Wijkbericht 26 juli

Wat is een Gemeente Groei Groep (vervolg)?

Het Evangelisch Werkverband ontwikkelt ieder jaar voor de Gemeentegroeigroepen (GGG) materiaal. Het deelnemersboekje en de handleiding bieden het volgende: verdiepingsvragen, creatieve werkvormen, handreikingen voor lofprijzing en aanbidding en suggesties voor het toepassen van de stof in de praktijk. Per groep kunnen andere keuzes of afspraken worden gemaakt. Daarnaast biedt een DVD, waarin het Johannes evangelie in beelden wordt weergegeven, hulp voor het op gang brengen van het gesprek. Het gespreksmateriaal blijkt aan te slaan, omdat het aansluit bij de cultuur waarin wij leven. Het gaat daarbij niet om het vinden van de goede antwoorden, maar om het voeren van een open gesprek. De Bijbel vormt daarbij de leidraad en toetssteen. Een GGG kent geen ‘inleider’, die een studie geeft. Er is ook geen predikant aanwezig om toelichting te geven. De deelnemers doen het samen. Alleen zijn twee mensen per groep verantwoordelijk voor de gang van zaken. Voor hen geldt dat zij niet ‘deskundiger’ of ‘geloviger’ zijn dan de andere kringleden. Zij introduceren het thema van de bijeenkomst, geven enigszins richting aan de gesprekken, bezoeken de voorbereidingsavond en bepalen wanneer de groep gedeeld moet worden. Zoals gezegd komt de GGG, zo mogelijk, eenmaal in de drie weken bij elkaar bij één van de leden thuis. Dat kan op een ochtend of op een avond zijn. De exacte data zullen later worden bekend gemaakt. Voor meer informatie kunt u de volgende websites bezoeken (www.ewv.nl en/of www.diependaalsekerk.nl) of contact opnemen met de contactpersonen. Bij hen kunt u zich ook opgeven:  Anja van Capelle, anjavancapelle@gmail.com, 035-6836515; Annette Hartog,  annettehartog@chello.nl, 035-7725180; Gerard Kansen, gerardkansen@gmail.com , 035-7512845.

Uit de kerkenraad

Op de laatste vergadering van het seizoen hebben de leden van de kerkenraad onder meer gesproken over het werkverslag van ds. Gerard Kansen. Aangezien het een uitvoerig verslag betreft, waar nogal wat beleidsmatige zaken in staan, is besloten de verschillende onderdelen in het komende seizoen tijdens de vergaderingen aan de orde te stellen. Onderdelen die dan de aandacht vragen zijn onder andere: kerkdiensten en vieringen, pastoraat, kringwerk en catechese, bestuur en beleid, missionair werk, gemeenteopbouw en communicatie. Op deze manier hopen wij materiaal te verzamelen voor een nieuw beleidsplan. Na de vakantie hebben de leden van het moderamen een gesprek met het bestuur van de IZB om de wijkgemeente te ondersteunen op het missionaire vlak, zowel inhoudelijk als concreet. Verder is besloten dat eens in de drie maanden een koor aan de dienst zal meewerken. Er wordt waarde gehecht aan een zekere variatie van koren: kinder-, gospel- en ouderenkoor. Els Mauritz zal daar met diverse koren contact over opnemen.

Pastoraat in vakantietijd

Tot en met zaterdag 21 augustus kunt u voor dringende zaken contact opnemen met Anneke Slikkerveer. U kunt haar bereiken onder telefoonnummer 035-6858210 of mailen naar a.slikkerveer@hetnet.nl Indien u haar toch niet kunt bereiken, kunt u ook bellen met ouderling Willy Nijhuis 035-6320108 of mailen met wmnijhuis@kpnmail.nl Zij zorgen dan voor verdere actie.

Doordenkertje

Er is een overvloed aan informatie, maar een tekort aan oriëntatie.

ds. Gerard Kansen

Verjaardagsfonds

Onze jarigen hebben in de maanden juni en juli ten gunste van het verjaardagsfonds een prachtig bedrag van € 378.– bijeen gebracht. Alle gevers en collectanten hartelijk dank voor uw gulle gaven en medewerking.  Familie Noort

Opbrengst collecten

1                     2                    3

04 juli          €  134,70         € 129,30        € 98,57

11 juli          €  77,50           € 81,10          € 106,40

18 juli           € 88,05           € 87,60          € 109,65

25 juli           € 63,35           € 54,80           € 75,60