Wijkbericht 2-5-2020

Bij de diensten

Tot nadere aankondiging zullen er zondagsmorgens (10.00 uur) uitzendingen zijn vanuit de Diependaalse kerk. U kunt allemaal meeluisteren via de website van de kerk. De liturgie van de diensten is ook op de website te vinden. U klikt dan op de knop ‘agenda’, en vervolgens op de betreffende kerkdienst. Op de pagina waar u dan terecht komt vindt u de liturgie met de teksten van de liederen.

De hieronder vermelde predikanten zullen voor zover mogelijk de diensten via de website verzorgen.

17 mei: Ds. A. de Boer uit Utrecht.

Donderdag 21 mei Hemelvaart:
Deze dienst vieren we samen met de Bethlehemkerk en ook de Gereformeerde kerk Loosdrecht viert met ons mee. De dienst vindt plaats in de Bethlehemkerk en we kunnen meekijken via internet. Ds. A. Abrahamsen gaat in deze dienst voor.

24 mei: Ds. W. Bos uit Amersfoort.

31 mei Pinksteren:
Met de Bijbelkring zijn we tussen Pasen en Pinksteren bezig geweest met het boek Exodus. Het verhaal van de uittocht van Israël uit Egypte en de tocht naar de Sinaï, waar het volk het onderricht van God ontving. De Joodse feesten Pasen (Pesach) en Pinksteren (Sjavoeot) gaan over die gebeurtenissen. Met Pesach wordt de uittocht gevierd en met Sjavoeot wordt gevierd dat God de wet aan zijn volk heeft gegeven. In het Nieuwe Testament krijgen deze feesten er door het geloof in Christus nieuwe betekenis bij.
Dit Pinksterfeest vieren we hoe God niet alleen zijn onderricht aan zijn volk geeft, maar ook door de Geest van Christus deze wet in ons hart legt, zodat we er van binnenuit gehoorzaam aan willen zijn.

7 juni: Ds. J. Scheele Goedhart uit Amsterdam.

Online Bijbelkring

De Bijbelkring gaat t/m 28 mei verder als een online-groep via het programma Zoom. De vraag wat we na 28 mei gaan doen, staat nog even open. We bespreken het Bijbelboek Exodus en voeren hierover een goed gesprek. Als u aan wilt haken, welkom! Neem dan contact op met ds. Nijsse.

Volgen kerkdiensten zonder computer e.d.

Indien er mensen zijn die niet beschikken over de juiste apparatuur of verbinding en wel graag de kerkdienst mee willen maken dan verneemt Maurice de Jong (06-52633290) dit graag van u. De kerkenraad zal dan proberen om toch ook de kerkdienst bij u terecht te laten komen, bijvoorbeeld via een CD.

Ter bemoediging

Lied 678 uit het liedboek

Vrees niet, gij land, verheug u en wees blijde
en dieren, wees gerust in bos en weide.
Jong gras ontkiemt, de wildernis wordt groen
in dit seizoen.

De wijnstok bloeit, de vijgenboom zal dragen.
Dit zal een oogstfeest zijn van welbehagen.
Sion, verblijd u, want de Here doet
u waarlijk goed.

De regen zal, de vroege en de spade,
u teken zijn van goedheid en genade.
De beken zwellen en de vijvers zijn
weer koel en rein.

Daarna doet God de hoge hemel open
en antwoordt op uw bidden en uw hopen.
Hij giet zijn eigen Geest in overvloed
op vlees en bloed.

Die Geest geeft ‘s Heren woord in kindermonden.
De oude mannen dromen onomwonden.
De jongelingen zien een vergezicht
van vrede en licht

Ja ook op wie de vrijheid niet genieten,
op slaven zal de Heer zijn Geest uitgieten.
Zij krijgen deel aan een vernieuwd bestaan
in ‘s Heren naam.

Zij zullen allen op de dag des Heren
de grote, de geduchte, profeteren,
zij zien de tekens van het naderend uur:
bloed, rook en vuur.

De geestesstorm zal door de wereld varen.
God zal zijn volle glorie openbaren.
In bloed en duister zal het licht vergaan
van zon en maan.

En allen die naar ‘s Heren wegen vragen,
die van zijn grote naam het zegel dragen,
vieren in ’t nieuw Jeruzalem het feest
van woord en Geest.