Wijkbericht 2 maart

Ontmoeting op zondag 7 maart

Weet u welkom in en na de dienst van zondag 7 maart om door te praten over de betekenis en de rol van het gebed in ons leven, geloven en ons kerk-zijn.  Voor eten en drinken wordt gezorgd en om ongeveer 13.00 sluiten wij af.

Het teken van een christen

Regelmatig zie ik kleine figuurtjes in de vorm van een visje, gehecht aan de achterruit of bumper van een auto. Als je dat ziet weet je bijna zeker dat de bestuurder van die auto christen is. Hij is herkenbaar aan dat visje. Vanaf het begin van de christelijke kerk is de vis een christelijk symbool geweest. De vis roept herinneringen op aan het verhaal van de wonderbare spijziging, over de vijf broden en de twee vissen. Het doet ook denken aan Jezus’ woord tot zijn discipelen dat zijn leerlingen vissers van mensen zouden zijn. Maar bovenal kreeg het Griekse woord voor vis (i-ch-th-u-s) als letterwoord betekenis als belijdenis: Iesous CHristos, THeou Uios, Soter: Jezus Christus, Zoon van God, Verlosser. In de eerste eeuwen van onze jaartelling werd de vis een geheim herkenningsteken in tijden van vervolging. Je ziet het veel op vroegchristelijke bouwwerken, sarcofagen en grafzerken. En in veel protestantse kerken kom je de vis nog tegen. Wie nu zo’n vis op z’n auto heeft, op de revers van z’n jas of als hanger, staat dus in een heel oude traditie. Je geeft er mee te kennen dat je herkenbaar wilt zijn als christen en je daar niet voor schaamt.
Jezus heeft ons ook een teken van herkenning als christen gegeven. Je kunt dat niet dragen op je revers of op de deurpost van je huis plakken. Het is een teken dat we zelf moeten maken en dan zullen we voor iedereen en altijd herkenbaar zijn als volgeling van Jezus. Wat dat voor teken is vind je in Johannes 13:35. Daar zegt Jezus tegen zijn discipelen: “Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben. Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.’ Liefde als teken van herkenbaarheid. Geen steen, hout of metaal. Maar een levend teken dat wij in de omgang met elkaar gestalte mogen geven. Liefde voor Christus en voor elkaar is ons identiteitsbewijs voor een wereld die naar ons kijkt.

Doordenkertje

Voordat er iets van de kerk uitgaat, moet er eerst iets zijn ingegaan.

ds. Gerard Kansen


Passiemaaltijd

De passiemaaltijd zal dit jaar gehouden worden op vrijdagavond 26 maart a.s. Vanaf 17.30 uur  bent u van harte welkom in de achterzaal van de kerk. De avond begint om 18.00 uur en eindigt ongeveer om 20.30 uur. Tijdens deze bijeenkomst wordt, naast het nuttigen van een broodmaaltijd, o.a. aan aantal liederen gezongen en een meditatie gehouden door de wijkpredikant . U kunt zich hiervoor tot dinsdag 23 maart a.s. opgeven bij:

Wim van der Kolk tel.: 6241188

Annette Messiha tel.: 6831019

Hylke Zwager tel.: 6248504


IZB-collecte

De derde collecte van zondag 21 februari  is bestemd voor de IZB, de vereniging voor zending in Nederland.  Zending begint  niet pas over de grens. De IZB evangeliseert zelf niet, maar stimuleert, adviseert en assisteert met o.a. toerustingscursussen in de gemeenten; met evangelisatiematerialen en methodes. Graag bevelen we deze derde collecte voor het IZB van harte bij u aan.


Giften Ontvangen via ds. Kansen twee giften van € 10,- en € 50, voor de wijkkas. Bedankt voor dit concrete gebaar van betrokkenheid.


Agenda

Dinsdag 9 maart 20.00 uur: Bijbelkring (over deel drie van de Catechismus, de dankbaarheid).

Donderdag 11 maart 19.30 uur: Missionaire Werkgroep (artikelen over ‘sluiten of doorstarten’).

Maandag 15 maart 19.15 uur: Catechese.

Donderdag 18 maart 20.00 uur: Leeskring Foster (de evangelische traditie).


Collecten

Opbrengst van collecten:

14 februari:  1. €  196,20;  2. €  88,65;  3. €   90,14.

21.februari:  1. €   94,65;   2. €  68,84;  3. €  120,45.