Wijkbericht 16 maart

Gebedspunten

Op zondag 7 maart hebben gemeenteleden de volgende gebedspunten aangedragen. Als redenen tot dank binnen de gemeente werden genoemd: onderlinge saamhorigheid, gastvrije houding ten aanzien van gasten, groei van het geloof, geloofsgesprek met elkaar, toename van het aantal kerkbezoekers, inzet van mensen en de (eigentijdse en actuele) manier van preken. Punten van voorbede zijn: open staan voor de Heilige Geest en mensen om ons heen, durf om samen te bidden, kracht en volharding, ontkiemen van het zaad van het evangelie, wijsheid om leiding aan de gemeente te geven, toename van betrokkenheid van met name van jongeren en jonge gezinnen, verdiepen van de onderlinge band, bereiken van mensen die God niet of niet meer kennen, omzien naar eenzame mensen en doorgaan op de ingeslagen weg. Ik hoop dat deze zaken ook voor u een aanleiding zijn om (blijvend) voor de gemeente te bidden en te danken.

Doordenkertje

“Hij die u geschapen heeft zonder uw hulp, zal u niet redden zonder uw medewerking.” (geciteerd uit een preek van Augustinus)

ds. Gerard Kansen

Verjaardagsfonds

Graag nodigen wij de medewerkers uit om op woensdag 31 maart tussen 19.00 en 20.00 uur

in de achterzaal van de kerk de bijdragen voor het verjaardagsfonds in te leveren. Bij voorbaat

onze dank.       fam. Noort

Stichting Diependaal

Het bestuur van de Stichting heeft weer een aantal dingen besproken en besloten. U hebt kunnen zien dat in de hal de folder-/brochureopstelling gecombineerd met een leestafel op stahoogte, klaar is.  Het is overzichtelijk geworden en  mogelijk om staande even een blad door te bladeren of vluchtig te lezen. Minder leuk en derhalve een financiële tegenvaller is het dat er een lekkage in het plafond van de consistoriekamer is geconstateerd. Met tegenzin heeft het bestuur toch  besloten het te laten verhelpen. Het kleedkamertje grenzend aan de consistoriekamer wordt ten behoeve van met name de gastpredikanten, opgeknapt en gezelliger gemaakt. Er wordt een eenvoudig verlaagd plafond aangebracht en de wanden worden in een fleurige kleur geschilderd. Er zijn een aantal suggesties gedaan om enige aandacht te schenken aan het feit dat 85 jaar geleden op 13 april 1925, ons kerkgebouw in gebruik is genomen.  Onze p.r. man Theo Bieberichter, heeft een korte overzichtelijke geschiedenis geschreven. Een ‘feestelijke kerkdienst’ is gepland op zondag 13 juni aanstaande. Gedurende de werkzaamheden op en rondom de Diependaalselaan zal de bloemenstal tot nader order gesloten zijn. Tenslotte vermelden wij dat de jaarvergadering van de Stichting is vastgesteld op dinsdag 27 april 2010. Noteert u deze datum alvast in uw agenda. Een volgende keer zullen de agendapunten worden vermeld.

C. van Asselt

Passiemaaltijd

Voor de passiemaaltijd, die gehouden zal worden op vrijdagavond 26 maart a.s., kunt u zich nog tot dinsdag 23 maart a.s. opgeven bij: Wim van der Kolk  tel.:6241188; Annette Messiha   tel.:6831019; Hylke Zwager   tel.:6248504.

 

Gezonde gemeente

Op zondagochtend 7 maart jl. waren ruim 50 gemeenteleden aanwezig om met elkaar te spreken over ‘het gebed”. Als opstap daartoe dienden de volgende vragen:  1. Wilt u iets vertellen over wat u mooi vindt aan bidden? 2. ‘Wij hebben een probleem met bidden, dan wel met samen bidden’. Wat maakt dat bidden soms zo moeilijk? 3. Een van de elementen van gebed is samen bidden, waarbij de verschillende leden een gebed, voorbede of dankzegging uitspreken. Bij deze manier van bidden ervaren veel mensen ‘drempels’. Welke drempels ervaart u daarbij? Aan het eind van de gesprekken werd de vraag gesteld waar wij als wijkgemeente God voor willen danken en wat wij aan Hem zouden willen vragen.

Door de aanwezige gemeenteleden werd op zeer openhartige wijze over dit moeilijke onderwerp gesproken. Door dergelijke gesprekken wordt, zoals enige deelnemers opmerkten, de geestelijke band tussen de gemeenteleden versterkt. Er was zoveel stof tot gesprek dat de beschikbare tijd eigenlijk te beperkt was. In verband hiermee werd het idee geopperd om eens in de twee maanden een dergelijke gemeenteochtend/avond te houden. De aanwezigen kregen aan het einde van de bijeenkomst een kop soep met een broodje. Er kan met recht worden teruggezien op een zeer geslaagde ontmoeting.

Theo Biebericher

 

Bloemen

De bloemenstal naast de kerk is gedurende de werkzaamheden aan de Diependaalselaan gesloten.

Zodra de kerk weer bereikbaar is, zal ook de bloemenstal weer open zijn.

 

Derde collecte voor muziek in de kerk

Op zondag 21 maart is de derde collecte bestemd voor muziek in de kerk. U kunt dan denken aan koren die op gezette tijden hun bijdrage aan de kerkdiensten leveren, maar ook aan de muzikale ondersteuning van het Muziekteam en Diependaal- Vocaal. Het muziekteam maakt momenteel gebruik van andermans spullen en het verlangen leeft om zelf de nodige apparatuur aan te schaffen. Van harte aanbevolen om daar een bijdrage aan te leveren.

 

Agenda

Woensdag 24 maart 9.30 uur Gezonde Gemeente Commissie (Elzenlaan 32)

Vrijdag 26  maart 18.00 uur Passiemaaltijd

Maandag 29 maart 19.15 uur Catechese.

 

Collecten:

Opbrengst van collecten:

28 februari:  1. €  121,20;  €  79,90;    €  105,60.

7 maart:        1. €  148,41;  €  110,32;  €  151,60.

14 maart:     1. €  148,21;  €  127,43;  €  143,22.

 

Giften

Voor de wijkkas ontving ds. Kansen €10, – en mevr. Kramer € 20,- voor de bloemendienst.