Wijkbericht 14 april

Pasen en roeien

Bij de meeste sporten kijk je met je gezicht naar het doel. Denkt u maar aan hardlopen, zoals dat bij de Nike City Run weer het geval is. Alle lopers richten hun blik op de finish. Bij roeien is dat niet het geval. Roeiers zitten met hun rug naar het doel en ze kijken eigenlijk steeds naar de plek waar ze vandaan gekomen zijn. Hooguit een enkele keer kijken ze over hun schouder om te zien of ze op koers blijven, maar verder richten ze zich op het punt van vertrek. Christenen lijken op roeiers. Ze blijven kijken naar het startpunt, het moment waarop hun Heer waarlijk is opgestaan. Met Pasen als decor van vertrek, roeien zij naar de finish, naar een toekomst waar de dood onttroond is.

Terugblik

‘Een van de mooiste avonden van mijn leven’. Eén van de vele positieve reacties naar aanleiding van de meditatieve dienst op Goede Vrijdag. Door de teksten en muziek kwam de lijdensweg van onze Heer Jezus Christus op een indrukwekkende manier binnen. De goede opkomst, de mooie zang en het ingetogen orgelspel, de beeldende vertelstemmen en de verzorgde liturgie maakte het geheel tot een avond waar dankbaar op teruggekeken mag worden. Velen zien uit naar een vervolg van dit initiatief.

De Paasdienst mocht er ook zijn. Na de stille week is de klank van de Paasjubel een bijzonder geluid.  ‘Niet zien en toch geloven’ was de boodschap die vertolkt werd in de zang, gebed en verkondiging. Op de eerste zondag na Pasen beleefden wij als gemeente een ‘hoogtepunt’ in de doop en belijdenis van Fred van den Dolder. Degenen die het voorrecht hadden daarbij aanwezig te zijn waren zeer geraakt door wat God met mensen kan doen. Fred: welkom in ons midden en wij bidden dat je mag groeien in je nieuwe leven als leerling van Jezus Christus.

 

Agenda

Dinsdag 20 april 19.45 uur: Kerkenraad ‘Op weg naar een meer gezonde gemeente’.

Maandag 26 april NB 18.00 uur: Catechese, Elzenlaan 32, afsluiting

Dinsdag 27 april: Stichting Diependaal jaarvergadering

Donderdag 29 april 13.30 uur: Ouderlingenberaad, Elzenlaan 32

 

Doordenkertje

De gemeente leeft vanuit Pasen of zij leeft in het geheel niet.

ds. Gerard Kansen


Boekenbeurs

Op 24 april a.s. is er weer de boekenbeurs in de Diependaal. Die duurt van 10.00 – 15.00 uur. Behalve boeken zijn er ook cd’s, dvd’, lp’s en puzzels te koop. Er is ook een koffiehoek. Heeft u nog goede boeken (geen encyclopedieën of studieboeken), dan kunnen deze worden ingeleverd op 20, 21 en 22 april, steeds van 19.00 – 20.00 uur deze keer via de achteringang. We hopen weer op een goede opkomst.  Atie van Woerekom

 

Stichting Diependaal

De jaarvergadering van de Stichting Diependaal vindt zoals eerder vermeld, plaats op dinsdag 27 april 2010. De agendapunten zijn: 1) opening; 2) notulen van de vergadering d.d. 23-4-2009; 3) financieel overzicht 2009; 4) prognose/begroting 2010;

5) bestuursmededelingen: 6) trekking eindcijfer te verzilveren obligaties; 7) pauze; 8) mededeling 85 jaar kerkgebouw;

9) activiteiten van vorig jaar en eventuele voornemens dit jaar; 10) rondvraag; 11) sluiting.

De vergadering begint om 20.00 uur in de achterzaal van de kerk. Vanaf 19.30 uur wordt u hartelijk ontvangen met koffie en het gebruikelijke plakje cake. Vanaf 19 april is er gelegenheid de balans en resultatenrekening af te halen bij de heer H. Oudhof, Joh. De Wittstraat 2a, Hilversum.   C. van Asselt

 

Kopij kerkblad

Kopij voor het eerstvolgende kerkblad graag inleveren tot en met zaterdag 24 april aanstaande, Kastanjelaan 20 of

e-mail: s.l.kramer@online.nl

 

De Egelantier

De collecteopbrengst van de diensten in de Egelantier over de maanden januari t/m maart bedraagt 56,35 euro. Dit bedrag gaat naar de wijkkas van de Regenboogkerk. Hartelijk dank voor uw bijdrage.  Ans Brauns.

 

Verjaardagsfonds

Onze jarigen hebben in de maanden februari en maart ten gunste van het verjaardagsfonds, een prachtig bedrag van

€ 392.50 bijeen gebracht. Alle gevers en collectanten hartelijk dank voor uw gulle gaven en medewerking!  Wie is er bereid ons team te komen versterken? Inlichtingen: Gerda Noort, tel. 035-6218576

 

Opbrengst zendingsbussen eerste kwartaal  2010

Ondanks de winterse omstandigheden op de meeste zondagen van het eerste kwartaal hebben de zendingsbussen het bedrag van € 146,55 opgeleverd. Dit bedrag is overgeboekt naar de zending. Alle gevers hartelijk dank!! Onze bijdrage via de zendingsbussen draagt bij voor het zendingswerk dat wereldwijd gedaan wordt. Dit geldt ook voor de opbrengst van de kaarten en de postzegels. Recentelijk is er weer een auto vol, ook van andere kerken uit Hilversum, weggebracht naar het Landelijk Dienstencentrum in Utrecht. De totaalopbrengst van heel Nederland over 2009 wordt binnenkort gepubliceerd in het kerkblad. Nogmaals hartelijk dank voor uw medewerking.

Namens de ZWO Comm.  Barthold Reinders

 

Opbrengst collecten

1 april:   1. €  45,65;    2. €  42,35;     3. €  51,46;   H.A.:  €  105,60.

2 april:   €  300,75.

4 april:   1. € 206,–;    2.  €  165,40;  3.  € 235,86.

11 april: 1. € 146,10;  2. € 85,10;       3.  € 103,60.

 

Derde collecte

Zondag 18 april zal de derde collecte bestemd zijn voor de Stichting Diependaal. Een goede collecteopbrengst is van groot belang. We bevelen deze dan ook van harte bij u aan.


Gift

Ontvangen via de heer Van Woerekom: € 30,- voor gemiste collectes.