Jaarrekening PgH toont fors tekort

De jaarrekening 2022 van de Protestantse gemeente Hilversum heeft een negatief resultaat van € 743.547. De lopende activiteiten tonen een verlies van € 340.265. Het restant van het tekort komt door incidentele lasten.

Penningmeester Robert den Toom van de PgH licht toe: ‘Hieronder staat de samenvatting van de jaarrekening over 2022. Er was een negatief operationeel resultaat voorzien van 257.050 euro. Dit is uiteindelijk nog wat slechter uitgevallen.’

Exploitatie kerkgebouwen

‘Aan de opbrengstenkant heeft het in ieder geval niet gelegen. Na de coronajaren draaide de exploitatie van de kerkgebouwen in 2022 weer als vanouds, daar waar wij deze in de begroting nog wat aan de voorzichtige kant hadden ingeschat. Dit verklaart de hogere opbrengst m.b.t. onroerende zaken ten opzichte van de begroting.’

‘De baten vielen dus hoger uit. Echter, de lasten nog hoger. De kosten en afschrijvingen van gebouwen vallen hier op. Deze zijn inclusief enkele onvoorziene onderhoudskosten. Het pastoraat viel hoger uit door de aanstelling van een werker vanaf september en het pastoraat voor GK Loosdrecht vanaf oktober 2022.’

Den Toom vervolgt: ‘Vervolgens werd 403.282 euro aan incidentele baten/lasten geboekt. Nu ontvingen we weliswaar een mooi legaat, maar per saldo is deze post toch negatief vanwege dalende aandelenbeurzen en stijgende rentes waardoor de obligaties in waarde verminderden. Enkele baten en lasten werden tenslotte via bestemde reserves en fondsen gedekt, waardoor we uiteindelijk 592.198 euro hebben moeten interen op de algemene reserve.

Toekomst

‘Vooruitzichten voor het huidige jaar bieden met torenhoge energielasten en bovengemiddelde loonstijgingen geen beter beeld dan het afgelopen jaar. We houden daarom rekening met een vergelijkbaar negatief resultaat, hetgeen ook de noodzaak van het versneld implementeren van PgH 2024 onderschrijft.’

‘Goed nieuws is dat de Algemene kerkenraad inmiddels een keuze heeft gemaakt hoe de PgH straks vorm zal krijgen. Het ziet er naar uit dat de huidige zes wijkgemeenten kunnen fuseren tot drie nieuwe geloofsgemeenschappen. Vanuit financiëel perspectief blijft het effect van deze plannen nog wel wat ongewis. De keuze voor de kerkgebouw(en) wordt immers voorlopig nog in het midden gelaten. Ook is nog niet duidelijk hoe de predikantsformatie er straks uit komt te zien. Ik verwacht daarom dat ook in 2024 en verder ingeteerd zal blijven worden op de reserves van de PgH. Later zal dan wel blijken met hoeveel.’

Loosdrecht

‘Tenslotte hadden wij om administratieve redenen de cijfers van de voormalige. GK Loosdrecht toegevoegd vanaf januari t/m september 2022 (het moment van samengaan). Voor het vergelijk met de 2022 begroting heb ik deze buiten beschouwing gelaten. Dit resultaat loopt overigens via een apart fonds, dus niet over de algemene reserves. Verdere details kunt u desgewenst nagaan in de volledige jaarrekening.’

De jaarrekening is in te zien op het kerkelijk bureau en op de site van de PgH. Klik daarvoor hier. Het is mogelijk om tot 25 mei opmerkingen bij de jaarrekening in te dienen. Daarna wordt de jaarrekening vastgesteld. Opmerkingen kunnen naar scriba@pknhilversum.nl of het Kerkelijk bureau van de Algemene kerkenraad, Loosdrechtseweg 263A, 1215 JV Hilversum.