij verstonden: Hij is Heer
over leven en dood, leven en dood,
in excelsis gloria.

Sela – Zo is het beloofd
Jezus als kind aan de wereld beloofd,
Komt bij ons wonen als mens heel dichtbij.
Wie had durven dromen, wie had dit geloofd?
De Verlosser wordt mens zoals wij.
Zo stond het geschreven, zo is het beloofd;
Een redder is gekomen, brengt iedereen hoop!

Gloria, gloria klinkt in de nacht.
Een lied over vrede aan herders gebracht.
Gloria zingt heel het engelenkoor.
Ere zij God! Het lied klinkt in stilte nog door.

Jezus de hoop voor een wereld in nood,
Komt in ons wonen en blijft voor altijd.
Wie heeft ons de weg naar de Vader getoond?
Jezus, redder die ons heeft bevrijd.

Zo stond het geschreven, zo is het beloofd;
Een Redder is gekomen, brengt iedereen hoop!
Gloria, gloria klinkt in de nacht.
Een boodschap van vrede op aarde gebracht.

Gloria zingt heel het engelenkoor;
Ere zij God! Het lied klinkt de eeuwen nog door

Heer, ik ben dankbaar voor wat u mij geeft.
U bent mijn leven, mijn licht in de nacht.
Leven oneindig is wat U mij geeft;
U bent meer dan ik ooit had verwacht.

Nieuwe Liedboek 481
Hoor, de engelen zingen de eer
van de nieuw geboren Heer!
Vrede op aarde, ’t is vervuld:
God verzoent der mensen schuld.
Voeg u, volken, in het koor,
dat weerklinkt de hemel door,
zing met algemene stem
voor het kind van Betlehem!
Hoor, de engelen zingen de eer
van de nieuwgeboren Heer!

Hij, die heerst op ’s hemels troon,
Here Christus, Vaders Zoon,
wordt geboren uit een maagd
op de tijd die God behaagt.
Zonne der gerechtigheid,
woord dat vlees geworden zijt,
tussen alle mensen in
in het menselijk gezin.
Hoor, de engelen zingen de eer
van de nieuwgeboren Heer!

Lof aan U die eeuwig leeft
en op aarde vrede geeft,
Gij die ons geworden zijt
taal en teken in de tijd,
al uw glorie legt Gij af
ons tot redding uit het graf,
dat wij ongerept en rein
nieuwgeboren zouden zijn.
Hoor, de engelen zingen de eer
van de nieuwgeboren Heer!

 

Lukas 2: 1-21
1 In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich moesten laten inschrijven. 2 Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. 3 Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. 4 Jozef ging van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Betlehem heet, aangezien hij van David afstamde, 5 om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was. 6 Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, 7 en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad. 8 Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze hielden de wacht bij hun kudde. 9 Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door het stralende licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken. 10 De engel zei tegen hen: ‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen: 11 vandaag is in de stad van David voor jullie een redder geboren. Hij is de messias, de Heer. 12 Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt.’ 13 En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden: 14 ‘Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft.’ 15 Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar: ‘Laten we naar Betlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt.’ 16 Ze gingen meteen op weg, en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag. 17 Toen ze het kind zagen, vertelden ze wat hun over dat kind was gezegd. 18 Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden, 19 maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken. 20 De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun was gezegd. 21 Toen er acht dagen verstreken waren en hij besneden zou worden, kreeg hij de naam Jezus, die de engel had genoemd nog voordat hij in de schoot van zijn moeder was ontvangen.